Skupštinske komisije
Komisija za pitanja zdravstva, bora?ka pitanja, rad i socijalnu politiku

• razmatra prijedloge Vlade Kantona i resornog ministarstva za utvr?ivanje politike u oblasti bora?ko-invalidske zaštite;
• razmatra informacije, izvještaje i analize o stanju u oblasti bora?ko-invalidske zaštite, te daje Skupštini svoje mišljenje i stavove o njima;
• razmatra nacrte i prijedloge propisa iz oblasti bora?ko-invalidske zaštite u Kantonu, te daje Skupštini svoje mišljenje i stavove o njima;
• prati stanje u oblasti bora?ko-invalidske zaštite, te ukazuje Skupštini, Vladi i resornom ministarstvu na pojave i probleme u toj oblasti;
• prati realizaciju propisa i ostvarivanje zakonitosti koji mogu biti od interesa za korisnike bora?ko-invalidske zaštite, te obavještava Skupštinu o povredama i postupanjima pojedinih organa u primjeni tih propisa;
• vrši i druge poslove iz oblasti bora?ko-invalidske zaštite.

Predsjednik komisije: Hajrudin Halilovi?

Zamjenik predsjednika: Samir Muminovi?

?lanovi komisije: Edin Bašagi?, Amir Muri?, Nedima Zuli? i Farko Hodži?.

Imena i prezimena vanjskih ?lanova: Rifet Emri?, Muhidin Šertovi? i Hasan Hili?.

Kontakt: kontakt@skupstinausk.ba