Zadnje iz kategorije:
Na (ne)zadovoljstvo mnogih
Usvojen Zakon o državnim službenicima i namještenicima
Ispred predlaga?a Zakona o pravima nacionalnih manjina, zakon je predstavio pomo?nik ministra pravosu?a Vahid Ćorali?. On je istakao da je ovaj prijedlog u skladu sa raznim konvencijama i državnim zakonom, te da je neophodan zbog integracija i evropskog puta. Zakon je usvojen sa 18 glasova, uz dva suzdržana.
Na (ne)zadovoljstvo mnogih

Nastavak pretresa o prijedlogu Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe, zasigurno je obilježio ju?erašnje zasjedanje Skupštine USK-a. Izmjene koje je ministarstvo pravosu?a usaglasilo sa Sindikatom je predstavio ministar Mamontov. Podsje?amo taj prijedlog zakona je na insistiranje Sindikata državnih službenika, kao i opozicionih stranaka, povu?en sa dnevnog reda sjednice Skupštine održane 5. decembra prošle godine. Sadašnji prijedlog zakona dopunjen je sa amandmanima Sindikata, koje je Vlada prihvatila i takav se našao pred poslanicima. Uprkos negodovanja opozicije, zakon je usvojen ve?inom od 16 glasova, dok se 13 poslanika o njemu nije izjašnjavalo.

Potom su poslanici nakon rasprave usvojili i prijedlog Zakona o upravljanju otpadom, koji ?e zna?ajno doprinijeti ure?enju stanja u ovoj oblasti. Primjenom ovog zakona, kona?no ?e se ste?i uvjeti da se sistematski krene u rješavanje problema upravljanja otpadom, sa kojim se kanton bori ve? godinama. U posljednje dvije godine, napravljeni su zna?ajni pomaci, me?u kojima je, svakako i ovaj zakon. Ovaj prijedlog je usvojen sa 24 glasa ZA, jedan poslanik je bio suzdržan.

Ispred predlaga?a Zakona o pravima nacionalnih manjina, zakon je predstavio pomo?nik ministra pravosu?a Vahid Ćorali?. On je istakao da je ovaj prijedlog u skladu sa raznim konvencijama i državnim zakonom, te da je neophodan zbog integracija i evropskog puta. Zakon je usvojen sa 18 glasova, uz dva suzdržana.

Predstavnik ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva S. Bibanovi? je poslanicima predstavio prijedlog Zakona o dopuni Zakona o nov?anim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj prozivodnji na Unsko-sanskom kantonu, ova dopuna je dobila jednoglasnu podršku Skupštine USK-a.

Naredna ta?ka dnevnog reda bio je Nacrt Zakona o pružanju besplatne pravne pomo?i, ovaj nacrt je argumentirao i prezentirao ministar Andrej Mamontov, rekavši da je jedan od razloga usvajanja ovog zakona i ogromni troškovi iz budžeta koji se izdvajaju za odbranu po službenoj dužnosti. Nacrt je usvojen jednoglasno.

Prijedlozi Odluka o: osnivanju JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“, sufinansiranju nastalih obaveza u realizaciji prve faze Projekta upravljanja ?vrstim otpadom za regiju Biha?, davanju saglasnosti Vladi Kantona za zaduženje za nabavku auta za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, putem finansijskog leasinga, dopunama Odluke o neposrednom u?eš?u osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriju Unsko-sanskog kantona i o izmjeni Odluke o promjeni i uskla?ivanju oblika organizovanja Javnog poduze?a „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa su tako?er dobili podršku ve?ene poslanika u Skupštini Unsko-sanskog kantona.

Adsense