Skupštinske komisije
Zakonodavno-pravna komisija

• razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata koje donosi Skupština u pogledu njihove uskla?enosti sa Ustavom Kantona i pravnim sistemom i podnosi pismeni izvještaj o tome;
• prati proces zakonodavne procedure prilikom donošenja zakona i drugih akata u nadležnosti Skupštine i davanje mišljenja u pismenom obliku;
• razmatra op?e akte organizacija i institucija na koje Skupština daje saglasnost i daje mišljenje Skupštini u pismenom obliku, iz aspekta uskla?enosti sa odnosnim zakonima;
• utvr?uje pre?iš?ene tekstove zakona i drugih akata koje donosi Skupština;
• utvr?uje odgovore ustavnim sudovima u slu?ajevima pokretanja postupka pred ustavnim sudovima;
• obavlja druge poslove u skladu sa ovim poslovnikom.


Predsjednik komisije: Albin Musli?

Zamjenik predsjednika: Sanil Hasi?

?lanovi komisije: Mehmed Mahmi?, Nisvet Jusi?, Rasim Paji? i Admir Mušanovi?.

Imena i prezimena vanjskih ?lanova: Hasan Nesimovi?, Admir Huzejrovi? i Jusuf Bajrektarevi?.

Kontakt: kontakt@skupstinausk.ba