VIII sjednica
8. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa osme sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
VIII sjednica

Poslanik Ismet Doli?:

"Sviju vas srda?no pozdravljam i elim svima nama uspijean rad odnosno da dananja rasprava pro?e u demokratskoj i tolerantnoj atmosferi. Naravno imam dva zastupni?ka pitanja. Prvo pitanja je za ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta gospodina Juri?a, a ide otprilike ovako: U naselju Drenovac, op?ina Velika Kladua ivi djevoj?ica Šakanovi? Dinela i boluje od mii?ne distrofije tipa 2 to zna?i da je u invalidskim kolicima i na jesen bi trebala po?i u kolu u I razred. U mentalnom smislu veoma je zdrava i napredna djevoj?ica i kao takva veoma se veseli polasku u kolu. Njena ku?a je udaljena  5 km od kole u jednom smijeru i njenim roditeljima i susjedima nije jasno kako organizirati njeno kolovanje u takvim okolnostima. Svih njih interesira to se u zakonskom smislu, misli se na zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju, moe u?initi u smislu materijalne potpore da ova mala i inteligentna djevoj?ica moe i?i u kolu i osjetiti radost vrnja?kog druenja pa makar to bilo iz invalidskih kolica.

I moje drugo pitanje, pitanje za JU Kantonalna direkcija cesta Unsko-sanskog kantona i ja molim Skuptinsku slubu da proslijedi ovo pitanje, a ono ide otprilike ovako: zato se ne osposobi magistralni put Vel. Kladua-Biha? koji ide preko Johovice, Šturli?a, Trca, Gate, za normalno prometovanje. Ovaj put je regionalnog karaktera i prolazi kroz ova krasna naselja, skra?uje put do Biha?a za 6 km, vri utedu u vremenu i u potronji goriva, smanjuje pritisak na drugu prometnicu koja ide preko Cazina i prua ?itav niz drugih prednosti od interesa za cijeli kanton. Jedini problem je to ovaj put ima nekoliko uskih grla u smislu unitenog asvaltnog sloja zbog odrona i klizita koja su nastupila prije petnaest i vie godina, a trokovi koji bi nastali saniranjem ovih ote?enja su zanemarivi u odnosu na drutvene koristi koje bi nastale za ve?i broj gra?ana zbog svih prednosti koje su navedene i vjerujem da bi se za pola godine investiranja u ova ote?enja isplatila."

Poslanik Admir Hadipai?:

"Ja tako?e koristim priliku da vas poselamim i pozdravim. Prije nego to postavim svoja dva poslani?ka pitanja, ja sam na jednoj od prolih sjednica postavio poslani?ko pitanje u vezi izgradnje bora?ke zgrade na Ozimicama I i jo nisam dobio odgovor od Premijera ali sam dobio odgovor od ostalih institucija. Moram da kaem da sam nezadovoljan odgovorom Stanouprave Biha? koji na moje postavljeno pitanjeodgovaraju  sa postavljenim protupitanjem- da li stan m2 moe da kota 900 KM. Ja odgovorno tvrdim da moe i evo ovim putem dajem odgovor da moe da kota jer ta cijena stana kota isto toliko u svih ostalih sedam op?ina USK-a i ne vidim razloga zato u op?ini Biha? ne bi kotalo 900 KM, me?utim ako se pogleda i trina vrijednost kupovina zemljita i pla?anje svih potrebnih renti, zna?i neto malo vie moda 100 KM bi bila ve?a cijena na tritu, oni koji prodaju stanove. Tako?e, kad je u pitanju Ministarstvo za bora?ka pitanja u odgovoru koji sam ja dobio od njih samo se knonstatira da nije taj problem rijeen sa bora?kom zgradomu Biha?u. Mene interesira, ja sam zbog toga u ime bora?ke populacije i postavio pitanje s ciljem da dobijem odgovor i da se ponudi rijeenje tog problema koji imaju bora?ke populacije koje su kupile stan i ovim putem apelujem da se izna?e rijeenje i da se rijei to pitanje.

Svoje prvo pitanje upu?ujem Vladi USK-a. Naime, prema mojim informacijama koje sam dobio, prole sedmice odrana je sjednica Parlamenta Federacije BiH na kojoj je razmatran i usvojen nacrt ili prostorni plan Federacije BiH i program investiranja do 2028.godine. Prema tom prostornom planu nema ni jedne jedine investicije na podru?ju USK-a i jo to vie predstavnici Federalne Vlade odnosno Federalnih Ministarstava javno govore kako je USK odnosno Krajina slijepo crijevo BiH. Mene interesira ta Vlada USK planira poduzeti da se takav odnos prema Krajini promijeni s obzirom da do 2028.godine Federalna Vlada nije planirala niti jednu jedinu investiciju na podru?ju USK. Postavljanjem ovog pitanja elja mi je da putem medija, zna?i putem poslanika u Parlamentu i u Domu Naroda pokuam apelirati da se promijeni takav odnos prema USK i tako?er elja mi je da ukaem i da u pravo vrijeme ona obe?anja koja smo imali ovdje za ovom govornicom izre?ena kako ?e neki i?i u Sarajevo trajkati gla?u ukoliko se ne promijeni odnos prema USK i smatram da je pravo vrijeme da se to obe?anje ispuni.

I moje drugo pitanje koje upu?ujem Vladi USK-a i Ministarstvu obrazovanja, odnosno ovo je pitanje i ujedno inicijativa, kada je u pitanju Osnovna kola u Stijeni , posdru?na kola u Podgredini, tamo je postojao i jo uvijek postoji jedan stari objekat koji je u vrijeme predizborne kampanje dopola sruen i neki su uslikali kako oni grade i grade. To je tik svega 2 metra do novog kolskog objekta i taj objekat je danas u polurazruenom stanju, do pola je sruen, pola je tako ostavljeno i ja evo apeliram i pitam Ministarstvo obrazovanja i Vladu USK-a da prona?u ta sredstva koja su neophodna od 4-5 hiljada KM da se isplati izvo?a?u radova u cilju da se taj objekat ukloni. Neki koji su se slikali tada na tom objektu kako se on rui, kako oni grade... zna?i neki su se slikali i najavljuju kako ?e se slikati za idu?e izbore, a to je sad mjesto zaraze i taj objekat treba ukloniti i ja molim predstavnike Ministarstva i Vlade da izna?u ta sredstva da se taj objekat ukloni."

Poslanik Mirvet Beganovi?:

"Imam dva poslani?ka pitanja. Prvo pitanje postavljam Vladi USK-a i Premijeru. Ovo su Slubene novine USK-a broj 6/11. U ovim novinama objavljen je program rada Vlade USK-a koji nije bio predmet rasprave na ovoj Skuptini. Premo odluci o metodologiji i uslovi koje je Skuptina usvojila 2005.godine, Vlada kantona je bila duna da ovaj program ponudi Skuptini USK-a. Ako ovaj program i?itamo, ovdje vidimo da su neki rokovi ?ak i probijeni i onda ?emo opet dovesti u poziciju Skuptinu da nismo ispunili one obaveze koje smo planirali, niti mi niti Vlada. Prema tome postavljam Vladi zato i zbog ?ega je dolo do ovog propusta iako je poznato da je Vlada bila duna da ponudi ovaj program rada Skuptini Unsko-sanskog kantona prema usvojenoj metodologiji i obavezama koje postoje. Zna?i, ovo je Slubeni glasnik, konkretan dokaz da je to bilo i da je objavljeno bez toga da je bilo predmet rasprave i upoznavanje nas ovdje. To je pitanje vezano za nadlenosti zakonodavne i izvrne vlasti. To je jedan problem koji se vie vremena vu?e u BiH, zakonodavna vlast je ona vlast, to je Skuptina USK-a. Ona ima mandat, ona usvaja, ona predlae, ona imenuje. Prema tome molio bih da u tom kontekstu se nastavi raditi, nedostaje ta koordinacija sa Vladom sa aspekta onih aktivnosti koje provodi naa Vlada i mi ovdje danas usvajamo i zakone i odluke i kreditna zaduenja s kojima raspolae ta Vlada i budetska sredstva.

Moje drugo pitanje je Ministarstvu obrazovanja i tako?er Vladi. U velikoj Kladui se deavaju dvije vrlo zna?ajne manifestacije. Prva je bila Svjetsko prvenstvo dijaspore gdje je u?e?e uzelo 16 zemalja i bio je svjetski savez dijaspore koji je organizovao okrugli stol na temu – dijaspora, odnos dravne vlasti naspram dijaspore i drugo je 50. Smotra nau?no tehni?kog stvaralatva mladih BiH. U?estvuje 500 u?esnika iz cijele BiH. Iako je op?ina uputila zahtjev nadlenom Ministarstvu i Vladi za pomo? u organizovanju ove manifestacije, nije bilo u?estvovanja. Koji su kriteriji i uslovi i koje se manifestacije podravaju od nae Vlade iz budetskih sredstava ako uzmemo zna?aj ove manifestacije jer je ovo ipak manifestacija na nivou BiH. Zbog toga postavljam pitanje. Financiramo razne manifestacije, ne podcjenjujem ni jednu manifestaciju ali smatram da ova manifestacija mora imati jedan isti tretman."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"elim da vas sviju srda?no poselamim i pozdravim.  Ja imam za danas jedno poslani?ko pitanje, a ti?e se, mislim da je upu?eno, da je prava adresa Direkcija za ceste ili nadleno ministarstvo. Ti?e se puta regionalnog karaktera iz Sanice prema Lanitu, to je makadamski put duine nekih desetak kilometara koji bi se trebao prikjlu?iti na nekadanji Put Avnoja-a odnosno dananju cestu V Korpusa. A ne?u da govorim koliki je zna?aj tog puta za same mjetane Sanice op?ine Klju?, a tako?e i op?ine Sanski Most jer bi u znatnoj mjeri taj put skratio nama iz Sanskog Mosta, a i ostalim naravno gra?anima putovanje prema Biha?u i prema Unsko-sanskom kantonu, samom sreditu i zato me interesuje da li se planiraju neka sredstva za barem jednu dionicu toga puta u ovoj godini ako ne vie i da se taj put jednom zavri do kraja. Ne?u da spominjem koliki je zna?aj tu za samu Sanicu, taj put prolazi pored dijela gdle se odrava tradicionalna Grme?ka korida koja ima tradiciju vie od 200 godina pa bih s te strane, da ne govorim o turisti?kim aspektima bilo veoma zna?ajno da se taj put pokua napraviti u dogledno vrijeme."

Poslanik Šefik Veladi?:

"elim vas sviju skupa selamiti i pozdraviti u ovoj sali. Ja bih se osvrnuo na poslani?ko pitanje koje sam postavio prije nekih mjesec i po dana, a vezano za peradarske farme odnosno hale u Varokoj Rijeci. Dobio sam odgovor od MUP-a vezano za aktivnosti njihove oko pronalaska i procesuiranja po?inilaca otu?ivanja lima sa tih hala, me?utim nisam dobio odgovor ko i kada ?e izvriti ?i?enje i uklanjanje staklene vune i ostalog otpada koje je odba?eno na prostoru peradarske farme u Varokoj Rijeci s obzirom da zaga?uje prostor MZ Varoka Rijeka i ire i ugroava zdravlje ljudi. Zaista bih molio to hitnije ovaj odgovor i da se poduzme neto na tom polju jer je tamo haoti?no stanje na tim halama i mislim da nam prijeti protesti gra?ana sa tog podru?ja jer se neto mora poduzeti."

Poslanik Nijaz Hui?:

"Potovani, ja zaista moram reagirati jer sam na protekle dvije sjednice postavio dva poslani?ka pitanja na koja jo uvijek nisam dobio odgovor. Moda se trebamo dogovoriti da ne postavljamo teka pitanja ili da se jednostavno odredimo prema ovim poslani?kim pitanjima da li oni uopte imaju nekog smisla. elim napomenuti da je jedno od mojih prvih pitanja bilo vezano za Pravilnik o kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimi?no ili potpuno ostali bez radnih mjesta i traio sam odgovor od Sindikata osnovnog obrazovanja da se o?ituje o tom pravilniku. Sindikat osnovnog obrazovanja jo uvijek se nije o?itovao o tom pravilniku. Naime taj pravilnik je doneen u tehni?kom mandatu protekle Vlade uz saglasnost Sindikata, moram to napomenuti, tu zasigurno jedna velika zamjerka ide resornom ministru u protekloj Vladi koji je donio jedan takav pravilnik u tehni?koj Vladi. Ali isto tako jedna velika zamjerka ide Sindikatu obrazovanja koji je na neki na?in sadejstvovao u donoenju tog pravilnika i ja samo elim sugerisati ministru da pokua na neki na?in u narednom periodu preispitati ovaj pravilnik jer on zaista izaziva jednu veliku konfuziju, a krajnji rok za njegovu implementaciju je 01.06. kako je naloeno od Vlade i smatram da bi ova Vlada i ovo Ministarstvo u ovom mandatu trebalo se ozbiljno pozabaviti ovom problematikom. Me?utim, ovdje je Sindikat zaista pokazao da nije bio u slubi one koje zastupa. Moje drugo pitanje bilo je vezano za zapoljavanje u obrazovnim institucijama. Od 240 zaposlenih ljudi u proteklom periodu tako?er u ovom tehni?kom mandatu do uspostave nove Vlade nism dobio jo uvijek odgovor ni na to pitanje ali je ministarstvo po ovom pitanju zapo?elo jednu odre?enu aktivnost koja se trenutno odvija u kolama, ustvari to nije uopte ono to sam ja traio jer naravno da prema ovom dokumentu od strane ministarstva se trai jednostavno samo broj zaposlenih u tom vremenskom periodu, a naravno da u kolama gdje ljudi odlaze i na bolovanje ili po nekom drugom osnovu prekinu svoj radni odnos i da bi se zastupila nastava jednostavno mora se neko uposliti. Dakle, traio sam da mi se dostavi spisak onih koji su na neprincipijelan na?in, kako je to Premijer u jednoj svojoj izjavi rekao, da su zaposleni bez ikakvih kriterija u tim obrazovnim institucijama. Tre?e pitanje je bilo vezano za MUP, za prijem kriminalista u MUP i policajaca. Jo uvijek nisam dobio odgovor ni na to pitanje obzirom da je u proteklom periodu to bila tabu tema, ja mislim da ova Skuptina i ovi poslanici zasluuju jednu kompletnu informaciju oko tog slu?aja da bi smo na neki na?in i sami kao najve?i zakonodavni organ na ovom kantonu mogli na neki na?in moda u narednom periodu zauzeti odre?ene stavove po tom pitanju. I moje ?etvrto pitanje je bilo vezano za sredstva Vlade USK-a koja su uloena u op?ini Cazin u proteklom periodu posebno vezano za jednu ulicu „rtava domovinskog rata“ dakle u Cazinu gdje su sredstva troena na jedan netransparentan na?in. Me?utim to nije jedan projekat, ja ih mogu svaki put kroz poslani?ko pitanje navesti nekoliko u op?ini Cazin i smatram da Vlada USK-a treba sprovesti na neki na?in reviziju ili istragu o tim sredstvima koja su ulagana u proteklom periodu posebno evo ja napominjem u op?ini Cazin koja su troena netransparentno, koja su troena mimo bilo kakvih kriterija i koja jo uvijek i realizacija nekih projekata tih i evo ve? nakon nekoliko godina uopte, sredstva su dakle preba?ena, a projekti dan danas nisu realizirani i to je najve?i problem. To su sredstva ove Vlade, ovih gra?ana i smatram isto tako da ovi gra?ani i ova Skuptina i ova Vlada treba znati gdje su utroena sredstva poreskih obaveznika."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko-sanskog kantona Husein Roi?:

"Uvaene kolegice i kolege, ja ?u na osnovu ?lanova 190. i 191. Poslovnika o radu Skuptine USK-a postaviti jedno poslani?ko pitanje kojeg upu?ujem resornom ministarstvu za bora?ka pitanja. Da li u sklopu budeta USK-a kod spomenutog ministarstva postoji stavka za pomo? pri lije?enju teih oboljenja porodica koje ispunjavaju sve kriterije zakona o dopunskim pravima boraca i njihovih porodica. Naime, vjerovatno su moje kolege vidjele dakle imamo gospo?u Fadilu Por?i? koja je pred Vladom sino? tu preno?ila. Gospo?a Fadila je dobitnik zna?ke Zlatni ljiljan, a od njene sestre k?erka ima jedno tee oboljenje gutera?e. S obzirom da smo mi svjedoci da u posljednje vrijeme na op?ini Biha?, a i na kantonu imamo dosta slu?ajeva mladih osoba sa teim oboljenjima gdje imamo ishod smrtni slu?aj ja ovom prilikom kao ?ovjek molim Vladu USK-a i resornog ministra da u skladu naravno sa postoje?om legislativom, a znamo dakle da ministarstvo moe u okviru svojih sredstava u iznosu do 10% sa kodova preraspodijeliti sredstva da se ovoj porodici pomogne kako se ne bi doveli u situaciju da imamo ponovo tune doga?aje na naoj op?ini, odnosno na podru?ju kantona."

Poslanik Elvira Abdi?-Jelenovi?:

"Ja pozdravljam sve nazo?ne u dvorani. Danas imam dva pitanja. mOje prvo pitanje upu?ujem Ministarstvu financija USK-a i slubi Skuptine kantona. U skladu sa zakonom o financiranju politi?kih partija iz budeta USK-a izdvajaju se sredstva za rad parlamentarnih stranaka kroz grant neprofitnim organizacijama. Ja bih molila odgovor na pitanje- koliko je ukupno sredstava za ovu namjenu izdvojeno po godinama od 2000.godine do danas i koliko je pojedina?no svaka od stranaka dobila sredstava obzirom da taj iznos ovisi o u?e?u broja poslanika u Skuptini USK-a.

Moje drugo pitanje upu?ujem ministru obrazovanja USK-a, a vezano je- na proloj sjednici Skuptine dobili smo prestavku profesora Mersuda Ferizovi?a koji trai zatitu drutvenog interesa u oblasti visokog obrazovanja, a vezano uz niz nezakonitih radnji koje je obrazloio u nekoliko to?aka. Iz navedene prestavke je vidljivo da podnositelj eli ukazati na nepravilnosti ali po njegovoj ocjeni nezakonitosti, a niko od nadlenih se nije o?itovao. Podnositelj ukazuje na nezakonit izbor dekana Ekonomskog fakulteta Carie Bei?a, na brojna imenovanja u zvanja, na nepostojanje upravnog odbora Ekonomskog fakulteta kao i ne postojanje upravnog odbora Univerziteta na imenovanje asistenata u Komisiju za postdiplomski i doktorski studij, na dodjelu predmeta po elji, na namjetanje sati izvan norme itd. Obzirom da sam i u prolom mandatu ukazivala na odre?ene nepravilnosti u radu Univerziteta na koje smo nailazili u materijalima koje smo dobivali u Skuptini, a naro?ito o vrsti i visini primanja profesora te o na?inu i brzini stjecanja zvanja kao i o kvaliteti pruenog znanja na to nisam dobila odgovor za cijeli proli mandat u Skuptini molim odgovor na slijede?a pitanja: ta ste uradili na provjeri navoda podnositelja prestavke prof. Ferizovi?a? Koliko je puta inspektor visokog obrazovanja bio u nadzoru fakulteta u USK i kakva je ocjena nakon izvrenih nadzora? Koji su profesori imenom i prezimenom stalno zaposleni na fakultetu, a koji su izvanredni i kada su isti stekli zvanje profesora? Molim pismeni odgovor na ova pitanja."

Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Uvaena gospodo sviju skupa vas selamim i pozdravljam. Ja imam dva pitanja Vladi USK-a. Naime, danas na sjednici smo dobili prijedloge odre?enih odluka o kreditnom zaduenju i ja postavljam pitanje zato ne dolazi do realizacije kreditnog zaduenja sredstava Austrije 5 miliona eura za Univerzitet USK-a, Univerzitet u Biha?u kad znamo u kakvom je stanju. Potrebna su sredstva za opremu, za opremanje, za bolji i kvalitetniji rad, a sigurno bi ulaganjem tih sredstava u opremanje dala osloba?anje odre?enih sredstava koja bi mogla biti za poboljanje studentskog standarda to nam je i u cilju. Kvalitetna oprema, zgrada Univerziteta ali i bolji standard studenata i bolje mogu?nosti za svakog studenta, za svakog zavrenog srednjokolca da moe da poha?a fakultet i na takav na?in da sebi obezbijedi obrazovanje kojim bi kasnije mogao doprinositi radom u ovoj dravi i da obezbjedi ivotnu egzistenciju svoje porodice.
Drugo pitanje postavljam Vladi USK-a, ovoj Vladi USK-a ali da se pozabavi radom Vlade prethodnog saziva. Naime, Vlada je u prethodnom mandatu  pred sami istek mandata izradila vrlo skupocjen bilten Vlade u kome je ona opisala kako je ona dala odre?ena sredstva gra?anima za razne projekte. Prvo, taj bilten je kotao, drugo ko je platio i ko ima pravo da na takav na?in kiti sebe sa tu?im sredstvima, sredstvima poreznih obveznika, a znamo da je Skuptina USK-a usvajala budet i na tim sjednicama usvajanja budeta ta sredstva, odre?ena sredstva koja pripadaju gra?anima za projekte kroz razne amandmane i kroz razne druge vidove pokuavala da i na kakav na?in imaju koristi gra?ani od tih sredstava da bi na kraju onda Vlada sa svojim biltenom pravila sebi nekakvu zahvalnicu unaprijed kako je ona dala gra?anima. Bilo bi bolje da se ta Vlada pozabavila stanjem nezaposlenosti, stanjem radni?kih prava na ovom prostoru, a znamo da je ugroenost, da je nezaposlenost, siromatvo itd."

Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense