Skupštinske komisije
Komisija za izbor i imenovanja i finansijsko-administrativna pitanja

• razmatra pitanja vezana za izbor, imenovanja, potvr?ivanja i razrješenja u nadležnosti Skupštine;
• priprema prijedloge, obrazloženja i potrebnu dokumentaciju za izbor, imenovanje, potvr?ivanje ili razrješenje svih osoba nosilaca funkcija za ?iji je izbor, imenovanje,  potvr?ivanje i razrješenje nadležna Skupština;
• prati primjenu propisanih procedura prilikom izbora, imenovanja, potvr?ivanja i razrješenja u nadležnosti Skupštine;
• vodi proces unutar skupštinskih dogovora vezanih za izbor, imenovanje, potvr?ivanje ili razrješenje nosilaca funkcija u nadležnosti Skupštine;
• priprema i utvr?uje prijedloge akata, kojima se ure?uju pitanja pla?a i drugih primanja funkcionera koje bira, odnosno imenuje Skupština, kao i naknada za vršenje poslani?ke/zastupni?ke funkcije i drugih primanja poslanika/zastupnika, donosi odgovaraju?e akte za njihovu primjenu, te utvr?uje visinu naknada troškova i posebne naknade za rad ?lanovima radnih tijela Skupštine izabranih iz reda nau?nih, stru?nih i javnih radnika;

• u?estvuje u utvr?ivanju prijedloga finansijskog plana Skupštine i njenih radnih tijela.

Predsjednik komisije: Nijaz Huši?

Zamjenik predsjednika:
Safet Veladži?

?lanovi komisije: Samir Veladži?, Farko Hodži? i Željko Mirkovi?
Kontakt: kontakt@skupstinausk.ba