Zadnje iz kategorije:
XV sjednica
15. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa petnaeste sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
XV sjednica

Poslanica Elvira Abdi? Jelenovi?:


"Pozdravljam sve nazo?ne. Primje?ujem da nema nikog iz Vlade ali bi?e stenogram sa sjednice pa nije problem. Za danas imam dva izaslani?ka pitanja. Prvo u skladu sa poslovnikom o radu Skuptine upu?ujem ministru zdravstva i socijalne politike USK. Korisnici usluga Instituta za medicinsko vjeta?enje u Biha?u a vezano uz odre?ivanje stupnja invaliditeta ve? due vrijeme se ale na rad ove institucije. Njihova prituba je naslonjena na komisiju koja se sastoji od jednog ?lana i to jedne doktorice koja u ime svojih kolega specijalista daje miljenje a oni joj naknadno nalaz ovjeravaju pe?atom. Suvino je komentirati ovakav na?in rada naro?ito kada je u pitanju odre?ivanje stupnja invaliditeta kada se zna da ponekad mali procenat odlu?uje u pogledu stjecanja prava. Polaze?i od ?injenice da je nemali broj korisnika nezadovoljan ovako napravljenom procjenom stanja i da je jedini put alba na izdano rjeenje postavljam pitanje ministru zdravstva- na koji na?in korisnici usluga Instituta za medicinsko vjeta?enje mogu utjecati na kvalitetu obavljene usluge. Ako ovakav rad Instituta nije namjera ministarstva zdravstva da onemogu?i korisnike u stjecanju njihovih prava kako korisnicima omogu?iti ponovno vjeta?enje uz nazo?nost ostalih ?lanova komisije, koliko je predmeta rijeeno na Institutu za medicinsko vjeta?enje u Biha?u i koliko je po istim uloeno albi. Moje drugo pitanje upu?ujem ministru pravosu?a USK. U izvje?u o radu Vlade USK za prvih 6 mjeseci koji smo dobili uz saziv dananje sjednice pro?itala sam da Ministarstvo pravosu?a izme?u ostalih poslova vri i nadzor nad radom notara. Kako je sva imovina Agrokomerca dd Velika Kladua pod hipotekom u ve?ini slu?ajeva je upisano i na temelju kreditnih zaduenja i sumnjivih pozajmica odabranih od strane direktora bez suglasnosti nadzornog odbora a provedenih u uredima notara postavljam pitanje- kako su notarski uredi mogli ovjeriti ugovore o zalonom pravu hipoteci a bez da su imali saglasnost vlasnika predmetnih nekretnina to Ministarstvo pravosu?a u okviru svojih nadlenosti moe uraditi u provjeri ovih navoda, ispravljanju nepravilnosti i sankcioniranju po?initelja kaznenih djela. Molim pismeni odgovor na oba postavljena pitanja."

Poslanik Mirvet Beganovi?:

"Potovane dame i gospodo, Predsjedavaju?i, mediji koristim priliku da vas pozdravim. Ja imam jedno poslani?ko pitanje i upu?eno je Premijeru i Vladi USK. Da li Premijer USK i Vlada USK su predstavnici i zastupaju interese svih gra?ana ili samo predstavnika platforme, a to pitanje postavljam iz razloga zato to u zadnje vrijeme je dosta aktualnih i zna?ajnih pitanja vezanih za USK kao to su privatizacija, zdravstvo, kolstvo i ostali problemi. elim da upoznam da je platforma na prolim izborima osvojila 56 648 glasova ili 51,68% od ukupno 109 596 glasova. Što zna?i kad je u pitanju privatizacija, kad je u pitanju op?i interes gra?ana treba da budu uklju?eni i predstavnici drugih politi?kih stranaka a svjedoci smo da po takvim pitanjima niti jedan takav sastanak kad se raspravlja o vrlo zna?ajnim pitanjima o budu?nosti kantona da nisu pozvani predstavnici i onda imamo sistem. Ja se slaem da platforma ovdje ima ve?inu i da ima mogu?nost. Mislim da i predstavnici ostalih politi?kih stranaka i opozicije ele dati svoj doprinos da to ne krene u krivom smijeru jer kad krene u krivom smijeru gubimo 4 godine."

Poslanik Admir Hadipai?:

"Ja elim da kaem da sam nezadovoljan jer nam ne dolaze odgovori koji upu?ujemo Vladi USK a koliko vidim u materijalima nema odgovora ni od drugih institucija. Ja sam na proloj sjednici postavio dva pitanja. Traio sam od Vlade da nam se dostave odgovori koliko je zaposleno radnika u Vladi USK i koji je njihov status. Ja ne vjerujem da Vlada ho?e da po?nemo sumnjati u proceduru oko zapoljavanja radnika. Zamolio bih Predsjedavaju?i da vi reagirate da nam se po?nu dostavljati odgovori na postavljena pitanja. Danas elim postaviti dva pitanja. Prvo pitanje upu?ujem RTV USK. Mene interesira zato nema i zato ne pravite prilog o izgradnji krunog toka u Cazinu. Ne mogu da shvatim da se vlast na takav na?in eli da cenzurira informacije koje dolaze iz pojedinih op?ina. Mislim da ono to se radi u Cazinu je za svaki primjer i da moe biti primjer svima i u BiH ne samo na USK pa evo volio bih da imam informaciju zato do sada nije bila informacija odnosno kad se pustaju prilozi iz Cazina onda se koriste stare snimke kada nije bilo izgradnje, zna?i bilo je jedno saop?enje, jedna informacija i koristi se slika Cazina kakav je bio nekad ranije. Danas je to potpuno novi, moderni grad, jedan od najljepih sigurno u BiH. I drugo svoje pitanje upu?ujem Vladi USK. Ja elim da dobijem informaciju za ove alove to koriste poslanici iz SDP-a, ne znam jel to Vlada kupovala samo za poslanike iz SDP-a. Zna?i trebali su kupiti za sve poslanike jer i mi navijamo za reprezentaciju BiH. Jer ako je to dolo ispred Vlade ne elim da vjerujem da neko ovu Skuptinu eli pretvoriti u nekakav navija?ki dio ali ako to ve? pravimo od Skuptine onda su trebali biti alovi za sve poslanike u Skuptini. Pa evo molio bih od Vlade da mi daju pismeno taj odgovor."

Poslanik Šefik Veladi?:

"Prije svega elim vas sviju skupa selamiti i pozdraviti. Ja ?u postaviti jedno kratko pitanje za Direkciju ceste. Kada ?e i zato nije dosad ura?ena horizontalna signalizacija na komunikaciji Brigovi odnosno regionalnoj cesti 401 B Gnjilavac-Brigovi s obzirom da je to podru?je koje najvie magle na naem kantonu ima upravo na tom podru?ju i u ovome periodu zaista je rizi?no voziti se po tom putu jer je on potpuno neobiljeen i traim od direkcije za ceste da se to to hitnije uradi."

Poslanik Sead Kadi?:

"Ja sviju skupa selamim i pozdravljam i sukladno ?lanu 47 stavu a) poslovnika Skuptine postavljam dva poslani?ka pitanja. Grupa gra?ana Biha?ke mjesne zajednice sokolac zamolila me da ministarstvu obrazovanja postavim pitanje zato kolska djeca iz ove mjesne zajednice nemaju organiziran i pla?en prevoz iz osnovne kole u gradu Biha?u. Naime, po rije?ima gra?ana koji su postavili ovo pitanje mjesna zajednica Sokolac je udaljena od kole u gradu oko 4 800 metara a karte za u?enike se pla?aju za udaljenost od 5 000 metara. Ako se zna da mjesnoj zajednici Sokolac pripada i zaseok Dobrenica razlog za nepla?anje prevoza ne mora biti objanjenje da fali 200 metara da se ispune zakonski uvjeti. Djeci sa Sokoca teko je shvatiti da njihovi vrnjaci iz Golubi?a imaju a oni nemaju pla?en prevoz. Moje drugo poslani?ko pitanje se odnosi na slijede?e- u kojoj fazi je realizacija puta Kulen Vakuf- Martin Brod ako znamo da je za isti najavljen po?etak radova u ovoj godini a ujedno postavljam pitanje za put Biha?- Oraac- Kulen Vakuf ima li izgleda kvalitetnije sanacije ovog puta s obzirom na zna?aj ove saobra?ajnice za stvaranje boljih uvjeta za oivljavanje aktivnosti oko nacionalnog parka Una."

Poslanik Farko Hodi?- Hoda:

"Sve vas srda?no selamim i pozdravljam. Ja ?u postaviti jedno poslani?ko pitanje. Poniklo me je da postavim ovo poslani?ko pitanje javnost zbog istupa direktorice JU Socijalno-pedagoka ivotna zajednica Biha? u medijima gdje je ona izjavila da je ustanova u takvoj situaciji da ne moe obavljati redovne funkcije i pripremiti hranu za ti?enike. Molim da mi direktorica i ministarstvo odgovore na slijede?e pitanje- da li je u 2011.godini direktorica isplanirala dovoljno sredstava u budetu i da li ih je namjenski troila. I drugo, da li o svemu, ako je ve? bilo tako da nema hrane, obavijestila resorno ministarstvo."

Poslanik Esad Baagi?:

"Uvaeni Predsjedavaju?i, dame i gospodo poslanici, predstavnici medija, Vlade koristim priliku da vas selamim i pozdravim i da postavim jedno poslani?ko pitanje ponukan nedavno razgovorom sa jednim menaderom koji zapoljava ene u svom poduze?u. On me zamolio da postavim pitanje, a vezano za trudni?ko bolovanje ena koje su uskra?ene za pla?anje penzijsko-invalidskog staa i ostaje dilema i nejasno?a posebno kod jednog dobrog dijela ena koje okon?avaju trudni?ko bolovanje, uvjeren sam da im nije pla?an PIO odnosno onaj obrazac M4. I s toga moje pitanje ide u tom pravcu da resornog ministra zdravstva i socijalne politike zamolim da mi da odgovor ko je u obavezi da plati ili refundira taj sta za vrijeme porodiljskog bolovanja."

Poslanik Mladen Loni?:

"Pozdravljam sve prisutne. Ja imam tri poslani?ka pitanja. Jedno je poslani?ko pitanje Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva. Ministarstvo ili inspekcija kantonalna tamo daju neka rjeenja da se npr. neke ivotinje ubijaju. Me?utim to meso se moe iskoristiti. Primjera radi infektivna anemija konja to je po onim nekim kriterijima druga oblast i to nije uopte zarazna, prelazna bolest nego jednostavno kao jedan vid leukemije. I mi sad imamo ve? na kantonu 50, 60 takvih ivotinja koje bi trebalo ubiti. Cijena jedne ivotinje je 3 000 KM. Mislim do kraja godine da ?e ovo iza?i i na pola miliona maraka da se to treba rijeiti. Ministarstvu predlaem da preispita te svoje odluke i da vidi ta se moe i kako. Tvrdim da je i ranije prije 5 godina bilo isto na tu istu bolest pozitivnih uzoraka ali nita nije ura?eno. Drugo pitanje Vladi USK. Rudnik mangana iz Buima ima nekih investitora koji bi mogli da ulau, da rade moe?utim op?insko vije?e Buim nije se jo sastalo sa investitorima. Trebaju da dadnu komisiji za koncesije da mogu da raspiu javni poziv za ispitivanje rude kako bi mogli neki investitori da vide ta se tu moe uraditi i koliko ima da bi krenuli u proceduru. Takva ista situacija je i sa rudnikom boksita u Bosanskoj Krupi. Me?utim u Bosanskoj Krupi nisu jo ni traili i ne znam ko gazduje sa ovim rudnikom boksita u Krupi."

Poslanik Damir Hodi?:

"Potovani Predsjedavaju?i, kolegice i kolege, ministri u Vladi, uvaeni mediji koristim priliku da vas sve skupa selamim i pozdravim. Imam dva poslani?ka pitanja. Prvo pitanje je ovo koje je kolega Hadipai? postavio na proloj sjednici i danas ga ponovio, zna?i koliko je zaposleno novih radnika u kantonalnim organima uprave podrazumijevaju?i sva ministarstva i sve kantonalne institucije od 30.januara do danas, kakav je njihov status, da li su u radnom odnosu na odre?eno ili neodre?eno vrijeme i na osnovu kojih propisa su oni primljeni. Zna?i molio bih odgovor na ovo pitanje u pisanoj formi. Drugo pitanje postavljam ministru obrazovanja USK ho?e li se i kada po?eti primjenjivati kolektivni ugovor za uposlene u visokom obrazovanju. Naime kolektivni ugovor izme?u Vlade USK i sindikata visokog obrazovanja potpisan je 21.novembra 2008.godine dakle ta?no prije tri godine ali se do danas ne primjenjuje ?ime su uposleni u JU Univerzitet u Biha?u zakinuti za blizu 3 miliona maraka. Postojalo je i obe?anje od strane Vlade da ?e se kolektivni ugovor po?eti primjenjivati od jula ove godine no to se nije desilo a vidimo da u rebalansu budeta nisu planirana sredstva za implementaciju ovog ugovora. Ignorisanje ovog kolektivnog ugovora moglo bi dovesti do novih tubi koje bi dodatno opteretile ionako ugroen budet USK."

Predsjedavaju?i Skuptine USK Husein Roi?:

"Uvaene kolegice i kolege, Premijeru, ministri u Vladi USK s obzirom kada smo po?eli sjednicu nisu bili prisutni pa evo da pozdravim. Naravno na zahtjev unije studenata kada smo imali sastanak Zakon o mladima ovdje, kada je bila u posjeti komisija ispred Federalnog Parlamenta iznijeli su niz primjedbi. Izme?u ostalog Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta svakako ?e biti upu?eno pitanje ali njihova primjedba se odnosi na stipendije koje je ministarstvo raspisalo i zavrilo, dakle to je u budetu i prezentirano. Moje pitanje glasi koji su osnovni kriteriji bili prilikom dodjele stipendija dodiplomskog studija od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Traim da mi se dostavi kompletna rang lista studenata koji su dobili stipendiju kao i kriteriji kojima se komisija rukovodila. Prilikom nastupanja studenata iz unije studenata oni su iznijeli primjedbe u smislu da su se forsirali studenti sa drugih Univerziteta u BiH a isti poziv koji mi imamo na naem Univerzitetu, ja znam dakle da mora biti jednak status studenata i na drugim Univerzitetima, ali evo ?isto da bi smo sprije?ili ovakve sumnje u rad komisije da mi se dostavi da ?isto moemo da zadovoljimo tu formu. Naravno primjedba se odnosila i na taj dio da jednostavno je upu?eno nekoliko dopisa ministarstvu a ministar ih nije primio pa bih ja vas zamolio s obzirom da oni imaju kvalitetnih prijedloga posebno kada je onaj grant za mlade u pitanju a ti?e se studentske menze. Moje drugo pitanje je upu?eno Ministarstvu financija. Naime ja sam u petak bio prisutan na jednoj ceremoniji blagoslova otvaranja Katoli?kog kolskog centra Ivan Pavao II i vjerujte da s obzirom da smatram da gospodin monsinjor Komarica jedan veliki prijatelj Biha?a i USK i tada je izme?u ostalog iznesena i jedna ?injenica koja je ?isto mene zabrinula da je prethodna vlast doslovce zatvorila vrata tom projektu. Ja poto sam bio u mandatnom sazivu 2006-2010 u ovoj Skuptini znam da smo mi 2007 usvojili elaborat o opravdanosti osnivanja i Gimnazije i osnovne kole, moje pitanje Ministarstvu finansija glasi koliko je sredstava iz budeta USK izdvojeno za sufinansiranje izgradnje i rada Katoli?kog kolskog centra ?isto da bi smo zbog objektivnosti iskaza da ne ostane nedore?eno jer vjerujte da me stvarno pogodila takva informacija."


Poslanik Nijaz Hui?:

"Gospodine Predsjedavaju?i, zamjenici, Premijeru, ministri u Vladi kantona ja za danas imam dva poslani?ka pitanja. Jedno je vezano isto tako za ovaj kruni tok u Cazinu, zaista Cazin nam je ovih dana sve ljepi i ljepi i svi Cazinjani su ponosni na taj kruni tok jer zaista naa parola iz 2008 da je vrijeme za Cazin se kona?no po?inje na neki na?in i ostvarivati. Me?utim ono to mene interesuje, a upitan sam od strane radnika Komunalno stambenog fonda koji ve? drugi mjesec ne primaju platu, koliki je iznos kredita koji je podigao Komunalno stambeni fond za taj famozni kruni tok te kolika je tenderska vrijednost tog projekta. Moje drugo pitanje upu?eno je Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Mi smo ovdje na Komisiji za obrazovanje u skorije vrijeme donosili jedan zaklju?ak u kojem smo zatraili izvjetaj od drugostepene komisije za albe a sve vezano za pravilnik o tehnolokom viku. Do dan danas mi taj izvjetaj nismo dobili i ?injenica je da u ovom rebalansu imamo 180 novouposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju i mene zaista interesuje i eljno i?ekujem izvjetaj te drugostepene komisije da vidim kako i na koji na?in su odgovorili na albe uposlenika u osnovnom i srednjem obrazovanju. Hvala."

Poslanik Muhamed Škrgi?:

"Gospodo poslanici, kolegice i kolege, predstavnici Vlade, me?unarodne zajednice, medija elim vas sviju pozdraviti. Moje poslani?ko pitanje glasi kada ?e Ministarstvo obrazovanja dovriti predvi?ena prate?a akta u vezi sa Zakonom o visokom obrazovanju a to je predvidio sam Zakon, da se odre?ena akta zavre u roku od 6 mjeseci ili ve? u odre?enim intervalima. Svi su ti rokovi proli a koliko znam sva ta akta ni priblino nisu dovrena. Drugo poslani?ko pitanje je kome se moe obratiti gra?anin koji ima pravosnanu presudu a koja se iz bilo kojeg razloga nerealizira. Kome se on moe obratiti."

Poslanik Ismet Doli?:

"Pozdravljam sve u?esnike u radu dananje Skuptine kao i predstavnike medija, drage goste kao i sluatelje i gledatelje kantonalne RTV. Ja tako?er imam dva zastupni?ka pitanja. Prvo pitanje je za Kantonalnu direkciju za ceste a radi se o putu Barake-Šturli?. Naime put Barake-Šturli? prolazi kroz veliki uspon u naselju Johovica, radi se o velikim krivinama ispod kojih su velike provalije. Na najopasnijem dijelu ovog puta ve? odavno nema horizontalne signalizacije ustvari nema nikakve. Svaki put kada pro?em tim dijelom ovog puta vidim tragove kota?a koji vode u grabu ili uzbrdo tj. ljudi su sletjeli sa ceste i samo je ?ista slu?ajnost to jo nema tee nastradalih. Znam da se ova signalizacija svako toliko postavi ali zbog lopova poslije nestane. No me?utim ve? ima pola godine kako je nema pa bih ovim putem zamolio Kantonalnu direkciju za ceste da mi odgovori kada ?e ova signalizacija ponovo biti postavljena. Moje drugo zastupni?ko pitanje je za Predsjedavaju?eg Skuptine. Ono glasi postoji li mogu?nost tehni?kog opremanja Skuptine, ove dvorane i nas zastupnika putem prijenosnih ra?unala. Na ovaj na?in bi dolo do uteda u materijalu, vremenu i drugim resursima. Predloio bih da zastupnici putem zajedni?kog dogovora sami sebi plate ova ra?unala. Smatram da je ova informatizacija potrebna i ona ?e se desiti sada ili za koju godinu zato je bolje da u ovaj postupak krenemo to prije. Hvala."

Poslanik Asim Kamber:

"Gospodo Predsjedavaju?i, kolegice i kolege ja imam jedno veoma kratko pitanje. Izbje?i ?u repliciranje na pitanje ali bih htio pohvaliti nae kolege iz SDP-a s ovim zastavama. Nadam se da ne?emo mi vie biti kritizirani kada idemo na utakmice. Drago mi je to na jedan transparentan na?in podravate nau reprezentaciju i ao mi je to i mi nismo znali pa da budemo barem jedinstveni u okviru platforme. Ali evo, to se kae kampanja je uvijek u politici pa nije to problem. Moje pitanje se ti?e Ministarstva obrazovanja. Naime objavljeno je paralelno oba konkursa u ustanovi Dje?iji vrti? Klju? i Sanski Most s tim da je u Klju?u odjavljen 15 dana due nego to je u Sanskom Mostu. Dakle moje saznanje je da je zavren izbor direktora u Dje?ijem vrti?u u Klju?u me?utim u Sanskom Mostu je poniten konkurs. Ja imam pred sobom oba konkursa iz Klju?a i Sanskog Mosta pod izgovorom da je ovaj iz Sanskog Mosta neto nije u skladu sa zakonom. Me?utim ja sam ga i sada paljivo i?itavao i sve naznake konkursa ovdje su potpuno identi?ne. Volio bih da dobijem odgovor zato je poniten konkurs u Sanskom Mostu i kad ?e biti nanovo objavljen da se zavri. Poprili?no dugo tamo pitanje upranjenosti pozicije direktora traje i ja bih volio da se to po mogu?nosti zavri to prije. Hvala."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Uvaeni Predsjedavaju?i, zamjenici, ministri u Vladi USK, predstavnici medija, kolege poslanici. Ja imam pitanja koja su upu?ena Direkciji za ceste USK a ti?e se lokalnog puta R407 iz Sanice koji vodi prema brdu Stani?i odnosno to je prostor Grme?ke koride, put koji povezuje op?inu Sanski Most sa op?inom Klju?. Zato se ne odrava taj put kad je poznato da na tom dijelu te putne komunikacije ivi veliki broj povratnika. I drugo pitanje ti?e se tako?er puta R410 to je put iz Donje Sanice prema sanskom Mostu odnosno putna komunikacija prema Vrhpolju. To je taj stari put kojim je nekada iao Ćiro, mogu re?i da taj put nije ni predvi?en planom odravanja, makadamska soba puta, pa ne znam zbog ?ega je Direkcija odustala od odravanja ta dva puta jer mogu re?i slobodno da su oba puta podesna za razvoj turizma ali i znamo da nema razvoja turizma bez kvalitetne infrastrukture. Makadamski su putevi, ne treba ih asvaltirati, treba jednostavno samo odravati tek toliko da nebi bilo nagomilanih rupa kako bi moglo to funkcionirati u svojoj punoj formi. Hvala lijepo."

Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Uvaena gospodu sviju skupa vas selamim i pozdravljam. Ja postavljam pitanje direktorici nezavisne RTV USK kao medijske ku?e. Je li zaista politi?ki pritisak na vas ili je neka politi?ka naredba zato se Cazin dri u medijskoj blokadi. Naime imam informaciju da bude po mjesec dana da nema priloga iz Cazina u smislu priloga pozitivnih projekata koji se rade u op?ini Cazin na ?elu sa na?elnikom Nerminom Ogreevi?em. I druga stvar posebno to sam ja li?no primjetio kada su obiljeavanja odre?enih dravnih doga?anja tako?er ?ujem, vidim i drago mi je da vidim priloge iz mnogih gradova USK me?utim iz Cazina nema priloga, u Cazinu uvijek budu pune dvorane i dobro obiljeena takva deavanja. Zadnji primjer je Bajramska sve?anost, drago mi je da je u svakoj op?ini kantona bila Bajramska sve?anost me?utim u Cazinu je bilo 10 000 posjetilaca uo?i Bajrama, velika radost gra?ana a nije bilo priloga iz Cazina. S toga ja pitam da li zaista na vas neko vri politi?ki pritisak da drite op?inu Cazin u medijskoj blokadi i da gra?ani USK ne mogu da vide pozitivne stvari koje se deavaju u op?ini Cazin. Primjetio sam i druge op?ine, malo blae ali vidim ni Sanski Most da nema ni njega pa me interesuje ta je u pitanju, da li je politi?ki pritisak ili se eli sakriti pozitivna atmosfera u op?ini Cazin. Drugo pitanje je putem Vlade USK, BH Pota i BH Telekomu, zato ne instalirate odgovaraju?u opremu u vae centrale pa da svako podru?je USK moe imati signal, moe imati prijem Moje TV, interneta. Naime mnoga podru?ja USK posebno podru?ja op?ine Cazin ne mogu imati internet putem BH Telekoma ve? bei?ni to je skuplje i sigurno komplikovanije. Zbog ?ega ne instalirate kad ve? uredno napla?ujete ra?une bilo za BH Pote bilo za BH Telekom. Redovno napla?ujete ra?une a gra?ani ne mogu imati pravu uslugu putem ovih signala.Zato to nemaju ovaj prijem nemaju signal ni Federalne TV ni kantonalne TV pa nai gra?ani ne mogu u ?istoj slici gledati uspjehe nae nogometne reprezentacije."

Poslanik Kasim Mulali?:

"Gospodine Predsjedavaju?i, ?lanovi Vlade, cijenjene kolege, mediji sviju vas selamim i pozdravljam. Imam jedno pitanje prema Ministarstvu privrede i Elektrodistribucije Biha?. Naime javnosti je poznato da je Abonus Buim prekinuo sa proizvodnjom i u aktivnostima je za ponovno pokretanje proizvodnje i ja se ovom prilikom zahvaljujem Ministarstvu privrede koje se na neki na?in uklju?ilo u rijeavanje pomenutih problema. Me?utim iznenadila me ?injenica da je Elektrodistribucija isklju?ila struju Abonusu s toga pitam koje su to obaveze za utroenu elektri?nu energiju Abonusa zaklju?no sa desetim mjesecom teku?e godine a imaju?i u vidu da je taj isti Abonus na ime trokova elektri?ne energije dao milionski iznos. Mislim da nije to put u rijeavanju problema, mislim da je u interesu sviju nas zajedno da 150 ljudi to prije po?ne ponovo sa radom. Zahvaljujem i molim odgovor i ponovo apeliram na ministarstvo privrede, na Vladu da se uklju?i u rijeavanje problema u Abonusu."

Poslanik Sulejman Kazi?:

"Uvaeno predsjednitvo, gospodo ministri, ?lanovi Vlade, kolegice i kolege zastupnici selamim vas i pozdravljam. Moje pitanje je vezano za rudnik mrkog uglja u Sanskom Mostu. Pitanje je za Ministarstvo privrede i Komisiji za koncesije. U posljednjih nekoliko mjeseci vri se intenzivna ekspolatacija na povrinskom kopu, koliko sam mogao primjetiti rudu odvla?e kamioni sa ino tablicama mislim da su iz Hrvatske pa me zanima da li ministarstvo zna koja firma vri ekspolataciju, postoji li ugovor o koncesiji i koliko je do sad sredstava upla?eno po osnovu ugovora o koncesiji. Ovdje se podrazumijeva naravno i okolinska dozvola i saglasnost lokalne zajednice jer se ve? osjeti uticaj na okoli barem to se ti?e plinova odnosno uticaja sumpora koji je zna?ajan u rudi uglja na podru?ju USK-a i pitanje izvorita koja se nalaze u neposrednoj blizini povrinskog kopa sa kojih se snadbijeva nekoliko mjesnih zajednica. Zahvaljujem."

Gospodin Dario Juri?, Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta:

"Dobar dan svima. Bi?u vrlo kratak u nekoliko pitanja koja su upu?ena ministarstvu obrazovanja. Uvaeni poslanik Damir Hodi? je pitao ho?e li se i kada primjenjivati kolektivni ugovor za visoko obrazovanje. U vie navrata u proteklom periodu bili su sastanci ispred ministarstva i predstavnika sindikata visokog obrazovanja. Na jednom od zadnjih sastanaka u maju mjesecu dogovoreno je da primjena kolektivnog ugovora koji je donesen 2008 godine moe i?i uz opasku, onaj dio sredstava koji fali za pla?e po tom ugovoru da se uklju?i Univerzitet odnosno mati?ni fakulteti. Iz vlastitih sredstava taj dio koji nema u budetu ubace kako bi mogle i?i i pla?e po kolektivnom ugovoru. Mi smo ograni?eni u budetu, Zakonom o izvrenju budeta a probijati budet primjenom kolektivnog ugovora stvara onda meni problem i ja nisam taj koji ?e probijati budet a s druge strane imamo isto tako kolektivni ugovor za osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje koji objektivno sa ovakvim budetom ne moemo ispotovati. Bio je s moje strane otvoren poziv za dogovor svim sindikatima od predkolskog, srednjeg do visokog da u narednom periodu pravimo kolektivne ugovore onakve koje ovaj budet moe izdrati. A praviti spisak elja po kolektivnim ugovorima, govorim prvenstveno za osnovno obrazovanje koji je 2000 godine doneen u smislu kupovanja socijalnog mira a mi ga do danas ne moemo ispotovati. Onaj ko daje njemu je uvijek puno a onaj ko prima malo. Ali pla?e za osnovno obrazovanje po kolektivnom ugovoru za visoku stru?nu spremu iznose 1513,00 KM start bez staa i ostalih dodataka a nastavnika sa viom 1340,00 KM. Kad dodamo sve ono to ide na to ja bih bio najsretniji da moje kolege u osnovnom i srednjem obrazovanju imaju tu pla?u ali objektivno mi moramo shvatiti gdje mi ivimo i kakav je na budet i ta moemo. To se isto odnosi na kolektivni za visoko obrazovanje a ja ne?u ovom prilikom iznositi kolike su pla?e zaposlenih u visokom obrazovanju jer mi imamo podatke u ministarstvu sve. Mislim da je sindikat malo tendenciozno nastupio i kriti?ki a ne?e da sagledaju primanja. Ja sam alergi?an kad neko kae osnovna pla?a. Za mene je osnovna pla?a sva primanja koja primam u ruku. Mi se krijemo iza nekakve osnovne pla?e a sve ono to dobijemo sve je to novac. Naravno u narednom periodu ?emo traiti zajedni?ko rijeenje ali sa onim ?ime Vlada raspolae i moe ponuditi. Drugo pitanje je bilo koji su kriteriji za dobijanje stipendija koriteni pri dodjeli stipendija. 2010.godine moj prethodnik je donio pravilnik za stipendiranje. On je takav kakav je, po meni ima nelogi?nosti. Ja sam sad naredio u ministarstvu da se radi novi pravilnik, mi smo ove godine imali u budetu grant 150 000 KM za stipendiranje. Od toga je 87 stipendija dato studentima koji se ve? koluju a ovih 63 nova studenta su uklju?ena u novo stipendiranje to je doista malo.Odre?ene stvari ?e se trebati mijenjati to sam ja apsolutno zadovoljan i bez grinje savjesti traio sam da komisija pravilnik sa onim kakav je takav je. Bilo je dosta nezadovoljnih i bilo je informacija ?ak da se na osnovu Zakona o informacijama dostavi sav izvjetaj od komisije i to je ministarstvo odradilo tako da ja sam svjestan da je to nedovoljno za ovoliki broj studenata. Pitanje koje je uputio poslanik Hui? ja koliko znam jo nisam dobio zahtjev da se napravi izvjetaj pa ?e izvjetaj drugostepene komisije do?i u pisanoj formi. A to se ti?e pove?anja zapoljavanja imam jasan odgovor, otprilike 158 novih uposlenih je primljeno u osnovno i srednje obrazovanje. Od toga u osnovnom obrazovanju imamo specifi?nost uzmite sve i jedan dnevni list bilo kantonalni ili federalni sve i jedan konkurs je zamjena porodiljskog bolovanja ili na 3 sata norme. Mi imamo gotovo 90% ensku populaciju u obrazovanju i neminovan je proces odlazaka i dolazaka sa bolovanja. Drugo, 41 novo odjeljenje upisano imamo u srednjim kolama to je tako?er rezultiralo pove?anjem ali opet naglaavam na odre?eno vrijeme do povratka sa bolovanja ili 31.06. naredne godine. Vrlo malo ljudi za stalno a ostalo je sve na odre?eno. Što se ti?e poslani?kog pitanja gospodina Škrgi?a u ministarstvu su u pripremi, jedan dio ?e do?i do nove godine na vladu dva pravilnika i to pravilnik o normi, pravilnik o zvanjima u visko kolskim ustanovama te standardi i normativi za formiranje visoko kolskih ustanova koji ?e ta?no re?i propozicije ta je to to treba prostor, oprema, kadar itd. Ja imam samo jednog savjetnika za visoko obrazovanje i jako malo ministarstvo u smislu ljudskog kapaciteta tako da sve pomalo sporo ide. Vrti? u Sanskom Mostu je traio instrukcije iz Ministarstva obrazovanja da naprave novi konkurs. To je bilo poodavno, sad ne mogu ta?no precizirati o ?emu se radi. Komisija je otila tamo i konstatirala da konkurs nije napravljen u skladu sa propozicijama. Koliko se sje?am bila su dva kandidata, mislim da je traeno neto to nije trebalo ali nemojte drati za rije? jer moram provjeriti i to ?ete dobiti u pisanoj formi."

Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense