VI sjednica
6. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa este sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
VI sjednica

Poslanica Elvira Abdi?-Jelenovi?:

"Ja pozdravljam sve nazo?ne u Skuptini za danas imam dva izaslani?ka pitanja, moj kolega Ismet je rekao da neki negoduju kad ja postavljam pitanja za Agrokomerc me?utim kad je 15 godina bilo malo da se on plja?ka valjda nikome ne?e biti dva mandata previe da ja o tome govorim. Tokom prolog mandata u nekoliko navrata sam postavljala pitanje vezano uz istragu i procesuiranje direktora Agrokomerca Muje Milaka i Hamze ?arkadi?a za djela zlouporabe poloaja i ovlasti i kriminala koji je evidentan u ovom poduze?u. U jednom od odgovora Tuilatvo Unsko-sanskog kantona je odgovorilo da se radi o kompleksnom i zahtjevnom predmetu te da istraga jo u tijeku. Danas imamo situaciju da je prema knjigovodstvenim vrijednostima iz 2006.godine Agrokomerc imao upisan kapital od 310 miliona maraka prema reviziji poslovanja za 2009.godinu taj kapital iznosi 114 miliona 615,47 maraka. Samo za tri godine kapital ovog  preduze?e je smanjen za vie od 195 miliona maraka. Stoga postavljam jednostavno pitanje tko je optuen i za koju kaznu za plja?ku u iznosu od 195 miliona maraka. Koliko je podignuto optunica za gospodarski kriminal u Unsko-sanskom kantonu i koliko je optunica rezultiralo presudom. Naime u medijima se moglo pro?itati kako su odre?ene istrage obustavljene ili nisu rezultirale optunicom iz razloga nedostatka dokaza. Danas imamo sve dokaze na terenu po kratkom opisu bio jednom jedan prehrambeni kombinat a danas je ledina. Moje drugo poslani?ko pitanje upu?ujem MUP-u Unsko-sanskog kantona   i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. U mjestu Polje op?ina Velika Kladua u skladinim prostorima Agrokomerca privatni poduzetnik Fe?a Kapi? ?ija je osnovna djelatnost otkup otpada na toj lokaciji zavrilo je na stotine tisu?a kvadrata proizvodnih hala, infrastrukturnih objekata, podzemnih instalacija, strojeva, rezervnih djelova, automobila, kamiona, autobusa Agrokomerca ali oplja?kanih i opustoenih privatnih ku?a sa kojih se preko no?i skidao lim, oluci, ograde i sl. U svakoj ure?enoj zemlji djelatnost otkupa otpada je regulirana  zakonom i osnovnim pravilima dokaza o porijeklu robe. Kako je roba koju otkupljuje Fe?a Kapi?  na navedenoj lokaciji kradena roba moemo re?i da se isti bavi preprodajom kradene robe to je isto kao i da sam u?estvuje u kra?i. Obzirom da se cijela ta pri?a odvija na Unsko-sanskom kantonu preciznije na dvije op?ine Unsko-sanskog kantona postavljam pitanje koliko inspekcijskih pregleda obavljeno na lokaciji otkupa otpada  u periodu od 2005. do 2011.godine i na koji je na?in utvr?eno porijeklo robe u odnosu na dokumentaciju koja bi trebala predstavljati ulaz robe. Koliko je izvreno pregleda vozila, kombija, kamiona, traktora sa otpadnim materijalom i koji su dokumenti pratili taj otpad u periodu od 2005.do 2011.godine. na oba postavljena pitanja molim pismeni odgovor. Zahvaljujem se."

Poslanik Muhamed Škrgi?:

"Gospodo predsjedavaju?i, kolegice i kolege, prisutni ministri iz Vlade, medija i ostali prisutni koji podnose izvjetaje ili nude programe uljudno vas eli pozdraviti. Ja ?u vrlo kratko postaviti dva poslani?ka pitanja. Na konstituiraju?oj sjednici doneen je zaklju?ak da se oformi komisija a ako neto pogrijeim vi me ispravite od poslanika iz stranaka iz Skuptine koja ?e provjeriti ispravnost prijema  60-ak radnika u Kantonalnu bolnicu Biha?. Do 04.Maja 40-ak tih radnika koji su primljeni izlazi ima vanost tog ugovora molim hitno o?itovanje premijera Vlade odnosno odgovaraju?eg ministra  u vezi s realizacijom ovog zaklju?ka. Ukoliko ne budem imao usmeni odgovor molim pismeni. Drugo pitanje ta se desilo da e?erai a molilo me je jako puno njih me zvalo telefonom ne mohu dobiti neke trakice iako su oko nove godine sve traene podatke dostavili  a ima tekih e?eraa koji jako pate koji riskiraju amputaciju dijelova ekstremiteta zbog manjka traka. Molim i takvo pitanje ako moe usmeno ako ne onda da imam pismeni odgovor. Hvala lijepa."

Poslanik Admir Hadipai?:

"Ja tako?er koristim priliku da vas sve iskreno pozdravim i selamim poseban pozdrav upu?ujem predstavnicima Vlade, rukovodstvu Skuptine, predstavnicima kantonalnih uprava i institucija, nevladinim organizacijama, predstavnicima medija ja elim samo da ja imam dva poslani?ka pitanja da prije nego to postavim poslani?ka pitanja da traim dodatno pojanjenje odnosno da izrazim svoje nezadovoljstvo sa dva odgovora koja sam dobio na postavljena pitanja. Zna?i na proloj sjednici sam postavio pitanje za u?enike  u srednjoj koli u Cazinu koji idu u Saobra?ajnu kolu i duni su da prije polaganja maturskog ispita kako je nazna?eno i ovdje da polau i voza?ki ispit koji bi trebala kola da obezbijedi  jer ne mogu dobiti diplomu o zavrenoj koli ako nemaju poloen voza?i ispit. S obzirom da bi to trebalo biti u sklopu obrazovnog ciklusa meni je nedovoljno da ovdje stoji da Ministarstvo obrazovanja ovdje stoji  da ne moe preuzeti to je nisu to stavili u svoje trokove za polaganje voza?kog ispita u?enicima u srednjoj koli. Ja molim predtavnike Vlade da iz rezerve ili nekih drugih sredstava prona?u ta sredstva i da plate toj djeci koja zna?i ne mogu dobiti tu diplomu u srednjoj koli zato to ima je kola duna obezbijediti polaganje voza?kog ispita a nema sredstava  da se izna?u ta sredstva i da se plati evo ja molim Vladu i traim da Vlada na?e mogu?nost da plati ta sredstva. Tako?er kad je u pitanju objekat stare gimanzije u Cazinu u odgovoru samo sstoji da postoji potreba za koritenjem stare gimanzije je neprihvatljiv odgovor s obzirom da je ve? tre?a godina kako niko ne koristi taj objekat stare gimanzije. Ako ima potreba za koritenjem te stare gimanzije valjda bi u?enici ve? poha?ali kolu u tom objektu odnosno ja sam neki dan proao pored te kole tamo su i prozori polupani to jasno ukazuje da je to naputen objekat u centru Cazina da ga niko ne koristi, evo ja molim ministra da ispita te ?injenice i da se taj objekat ne koristi o?ito postoji potreba kako ovdje stoji da se na?e mogu?nosti da se taj objekat  prenese u vlasnitvo op?ine Cazin koja ima obezbje?ena sredstva za rekonstrukciju tog objekta. Moje poslani?ko pitanje zamoljen sam od grupe gra?ana da svoje poslani?ko pitanje postavim Ministarstvu za pitanje boraca i vojnih invalida kantonalnom fondu za izgradnju stanova ?lanovima porodca ehida i poginulih boraca, ratnihvojnih invalida, demobilisanih boraca i prognanih osoba i Javnoj ustanovi Stanouprava Biha? ja sam ovo pitanje dobio i evo iskoristi?u ovu priliku da i pro?itam postavljeno pitanje kako su gra?ani postavili. Na osnovu ?lana 190.i ?ala 191. Poslovnika Skuptine Unsko-sanskog kantona u ime bora?ke populacije upu?ujem pitanje Ministarstvu za pitanje boraca i ratnihvonih inavlida  o kantonalnom fondu za izgradnju stanova za ?lanove porodica ehida i poginulih boraca, ratnihvojnih invalida, demobilisanih boraca  i prognanih osoba i Javnoj ustanovi Stanouprava Biha? da u ime bora?ke populacije provjeri sa aktuelnom vladaju?om strukturom u op?ini Biha? kada ?e do?i do zavretka  zgrade koja se nalazi na lokalitetu Ozimice I Lamela B u Biha?u. Svi smo se svjedoci predizbornih obe?anja i slikanja bivih gradona?elnika op?ine Biha? aktuelnog Premijera Unsko-sanskog kantona Šemsudina Dedi?a pa traim u ime boraca koji su potpisali ugovor o zajedni?kom finansiranju izgradnej i kupovine stanova radi se o 65 stanova izme?u Javne ustanove Stanouprava Biha?  sa sjeditem u Biha?u koji zastupa Adnan Sabljakovi? diplomirani ekonomista da se to prije da odgovor kada ?e se o navedenoj zgradi zavriti. Izgradnja zgrade je po?ela 2009.godine i odgovorno tvrdimo da su kupci, borci ispotovali sve svoje obaveze koje su postavili navedenim ugovorom. Trenutno su obustavljeni radovi na izgradnji zgrade ta?nije 6 mjeseci nema radova po saznanjima dolo je do nedostatka finansijakih sredstava za dalju izgradnju. Predstavnici bora?kih populacija pitaju kako se to moglo desiti iako ta?na cijena radova je trebala iznositi oko 3 miliona maraka a toliko je utroeno u jednu devataciju koja nije ni zavrena. Postavljam pitanje kako je moglo do?i do obustavljanja radova na navedenoj zgradi kada su svi kupci, borci ispotvovali svoje, platili novac iz gore ve? navedenog ugovora. Opravdano se pitam da li je ovo jo jedna u nizu obmana boraca Armije Bosne i Hercegovine, odgovor traim u pisanom obliku u ovom slu?aju oni su iskopirali ta obe?anja i obilaske oko zgrade u predizbornoj kampanji kada je obe?ano da ?e prva zgrada biti zavrena do kraja prole godine a druga do Juna ove godine. Drugo kratko pitanje postavljam Vladi i Civilnoj zatiti kada ?e biti ispla?ena sredstva za tete poljoprivrednim proizvo?a?ima koja su nastala tokom prole godine oni o?ekuju da ?e taj dio biti ispla?en iz onih sredstava koja na raspolaganju ima Civilna zatita. Njima ta sredstva trebaju sad ona su njima neophodna kada se sad obavlja sjetva pa ja molim Vladu da hitno krene u tu aktivnost da se isplate ta sredstva poljoprivrednim proizvo?a?ima. Hvala."

Poslanik Nijaz Hui?:

"Gospodine predsjedavaju?i, zamjenici, premijeru, ministri u Vladi Unsko-sanskog kantona, kolegice i kolege ja za danas imam dva poslani?ka pitanja. Moje prvo pitanje je upu?eno Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta a glasi koliko je ljudi na neopravdan na?in i bez ikakvih kriterija primljeno u radni odnos u odgojno-obrazovnim institucijama na podru?ju Unsko-sanskog kantona u periodu od 03. Oktobra do formiranja Vlade Unsko-sanskog kantona. Traim da mi se dostavi spisak s imenima s institucijama u kojima su uposleni. Premijer je u nekoliko navrata dakle u medijima u svojim izjavama a posljedni put 04.04. u Dnevnom avazu govorio o 240 zaposlenih ljudi bez ikakavih kriterija i pravila i vjerujem da sve Skuptinske zastupnike naravno i mene samog interesuje ko su ti ljudi i institucije koju su bez ikakvih kriterija dakle bez stvarne potrebe za zapoljavanje primili te ljude. Molim da mi se na ovo pitanje pismeno odgovori. Moje drugo pitanje je tako?er iz segmenta obrazovanja a upu?eno je predstavnicima Samostalnog sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Zamolio bih tuma?enje ili stav predstavnika sindikata o Pravilniku sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimi?no ili potpuno ostali bez radnih mjesta i postupak popune tih radnih mjesta u predkolskim ustanovama, ustanovama osnovnim i srednjim Unsko-sanskog kantona. Primjena ovog Pravilnika je otpo?ela i proces bi trebao biti zavren do 01.06.2011.godine. pravilnik je izazvao pravu pometnju u odgojno-obrazovnim institucijama, a mnogi uposlenici strahuju za svoje radno mjesto pogotovo mla?i radnici koje ovaj pravilnik stavlja u pore?en poloaj. Stoga bi zamolio predstavnike sindikata da se pismeno odrede prema ovom pravilniku tj.da li sinikat stoji pri primjeni ovog pravilnika i je li u?estvovao u njegovoj izradi. Zahvaljujem."

Poslanik Ismet Doli?:

"Hvala gosp. Predsjedavaju?i  lijep pozdrav za sve nazo?ne u Skuptini odnosno aktere dananje Skuptine. Ja sam imao dva zastupni?ka pitanja od jednog sam odustao kada sam doao vidio sam fotografa koji snima fotografije za izradu nae zastupni?ke iskaznice pa ?u to presko?iti odmah ?u i?i na drugo, ovo drugo  pitanje je za Ministra obrazovanja, nauke, kulture gosp. Juri?a a pitanje glasi bezobzira na predvi?eno stanje prora?una Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu koja se odnsi na kapitalne izdatke Osnovna kola „Šturli?i“ Cazin gdje nisu predvi?ena nikakva sredstva za zavretak izgradnje podru?ne kole u Šturli?koj  platnici mogu li se na?i bilo kakva sredstva koja bi barem ovu kolu stavila pod krov da ne propadne i prethodna investicija na na?in da i do sada ura?eno bude devastirano pod uticajem vermenskih nepogoda ili dugih neeljenih rukovanja. Samo ?u dati jedno malo pojanjenje ova podru?na kola je dosta udaljena od mati?ne kole u Šturli?u a zgrada je veoma dotrajala jo u istu zgradu koja je malo dogra?ivana ila je i moja mama prije 50-60 godina  zna?i jednostavno se radilo o jednom starom objektu. Prije dvije godine na op?e oduevljenje djece, roditelja, mjetana i svih poznavatelja krenulo se u novu izgradnju zgrade koja na alost svih nas nije zavrena niti je stavljena u stanje da bar malo   ne propada i ono to je ura?eno. Zgrada ove kole izgleda kao naputeno gradilite koje nitko nema namjeru zavriti i na taj na?in stvara sliku jada i nemo?i drave da osigura najosnovnije stupove na kojima po?iva bilo koja  zajednica. Ovo pitanje pored mog zalaganja deligirali su i mnogi predstavnici zakonodavne vlasti op?ine Cazin, mjesne zajednice Šturli?, djeca, roditelji, mjetani i svi ljudi dobrih namjera koji jo vjeruju da obrazovanje moe graditi bolje sutra i iz tog razloga bih volio da u dogledno vrijeme na isto bude dan odgovor ili barem projekcija rjeenja istog kako bi se akteri mogli ?emu nadati ili ne nadati. Toliko zahvaljujem se."

Poslanica Mira Ljubijanki?:

"Gospodo predsjedavaju?i, dragi gosti, dragi mediji, poslanice i poslanici, direktori ustanova, kompletno ministartsvo ministirice moje pitanje nije pitanje nego zahtjev premijeru, odnosno molba premijeru da ovdje nama a i javnosti jo jednom pojasni ?ime treba da rezultira boravak Bakira Izetbegovi?a ?lana Predsjednitva Bosne i Hercegovine i gosp. Josipovi?a predsjednika Republike Hrvatske koji je bio prole sedmice u naem gradu i kako, ?ime i kada rezultira s obzirom da su se pojavile reakcije koje nisu pozitivne pa ?ak i politi?kih stranaka i treba da javnost zna ta je cilj i ovoj Vladi i ovoj Skuptini kada je u pitanju taj boravak. Hvala."

Poslanik Mladen Loni?:

"Pozdravljam sve prisutne ja imam jedno poslani?ko pitanje Vladi ustavri Minstarstvu privrede u optini Bos. Krupa neka mjesta nisu izvrena elektrifikacija a konkretno u mjesnoj zajednici Jesenica ima jedna firma koja se zove „Adako“ ve? 8 godina radi na agregat. Ustvari imaju dvije Adako i jo druga Macan kako li se zove rade na agregat te dvije firme a pored njih, tako se firma zove D.O.O. Macan, te dvije firme rade na agregat znam da ova jedna ima uposlenih oko od 8 do 14 ljudi i dalekovod odnosno visoki napon prolazi 300 metara od tih firmi. Toliko."

Poslanik Asim Kamber:

"Gospodo predjedavaju?i, gospodine premijeru, predstavnici Vlade, gosti, kolege poslanici ja vama ?esto govorim o medijima pa moda zbog toga 1:100 od prilike ide u nekom negativnom u pravcu u odnosu na mene cijene?i da su mediji o tome sam govorio u Domu naroda da su oni stub jednog demokratskog drutva i jedno mjerilo bogatstva jedne drave ako su mediji slobodni te su drave napredne i ja cijenim da trebaju biti slobodni i sino? me obradovala ?injenica da je i da su intelektualci onaj krug 99 razgovarali o medijima o eti?nosti i dakle slijedom tih okolnosti htio sam postaviti jedno pitanje direktoru kantonalne televizije g?i. Zuli? naime u Sanskom Mostu u subotu se desio jedan sigurno demokratski ?in bio je izbor vrioca dunosti na?elnika op?ine i naalost ta vijest nije objavljena, odnosno objavljena je u vie elektronskih medija, ju?e je bilo i u nekim tiskanim medijima i jedino Kantonalna televizija tu vijest nije objavila. Mi naime vijesti kantonalne televizije iz Sanskog Mosta dolaze tako to dolaze autobusom sad imamo tu prednost pa se to i kompjuterski uspijeva prebaciti me?utim vjerovatno ?e danas to pitanje biti objavljeno ako ja postavim ili ako ?e danas autobus do?i jer nije putovao vikendom. Ali ono to je sigurno ta vjest je mogla biti objavaljena na osnovu barem tiskanih medija gdje je to bilo objavljeno. Ne govorim samo to zbog toga to se desilo u subotu nego govorim zbog ?injenice da taj medij se ve? due vrijeme ne objavljuje i stavljaju se u stranu prilozi iz Sanskog Mosta i nama jednostavno nije jasno to dakle nije radio ni gosp. Rami? ni prethodna direktorica g?a. Bejdi? dakle mi imamo ?injenicu da neko svjesno ili nesvjesno cenzurira ovaj medija i uskra?uje gra?anima jedne op?ine a ja sam uvijek govorio da ovaj medija pokriva cijeli prostor naeg op?ine za razliku od drugih televizija. I nama je jako vano da ovaj medija objavljuje sve informacije iz Sanskog Mosta i nai novinari koje mi pla?ama u Sanskom Mostu dakle zaposleni su u lokalnim medijima ili od strane lokalne vlasti servisiraju prakti?no besplatan materijal ne moe biti u poziciji da se objaavi. I ja bi zaista zamolio u ime gra?ana i interesa da se objavljuju vijesti iz Sanskog Mosta i htio bi dati podrku incijativi mog kolege Be?irbegovi?a mi vidimo da je reakcija Me?unarodne zajednice potpuno identi?na prijanjim reakcijama uporna je jedna zabrinutost i takva je bila "92.a iz te zabrinutosti naalost u Bosni se desio genocid i ja smatram da obavezu treba preuzeti kolegij molio bih gosp. Predsjedavaju?i da inicijativu naeg kolege da ne obavezujemo samo njega stavimo na kolegij i da o njoj raspravljamo i da se o njoj ipak ovdje neto kae da se mi s tim ne slaemo zbog toga to se trenutno deava u naom susjednom entitetu. Hvala vam lijepo."

Poslanik Mirvet Beganovi?:

"Potovane dame i gospodo, gospodine predsjedavaju?i, premijeru, Vlada, kolegice i kolege, mediji i ostali gosti koristim priliku da vas pozdravim imam jedno pitanje kao prvo elio bi da odgovor na moje poslani?ko pitanje eli stvarno konkretan odgovor oko zamjene zemljita iako je tamo  naveden odgovor da ?e biti  radi  konkretno ?estice koja je navedena moe se vrlo lako provjeriti i u op?ini Cazin i u Šumariji da li je dolo do zamijene tog zemljita odnosno izvorita rijeke Kladunice tj.potoka Pe?ina gdje se zemljite nalazi. Moje poslani?ko pitanje glasi ono je upu?eno Javnoj ustanovi stambeno komunalni fond op?ine Cazin Pe?igrad mjesna zajednica zonalni centar M42 magistralni put vie od godinu dana javna rasvjeta ne radi iako su gra?ani sami uloili preko 20 hiljada maraka u obnovu rekonstrukcije magistralnog puta iako sam ja naalost li?no vie puta traio da se pomogne da se rijei problem javne rasvjete u Pe?igradu molio bi odgovor kada planira i da li ?e staviti u punu funkciju javnu rasvjetu uz magistralni put M42 u Pe?igradu.Hvala lijepo."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Pa moje poslai?ko pitanje bi se odnosilo na status firme „Famos“ u Sanskom Mostu poto je opte poznato sada ve? bive firme da je firma razgrabljena, ra?ereputana, oplja?kana a razlog za moje pitanje je to smo nedavno imali jedan tragi?an slu?aj gdje je u toj firmi jedan maldi ivot u nekim radnjama koje su se doga?ale pa me stoga interesuje da li je predmet privatizacije da li je predmet ste?aja ili ve? drugo neto to se doga?a. Izme?u ostalog nadovezao bi se na ovo to re?e gosp. Kamber uvaeni kolega doista Unsko-sanskoa televizija nije prenijela tu vijest da smo imali u subotuizbor v.d.-ea na?elnika op?ine a to je informacija koja naravno zavrije?ije panju ali ja bi isto tako pitao neke druge tako nama stalno u Sanskom Mostu izgleda kad mi iz opozicije pokuamo da se na glas ?uje a on se vrlo rijetko ?uje ili u nekom drugom obliku moda malo friziran pa onda ne dobijemo pravu informaciju pa nam je onda drago to su se vladaju?e strukture zabrinule to se takve stvari ne puste putem medija. Hvala."

Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Uvaena gospodo sviju vas skupa selamim i pozdravljam imam dva poslani?ka pitanja oba Ministarstvu zdravstva. prvo poslani?ko pitanje zato u Lije?ilitu Gata su poskupile usluge zato se napla?uju usluge onima koji su redovnim putem preko komisije i uputnice dobili pravo na terapije u lije?ilitu Gata naime bio sam u posjeti jedan dan a i alili su mi se pacijenti da danas u lije?ilitu Gata gotovo pacijenti ne mogu boraviti jer svakodnevno se moraju pla?ati odre?ene usluge. Tako da ?ak i 100% ratnivojni invalidi i invalidne osobe. Mislim da lije?i?ite Gata nije turisti?ko-rekreacioni centar pa ko ima para neka se rekreira ve? je to nuna rekreacija za zdravlje naih pacijenata molim da se ovo ispita i da pacijenti da se ovo ispita i da se ovo vidi da li su opravdani a mislim da ne moe biti opravdana naplata ovim kategorijama u lije?ilitu Gata. Drugo pitanje tako?er Ministarstvu zdravstva zato i ove godine to sam postavljao i prolog mandata i ove godine roditelji za djecu od 6 godina za upis u prvi (1) razred osnovne kole gdje je obavezno osnovno obrazovanje moraju platiti 24 KM. pa onda moraju platiti rodni list pa onda moraju sve ostalo platiti, postavlja se pitanje da li je to oteavaju?a okolnost roditeljima da roditelji  umru rade?i da bi odkolali djecu ili mi idemo ka tome da bi olakali kolovanje osnovno obrazovanje i srednje da ne govorim govorim ta ih ?eka kad do?u u srednje obrazovanje. Zaista ministre to su roditelji pla?ali mene su zaustavili gra?ani u ?ariji u Cazinu i pitaju kako niko ne reaguje, ja sam reagovao i prole godine me?utim opet su roditelji platili. Treba olakati obrazovanje, rasteretiti roditelje da roditelji mogu da nesmetano imaju svi jednake anse da koluju svoju djecu na ovoj skupo?i, krizi da ima barem to olakamo. Hvala."

Poslanik Nedad Zukanovi?:

"Gospodine predsjedavaju?i, premijeru,  ministri, kolegice i kolege zastupnici, gosti, mediji ja vas sve srda?no selamim i pozdravljam. Stalno pri?amo o turizmu kao jednoj od stratekih grana u naem kantonu me?utim mi tu vidimo niz manjkavosti evo spomenu?u samo jednu manjkavost koja je uo?ljiva za sve nas poto se svaki dan nalazimo na cestama naim ja nisam jo vidio negdje da je pored puta regionalnog ili magistralnog da je ozna?eno mjesto za parkiranje i naravno time stvoreni uslovi za bacanje otpada. Pa evo postavljam pitanje Direkciji za ceste da li su u svojim planovim obezbijedili ovo pitanje i za kantonalnu direkciju za ceste i za federalnu. Da li su u svojim planovima predvidjeli  za obiljeavanje  parkirnih mjesta uz nae puteve regionalne i magistralne i naravno stavljanje korpi za otpatke. Pogledajte samo od Klju?a prema Biha?u ili bilo kojim putem da krenete da sme?a imamo koliko god elimo i koliko ho?emo i da li iko vodi ra?una o ovakvoj situaciji a zagovaramo turizam kao jednu od glavnih stratekih grana na naem kantonu. Pa bi molio da mi se odgovori pismenim putem. Toliko."

Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense