VII sjednica
7. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa sedme sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
VII sjednica

Poslanik Muhamed Škrgi?:

"Uvaeni Predsjedavaju?i, kolegice i kolege poslanici, uvaeni ministri i predstavnici Vlade, medija i me?unarodne zajednice uljudno vas pozdravljam. Ja bih elio prije postavljenog pitanja zamoliti odgovorne da se pobrinu da na postavljena pitanja daju odgovore. Ja samo poodavno postavio pitanje u vezi sa imenima i prezimenima ljudi koji su dobili odtetu, odnosno isplatu po pravosnanoj presudi u 2009. i 2010.godini obzirom da smo imali jako malo sredstava. Nisam dobio odgovor na to pitanje. Traio sam spisak koncesionara sa mjestom koncesije i mjestom boravka koncesionara i drugim podacima relevantnim za odobravanje koncesija, ni to nisam dobio. Molim da se u narednom periodu odgovori i meni i drugima na ona pitanja na koja do sad nismo dobili odgovore. Ja imam jedno pitanje koje je vezano za konkretno za ministra zdravstva, a to je- imamo probleme na terenu koji govore o ?injenici da mi na esencijalnoj listi lijekova nemamo nekih lijekova koji su prijeko, prijeko potrebni potrebni pacijentima, a nema ih na listi. Ima zamjenskih lijekova koji ne odgovaraju po nalazima iz Sarajeva i iz Biha?a odre?enim pacijentima nego doti?ni lijekovi koji se uvoze. I uvozni su bili na listi, vie nisu nego zamjenski i pacijenti su u prilici da kod nas pla?aju taj lijek 358 km jednu kutijicu, dok je isti lijek u Sloveniji neto oko 200 km i u Hrvatskoj, ne znam ili u Sloveniji bitno jeftiniji. O ?emu se radi, jel naa farmaceutska industrija na ovoj socijalnoj komponenti mora zara?ivati toliki novac pa da ti siromasi moraju dobavljati ovaj lijekove iz drugih drava. Molim da se to pitanje provjeri i da vidimo o ?emu se radi. Zahvaljujem se."

Poslanik Ismet Doli?:

"Hvala lijepo. Gospodine Predsjedavaju?i, zamjenici Predsjedavaju?eg, uvaeni kolegice i kolege zastupnici, potovani ministri Vlade Unsko-sanskog kantona, cijenjeni predstavnici medija, dragi gosti kao i dragi gledatelji prijenosa ove sjednice Skuptine, na samom po?etku elim vas lijepo pozdraviti i poeljeti da dananja sjedica protekne u atmosferi tolerancije i demokracije. Tako?er, ja ?u iskoristiti svoje pravo da postavim dva poslani?ka pitanja. Prvo poslani?ko pitanje, ja ?u ga adresirati za sada na stru?nu slubu Skuptine Unsko-sanskog kantona pa da ga ona proslijedi netkome odgovornom iz Vlade tko bi mogao dati odgovor na njega. A ono glasi- da li je mogu?e da svi trenutno vae?i normativni akti koje je donijela ova Skuptina kao i svi provedbeni akti koje donose resorna ministarstva i druge uprave koje imaju nadlenost donoenja istih, budu besplatno dostupna u elektronskoj formi svim gra?anima Unsko-sanskog kantona i ire. Ja ?u ovdje samo malo elaborirati- ?injenica je da nae okruenje pa i na neki na?in institucije koje se bave ozbiljnim poslom odre?ene svoje dokumente javno publiciraju na web stranicama tako da na neki na?in da gra?ani mogu slobodno da ih povla?e i da ih koriste za svakodnevnu upotrebu. Ovdje se deava naravno da mi sada moemo do?i, odnosno da gra?ani i druga javnost moe do?i do odre?enih zakonskih i podzakonskih akata samo kupovinom Slubenog glasnika Unsko- sanskog kantona to je sa jedne strane u redu jer taj glasnik ostvaruje odre?ene prihode, ali radi nekih drugih stvari da bi nai gra?ani bili bolje informirani, sposobniji i pripremljeniji za svoje pozive ili za neke druge izazove koji nas ?ekaju, bilo bi zaista dobro da se takvi zakonski i podzakonski akti publiciraju. Naj?e?e to se u okruenju radi to se na web stranici skuptine ili u ovom slu?aju Vlade jer na kraju krajeva Vlada, pri nadlenosti je Vlade i ovaj Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona odnosno na njihovim web stranicama se mogu dozvoliti da se mogu skidati ovi podzakonski i zakonski akti. Ovo nebi utjecalo na financijsku situaciju jer ve?ina profesionalnih korisnika bi i dalje bila pretplatnik Slubenog glasnika, a u svakom slu?aju naim gra?anima, studentima i iroj javnosti bi u?inilo veliko zadovoljstvo. I moje drugo pitanje je upu?eno za Predsjedavaju?eg Skuptine Unsko-sanskog kantona gosp. Roi?a, a ono glasi- gospodine Predsjedavaju?i, u poslovniku Skuptine Unsko-sanskog kantona nisam mogao na?i ?lanak koji opisuje situaciju u kojoj se mimo dnevnog reda, a zatim i mimo odre?ene to?ke usvojenog dnevnog reda moe diskutirati o odre?enim pitanjima. Iz tog razloga me interesira kakva je mogu?nost da zastupnik reagira na diskusiju koja je mimo poslovnika, a koja zasluuje u najmanju ruku prijateljsku i dobronamjernu repliku. Samo malo pojanjenje, vjerujem da svi mi dijelimo miljenje kada je u pitanju vae profesionalno i nepristrano vo?enje sjednica Skuptine i uvjeren sam da smo svi mi veoma zadovoljni jer ih vodite na takav na?in jer se jedino tako moe sa?uvati dignitet ovako vane institucije, a svaka osoba koja diskutira ili je predmet diskusije. Ipak, pod odre?enim okolnostima na proloj sjednici je dolo do krenja poslovnika i omogu?ena je diskusija koja je vrije?ala i uvrijedila odre?ene zastupnike, premda vjerujem da se ona nije svidjela ni jednom zastupniku pa ?ak ni onima koji su je producirali. Naravno, interesira me mogu?nost to uraditi u takvim slu?ajevima i kako se ponaati, a da sve ostane u duhu demokracije i tolerancije. Zahvaljujem se."

Poslanik Admir Hadipai?:

"Ja sam evo ve? kad je u pitanju dnevni red, ja nisam imao vremena da poaljem pisanu inicijativu zato to sam ovaj odgovor na poslani?ko pitanje dobio na samoj sjednici. S obzirom da se radi o vrlo tekoj situaciji u kantonalnom fondu za pomo? u stambenom zbrinjavanju bora?kih populacija, ja nisam nezadovoljan odgovorom, ja sam vrlo zadovoljan i iz ovog odgovora se moe vrlo dobro is?itati da se radi o nezakonitim stvarima, me?utim ja sam htio da Skuptina raspravi o toj situaciji s obzirom da je koliko sam vidio Predsjedavaju?i vama  danas predani klju?evi od te ustanove, zna?i da ta ustanova fakti?ki vie ne funkcionira. Ja sam zbog tog razloga traio da se odri vanredna sjednica i mislim da ste trebali dati da se Skuptina o toj inicijativi izjasni da li treba raspravljati ili ne. Ali evo vi ste odlu?ili da vodite takvu Skuptinu. Ja imam poslani?ko pitanje, odnosno inicijativu- u kantonalnoj bolnici kada je u pitanju darivanje krvi, ja sam neki dan gore bio prisutan i zbog toga evo pokre?em ovu inicijativu i pitam i ministra i evo direktora Kantonalne bolnice- kada se daje krv zato se onim dobrovoljnim davaocima krvi ne obezbjedi neki lan? paket ili neto, kad daju krv da ljudi mogu. Svugdje kad se prave nekakve akcije ili negdje kad se daje, zna?i taj ko daje krv ima odre?enu jel da se da neki lan? paket ili neto. Jedino u Kantonalnoj bolnici gore kad date krv jedino to vas upitaju jeste jel vam dobro, ako nije onda razguli ako jest sjedi. Zna?i, tu nema druge opcije, zna?i ja pokre?em inicijativu da se izna?u sredstva i da se obezbjedi tim koji daruju krv da imaju nekakav lan? paket ili neto gore da ljudi mogu pojesti, da se osvjee kada daju krv. I Drugi zaklju?ak, odnosno drugo poslani?ko pitanje upu?ujem Vladi Unsko-sanskog kantona. Mene interesira na osnovu kojeg zakonskog propisa je Vlada usvojila zaklju?ak, da li Premijer Unsko-sanskog kantona daje saglasnost na zapoljavanje u kantonalnim ustanovama i institucijama. Interesira me da li je to u skladu sa zakonom i kojim zakonom, da mi se da odgovor. Molim pisani."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko-sanskog kantona Husein Roi?:

"Zahvaljujem se gospodinu Hadipai?u i evo ja ?u, nadam se da mi ne?ete uzeti za zlo samo da dam odgovor u skladu sa poslovnikom. ?lan 46 Stav 3 jasno i precizno govori u kojim okolnostima zakaziva se vanredna sjednica, nemamo nikakvu informaciju to su samo insinovacije. Naravno, mi ?emo traiti od Vlade kompletno odgovor na to poslani?ko pitanje, vi imate pravo u skladu sa poslovnikom dakle da reagirate. Ne moemo mi sada raspravljati o ne?em, a ne znamo uop?e nemamo konkretnu informaciju. I molim vas, dakle imate poslovnik ?lan 46, ?lan 48, 51, 52 kako se zakazuje sjednica Skuptine."

Poslanik Nijaz Hui?:

"Gospodine Predsjedavaju?i, zamjenici, kolegice i kolege, ministri u Vladi Unsko-sanskog kantona, ja tako?er za danas imam dva poslani?ka pitanja, a moje prvo pitanje upu?eno je Javnoj Ustanovi Komunalno-stambeni fond Op?ine Cazin, a glasi koliko je kotala sanacija ulice „rtava domovinskog rata“, iz kojih sredstava i u kojem iznosu je finansirana rekonstrukcija pomenute ulice. Naime, iz budeta Unsko-sanskog kantona za 2008.godinu za trotoare i uli?nu rasvjetu u ulici „rtava domovinskog rata“ u Cazinu je predvi?eno i realizirano 300.000 konvertibilnih maraka. Me?utim, pomenuti radovi su otpo?eli i ura?eni pred oktobarske izbore 2010.godine, a isfinancirani su sa 125.000 maraka iz GAF projekta, 175.000 iz sredstava Javne Ustanove Komunalno-stambeni fond Cazin i ta sredstva su ujedno bila predvi?ena financijskim planom fonda za 2010.godinu. Ujedno traim od Vlade Unsko-sanskog kantona da ispita o?igledno nenamjensko troenje sredstava u ovom slu?aju. Napominjem da je protiv odgovornih u Cazinu, dakle u Op?ini Cazin za ova sredstva podnesena i krivi?na prijava. Moje drugo pitanje odnosi se na jednu tabu temu koja traje ve? nekoliko mjeseci na prostoru Unsko-sanskog kantona. Odnosi se dakle na predmet koji je ured Ombudsmena uputio 11. 04. 2011.godine Ministarstvu unutranjih poslova Unsko-sanskog kantona. Mislim da je svima vama poznata sudbina ?etrdeset mladih ljudi koji su u?estvovali u procesu zapoljavanja u MUP-u Unsko-sanskog kantona. Nije mi jasna sporost u rijeavanju ovog problema koji traje od 11. 12. 2010.godine tj. od famozne operacije Kastel. Radi se o ?etrdeset mladih ljudi od kojih su njih dvadeset visoko obrazovani od ?ega ?etrnaest diplomiranih kriminalista koji su proli konkursnu proceduru kao i odbor za albe policijskog odbora. Svjesno ili ne, ovim mladim ljudima i njihovim porodicama naneena je ogromna teta medijskom harangom koja je izazvana pomenutom akcijom. Ne smijemo zaboraviti da su tio mladi ljudi ?asno i poteno stekli svoja zvanja i da su neki od njih nakon viegodinjeg ?ekanja na posao u struci doivjeli takve traume i trajnu tetu koja je naneena njihovom ugledu i dostojanstvu. Napominjem da je proces prijema mla?ih inspektora i policajaca u potpunosti zavren te da ih Federalni MUP 27. 12., dakle i nakon operacije Kastel pozvao na potpisivanje ugovora i po?etak obuke koja je trebala po?eti 17. 01. 2011.godine. Naravno da se ne?u baviti analizom pomenute akcije jer vjerujem dakle u nezavisnost naeg tuilatva i pravosudnih organa ove drave ali napominjem da se ovaj problem mogao rijeiti jer su sve nadlenosti oko ovog predmeta kod uprave policije Unsko-sanskog kantona Biha?. Ukoliko je bilo pojedina?nih krenja zakona tu odgovornost pojedinaca treba utvrditi, a na MUP ima stvarne potrebe za ovim kadrovima ali i za nekim drugim koji su ve? mogli biti primljeni kroz nove konkursne procedure. Ovi ljudi trebaju podrku izvrne i zakonodavne vlasti ovog kantona i s toga molim da ministar unutranjih poslova Unsko-sanskog kantona obavijesti ovu Skuptinu o statusu ovih kandidata kao i da dobijemo pisani odgovor i svu daljnju korespodenciju koju ?e ministar voditi sa svim relevantnim institucijama u ovoj dravi, a u vezi sa ovim problemom. Osim ove konstatacije na kraju elim postaviti dakle i pitanje ministru ta ?e u?initi u vezi dopisa ureda Ombudsmena koji pokre?e i istragu dakle u ovom predmetu. Hvala."

Poslanik Mirvet Beganovi?:

"Potovane dame i gospodo, Predsjedavaju?i, podpredsjenici, kolegice i kolege, predstavnici ministarstava, gosti i mediji pozdravljam sve prisutne. Ja imam dva poslani?ka pitanja. Prvo pitanje se postavlja Ministarstvu unutranjih poslova, Vladi Unsko-sanskog kantona, Ministarstvu pravde, Kantonalnom sudu, tuziteljstvu i Op?inskom sudu. Naime, 10. 03. Policija je izvrila upad u ured op?inskog Na?elnika Op?ine Velika Kladua zbog samo jednog razloga. Izvrila je upad zato to nije izdato jedno uvjerenje o dopunskim pravima boraca. Iako je procedura provedena, sedam policajaca i inspektori su upali, pretresli ured Na?elnika koji nije bio prisutan, pretresli su alter salu i sve ostalo. Ja ovdje postavljam pitanje da li to nae Ministarstvo unutranjih poslova, sudstvo i tuiteljstvo ?e biti tako efikasno i tako demonstrativno kada je u pitanju zatita dravne imovine, kada je u pitanju ogromni kriminal koji se deava u poduze?ima oko nas i da li ?e izuzimati dokumentaciju i podnositi prijave i provoditi procese u onim firmama u kojima se deava taj kriminal. Naalost, evo 15. 03.  upu?en je dopis i Ministarstvu unutranjih poslova i svim ovim nazo?nim da i oni su ovdje je bio problem ?utanja administracije iako proceduralno je provedeno i dostavljeno nadlenom drugostepenom organu kompletan predmet. Da li ?e tako rijeavati, da li tako sudbina ?eka sutra i ostale Na?elnike op?ina, a i Premijera naeg kantona. Ako se na takav na?in demonstrira sila, demonstrira jedan na?in da se zna?i moe zna?i funkcionisati iako zakonski i pravni osnov zbog jednog obi?nog uvjerenja o dopunskim pravima boraca iako op?insko Vije?e Op?ine Velika Kladua nije donijelo odluku o tim pravima. Moje drugo pitanje se odnosi Ministarstvu privrede, a odnosi se danas evo donosimo odluku o izmjeni odluke o ovim kreditnim sredstvima. Ja postavljam pitanje, a odnosi se na listu svih poduze?a koja su u maloj i velikoj privatizaciji prodana kroz proces i iz kojih su obezbje?ena sredstva koja su danas predmet ove odluke i predmet zna?i dodjele kredita. Naime, zato? Ukoliko uzmemo danas da sva ta poduze?a, imamo ezdeseti est poduze?a koja agencija za privatizaciju Unsko-sanskog kantona je nadlena, prodajom u maloj privatizaciji prikupljena su odre?ena sredstva. Jedan dio tih preduze?a nije jo uvijek ugaen, nije u ste?aju, zna?i ima ansu da pokrene proizvodnju. Zato ne onda ta poduze?a koja su punila taj fond da kroz programe imaju prava da ta sredstva dobiju nazad. Ako uzmemo danas stanje da imamo da su radnici obespravljeni, da postoje ogromne obaveze neizmirenih tih poduze?a prema tim radnicima, smatram da ta poduze?a imaju pravo i na ta sredstva. Zna?i, traim od ministarstva listu svih preduze?a koja su na bazi privatizacije popunili ta sredstva u tom fondu i da transparentnost bude kada bude dodjela tih sredstava da i ta preduze?a imaju pravo. Evo uze?u primjer Agrokomerca. Najve?im dijelom male privatizacije je prodano trgovina objekata Agrokomerca. Mi danas i evo Vlada svi su spominjali Agrokomerc, da vidimo ho?e li taj dio sredstava koji je napunio iz Agrokomerca dati da se pokrene proizvodnja bar jednog dijela Agrokomerca. Hvala lijepo."Poslanik Nermin Be?irbegovi?:  

"Uvaeni i Predsjedavaju?i, dragi ministri, predstavnici medija, kolege i kolegice, zastupnici, ja prije svega bih elio da se zahvalim odgovoru na moje poslani?ko pitanje prije dvije Skuptine o visini li?nog dohodka sada ve? biveg Na?elnika gospodina Sanjina Halimovi?a trenutnog ministra u Vladi federacije. Dobio sam odgovor gdje pie da je njegov li?ni dohodak 3.616,00 maraka i ja bih zahvalio se nadlenoj slubi koja mi je dostavila ovaj podatak. Mada smatram da nam Na?elnik u Sanskom Mostu nije trebao prirediti nepotrebni troak od nekih 100 do 200 hiljada povodom ovih najnovijih vanrednih izbora. Mislim da je trebao ostati do kraja mandata jer sad ?emo opet biti izloeni troku, a znam da SDA stranka ima i mimo njega jako kvalitetnih kadrova pa je mogao i neko drugi moda oti?i u federalnu Vladu ali otom potom, o tom ?emo se poslije izjanjavati. Moje prvo poslani?ko pitanje se odnosi na to ve? sam ga jednom postavio al doista bode o?i. Mi smo sino? imali sastanak naselje Jezernice u Sanskom Mostu, gra?ani otvoreno negoduju poto su prikupili nov?ana sredstva za asvaltiranje puta pristup zgradama i oko zgrada u duini od nekih 280 metara, pa me s toga interesuje i upu?ujem ponovo pitanje ovog puta vd Na?elniku trenutno u Sanskom Mostu gospodinu doktoru Avdagi?u kada ?e se po?eti sa realizacijom tog projekta poto su gra?ani dali sredstva koliko im je traeno od nadlenog organa, no me?utim dolazi sezona ljeta i gra?ani otvoreno tvrde da ne mogu da ive od te praine koja je u samom okruenju, a s druge strane mislim da je sramota to  kad se zna da je naselje Jezernice je zra?nom linijom od Trga ljiljana ili odnosno strogog centra grada op?ine Sanski Most nije udaljeno vie od 400 do 500 metara pa bih stoga molio nadlene da se poduzmu koraci da se poto je Saski Most maltene asvaltiran do svakog zaseoka, do svakog sela da se i ovaj dio urbane sredine asvaltira ako je mogu?e to prije da bi smo izbjegli sve one probleme koje imaju gra?ani u tom naselju. Hvala lijepo."

Poslanik Damir Hodi?:

"Potovani Predsjedavaju?i, kolegice i kolege zastupnici, ministri u Vladu Unsko-sanskog kantona, predstavnici medija, dragi gosti, sve vas skupa selamim i pozdravljam. Moje poslani?ko pitanje upu?eno je ministru gospodinu Dariju Juri?u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta i glasi- potovani gospodine Juri?u da li ?ete i ta poduzeti povodom pisanog zahtjeva gospodina Enesa Zukanovi?a predsjednika samostalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona te gospodina Mustafe ?atakovi?a predsjednika samostalnog sindikata predkolskog i osnovnog obrazovanja koji u svom dopisu od 15.04.2011.godine bez ikakvih valjanih argumenata ultimativno trae da kolski odbori u roku od osam dana odre sjednice i razrijee dunosti dva direktora osnovnih kola u Biha?u ta?nije u Osnovnoj koli Prekounje i Osnovnoj koli Gata-Ilida-Vrsta. Naime, radi pojanjenja- nakon to je odran formalni sastanak direktora osnovnih kola i ?elnih ljudi sindikata osnovnih kola sa podru?ja op?ine Biha?, gospodin Mustafa ?atakovi? je u telefonskom razgovoru sa direktoricom Osnovne kole Harmani I prijetio smjenom Osnovne kole Prekounje gospo?e Anele Kozlice i Osnovne kole Gata-Ilida-Vrsta gospodina Fikreta Kova?evi?a doslovce rije?ima- oni ?e biti smijenjeni ili mene ne?e biti. Tako?er je u pismu direktoru Osnovne kole Harmani II gospodinu Vinku Šanti?u zaprije?eno  da ?e protiv njega biti pokrenut zahtjev za smjenu. Pitanje je zato su samo ovi direktori izdvojeni kad su na tom sastanku u?estvovali svi direktori osnovnih kola, vjerovatno je posrijedi neki li?ni interes. Tako?er, evidentno je da su predsjednici sindikata prekora?ili svoje kompentencije i ovlasti i da na ovaj na?in pokuavaju popraviti stanje u sindikatu koje je o?igledno narueno u posljednje vrijeme istupanjem ve?eg broja ?lanova iz spomenutih sindikata. Gospodine ministre, direktori osnovnih kola su birani od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i vama trebaju odgovarati za svoj rad. Ja vas molim da u skladu sa vae?im zakonima i izbornim zakonskim mandatima zatitite pomenute direktore od neargumentovanih napada, zahtjeva neta?nih navoda i prijetnji od strane gospodina ?atakovi?a i Zukanovi?a. Ja vam se zahvaljujem."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko-sanskog kantona Husein Roi?:

"Uvaene kolegice i kolege, u skladu sa ?lanom 190. i 191. Poslovnika o radu Skuptine Unsko-sanskog kantona ja ?u postaviti jedno poslani?ko pitanje Ministarstvu obrazovanja, nauke i kulture, a ti?e se inicijative za izmjene i dopune zakona o predkolstvu. Naime u skladu sa ?lanom 108. Poslovnika Skuptine Unsko-sanskog kantona inicijativa je dostavljena zakonodavno-pravnoj komisiji koja jednoglasno prihvatila je i upu?ena na ministarstvo. Mi nemamo jo odgovor, obrazluenjem kada su u pitanju ustanove predkolskog odgoja i obrazovanja jeste da smo nekoliko puta upozoravani od strane me?unarodnih institucija da je trenutna pozicija ovih ustanova odnosno ljudi koji rade u ustanovama predkolskog odgoja i obrazovanja diskriminiraju?e, da smo upozoravani kada je u pitanju anex 4 me?unarodni op?i akti koji promoviu ljudska prava, a u prilog izmjene ovog zakona dakle koju sam ja kao poslanik u skladu sa poslovnikom vama uputio i ?injenica je da smo mi budetom predvidjeli zaposlenim u predkolskom odgoju i obrazovanju isplatu i naknadu toplih obroka pored plata, mi do sada nemamo povratnu informaciju. Danas imamo na dnevnom redu Zakon o lokalnoj samoupravi koji tretira osniva?ka prava dakle u narednom periodu kada su u pitanju ove institucije, ali opet odga?a se izvrenje istog Zakona o predkolskom odgoju i obrazovanju pa evo moete nam dakle ja bih vas zamolio u pisanoj formi ako je to mogu?e, ako moete i u usmenoj formi da znamoda moemo ljudima re?i ta je sa njihovim toplim obrokom."

Poslanik Kasim Mulali?:

"Uvaene kolegice i kolege zastupnici, ?lanovi Vlade, Predsjedavaju?i Skuptine, potpredsjednici Skuptine sviju vas skupa selamim i pozdravljam, naravno i medije i nae cijenjene goste. Ja imam poslani?ko pitanje, a upu?ujem ga Ministarstvu obrazovanja, a ono glasi- po kojim zakonskim propisima postupa ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona kada je u pitanju razrjeenje direktora Osnovne kole Buim i davanje saglasnosti na imenovanje vrioca dunosti kada su zakonski propisi kod imenovanja i razrjeenja upravnog odbora i direktora jasno propisali procedure, odnosno u kojem zakonu je nadleni ministar naao uporite da kae svojim aktom koji nema karakter odluke rijeenja ili zaklju?ka ko je legitimni i legalni direktor Osnovne kole Buim i da trai saglasnost na imenovanje vrioca dunosti. S obzirom da ?ujem ve? neko negodovanje mojih cjenjenih kolega, ja ne?u obrazlagati ovu dalje odluku ali imam informaciju cjelokupnu i nju ?u dostaviti Ministarstvu obrazovanja i dostavit ?u Ministarstvu pravde. I molim da mi pismeno odgovore na ovo pitanje. Od drugog pitanja koje tako?er imam pripremljeno ovaj odustajem u nadi da ?emo po?eti raditi argumentirano i uporite traiti jedino u zakonu. Zahvaljujem."

Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Uvaena gospodo, sviju skupa vas selamim i pozdravljam. Moje pitanje upu?ujem Vladi Unsko-sanskog kantona, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, nadlenim institucijama Bosne i Hercegovine- ta ?inite, ta nadlene institucije Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Unsko-sanskog kantona ?ine da omogu?e gra?anima Federacije Bosne i Hercegovine zapoljavanje u svojoj dravi jer je to jedno od osnovnih prava, pravo na rad. Naime, vidimo sliku praznicima. Kada su praznici hiljade naih gra?ana iz Evrope dolazi u svoje rodno mjesto i nakon kratkog vremena vra?a se nazad trbuhom za kruhom van granica Bosne i Hercegovine. Tamo ostave svoje najbolje dane i najbolju snagu i ?esto puta budu diskriminirani. Tako?e, alosno je da svaki dan sve ve?i broj gra?ana trai ispis iz dravljanstva Bosne i Hercegovine i nadlene institucije Bosne i Hercegovine gotovo bez rije?i utke za 800,00 KM uplate da ispis iz dravljanstva Bosne i Hercegovine i na takav na?in svakodnevno gubimo gra?ane, svoje gra?ane, a drava se ponosi brojem svog gra?anstva. Bez ikakvog razgovora, bez ikakve pravne pomo?i, bez savjeta, bez upita- zato vi gospodine traite ispis jednostavno se naem gra?aninu kae samo uplati 800,00 KM i moe ispis dobiti iz dravljanstva Bosne i Hercegovine. Zaista, to je zabrinjavaju?e i institucije Bosne i Hercegovine moraju se zabrinuti o tome. Tako?er predlaem hitno donoenje programa na nivou kantona, na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za smanjenje nezaposlenosti, otvaranje novih radnih mijesta i borba protiv siromatva. Moj prijedlog i moj doprinos prije nego vi uradite neke specijalne programe, smanjite javnu potronju, trokove nepotrebnih slubenih putovanja vlada, premijera i ministara i brojnih koji odu van granica, a ne donesu nikakvu korist za Bosnu i Hercegovinu. Ja pohvaljujem one koji odu van granica Bosne i Hercegovine i onda donesu odre?ene investicije. Me?utim, mnogi odu tamo samo da potroe budetska sredstva. Za po?etak smanjite te trokove i dajte ih u investicije i za po?etak iskoristimo naa prirodna bogatstva, resurse stavimo u funkciju za otvaranje novih radnih mijesta. Tako?er, jedan od prijedloga- nai gra?ani i pored neimatine pla?aju."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko-sanskog kantona Husein Roi?:

"Gospodine Bajrektarevi?u ta?ka je poslani?ka pitanja, vi dajete prijedloge ovdje. Molim vas da se drite u skladu sa poslovnikom ?lan 190. Imate dva poslani?ka pitanja i vi ste to upravo uradili. Nemate vie pravo, postavili ste dvije konstatacije ja sam ih razumio kao dva poslani?ka pitanja. Hvala vam lijepo."

Poslanica Elvira Abdi?-Jelenovi?:

"Dobar dan. Ja pozdravljam sve nazo?ne. Za danas imam dva poslani?ka pitanja. Moje prvo pitanje upu?ujem Ministarstvu zdravstva Unsko-sanskog kantona, a ti?e se problema jedne nae sugra?anke i terapije koju mora primati u iznosu od 6.495,00 maraka koje bez obzira na svoje zdravstveno osiguranje koje pla?a nije na listi lijekova i vjerujem da ovaj problem nije jedini s obzirom da nas vie puta pitaju gra?ani za ove probleme s toga postavljam pitanje- koja je procedura da se neki lijek na?e na esencijalnoj listi lijekova i to se konkretno moe uraditi kako bi se pomoglo osobama koje nisu u mogu?nosti sami pla?ati ovako visoke trokove lije?enja. U prilogu ovog pitanja dostavljam i ra?un za navedeni lijek i molim pismeni odgovor od ministarstva. Moje drugo pitanje upu?ujem Ministarstvu obrazovanja Unsko-sanskog kantona, a odnosi se na sljede?e: na sjednici odranoj 23.09.2008.godine prvi put sam postavila pitanje vezano uz izgradnju Osnovne kole u selu ?aglica za koju je 2006.godine tada Predsjedavaju?a Skuptine kantona Jasminka Duri? poloila kamen temeljac. Prema izjavama u medijima to?nije u Reprezentu predmetna investicija je trebala kotati 350.000 maraka. Kako je sve ostalo na kamenu temeljcu, a godine su prolazile postavila sam nekoliko jednostavnih pitanja na koja naalost nisam dobila odgovor. Cijenim da je najava ovakve jedne investicije doga?aj kojeg is?ekuju njegovi mjetani i da samim ?inom obiljeavanja po?etka gradnje od predstavnika Skuptine obvezuje i nas i Vladu na realizaciji najavljenog. Stoga, postavljam pitanje- da li je za Osnovnu kolu u ?aglici izdana gra?evinska dozvola i s kojim datumom i u kojoj fazi se nalazi ta investicija. U prilogu ovog pitanja prilaem i tekst pitanja koja sam uputila u prolom sazivu Skuptine kao i pournicu zbog uskra?ivanja odgovora. Molim pismeni odgovor i na ovo pitanje. Zahvaljujem."

Poslanik Asim Kamber:

"Gospodo, Predsjedavaju?i, kolegice i kolege, predstavnici Vlade, dame, uvaeni gosti, moje pitanje pokua?u ga precizirati. Htio bih naravno na samom po?etku dati podrku mome kolegi gospodinu Be?irbegovi?u vezano za naselje Jezernice, isto tako zatraiti i zamoliti, nek to bude poslani?ko pitanje- dakle kada ?e, da na neki na?in poduprem, kada ?e i da li ?e biti brzo realizovano. Vjerujem da ?e biti brzo realiziran ovaj projekat puta u ovom naselju Jezerce. Isto bi tako htio na odgovor nakon to je moj kolega dobio odgovor na poslani?ko pitanje vezano za platu op?inskog Na?elnika postaviti jo pitanje vezano za tu pla?u. Naime, ovdje je na kolega kad je postavljao pitanje kazao da je ta pla?a, uzmite autenti?ni tonski zapis pa ?ete vidjeti da je kolega kazao da je ta pla?a osam hiljada: Sada vidimo da je to puno manje, ali ?injenica da se dolo do ovog iznosa ove na?elni?ke pla?e jeste da op?insko Vije?e dakle po zakonu to znaju pravnici utvr?uje koeficijent pla?a Na?elnika i na sjednici op?inskog Vije?a koja je bila u proloj godini na prijedlog vije?nika SBB-a je podignuta pla?a op?inskog Na?elnika. Dakle, moje pitanje je da li je ova moja konstatacija ta?na, dakle postavljam nadlenoj slubi op?inskog vije?a ili Predsjedavaju?em op?inskog vije?a Sanski Most na ?iju inicijativu je pove?an koeficijent pla?e op?inskog Na?elnika. Hvala lijepo."

Poslanik Hajrudin Halilovi?:

"Selam Alejkum i dobar dan svima. Ja bih ispred zaposlenih pedeset radnika u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijanki? koji su me zamolili da postavim pitanje s obzirom da se vodi procedura o njihovom nelegalnom prijemu koji je naravno proceduri, da li je legalno ili ne to imaju druge institucije koje vode ra?una oko toga. Postavio bih pitanje- ako su oni nelegalni proli proceduru raspisivanja konkursa, prijava i ostalo da li je procedura prijema u uredu Premijera Vlade kantona od nekoliko slubenika, pomo?nika, savjetnika itd. legalna, legitimna i uredna ako nije raspisan nigdje konkurs ili nije provedena nikakva procedura. Zna?i ja pitam, odnosno pitaju ti zaposleni, ja ne pitam nego tih radnika pedeset. To je prvo poslani?ko pitanje. Drugo pitanje ja bih postavio ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport- da li saradnici na visoko zdravstvenoj  i drugim ustanovama su legalni, legitimni i da li je njihova procedura u izboru dobra ako se oni biraju kao vanjski saradnici, a nigdje na drugim mjestima ne rade. Naime, postoji odre?en broj saradnika, asistenata, profesora itd. koji imaju odre?ena nau?na zvanja, nemaju osnovnog zaposlenja, zna?i nemaju osnovnog mjesta gdje rade, a ovdje se vode kao saradnici i time ne pla?aju dravi nikakve obaveze, zna?i njihov rad je Ugovor o djelu sa sto, dvjesta ili petsto maraka. Ministre, ja bih vas zamolio zna?i da mi objasnite kako neko moe da bude vanjski saradnik, da ima trista ili petsto maraka platu, a da nema osnovne svoje djelatnosti u nekom drugom preduze?u na osnovu koga on daje doprinos ovoj dravi. Hvala vam puno."

Napomena:
Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense