Skupštinske komisije
Komisija za prostorno ure?enje, zaštitu okoliša, stambeno-komunalnu politiku i infrastrukturu

• prati i izvještava Skupštinu o stanju u oblasti zapošljavanja, zaštite prava zaposlenih i nezaposlenih gra?ana;
• daje Skupštini prijedloge mjera za pove?anje zaposlenosti i unapre?enje životnog standarda gra?ana;
• prati i izvještava Skupštinu o stanju u oblasti socijalne politike;
• daje prijedloge akcija za unapre?enje socijalnog dijaloga i saradnje sa organizacijama za zaštitu prava na rad.

Predsjednik komisije: Munir Durakovi?

Zamjenik predsjednika: Ahmet Egrli?

?lanovi komisije: Mladen Loni?, Rasim Kantarevi? i Merisa Šuši?.

Imena i prezimena vanjskih ?lanova: Senad Elezovi? i Damir Hamedovi?.

Kontakt: kontakt@skupstinausk.ba


- 1. sjednica (19.mart 2015. godine) - INFO