Zadnje iz kategorije:
XIV sjednica
14. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa ?etrnaeste sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
XIV sjednica

Poslanica Elvira Abdi? Jelenovi?:

"Pozdravljam sve nazo?ne. Za danas imam jedno poslani?ko pitanje. U skladu sa poslovnikom o radu Skuptine upu?ujem pitanje Kantonalnom tuiteljstvu, Federalnoj upravi za geodetske poslove, Upravnoj inspekciji, op?inskoj slubi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove Velika Kladua i Cazin i direktoru Agrokomerca uz obrazloenje. Op?inski na?elnici na prijedlog Slube za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove u predmetima provo?enja promjena posjedovnog stanja u katastarskim aparatima donosi rjeenje o deekspropriaciji. Naime uz navedeno rjeenje se ne dostavlja rjeenje o ekspropriaciji kao preduvjet deekspropriacije te je ostavljen prostor zloupotrebama i korupciji naj?e?e od strane odvjetnika, sudija i dravnih slubenika u op?inskim slubama za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove. Poduze?e Agrokomerc dd Velika Kladua je za potrebe realizacije plana razvoja Agrokomerca i potrebe irenja proizvodnih kapaciteta kontinuirano otkupljivao zemljita od gra?ana op?ine Velika Kladua i Cazin po cijeni koja je sporazumno utvr?ena izme?u vlasnika zemljita i Agrokomerca kao kupca. U poslijeratnim godinama op?inske slube za imovinsko pravne poslove pokrenule su proces vra?anja zemljita ranijim vlasnicima tretiraju?i kupnju zemljita ekspropriacijom. Jedno od glavnih obrazloenja navodi se ne privo?enje namjeni predmetnog zemljita. Na ovaj na?in je povrije?eno pravo vlasnika tj. Agrokomerca na uivanje i raspolaganje vlastitom imovinom i na?injena je teta dravi BiH koju ?e morati platiti nakon to sudovi donesu presude u ovim predmetima. S toga postavljam pitanje koliko je rjeenja o deekspropriaciji doneseno od 1996.godine do danas na podru?ju op?ina Cazin i Velika Kladua, o kolikoj povrini zemljita se radi i koja mu je procijenjena vrijednost, koliko tubi i protiv koga je uprava Agrokomerca podnijela u cilju zatite svog vlasnitva nad kupljenim nekretninama, na temelju ?ega su izvreni upisi i da li upravna inspekcija ima evidentirane slu?ajeve zlouporaba ovlasti kada je u pitanju deekspropriacija. Molim pismeni odgovor na postavljeno pitanje. Tako?er iskoristila bih priliku da pozovem Kantonalno tuiteljstvo da izvri uvid u ova rjeenja i dokumentaciju na temelju koje je doneena te ispita postojanje krivi?nih djela od gore pobrojanih u?esnika. Neophodno je obratiti panju na pravnike, odvjetnike i sudije odnosno ljudi koji su radili na svim ovim mjestima nastanka krivi?nog djela. U ovom slu?aju to su Agrokomerc, Sud, Op?inska sluba za imovinsko-pravne poslove i privatni odvjetni?ki ured. Zahvaljujem."

Poslanik Hajrudin Halilovi?:

"Selam alejkum i dobar dan prisutnim. Gospodine Predsjedavaju?i, gospodo ministri, kolege zastupnici lijepo vas pozdravljam. Ja?u u okviru svog prvog izlaganja imati dva pitanja. Prvo ?u se izvinuti jednoj grupi gra?ana op?ine Buim, demobilisanim borcima i ratnim vojnim invalidima koji su me zamolili da prenesem njihove utiske. Moda ne?u biti precizan onako kako su me oni zamolili da to prenesem. Moda ne?u biti od rije?i do rije?i ta?an i s druge strane ne bi trebali to doivljavati nita li?no ali oni su me zamolili da jer gledali su prije nekoliko sedmica dnevnik USK-a i na dnevniku su vidjeli da Premijer USK-a je u posjeti imao predsjednika Republike Srpske. U nekom dijelu govora je spominjana teritorija navodnog Novog Grada. Gra?ani odnosno ta grupa demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida kau da oni na karti BiH znaju za Bosanski Novi i da je on davno integrisan u teritoriju USK-a i BiH i da nema razloga niko da ga priklju?uje u Unsko-sanski kanton preko Novog Grada nekakvog nego Bosanskog Novog, da su oni ratovali za ?itavu BiH. Zamolili su me da donesem jednu kartu koju su oni meni dali i zamolili da na toj karti pie Bosanski Novi a ne Novi Grad. Pa evo ja u ime tih ljudi ostavi?u Predsjedavaju?em kako su me oni i zamolili. Oni su pitali jo jedno, kad se ve? obilazio Martin Brod zato ta ekipa nije obila i Dolinu Heroja pa da se Premijer odnosno Predsjednik Republike Srpske izvine gra?anima koji su preostali ivi jer mogli su da ih nema nikako ivih. S druge strane da se izvine zato to su neposredno prije nekoliko dana iskopani mrtvi na toj teritoriji. I drugo su zamolili ako moe neko da ode sa predsjednikom Republike Srpske ne bi bilo loe da se ode za vrijeme slobodarskih dana Buima koji traju mjesec dana. Da li smo mi odlazili zajedno, Premijer, ministri i ja zaista nisam pratio nikog od vas pa ne znam da li je neko bio na slobadrskim danima Buima."

Poslanik Emir Tatli?:

"Gospodo Predsjedavaju?i, uvaeni Premijeru, ministri, ?lanovi medija, nevladinih organizacija, dame i gospodo poslanici ja za danas imam jedno poslani?ko pitanje koje upu?ujem na adresu Ministarstva poljoprivrede, s obzirom da je ministar tu ja bih ga zamolio ako moe odmah da da odgovor. Pitanje se ti?e proizvo?a?a mlijeka zna?i njihove trenutne situacije. Ako moe gospodin ministar malo da nam objasni o ?emu se tu radi, naime ovih dana ?itamo u medijima da ima mnogo problema oko otkupa mlijeka, oko proizvodnje mlijeka pa bih zamolio ministra da malo objasni tu situaciju posebno ako uzmemo u obzir da je USK kanton broj jedan po proizvodnji mlijeka. A imamo i jednu novu uredbu koja stupa na snagu od Nove godine s kojom proizvo?a?i mlijeka nisu zadovoljni zato to se pootravaju kriteriji i oni jednostavno izraavaju strah i nezadovoljstvo zbog te uredbe jer smatraju da ne?e mo?i ispunjavati sve odredbe koje se nalaze u toj predvi?enoj uredbi. Hvala."

Poslanik Ismet Doli?:

"Lijep pozdrav za sve u?esnike u radu dananje Skuptine kao i pozdrav sluateljima i gledateljima RTV USK. Ja tako?er koristim svoje poslovni?ko pravo i postavi?u dva zastupni?ka pitanja. Prvo pitanje je za ministra obrazovanja, kulture i sporta gospodina Juri?a a ono glasi: Osnovna kola Šumatac u Velikoj Kladui nema grijanje i morat ?e se obustaviti nastava jer djeca ne?e mo?i sjediti u smrznutim u?ionicama. Ve? vie od pla godine direktor ove kole upu?uje apel i pozive za pomo? vaem ministarstvu ali na alost ove djece ove pozive nisu nikada uzeli za ozbiljno. Evidentno je da se ovaj problem ne?e rijeiti sam od sebe pa smatram ministre da ste vi na potezu da vrite svoju ustavnu i zakonsku obavezu i da osigurate uvjete za odvijanje nastavnog procesa u ovim hladnim danima u ovoj osnovnoj koli. Jer dok mi ovdje sjedimo u toplim i ugodnim stolicama djeca, roditelji, uposlenici i mjetani Šumatca i okolice sa zebnjom i pogledom na temperaturnu prognozu ?ekaju svaki novi dan. Molim vas ministre da nam prenesete kada ?e i ova djeca i njihovi roditelji mo?i mirno i?i na spavanje odnosno kada ?e ova kola dobiti grijanje. I moje drugo pitanje je za nadleno resorno ministarstvo, ja mislim da je to ministarstvo finansija. Zna?i u zadnje vrijeme svakodnevno me zovu i susre?u gra?ani USK-a bivi i sadanji radnici u obrazovanju sa molbom da im pomognem u naplati potraivanja po osnuvu izvrenih presuda iz kolektivnog ugovora. Veliki broj njih ivi na rubu egzistencije i hrane se nadom da ?e uskoro dobiti svoja sredstva i vratiti dugove u du?anima, platiti struju, staviti davno izgubljeni zub ili obradovati djete na fakultetu sa nekom sitnicom samo onako da se vidi da imaju roditelje. A neki bi se htjeli pripremiti i na onaj svijet bez dugova i sa halalom. Iz tog razloga molim predstavnika ministarstva ili Vlade da danas ovdje da osnovne odgovore a kasnije pismenim putem i putem ovih naih medija odgovore na nekoliko pitanja a to je koji su to kriteriji za isplatu u okviru raspoloivih sredstava zna?i u okviru onih sredstava koji su predvi?eni prora?unom, ko je i u kojem iznosu naplatio svoje potraivanje u prvih devet mjeseci ove godine i moe li se napraviti lista koja bi bila dostupna svima da se zna budu?i redoslijed naplata da ne dolazi do razno raznih pekulacija jer naj?e?e ovi ljudi u razgovoru sa mnom oni su nudili novac, pa ?ak su nudili i polovicu ako neko sredi. Oni su ?ak ?uli da postoji neko ko uzima i to. Ja u to ne vjerujem ali ipak smatram kada bi se napravila ova jedna lista pa ako je neko na njoj za deset godina da zna kako stoji. Hvala lijepo."

Poslanik Admir Hadipai?:

"Uvaeno rukovodstvo Skuptine, cijenjeni poslanici, uvaeni Premijeru, ministri u Vladi USK-a, predstavnici kantonalnih ustanova i institucija, uvaeni mediji koristim priliku da vas iskreno selamim i pozdravim. Imam za danas dva poslani?ka pitanja. Svoje prvo poslani?ko pitanje postavljam Stru?noj slubi Vlade USK-a i Ministarstvu pravde USK-a. Interesira me koliko je zaposleno novih radnika u kantonalnom organu uprave podrazumijevaju?i sva ministarstva i sve kantonalne organizacije od 30.januara pa do danas, kakav je njihov status, da li su u radnom odnosu na odre?eno ili neodre?eno vrijeme i na osnovu kojih propisa su oni primljeni. Molim pisani odgovor po tom pitanju. I drugo svoje pitanje postavljam Premijeru USK-a gospodinu Hamdiji Lipova?i u vezi sa posjetom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Uvaeni Premijeru izjavili ste u svojoj izjavi da ste razgovarali sa predsjednikom Republike Srpske u vezi plinafikacije USK-a. Omno i?itavaju?i ustav Republike Srpske nisam naao da je u nadlenosti predsjednika Republike Srpske plinafikacija. Ali to je manje bitno, ali mene interesira s obzirom da nekoliko poduze?a sa podru?ja USK-a svoj dugoro?an razvoj investiranja planira i zasnivalo na ovom resursu koji je daleko jeftiniji u odnosu na resurse koji danas koriste. Ova Skuptine USK-a, namiri?e se skoro dvije godine kako je usvojila studij o plinafikaciji USK-a, radilo se o nacrtu te studije, u kojem je planirano plinafikacija USK-a i susjedne Republike Hrvatske. To je u skladu sa svjetskom trasom plinafikacije. S obzirom da je vaa izjava da to planirate da ste razgovarali sa predsjednikom Republike Srpske vezano za plinafikaciju izazvalo nejasno?e kod privrednika koji su u nekom dugoro?nom periodu u narednim godinama planirali razvoj svog posla na ovom resursu, interesira ih da li je dolo odnosno evo i mene interesira s obzirom da je ova Skuptina odlu?ivala o plinafikaciji da li ona ide iz R. Hrvatske, prelazi preko Cazinske mjesne zajednice Tzra?ka Ratela i uklju?uje se u BiH. Interesira me, ne znam da li je dolo do promjene svjetske trase plinovoda pa je to odlu?eno da ide preko Republike Srpske ili da ostaje ista, pa me interesira evo s obzirom da je dolo do odre?enih nejasno?a u tom pogledu kad je u pitanju plinafikacija USK-a zna?i i ova Skuptina je odlu?ivala da ?e to i?i iz R. Hrvatske pa me interesira u tom pogledu da nam date odgovor da li pismeni ili usmeni bitno je da nam se pojasne ove nejasno?e. Zahvaljujem se."

Poslanik Mirvet Beganovi?:

"Potovane dame i gospodo, gospodine Predsjedavaju?i, Premijeru, predstavnici Vlade, medija ja imam danas dva zastupni?ka pitanja. Moje prvo pitanje postavljam Ministarstvu zdravstva i socijalne politike USK-a. Kao to je poznato 2009.godine tj. 01.04. u Slubenim novinama Federacije 21/09 objavljen je program zdravstvene zatite gdje je u poglavlju 9 paket zdravstvene zatite i zdravstvenih prava za neosigurane osobe. Moje pitanje se odnosi na sljede?e- da li ?e ova Vlada i ministarstvo uvrstiti paket duevnim bolesnicima. Federalnim Zakonom ?lan 21/09 u Slubenim novinama 2009.godine u poglavlju 9 pasos b zdravstvena zatita duevnih bolesnika koji zbog prirode i stanja bolesti mogu ugroziti ivot ili ivot drugih osoba ili pak nanijeti materijalnu tetu. Zna?i mi ovdje na kantonu imamo zna?ajan broj takvih osoba. Zna?i odlukom Vlade USK-a koja je iz 2005.godine su izostavljene te osobe i smatram da u sklopu ove reforme ministarstvo zdravstva bi trebalo da se ova odluka izmjeni i da u skladu sa federalnim zakonom uvrsti ove osobe na prava zdravstvene zatite duevnih bolesnika. Moje drugo pitanje je premijeru USK-a. Ja sam na zadnjoj sjednici postavio pitanje vezano za prodaju imovine Agrokomerca koja je bila onakva kakva je bila. Iz medija sam pro?itao da je odran jedan sastanak u Vladi Federacije sa Premijerom Federacije gdje su bili predstavnici odre?enih op?ina i predstavnici kantona, da su postignuti odre?eni dogovri pa mene interesuje konkretno ta je na toj sjednici dogovoreno i kakvi su planovi vezani za Agrokomerc iz razloga da je ovo ro?ite uspjelo kada svi planovi i ovoga ministarstva i ove Vlade padaju u vodu iz razloga to je mesna industrija srce Agrokomerca i da je dolo do prodaje gdje je bilo sedam kandidata koji su htjeli to kupiti. Mi bi doveli u pitanje prehrambenu industriju kao jedinstven prehrambeni kompleks koji je jedina razvojna ansa ovoga USK-a sa aspekta finalizacije proizvoda. Prema tome, ja molim gospodina Premijera da mi usmeno odgovori ta je bila tema sastanka, koji su predstavnici bili i ta je konkretno dogovoreno sa aspekta rijeavanja pitanja Agrokomerca. Hvala lijepo."

Poslanik Sead Kadi?:

"Ja vas sve skupa selamim i pozdravljam. Imam dva poslani?ka pitanja za Ministarstvo prostornog gra?enja i ure?enja USK-a. Prvo pitanje se odnosi na sljede?e. U kojoj fazi se nalazi Zakon o prostornom planu USK-a. Naime, koliko mi je poznato ovaj Zakon je bio u proceduri 2009.godine i odbijen je od prethodnog saziva Skuptine. Ako znamo koliko bi usvajanje ovog zakona doprinjelo mogu?nosti breg i efikasnijeg rijeavanja privrednih subjekata za nove investicije ulaganja kao i za proirenje postoje?ih lokaliteta onda je opravdano da traim da mi se odgovori na ovo pitanje. Moje drugo pitanje se odnosi na zahtjev pet biha?kih mjesnih zajednica i to: Ruica, Veliko Zaloje, ?avki?i, Pokoj i Srbljani. Postavljam pitanje gdje ?e se nalaziti budu?a lokacija regionalne sanitarne deponije. Ova zabrinutost gra?ana ovih pet mjesnih zajednica je iskazana i peticijom na ponu?enoj lokaciji Grabe Drenovo tjesno, Grabe Tihotina sa potpisima od 16.09. vie od 500 gra?ana ovih mjesnih zajednica. Zahvaljujem se."

Poslanik Kasim Mulali?:

"Uvaene kolegice i kolege, premijeru, ?lanovi Vlade, mediji sviju iskreno selamim i pozdravljam. Moje prvo pitanje odnosno sugestija je upu?ena prema Ministarstvu privrede. Naime, svjedoci smo da se svjetska ekonomska kriza sve vie manifestuje i na nae trite rada. Najsvjeiji primjer je preduze?e Abonus Buim. Iz informacija o stanju u privredi o kojoj raspravljamo svake godine svjedoci smo da je Abonus najve?i izvoznik na USK-u. Ovih dana Abonus je prestao sa radom a radnici su u trajku. Jasno mi je da je Abonus privatno dioni?arsko drutvo gdje je agencija za privatizaciju uspjeno prodala ve?inski dravni paket. Ali isto tako mi je jasno da je cirka 150 radnika buimljana ostalo nadam se privremeno bez posla. Moja sugestija je prema Ministarstvu privrede da to prije posjeti ovo privredno drutvo i da razgovara sa radnicima i menadmentom i da sagleda sve razloge prekida proizvodnje i naravno da da svoje aktivno u?e?e u rijeavanju nastalih problema. Drugo pitanje upu?ujem prema televiziji USK-a. RTV USK nije medijski pratila odnosno nije posjetila sajam privrede, poljoprivrede, zdrave hrane i turizma odranog u Buimu 08.10.2011.godine koji je udruenje ena Izvor iz Buima organiziralo povodom svjetskog dana ena sa sela i svjetskog dana zdrave hrane. Iako je po informaciji koju ja imam i uredno pozvana uz napomenu da je istom prisustvovao i ministar poljoprivrede uz napomenu da smo imali cirka 30 izlaga?a uistinu izlaga?a zdrave hrane i cjenim da nije bilo te subote vanijeg doga?aja u USK-u. Zahvaljujem."

Poslanik Damir Hodi?:

"Potovani Predsjedavaju?i, kolegice i kolege zastupnici, Premijeru, ?lanovi Vlade USK-a, predstavnici kantonalnih institucija i medija sve vas skupa selamim i pozdravljam. Postavi?u jedno pitanje. Upu?eno je ministru obrazovanja USK-a a povod su u?estali istupi u javnosti pojedinaca i kritike na rad Univerziteta u Biha?u. Naime, lideri pojedinih politi?kih stranaka pa i neki profesori sa Univerziteta u Biha?u su u medijskim istupima posljednjih dana istakli mnotvo kritika i negativnih optubi na ra?un Univerziteta u Biha?u i njegovih uposlenika pa prema njihovim rije?ima Univerzitet je stjecite korupcije, mjesto produkcije invalidnog kadra, na Univerzitetu se uzimaju pare za polaganje ispita, ucjenjuju se studenti, dekani, kradu potu kolegama i jo mnotvo negativnih konotacija bez bilo kakvih validnih dokaza o tome. Tako?er u tim ?lancima se navodi da na Univerzitetu rade i osobe koje su angaovane politi?ki, da ?lanovi politi?kih stranaka imaju titule magistara i doktora pa postavljam pitanje da li je to zabranjeno da neko ko je politi?ki angaovan moe biti i magistar ili doktor nauka a mene li?no kao i zaposlenike Univerziteta ovakve kvalifikacije ustanove u kojoj radim li?no poga?aju i miljenja sam da ministarstvo, Vlada pa ako ho?ete i Skuptina USK-a kao osniva? Univerziteta u Biha?u treba da ispita ove navode. Ukoliko su oni ta?ni onda pojedince treba da sankcionie a ukoliko ne onda ove medijske nastupe treba javno osuditi i staviti u zatitu Univerziteta u Biha?u. Zahvaljujem."

Poslanik Ekrem Proi?:

"Dame i gospodo, uvaeni Predsjedavaju?i, potovani Premijeru, ministri, kolegice i kolege poslanici, potovani gosti, predstavnici medija elim da vas sve skupa srda?no pozdravim. Ja ?u postaviti dva pitanja. Naime na proloj sjednici sam postavio jedno pitanje MUP-u na koje nisam dobio odgovor i razo?aran sam zbog toga zato to se taj odgovor mogao vrlo brzo dobiti. Ja ?u sad postaviti jedno drugo pitanje i pitati ministra MUP-a da li je otkrivena banda koja je u ranim jutarnjim satima tj. u 4 sata ruila spomenik u Cazinu na trgu Alije Izetbegovi?a a lako ?ete to provjeriti zato to su tu bili prisutni i pripadnici MUP-a. Ja sam razo?aran tim vie to oni koji treba da tite dravnu imovinu su bili tu prisutni a da nisu sprije?ili ruenje tog spomenika jer za njegovo uklanjanje niko nije imao nikakvih valjanih dozvola. Isto tako drugo pitanje postavljam ministarstvu nadlenom koje je obavijeteno o svemu ovome i koje je izlazilo na teren i elim da mi dostave izvjetaj o tome ta su nali na taerenu, zna?i da dostave svoje nalaze, da mi to hitnije odgovore kako bi mi mogli poduzeti nekakve korake u zatiti tih spomenika koji su bili na trgu u Cazinu a koji su dislocirani na neke druge lokacije. Hvala."

Poslanik Asim Kamber:

"Meni je pripalo ovo neugodno pitanje. Neugodno malo moda i zbog javnosti, ali moje kolege su me obavezale da iznesem njihovo negodovanje zbog teksta objavljenog u Avazu i da zatraim od ove Skuptine da u smislu otvorene prozivke i ?injenice da su ili na utakmicu i aluzija koje su napravljene u tom kontekstu da mi kao Klub predloimo i zamolimo kolege da se formira odre?ena komisija koja ?e utvrditi ?injenice. Dakle da li su nae kolege eventualno ile na ra?un firmi ili mjesta tamo gdje oni rade ili je to ipak bio put u privatnom aranmanu. Vjerujemo da svi dijelimo zadovoljstvo to smo u Barau i nae kolege ?e i?i u Lisabon i ve? prave spisak. Da ne bi bili u toj poziciji opet da bilo ko kome prigovara dakle sva?ije pravo... Moj kolega Kadi? je bio kamenovan u Albaniji kad je bio na utakmici i znam kakve su to bile okolnosti, ali evo on ide u Lisabon i vjerovatno ?e i?i i dalje i mislim da je to sva?ije pravo. Nama je ao to u tom reketakom evo da tako kaem kombinatu za proizvodnju lai i kleveta objavljuju se takvi tekstovi od vlasnika ovog faraona (nerazumljivo) iz Sandaka koji to tako iri o naim ljudima irom kantona i irom Bosne. I ja sam jedan od 4 000 takvih i ja sam mu hvala Bogu odgovorio i tek ?u mu sad odgovoriti ali njemu ove prilike nemam to zamjeriti i traim od mojih kolega da daju izjave i predo?e ra?une kako su otputovali da ne ostane dojam u javnosti da su moje kolege zloubotrebile moda i neke svoje pozicije i na taj na?in ili pratiti tu utakmicu na neki na?in doivljavaju?i to patriotskim ?inom. Hvala lijepo."


Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Uvaena gospodo sviju skupa vas selamim i pozdravljam. S obzirom da su dani 5. Korpusa na ?iji pomen treba ustati ?estitam borcima, ratnim vojnim invalidima, familijama ehida, komandantima i gra?anima Unsko-sanskog kantona. I shodno tome postavljam pitanje Zavodu za zapoljavanje federalnom i kantonalnom, ministarstvima bora?kim kantonalnom i fereralnom u kojoj mjeri su ispla?ena dugovanja prema bora?kim populacijama i kada ?e ona kona?no biti ispla?ena. Znamo da su nai demobilisani borci nezaposleni i da su ?ekali tu naknadu da obezbjede djeci za kolovanje pribor a da ne govorimo da kupe namjernice. A zbog toga mnogi su u stanju socijalne kategorije a i po tom osnovu imaju pravo na naknadu. Ja postavljam pitanje dokle je to stiglo i kada ?e se to rijeiti. I slaem se da bi bilo najbolje i to sam ?uo od Premijera izjavu, ali podravam da se na tome ozbiljno poradi da se ove kategorije zbrinu programom zapoljavanja. I drugo pitanje postavljam Vladi USK-a. Mi smo na klupe dobili akt od Sindikata RTV USK zahtjevi Sindikata oko neispla?enih plata, dugovanja prema Sindikatu i kako navode i loeg stanja opreme zbog ?ega dolazi do prekida vjerovatno i loeg signala. Ja postavljam pitanje Vladi i nadlenima u Vladi zato se nisu ispotovali zaklju?ci Skuptine od 29.04.2011.godine i zaklju?ak Skuptine 14.07.2011.godine ?ime bi bio status zaposlenih u RTV USK rijeen jer znamo da nema rada bez opreme a ne moe ni ?ovjek na teren hodati ako nije dobio pla?u. Zahvaljujem."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Uvaeni Predsjedavaju?i kao i zamjenici, Premijeru, ministri, predstavnici medija kao i kolege zastupnici. Ja imam jedno poslani?ko pitanje. Naime mislio sam da ga i ne postavim ali sam ponukan izjavom mog uvaenog kolege gospodina Kambera. Nisam znao da jo ima faraona u BiH ali ja znam za jednog sanskog kojeg mi zovemo Tutankamon. Moje poslani?ko pitanje se odnosi ba kad su mediji u pitanju, kako oni funkcioniraju, ko ta pla?a i ove karte moda bi to trebalo istraiti. Ali ne, neka novinari istrauju. Ne treba nam komisija pa da i ona bude na neki na?in pla?ena. Mene interesuje koliko op?ina Sanski Most izdvaja godinje sredstava za pla?anje privatne televizije, nezavisne televizije 101. U razgovoru sa vlasnikom te televizije on tvrdi da sve i jedan prilog o dunosnicima i rukovodstvu op?inskom u op?ini Sanski Most je pla?en. Radi se o ogromnim ciframa pa da ja ne bi spekulirao s tim mene interesuje koliko je u proloj godini pla?ena televizija sa ra?una budeta op?ine Sanski Most naravno u svrhu promocije na?elnika i struktura vlasti jer vi koji nemate signala nezavisne 101 mogu vam re?i nemate ni jednih vijesti a da ne?ete vidjeti op?inske strukture od na?elnika pa nadalje jer se u Sanskom Mostu nezvani?no pri?a da je ta televizija u vlasnitvu op?ine pa ako ve? pla?aju onda me interesuje koji je to iznos, koja je to cifra koja se platila za prolu godinu nezavisnoj televiziji od strane op?ine Sanski Most. Hvala lijepa."

Odgovori na poslani?ka pitanja:

Emdad Galijaevi?, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva:

"Gospodine Predsjedavaju?i, uvaeno predsjednitvo, dame i gospodo zastupnici ja vas sve skupa selamim i pozdravljam. Evo ja ?u odgovoriti gospodinu Tatli?u poto je inzistirao ako moe usmeni odgovor. Mi smo kao vlada sve pokuali u?initi da zatitimo mljekarsku proizvodnju. Mljekarska proizvodnja je zastupljena u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji 70%. Pove?ali smo poticaj sa 3 miliona na 4 300 000. Isplatili jedini u BiH poticaj gotovo sa krajem maja 2 miliona maraka. Zna?i isplatili ?etvrti kvartal 2010.godine, isplatili prvi kvartal 2011.godine. Pokrenuli onaj revolving fond to ste proli put pitali a ja nisam bio ovdje. U fazi je procedura zna?i izabrani su najbolji ponu?a?i jer su bile javne pare, me?unarodni tender i to dugo traje i moraju se procedure provesti u skladu sa zakonom. Ono gdje mi imamo problem to je, ju?e smo bili ja i Premijer na sastanku u mljekari Megle jednoj od mljekara koja otkupljuje ovdje na naem kantonu i definitivno jedna od najorganizovanijih mljekara. Mi imamo jedan stalni problem a to je otkupna cijena mlijeka. I mi smo ju?e, poljoprivredni proizvo?a?i sa kojima sam ja imao sastanak prije 15 dana i mediji su to objavili i kau da je otkupna cijena 47, 48, 49 do 50 feninga. Ono to se mi moemo na kantonu pohvaliti da imamo 70% ekstra i prve klase. Kad odete u mljekaru Megle ili jednu od mljekara oni kau da je ta cijena daleko ve?a. Ja sam traio da oni budu na tom sastanku zajedni?kom ali nisu se odazvali na taj sastanak, da popri?amo oko otkupne cijene mlijeka. Naa obaveza kao ministarstva i ove Vlade jeste da titi svoju proizvodnju. Mi to moramo i mi smo za to uloili ova sredstva da bi titili nau proizvodnju. Ako znamo da u okruenju ljudi daleko vie izdvajaju kroz poticaje i u mljekarsku i u drugu poljoprivrednu proizvodnju. Zna?i na cilj je bio da ih probamo zatititi. Što se ti?e kvaliteta mlijeka, u veterinarskom zavodu se radi gotovo 9-10 mljekara. Moda je najbolja laboratorija u tom dijelu kontrole kvalitete sirovog mlijeka. Gdje je bio problem. Problem je bio to mljekara pla?a po kvalitetu a premija je bila po masnoj jedinici. Ono to poljoprivredni proizvo?a?i moraju shvatiti, sistem se mora uvoditi i mi ?emo kao ministarstvo za idu?u godinu pokuati stvoriti tog poljoprivrednog obrtnika zna?i da probamo malo ljude skidati sa ovoga (nerazumljivo) jer ako vi imate 20 000 maraka za mlijeko, ako imate 15 000 maraka poticaja drugih sredstava moe se jedan preko obrtni?ke komore prijaviti da stvorimo to proizvodno radno mjesto. Da budem jasan, problem je uvijek otkupna cijena mlijeka. Ono to smo mi podrali poljoprivredne proizvo?a?e to ne moe USK rijeiti. To je da se napravi zagarantirana cijena mlijeka to trae poljoprivredni proizvo?a?i. Njihov prijedlog je 64 feninga. E sada tu se treba napraviti prostor, dijalog a ova nova uredba to ste vi rekli ona kae da cijenu dogovara prera?iva? i proizvo?a? mlijeka. E sad, ne moe drava ni biti takva da kae nas nije briga, zna?i neko mora pomo?i i uloiti u poljoprivrednu proizvodnju i to nas obvezuje sviju nas ako elimo ?uvati poljoprivrednu proizvodnju da idu?i budet na kantonu pokuamo dignuti za jedan posto jo ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju a da mi kao ministarstvo i vlada uvedemo sistem da se ipak dio sredstava vrati u poljoprivrednu proizvodnju jer moram re?i da se u poljoprivredi na USK-u zavrti izme?u 50 i 70 miliona KM. To nisu mala sredstva ako znamo da je budet 190 miliona. Jedan dio tih sredstava mora kolati i vratiti nam se u budet da bi mi mogli poticati poljoprivrednu proizvodnju. A federalna vlada mora zatititi poljoprivrednog proizvo?a?a. Na kraju krajeva to je naa obaveza. Budemo li na ovakav na?in radili bojim se da moemo ugroziti i ovu proizvodnju to nije u interesu. Hvala lijepa."

Sinha Kurbegovi?, ministrica ministarstva za gra?enje, prostorno ure?enje i zatitu okolia:

"Gospodo Predsjedavaju?i, dame i gospodo ja ?u pokuati odgovoriti na ova dva pitanja. Prvo pitanje je bilo u kojoj fazi je izrada prostornog plana. Obzirom da je na Vladi USK-a usvojena informacija o provo?enju prostorno- planske dokumentacije na USK-u i nadam se da ?e se na?i vjerovatno na dnevnom redu Skuptine, na idu?oj Skuptini. Tu smo mi stvarno detaljno obrazloili sve faze u donoenju prostornog plana i sve ono to se dosad odradilo na prostornom planu USK-a. Ja ?u ovdje ukratko re?i da je 99.godine jo potpisan ugovor sa nosiocem izrade prostornog plana, da je 2005.godine usvojen nacrt prostornog plana, da se ?ekalo do 2007.godine da federalno ministarstvo prostornog ure?enja da saglasnost na prostorni plan, da je 2009.godine ministarstvo, to je najvanije, ponudilo Skuptini USK-a prijedlog prostornog plana. Me?utim razmatraju?i na toj sjednici Skuptine taj prijedlog je ponovo usvojen u fazi nacrta. I tu je zna?i sve stalo. Zna?i vra?en je u fazi nacrta to ustvari zakon ne poznaje dva puta usvajanje istog dokumenta u nacrtu. Me?utim obzirom da je 99.godine proteklo eto 12 godina, mi ustvari obzirom da smo u me?uvremenu dobili novi zakon federalni pa smo usvajali i kantonalni zakon da je usvojena sasvim nova metodologija izrade prostorno planske dokumentacije, da se prostorni plan koji se dosad radio radio na snimku postoje?eg stanja 2003.godine zna?i do danas se stanje na terenu znatno promijenilo. Zna?i mi bi taj plan morali i?i u noveliranje cijelog prostornog plana i ovog to smo dosad uradili. Me?utim obzirom da je to ustvari izrada novog plana, u toj informaciji naim zavrnim razmatranjima ima jedan prijedlog mjera gdje mi predlaemo da mi sve ovo do sad to smo uradili ustvari stavimo van snage, da donesemo odluku o novom pristupanju izrade prostornog plana za ta je ministarstvo ove godine planiralo sredstva i htjelo i?i u proceduru me?utim zbog ovakvog stanja i ovoliko dugog proteka vremena ustvari jednostavno je nemogu?e nastaviti proceduru bez noveliranja. I zna?i na skuptini ?e se na?i i taj prijedlog mjera i na?i odluka gdje mi ustvari predlaemo da se stavi ta odluka od 99.godine van snage, da se donese nova odluka o pristupanju izradi prostornog plana i da mi u 2012 za 12 mjeseci uradimo prostorni plan USK-a. Šta jo ide u prilog toga. Ide to to je na federalnom nivou usvojena prostorna osnova prostornog plana koji je ustvari nama osnovica za izradu prostorne osnove i prostornog plana USK-a. Zna?i one su korak ispred nas a obzirom da na prostorni plan mora biti uskla?en sa prostornim planom federacije zna?i mi jednostavno moemo dosta brzo do?i do prostornog plana USK-a jer je ve? prostorni plan federalni u fazi prednacrta i mislim da ?e se veoma brzo na?i u proceduri. Eto toliko o prostornom planu, a u informaciji je sve detaljno obrazloeno. Ja se nadam da ?ete vi sa ovakvim prijedlogom mjera podrati ovo ministarstvo i smatram da ?e i vlada podrati jer bi ustvari mi mogli krenuti od po?etka i za jedan vremenski period od 12 mjeseci dobiti prostorni plan USK-a. Drugo pitanje je bilo pitanje lokacije centra za upravljanje otpadom odnosno regionalne deponije. Ja sam ovdje govorila da ustvari lokacija nije odre?ena. Mi nemamo odre?enu lokaciju za regionalnu deponiju, zna?i govorilo se o Grabe Drenovo tjesno, o Tihotini, o lokacijama ima jedna studija koja je govorila da je to Grabe Drenovo tjesno koja je usvojena, pa je onda bilo problema izme?u Bosanske Krupe i op?ine Biha?. Me?utim ja sam vama govorila da se na sastanku u Bosanskom Petrovcu svih op?inskih na?elnika usaglasilo da to bude jedan centar, regionalni centar upravljanja otpadom i da to bude na teritoriji op?ine Biha?. Zna?i lokacija koja je bila prethodno predloena je izmjetena 4,5 do 5 km prema teritoriji op?ine Biha?. Zemljite je Unsko-sanskih uma, nema privatnog zemljita za razliku od ove prve predloene lokacije i sad smo mi uz pomo? federalnog ministarstva za turizam i okoli dobili sredstva od EU i radi se studija izvodljivosti. Tu studiju izvodljivosti mi bi trebali imati do kraja godine i ono ?e se na?i na dnevnom redu kako Vlade tako Skuptine USK-a i svih op?inskih vje?a op?ina USK-a gdje bi tu studiju trebali usvojiti i nakon usvajanja te studije na sjednici Vlade odnosno Skuptine bi se trebala na?i odluka o odre?ivanju lokacije za regionalnu deponiju."

Dario Juri? ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta:

"Srda?no pozdravljam sve prisutne, Predsjedavaju?eg, zamjenike, uvaenog sekretara, Premijera, ?lanove Vlade i naravno sve prisutne poslanike. Bi?u kratak, dva pitanja su meni upu?ena. Prvo pitanje uvaeni poslanik Ismet Doli?. Pitanje je na mjestu i odgovor spreman. Uvaeni direktor Osnovne kole Šumatac je posjetio moje ministarstvo prije dva dana, u utorak, obavili razgovor. Veliki problem, dvije pe?i su u pitanju koje griju Osnovnu kolu Šumatac. Ukupna investicija iznosi 26 000 KM, pe?i su dotrajale, ?ak i remont istih ne moe se vie napraviti. Naravno kad otvorim budet i vidim stanje na kodu odravanje i materijalna oprema je nula. Ono to sam uputio u rebalans da probamo izna?i sredstva i to ona osnovna za ogrijev i za prevoz u?enika. Zna?i to je intencija ministarstva obrazovanja da se onaj minimum osigura da kole budu tople i funkcionalne. To je to se ti?e kole Šumatac. Isti ?e nam slu?aj uskoro biti sa srednjom mainskom kolom u Biha?u gdje je gotovo pri kraju tako da u potpunosti znam sve probleme oko toga. Isti slu?aj imamo Pitaline kolu, imamo masu kola. Ina?e kad sam ve? uzeo da kaem, kole na podru?ju USK-a i njihovo materijalno stanje je aroliko. Imamo, mogu otvoreno re?i, eksperimentalnih kola koje se ne bi ni u EU postidile a imamo kola koje su na nivou 45.godine. Zna?i jedan veliki raspon je u toj opremljenosti kola. Za informaciju, ovaj kanton ima ukupno 47 osnovnih kola i 126 podru?nih. To je neminovna reforma obrazovanja, da sijalicu mijenjamo i alter po tim plus 22 srednje to je 200 kolskih objekata. O?ito, mislim da ovaj kanton kao geopoliti?ko okruenje u financijskom stanju kako izgleda to ne?e mo?i odrati. To je to se ti?e gospodina Doli?a. Uvaeni poslanik Hodi? me upitao o stanju na Univerzitetu i odre?enim pritubama i prigovorima. U ministarstvu obrazovanja zvani?no te pri?e nisu dole. Ono to zvani?no do?e a to se odnosi na odre?ene probleme inspekcijskog nadzora s obzirom da jo uvijek ministarstvo obrazovanja nema inspektora za visoko obrazovanje. Tri puta je angairan inspektor federalni koji je i bio tri puta po dva dana na Visokoj zdravstvenoj koli, na Ekonomskom fakultetu, u rektoratu i kod mene u ministarstvu. Nalaz inspektora je doao, uskoro ?ete biti upoznati, koji je vrlo neugodan moram otvoreno ovdje re?i, naravno sad nije ni vrijeme ni mjesto jer nije to ta?ka dnevnog reda a uskoro ?ete svi biti upoznati sa onim to je inspektor naao a naravno to ?u ja maksimalno podrati jer to je obaveza da potujem nalaz inspektora."

Ahmet Egrli? ministar ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida:

"Gospodine Predsjedavaju?i, zamjenici, ministri, zastupnici, predstavnici medija sve vas skupa srda?no selamim i pozdravljam i prije svega elim iskoristiti priliku i svim pripadnicima 5. Korpusa a i gra?anima ?estitati godinjicu dakle 19 godina formiranja jedinice, brigada, korpusa koji je sprije?io genocid u Biha?u i u ?itavoj Cazinskoj krajini. Naime ovdje je uvaeni dr. Halilovi? postavio jedno pitanje a ono glasi da li je iko od ?lanova Vlade posjetio slobodarske dane Buima. Ja ovdje elim odgovoriti da je Buim bio najposje?eniji od Vlade kantona dakle delegacije Vlade kantona. Najposje?eniji od svih gradova kad su u pitanju ove manifestacije odravanja tekovina odbrambeno oslobodila?kog rata i da je Vlada kantona obezbijedila zna?ajna sredstva i u potpunosti isfinansirala ovu manifestaciju. Naime koliko su traili buimljani i buimski borci, vitezovi, komandanti i oficiri, zastupnik Mulali? i svi ostali koji su trali ta sredstva mi smo na Vladi to jednoglasno odobrili. Dakle svi ministri zajedno sa Premijerom obezbijedili sredstva. To je apsolutno poznato. Hvala lijepo."

Poslanik Asim Kamber, po poslovniku:

"Pa evo zbog nekih budu?ih iskustava ipak da kaem. Dakle koristim pravo iz ?lana 68 poslovnika koji kae da poslanik moe u situaciji reagirati kad je naruen poslovnik. Naime, kod poslani?kih pitanja kae poslanici mogu postaviti pitanje Premijeru, organizacijama, javno privatnih ovlatenja, poslani?ka pitanja se odnose na specifi?ne informacije. Dakle ?lan 190 jasno kae da je naruen poslovnik u ovom slu?aju istupa, htio bih naravno upozoriti i Predsjedavaju?eg, dakle on mene nije razumio jer Ramzes je pozitivan lik iz Egipta. Ramzes II je bio faraon koji je bio graditelj, sagradio dva hrama u Tebi i Mempfisu pa je on volio putovati. Dakle to nema veze sa Tutankamom. elim samo re?i ovo je jedna malo druga?ija li?nost. Samo sam htio kazati da je moj kolega zbog budu?ih ovdje odnosa unutar poslani?kih, ja nikad nisam komentirao njegova poslani?ka pitanja. Dakle on ima pravo da postavlja ovdje o ribarskom drutvu u Klju?u ne znam koliko pitanja a nisam ja htio to komentarisati. I mislim da se trebamo mi suzdravati od toga. Moje pitanje je bilo i inicijativa konkretno ovdje ovoj Skuptini dobronamjerna da se provjeri ?injenica za moga kolegu pa u tom smislu sam htio zamoliti moga uvaenog kolegu da se drimo poslovnika. Hvala."

Gospodin Lipova?a, Premijer USK-a:

"Dame i gospodo Predsjedavaju?i, zamjenici, poslanice i poslanici, potovani auditorijume dozvolite da prije svega poselamim sve nae sluatelje i gledatelje RTV USK-a i da naravno svima onima koji su na bilo koji na?in pripadnici ili vezani za 5. Korpus Armije R BiH ?estitam 19. godinjicu to smo u ime Vlade i u ime parlamentarne ve?ine ju?e i popratili zajedno sa Predsjedavaju?im Skuptine gospodinom Roi?em, ministrom Egrli?em i sa mnom. Me?utim, elim da danas tako?er ovdje spomenemo jo jedan zna?ajan doga?aj a to je godinjica smrti prvog predsjednika predsjednitva R BiH rahmetli vrhovnog komandanta Alije Izetbegovi?a. elim da u ime Vlade kantona poru?imo svim gra?anima USK-a da bez obzira na politi?ke razlike od 92 do 95 kada je predsjednik Izetbegovi? bio na lider, na vo?a, na predsjednik i na prozor u demokratski svijet da su tada politi?ke razlike bile marginalne, nevane i da ?emo mi svi na ovom kantonu vo?eni njegovom isto?nja?kom mudro?u, zapadnja?kom diplomati?no?u graditi Bosnu i Hercegovinu po principu tolerancije, razgovora i suivota. Da li je 95. Dejtonski sporazum bio volja Alije Izetbegovi?a. Nije. Ali je spasio mnoge ivote. Alija Izetbegovi? nas je u?io da nastavimo u miru graditi Bosnu i Hercegovinu po mjeri njenih gra?ana. I ja upravo tim likom i djelom koriste?i ovu priliku elim da pojedincima koji vide problem u tome to mi nastavljamo razgovarati i sa onim s kim se politi?ki ne slaemo pa bio to i predsjednik Republike Srpske, Federacije, Br?ko distrikta nastavljamo doktore Halilovi?u i gospodo iz A-sda nastavljamo tradiciju predsjednika Izetbegovi?a u izgradnji moderne Bosne i Hercegovine gdje imaju mjesta i Hrvati, Srbi i Bonjaci i svi oni koji vole BiH. Hvala."

Ministar finansija gospodin Mahi?:

"Uvaeni Predsjedavaju?i sa zamjenicima, dame i gospodo poslanici, ministri i svi prisutni ja vas sve srda?no selamim i pozdravljam. Pokua?u ovdje dati odgovor na pitanje uvaenog poslanika Doli?a oko sudskih izvrenja. Zakon o izvrnom postupku jasno definie onaj ko je prvi dakle ?ija je presuda prva on je prvi na rang listi i ta rang lista je javna, ona je dostupna i to se moe dostaviti ovdje svima vama da vidite da radi se transparentno prema zakonu o izvrnom postupku. Dakle mi znamo da na snazi imamo i ono ograni?enje od 5%, da ta sudska izvrenja ne mogu pre?i kako ne bi ugrozila opstrojnost cjelokupnog sistema. Budetom za 2011 godinu mi smo planirali 3 miliona KM za izvrenje tih sudskih presuda. Isto tako zakonom o izvrenju budeta USK-a smo precizirali da se ta sredstva odnose na pozajmicu od strane MMF-a. Kako nismo realizirali sredstva od strane MMF-a tako i nije bilo pranjenja po ovom kodu tako da ja ne znam kome je to neto pla?ano. Mogu odmah odgovoriti da niko nije u prvih 9 mjeseci ni do dan danas po osnovu sudskih izvrenja dobio nikakva sredstva. Ovo je svakako jedan od najve?ih problema s kojima se budet USK-a susre?e. Naalost on je posljedica toga to smo, to je nekad sklopljen sporazum koji nije fiskalno odriv. I on dok god ne bude izmjenjen mi ?emo imati ovaj problem. Vlada USK-a ?e predloiti dakle rijeenje barem ovih dosadanjih izvrenja u sklopu zakona o unutarnjem dugu koji ?e biti u mogu?nosti da ga usvojimo. Nakon to se usvoji zakon o dravnim slubenicima i zakon o platama. Prvi zakon je u proceduri, drugi je spreman da bude upu?en u proceduru tako da ?emo biti u mogu?nosti da preciziramo ukupno zaduenje kantona i da onda odredimo se oko na?ina izmirenja. Hvala.

Poslanik Admir Hadipai?, po poslovniku:

"Ja nisam iziao da kaem da je poslovnik povre?en. Sve je bilo uskladu sa poslovnikom, ja sam samo iziao da komentiram i da kaem da sam nezadovoljan odgovorom Premijera Lipova?e i u skladu sa poslovnikom imam pravo to da iznesem. Ja njega nisam pitao o ivotu i djelu rahmetli Alije Izetbegovi?a o kojem on ne bi mogao ni da pri?a jer je bio ?lan mladei HDZ-a. Ja sam postavio konkretno pitanje o plinafikaciji USK-a s obzirom da je ova Skuptina usvojila da ?e to i?i iz Republike Hrvatske a ne iz Republike Srpske. To to Premijer o?ito ima odre?ene talove pa pravi odre?ene kombinacije da taj plin koji bi bio i skuplji i bio bi nesiguran dotok plina u USK pravi nekakve kombinacije sa Republikom Srpskom. Ova Skuptina je zvani?an organ koji je usvojio da ?e i?i iz R. Hrvataske zna?i preko Tra?kih Ratela ulazi plin u BiH i sada me interesira i nisam dobio odgovor, o?ito da Premijer nema odgovora jer ima odre?ene kombinacije sa R. Srpskom."

Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Danas je Premijer Vlade USK-a gospodin Hamdija Lipova?a ne da je prekrio poslovnik nego je prekrio ustav USK-a poglavlje b) ?lan 7 a u vezi sa poslovnikom ?lan 68 kada je Premijer rekao da je ju?er ?estitao u me parlamentarne ve?ine. Ja nigdje nisam naao da Premijer predstavlja kanton samo u ime parlamentarne ve?ine nego Premijer predstavlja gra?ane USK-a i sve politi?ke partije. I mene je to zaista pogodilo danas jer ja osje?am kada na Premijer da odre?ene izjave ili odre?ene poslove da to vri u ime Skuptine, u ime svih zastupnika, u ime gra?ana USK-a na korist svih gra?ana. I s druge strane, ovdje je u?inio jednu greku kada je uvrijedio Klub A-sda i tako na ruan na?in izgovorio onako kako je izgovorio. Zna se jasno u sudskom registru da smo mi registrovani kao A-sda. Jer ako ?emo tako onda i ja mogu pri?ati o SDP-u jesu li oni nasljednici komunista."

Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense