Komisija za pravdu, ljudska prava, gra?anske slobode i jednakopravnost spolova

Predsjednik komisije: Mehmed Mahmi?

Zamjenik predsjednika: Amir Muri?

?lanovi komisije: Sanel Mahi?, Hajrudin Halilovi? i Mirvet Beganovi?

Kontakt: kontakt@skupstinausk.ba