XVII sjednica
17. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa sedamnaeste sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
XVII sjednica

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Gospodine Predsjedavaju?i Roi?u, uvaeni Premijeru, Ministri u Vladi USK-a, poslanice i poslanici, prestavnici medija, dragi gosti i prestavnici Me?unarodne Zajednice: elim da vas sviju skupa pozdravim i Poselamim.  Ujedno koristim priliku da svima onima, mada je ve? minuo i proao, Katoli?ki Boi?, zna?i onima koji slave po Gregorijanskom kalendaru, ?estitam taj njihov najve?i praznik. Ujedno svim gra?anima USK-a elim ?estitati nadolaze?u novu godinu, kao i onima koji slave Boi? po Julijanskom kalendaru. Moja dva poslani?ka pitanja ?e se vie odnositi na sugestije. Poto ja ovo, moe se nazvati poslani?ka pitanja, ili poslani?ki sat. Prvi je u vezi ovog to smo se izjanjavali sad oko dnevnog reda. Ja bih elio da se ovdje jasno za govornicom kae, a ja ?u re?i poto vidim da su gra?ani u nedoumici. Da je premija 25 maraka. Zna?i participacija. I da gra?ani ne nasjedaju na pri?e da ih neko titi od te premije, da je neko drugi izglasao neto drugo. I takve pri?e im ne trebaju. Zna?i obavjetavam ih sa ovog mjesta da je participacija 25 maraka i da se ona pla?a. Da je izala u slubenom listu i da je to kona?an stav. I da ne misle da ih neko titi, da je neko za takvu premiju, a odnosno neko drugi nije. Jer je to donio onaj ko je na vlasti. Drugo. Moja sugestija, umjesto poslani?kog pitanja. Vidimo ovdje u Skuptini USK-a imamo dva velika heroja generala Izeta Nani?a i gospodina Irfana Ljubijanki?a, obojica su rahmetli. Moj prijedlog, moja poslani?ka inicijativa je da se pored ove dvije slike, na?e jo jedna slika jednog velikog heroja, a mislim na rahmetli generala Mehmeda Alagi?a. Mislim da on zasluuje da se na?e u ovim prostorijama i da njegovo dijelo i lik je toliko uzvieno i ?asno da bi on trebao da ima svoj prostor u ovoj Skuptini. Toliko i hvala."

Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Selamim i pozdravljam uvaenu gospodu. Ja nemam klasi?no poslani?ko pitanje, ali u ove tri minute elim da prije svega zahvalim se uzvienom Bogu to nam daje snage i zdravlja da se borimo za popravak ove teke situacije. ?estitam svim gra?anima na praznicima, svakom u njegovom svjetonazoru. elim bolesnima da to prije ozdrave i iza?u iz bolnice. Mada sam se lijepo osje?ao 10 – 12 dana, usluga, profesionalizam i na vrijeme sve, to je najbitnije za bolesnog ?ovjeka. I zahvaljujem svima onima koji su se interesovali za moje zdravlje, kolegama iz Skuptine, ?lanovima Vlade, Premijeru, svome klubu A SDA, gra?anima i ostalima i elim da kaem da ?u nastaviti ako Bog da za borbu, za pravedna rjeenja, za socijalnu pravdu i to u pravom smislu. Da budu, oni koji su socijalno ugroeni, da budu prepoznatljivi, da ne budu oni u teoj situaciji. Da svima budu jednake anse za posao, za rad, za obrazovanje, za kolovanje. Hvala vam svima, ?estitam gra?anima praznike i nadam se da ?e Bog dragi dati u skorije vrijeme bolji ivot u ovoj naoj lijepoj Bosni i Hercegovini. Zahvaljujem se."

Poslanik Jasmin Emri?:

"Selam Alejkum i dobar dan. Gospodine Predsjedavaju?i, gospodine Premijeru, zamjenici, Ministri u Vladi, uvaeni gosti, kolege i kolegice poslanici. Sve vas srda?no Selamim i pozdravljam ispred kluba Stranke Demokratske Aktivnosti i elim nam uspjean rad na dananjoj sjednici Skuptine. Tako?e elim svim gra?anima ?estitati njihove praznike i nadamo se da ?e 2012 godina biti podnoljivija nego 2011, koja je iza nas. Ja sam na proloj sjednici Skuptine postavio poslani?ko pitanje koje se odnosi na razloge i analizu pove?anja premije od strane upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja. Na alost nisam dobio odgovor, iako je ovo veoma aktuelna tema. Ali sam u materijalima pronaao akt, upu?en od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja i stav upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja, u kojem sam pronaao analizu koja je dostavljena Skuptini i Vladi USK-a. Ono to sam primjetio jeste slijede?e. Da je u ovom aktu konstatirano, da su ostvareni prihodi po jednom osiguranom licu za prvih devet mjeseci teku?e godine 363,27 konvertibilnih maraka. Dalje se navodi, da je premija u USK, kako kau, iako pove?ana ua 2012 godinu i dalje me?u najniim u F BiH. Kod mene sada ovo izaziva nedoumice, jer istraivanjem visine premije u  F BiH i pore?enjem sa Tuzlanskim kantonom doao sam do saznanja da je u 2010 i u 2011 godini, visina premije u Tuzlanskom kantonu bila 16 konvertibilnih maraka, zato imam i dokaz sa slubene stranice Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Tako?e upore?uju?i ostvarene prihode po osiguranom licu Tuzlanskog kantona i USK-a, dolazimo do saznanja da je ve?i prihod po osiguranom licu u USK, nego u Tuzlanskom kantonu. U Tuzlanskom kantonu prosje?an prihod po osiguranom licu je 320 konvertibilnih maraka, kao to je navedeno u ovom aktu, prosje?an prihod po osiguranom licu u USK je 363,27 konvertibilnih maraka. Premija u Tuzlanskom kantonu je 16 konvertibilnih maraka, a predloeno je i objavljeno je u slubenom glasniku USK-a 25 konvertibilnih maraka za 2012 godinu. Ovdje tako?er stoji da je Ministarstvo u?estvovalo u donoenju premije."

Poslanik Mladen Loni?:

"Pozdravljam sve prisutne. Ja imam jedno poslani?ko pitanje. Odnosi se komisiji za koncesije. U Bosanskoj Krupi imamo poljoprivrednih zemljita koja su ranije data na koncesiju, me?utim danas vidim da to zemljite obra?uje svako. Molim komisiju da mi dostavi ta je pod koncesijom, ta se upla?uje i koliko je do sada sklopljeno ugovora, odnosno raskinuto ugovora sa ovim ljudioma to im je data koncesija."

Poslanik Mirvet Beganovi?:

"Potovane dame i gospodo, Predsjedavaju?i, potpredsjednici, Premijeru, Ministri u Vladi, gosti, kolegice i kolege i mediji naravno. Pozdravljam sviju. Ja danas imam dva poslani?ka pitanja. Prvo pitanje je Ministarstvu Poljoprivrede, privrede i umarstva i Vladi USK. Vezano je za poticaj u poljoprivredi. Mi smo zna?i usvojili u budetu da su poticaji u poljoprivredi 4 miliona i 300 hiljada maraka. Prema zahtjevima poljoprivrednika jo nisu ispla?eni svi poticaji. Znamo da smo tada donijeli Odluku ove Skuptine da se radi o pozajmici sredstava od prenamjene zmljita od nepoljoprivrednog u poljoprivredno. Me?utim imam informaciju da je to blokirano i zna?i pitanje je kada ?e biti ispla?eni poticaji za poljoprivredu, ili ?e biti preneseni za idu?u godinu? I moje drugo pitanje, je pitanje vezano za turisti?ku zajednicu. Sastoji se od tri pitanja. Op?ine na prostoru USK-a su imale svoje prestavnike u Skuptini, turisti?ke zajednice i ona je formirana. Nedostaje prestavnik Skuptine USK-a, koji nije imenovan i onaj kojeg smo imenovali na dva mjeseca. Nije se odazivao, nije prisustvovao ni na jednoj sjednici. Tako da je jednim dijelom i blokiran rad. S druge strane imamo pitanje vezano za njih koji su inicirali da se postavi to pitanje, jeste organizacija Una - Regate. Da se na vrijeme krene sa imenovanjem. Da li ?e to biti Turisti?ka zajednica, da li ?e to biti Vlada, ili ?e to biti Nacionalni park Una. U glavnom da se to definie. I tre?e pitanje vezano za finansiranje. Oni su evo i danas dostavili, dobili smo hrpu nekih materijala Turisti?ke zajednice. Mislim da to pitanje Turisti?ke zajednice, treba da zajedno sjede Turisti?ka zajednica, Vlada, nadleno Ministarstvo. Poto vidimo da jo uvijek nije dolo do izmjene i dopune Zakona o turisti?koj djelatnosti, koja treba da ide na Federalni nivo. Zna?i stanje imamo kakvo imamo. Imamo zakonsku regulativu koja to regulie. Da to stavimo u funkciju, jer ipak bit i jedna razvojna ansa USK-a jeste turizam. I mi evo idemo u tom smjeru. Hvala lijepa."

Poslanik Admir Hadipai?:

"Ja imam dva poslani?ka pitanja za danas. Svoje prvo pitanje ?u uputiti, vezano i za nau inicijativu koju smo imali danas za dopunu dnevnog reda, vezano za premiju. Uputi ?u je Premijeru USK-a. Iako sam ja do danas, zna?i na ovih sedamnaest sjednica uputio ukupno devetnaest poslni?kih pitanja na adresu Vlade USK-a, od kojih nisam dobio odgovor. Me?utim ovaj put elim da pohvalim Premijera u njegovom nastojanju da radi u interesu gra?ana USK-a, kada je u pitanju premija koja se pla?a i njegovo nastojanje da ta premija se smanji sa 25 maraka. Ali na alost evo Skuptinska ve?ina koja je izabrala Premijera od strane SDP-a i SDA, ne daju podrku Premijeru u njegovim nastojanjima da se ta premija smanji. Pa bih ja, s obzirom da smo mi uputili inicijativu koja je bila na tragu onog to je i Premijer traio, zamolio Premijera da pojasni i nama ovdje u Skuptini, poslanicima i gra?anima USK-a, ta ?e biti sa premijom. Ho?e li se ona pla?ati ili ne?e, ko ?e je pla?ati, koliki iznos ?e biti? Mislim da trebamo staviti ta?ku na tu premiju, s obzirom da nam dolazi prvi januar. Gra?ani koji nisu uplatili premiju, mora ?e pla?ati trokove u bolnici prema paualnim naknadama. Pa bih evo zamolio Premijera da da odgovor kad je u pitanju ta premija. Zna?i, ko ?e pla?ati, ko ne?e, koliki ?e iznos te premije biti? I svoje drugo poslani?ko pitanje ja upu?ujem Ministarstvu za bora?ka pitanja i kantonalnom fondu za stambeno zbrinjavanje Šehidskih familija, socijalno ugroenih kategorija, bora?kih populacija. Ovo je vie i poslani?ko pitanje i inicijativa. Mene interesira, sredstva koja se prikupljaju prilikom registracije motornih vozila, koja se upla?uju u kantonalni fond, mene interesira zna?i kada ?e po?eti ta raspodjela u skladu sa onim kako je to prikupljeno po op?inama. Smatram da povrat tih sredstava treba biti u one op?ine odakle je i prikupljen. To pla?aju dodue svi gra?ani u svim op?inama, ali takva bi adekvatna raspodjela trebala se vra?ati i u sve op?ine USK-a. Pa s obzirom da se to tako ne vri, raspodjela prema prikupljenom iznosu prihoda po op?inama, pokre?em ovom prilikom i inicijativu i postavljam pitanje Ministru. Da se donesu adekvatni propisi koji ?e omogu?iti da ta sredstva koja su prikupljena prilikom registracije motornih vozila, koja su upla?ena na ra?un kantonalnog fonda, se adekvatno raspodijele prema prikupljenim prihodima i da se vrate bora?kim populacijama i socijalno ugroenim kategorijama u op?inama u kojima je to i prikupljeno. Ja vam se zahvaljujem."

Poslanik Kasim Mulali?:

"Gospodine Predsjedavaju?i, ?lanovi, potpresjednici Predsjednika Skuptine, ?lanovi Vlade, Premijeru, cijenjene kolegice i kolege, cijenjeni gosti. Ja imam jedno poslani?ko pitanje, odnosno inicijativu. Prema Predsjedavaju?em Skuptine. Naime prije petnaest dana sam podnio inicijativu za dopunu Odluke o neposrednom u?e?u osiguranih lica u trokovima koritenja zdravstvene zatite na teritoriju USK-a. Inicijativa ima za cilj da u Odluku o neposrednom u?e?u osiguranih lica obuhvati i lica koja su izvrila transplantaciju bubrega, odnosno lica koja su donirala bubreg. Evo ja sam o?ekivao da ?emo to imati danas na ovoj Skuptini, ali evo po informacijama koje sam dobio, zakonodavno pravna komisija nije dala svoje miljenje, pa bih zamolio zakonodavno pravnu komisiju da to uradi to prije. Zamolio bih gospodina Hadipai?a kao predsjednika da to stavi na dnevni red i da ve? na narednoj sjednici imamo ovu Odluku, odnosno imamo ovu dopunu. Radi se o malom broju ljudi, hrabrih ljudi, koji su spremni da daju svoj dio tijela drugome, da bi spasili ivot. Mi smo ve? sa ovom Odlukom oslobodili neke, primjera radi, davaoce krvi i tako dalje. Mislim da bi trebali uvrstiti i ove koji zna?i vre transplantaciju, u istu ovu Odluku. Zahvaljujem."

Poslanik Muhamed Škrgi?:

"Gospodo predsjedavaju?i, kolegice i kolege poslanici, uvaeni Premijeru, prestavnici Vlade, medija, me?unarodne zajednice, uljudno vas pozdravljam. Ja imam, izme?u ostalog, jedno poslani?ko pitanje. Nikako ne mogu shvatiti kako ga definirati. Naime radi se o slijede?em. Mjesna zajednica kao najnii nivo lokalne samouprave, je u organizaciji u sastavu o?ine. Mjesna zajednica Pe?igrad je prije vie od godinu dana imala jedan sudski spor u kojem je prvo tuena bila op?ina i drugotuena mjesna zajednica. Na prvostepenom sudu dobije spor i op?ina i mjesna zajednica, a nakon albe na Kantonalnom Sudu izgubi mjesna zajednica, a ne op?ina. Kao drugotuena. Rezultat toga je da nema u kancelariji, vode, struje, nema gradske rasvjete i blokiran ra?un vie od godinu dana. Molim nadleno Ministarstvo da da savjet, uputu, miljenje, ili na?in rjeavanja ovog problema. To je jedno. Drugo. Kome se valja obratiti, gra?aninu, koji ima pravosnanu presudu, vezano za vlasni?ke odnose, a ne realizira se ta presuda. Hvala lijepa."

Poslanik Ismet Doli?:

"Hvala gospodine Predsjedavaju?i. Ja imam dva zastupni?ka pitanja. Prvo je za Ministra Finansija gospodina Mahi?a. A ono glasi: Koliko ?e Vlada prebaciti nov?anih sredstava Merhametu, po osnovu odricanja od novogodinjih prijema? Ho?e li Vlada u?estovati u sufinansiranju novogodinjeg prijema kod na?elnika Biha?a, u kolikoj mjeri, ili iznos? Malo pojanjenje. U ovim prednovogodinjim danima, vesli me ?injenica da se sredstva doniraju onima koji ma su potrebna, ali isto tako zabrinjava toliko rasipnitvo u op?ini Biha?. Koliko sam mogao vidjeti, tamo su bili svi oni koji su trebali biti na prijemima kod Vlade kantona, dosta su jeli i pili, pa sam zabrinut da se ipak ta faktura ne dostavi vama u obliku neke cesije, ili novog finansijskog instrumenta. Jer zbog ?ega bi op?ina Biha? platila jela i pi?a za Vladine goste. Bojim se, ili se moda ovdje radi o ne?emu drugom to obi?ni smrtnici, gra?ani, ne mogu razumjeti. I moje drugo zastupni?ko pitanje za Ministra unutarnjih poslova gospodina Smlati?a. Ja sam ovo pitanje ?uo prije neki dan na vije?u Op?ine Velika Kladua, pa bih ga samo htio ponoviti radi javnosti. A ono glasi: Zbog ?ega se ne imenuje odgovorna osoba u sektoru administracije, ili to?nije u dijelu koji se odnosi na promet, ili saobra?aj u Policijskoj Upravi u Velikoj Kladui? Vaj problem je prisutan ve? dugo vremena i gra?ani ?ekaju za produljenje voza?ke, ili prometne dozvole, ili nekih drugih dokumenata, po nekoliko dana. Ovi dokumenti se nose u Biha?, ili ne znam ve? gdje i to traje po nekoliko dana, a gra?ani i pravni subjekti se na cesti kod policije snalaze kako znaju i umiju. Posebno je ovo izraeno kao problem, kada se mora putovati u inozemstvo, jer tamo to policija ne tolerira. Smatram da imamo toliko mnogo nezaposlenih, koji bi ove poslove mogli kvalitetno obavljati, a gra?ani imaju pravo na bolju i kvalitetniju uslugu. Hvala lijepo."

Poslanik Nedad Zukanovi?:

"Gospodine Predsjedavaju?i, zamjenici, Premijeru, ?lanovi Vlade, mediji, kolege zastupnici. Sve vas srda?no pozdravljam i Selamim. Imam dva poslani?ka pitanja. Prvo je: Ko titi naa preduze?a koja su od kantonalnog zna?aja? Evidentno je da su takva preduze?a na stalnom udaru lopova. Unitava se i ono malo imovine to ima, zna?i ona se raznosi, unitava. A ?ini se da nikom nije u interesu da sa?uva ta preduze?a. I drugo pitanje. Ve? sam jedan put postavljao pitanje ovdje, drvne industrije u Sanici. Gdje bukov list pada na to preduze?e, a vidimo da nikom nije u interesu da pokrene to preduze?e. Iako je Vlada na po?etku kazala da ?e preduze?a, za koja je lako obezbjediti sirovinu, koja je lako pokrenuti, obratiti posebnu panju. Ja ne vidim za godinu dana da se prema takvim preduze?ima okrenulo. Postavljam pitanje, da li ste?ajni postupci, a mnoge firme su pod ste?ajem, imaju rok rjeavanja? Ovako mi se ?ini da nikom nije u interesu da se ovo to prije rijei na ovakav na?in, ako nema drugih rjeenja. ?ini mi se da najvie odgovara ste?ajnim upravnicima da se ova pitanja to vie razvla?e, da se ovo ne rijei na na?in kako bi zadovoljili sve one koji su nekad uivali u tim preduze?ima."

Poslanik Sulejman Kazi?:

"Uvaeno predsjednitvo, gospodine Premijere, cjenjene Ministrice i Ministri, kolegice i kolege zastupnici. Prije svega u ime kluba Stranke za BiH, pripadnicima Katoli?ke vjeroispovjesti ?estitam njihove praznike i imam dva poslani?ka pitanja. Moje prvo pitanje je za Ministra Poljoprivrede. Vezano je za vodovod u mjesnoj zajednici Modra, koji je me?unarodni projekat i radi se od rata do sada. Mislim da su do sad tri ili ?etiri zemlje u?estvovale u njemu. I Norveka i Švedska i Austrija. Ministarstvo Poljoprivrede iz mislim da je iz vovoprivredne naknade do sad u?estvovalo sa 290 hiljada maraka. Projekat jo uvijek nije zavren. Ti ljudi imaju izuzetno teku situaciju. Nemaju rijeeno vodosnabdijevanje i mislim da je ostalo jo da se rijee pumpe i da se rijei snabdijevanje sa elektri?nom energijom na kapitai, odnosno da se dovede, do crpilita da se dovede elektri?na energija. Molio bih inistra da mi uputi odgovor i da vidimo kako i na koji na?in ovo kona?no zavriti. Drugo pitanje je Kantonalnoj Direkciji za ceste i inspektoru za magistralne puteve, vezano za autobusko stajalite u naselju ?aplje, konkretno u egaru. Gdje se ve? 20 ili 30 godina, autobusko stajalite je na raskr?u, desila se jedna saobra?ajna nesre?a, zbog ?ega policija zabranjuje da se tu autobusi zaustavljaju. Djeca izlaze kilometar i pol dalje i istim tim magistralnim putem se vra?aju nazad. Što jo vie ugroava njihovu bezbjednost, njihovu sigurnost u saobra?aju. Ja bih molio da inspektor za magistralne puteve poduzme odre?ene radnje i da se autobusko stajalite registrira na ovoj lokaciji. Zahvaljujem."

Poslanik Sead Kadi?:

"Ja vas sve skupa Selamim i pozdravljam. I svima nama elim puno dobroga u novoj 2012 godini. Imam dva poslani?ka pitanja. Prvo je slijede?e: Za Ministarstvo Zdravstva i socijalne politike. Molim Ministarstvo da mi dostavi informaciju od svih socijalnih op?inskih zavoda o broju ljudi koji su korisnici socijalne zatite. Da li socijalni zavodi imaju revirane podatke gdje ti ljudi ive, koliko ih nema elementarne uslove za ivot i ta je sa djecom iz tih porodica? Da li iko ima prijedlog, plan, strategiju, ili bilo kakve aktivnosti koje bi nudile rjeenje bar za dio ovakvih porodica, koje danas ive u izuzetno tekim uslovima i po meni je u pitanju ?ak i njihov bioloki opstanak. I njih i njihovih porodica. Moje drugo poslani?ko pitanje se odnosi na Ministarstvo za bora?ka pitanja. Molim Ministra da mi dostavi podatke o tome koliko danas na kantonu ima nezaposlenih demobilisanih boraca. Kakva je starosna struktura istih? Kakva je kvalifikaciona struktura nezaposlenih demobilisanih boraca, koliko imaju djece igdje danas ive ti ljudi? Ovo pitanje postavljam iz razloga to bi ovi podaci moda mogli uticati na sve nas da u to kra?em vremenskom periodu donesemo dodatne zakone, napravimo planove i kratkoro?ne strategije za rjeenje ove definitivno danas najugroenije populacije u dravi. Hvala."


Poslanik Asim Kamber:

"Ja ?estitam ove sve vjerske praznike, evo ne?u ovu novu godinu. Naravno elim u novoj nastupaju?oj godini svim gra?anima, ali ?u uvaiti neke preporuke naeg vrhovnog poglavara, pa ne?u tu puno apstrahirati, u nekakvim velikim ?estitkama. Ta ?e nova godina sigurno biti teka i nema nikakve sumnje da i nas kao kanton o?ekuju i nae gra?ane i dakle moramo biti spremni na odre?ena da tako kaem, vlastita rtvovanja, kroz ovaj na rad, kroz sve ono to trebamo uraditi, da tu godinu donekle popravimo u smislu kako je najavljuju, a sigurno ne?e biti. Kad bi bila kao prethodna i to bi bilo dobro. Moje pitanje se ti?e naselja Jezernice. Ja sam naime obavjeten da je Vlada donijela Odluku, evo nema sada ovdje Ministra za Bora?ka pitanja. Naime zamoljen sam od prestavnika u ovom naselju da jednostavno to pitanje aktualiziram, s obzirom da se nalazimo na kraju budetske godine, s obzirom da Vlada nema ba prevelik prostor u onom vremenskom smislu. Danas je i zadnji dan. Dakle mene zanima kada ?e ta sredstva biti operativna, s obzirom da je Vlada osigurala. Ja ne znam sada o kojem je iznosu rije?. Mi tamo elimo naravno dati svoj doprinos u razvijanju jo nekih drugih projekata koji su od interesa za nae gra?ane. Pa bi mi bilo drago da dobijem odgovore u pisanom obliku na to pitanje, da eventualno se ne desi, evo namjerno sam to ovdje kazao, da se ne desi da nismo stigli ta sredstva realizirati. Dakle, s obzirom da sam obavjeten da ta sredstva idu prema fondu, pa ?e se onda prebacivati. Dakle u tim nekakvim transkacijama, kako ih mi znamo u?initi kompliciranim, ponovo ne budu uskra?eni gra?ani i itelji ovog naselja, za ovaj za njih itekako vaan projekat. Hvala vam lijepo."

Odgovori na poslani?ka pitanja

Ministar Finansija u Vladi USK-a gospodin Mahi?:

"Dame i gospodo, elim da vas sve srda?no Poselamim i pozdravim, da se priklju?im ?estitkama za  i vjerske praznike i za sre?nu i beri?atnu novu godinu. Ovdje je bilo upu?eni kratko pitanje od gospodina Doli?a. Dakle, ja vjerujem da on zna taj odgovor, me?utim dobro je zbog javnosti da i javnost zna. To se moglo do sada vidjeti i u dosadanjem radu i Vlade i Skuptine da mi ne preferiramo ni jednu op?inu. Dakle da mi pokuavamo biti maksimalno opredjeljeni, da to ve?i dio budeta vratimo upravo onima kojima je to potrebno, a pogotovo kada su u pitanju oni najugroeniji, tako da od strane Vlade, dakle 5 hiljada konvertibilnih maraka, odnosno iz rezerve Premijera, preba?eno dvijema institucijama, odnosno udruenjima gra?ana Merhamet i Imaret koji odravaju javnu kuhinju, dakle za one najugroenije kategorije, na podru?ju op?ine Biha? i Cazin. Dakle kod nas ni jedna op?ina nema neki preferiran status, tako da lada ne?e participirati u trokovima bilo koje op?ine, bilo koje kako ste vi ovdje kazali Biha?. S obzirom da ovdje nema kolege Ahmeta Egrli?a, ja bih dao samo kratak odgovor i gospodinu Kamberu, ja vjerujem da se on ne?e ljutiti to ja dajem taj odgovor. Nije dogovoreno. Jeste, Vlada je dakle utrokom sredstava predvidjela 300 hiljada konvertibilnih maraka za pomo? u izgradnji ovog stambenog fonda, tako da smo mi ta sredstva i prebacili i ona se odnose na tri op?ine. I Jezernice. Ona ?e biti preba?ena dakle, odnosno sredstva su ve? transferirana prema bora?kom fondu, a bi?e utroena shodno odluci Vlade prema predvi?enom projektu, kako je to tamo i predvi?eno. Hvala."

Ministar Privrede u Vladi USK-a gospodin Hajrulahovi?:

"Uvaeni Predsjedavaju?i, dopredsjedavaju?i, potovani poslanici, cjenjeni Premijeru i kolege Ministri, mediji. Ja vam elim iskreno ?estitati nadolaze?e praznike, elim da ih u miru i rahatluku provedemo i da nam predstoje?e godina, uz zajedni?ka zalaganja svih nas, svih gra?ana ovog kantona, bude bolja. elio bih se referirati na pitanje gospodina Zukanovi?a. Na alost, na alost, mi imamo samo jednu firmu na kantonu koja je ?isto u naem vlasnitvu. To je bivi „SANOTAF“ sada iznajmljena u „SKONTOPROM.“ Prema tome, to je firma o kojoj mi isklju?ivo brinemo i pokazali smo kako brinemo. Tu smo napravili odre?eni projekat, koji mislim da ima odre?ene efekte u Klju?u i mislim da smo tu poduzeli pozitivne korake u tom pravcu. Ostali privredni subjekti, na alost, ili su ne raskinuti ugovori o privatizaciji, ili su trenutno u ste?ajnom postupku. Kada je u pitanju ste?aj, moram napomenuti jo jedan put, da ovo Ministarstvo ?itave godine sura?uje sa Federalnim institucijama i pokuava i daje svoj doprinos u promjeni Zakona o ste?ajnom postupku. Taj na alost Zakon, moram ovdje konstatirati, ono to je privatizacija uradila nakararno, ovaj ste?ajni Zakon dovrava taj postupak. Svojim dugotrajnim postupkom koji traje i koji nema jednostavno kraja, on i ono to je privrednih resursa ostalo u onome dijelu, na takav na?in unitava i svodi tu materijalnu bijansu na nula. I taj Zakon je prepoznala platforma i mi u tom pravcu idemo. Odre?eni koraci na Federalnom nivou su poduzeti. Javne rasprave odre?ene se vode po tom pitanju i mislim da ?a ovaj budu?i Zakon prije svega imati dinamiku ste?ajnog postupka, ima?e svoj po?etak i zavretak i ima?e ta?no radnje koje ?e biti pobrojane ste?ajnim postupkom, koje se moraju uraditi za odre?eno vrijeme. Do sada to na alost nije bilo. Ste?ajni postupci traju u nedogled i dok god postoji ste?ajna masa, logi?no je, ste?ajni upravnik nema interesa da zaklju?i ste?ajni postupak. Jer ima dobre izvore prihoda. Svakog mjeseca ona namiruje svoje potrebe iz ste?ajne mase. Na takav na?in produuje postupak. Mislim da smo u ovome pogledu zaista poduzeli odre?ene korake ove godine i da ?e slijede?a godina po ovom pitanju, ja mislim i nadam se, biti rijeena."

Ministar poljoprivrede i vodoprivrede i umarstva u Vladi USK-a gospodin Emdad Galijaevi?:

"Gospodine Predsjedni?e, dame i gospodo zastupnici, kolegice i kolege, godpodo iz medija. Evo i ja bih iskoristio priliku da poelim svima sve najbolje u novoj 2012 godini. Koji su slavili Boi?, sretan Boi?. Koji slave pravoslavni Boi?, sretan Boi?. Odgovor na poslani?ko pitanje Mirvetu. Ta?ni je da je Vlada planirala i u budet ulo 4 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka za poticaj u 2011 godini i sad moram potpuno iskreno i jasno odgovoriti. Ja sam elio i Ministarstvo poljoprivrede i Vlada USK-a da izna?emo rjeenje kako pove?ati sa 3 miliona na 4 i 300, odnosno kako po prvi puta zadovoljiti da to bude najmanje 3%. Zna?i nije 3%, nego najmanje 3% za poticaj USK. Isplatili smo 70% poticaja, to je nekih 3 miliona maraka, da bi olakali proljetnu sjetvu. Najve?a populacija tih proizvo?a?a je u mlijeku. Ta sredstva smo posudili, odnosno ?ak ste i vi donijeli odluke da se posude sa koda, pretvorba poljoprivrednog u gra?evinsko zemljite i onda su se nali ovi koji se ina?e brinu o poljoprivrednoj proizvodnji, pa traili dopise iz Federalnog Ministarstva, za koje smo mi svi znali kako se to ne smije, kako se to ne moe, kako je to protuzakonito, ne daj Boe oti?i u zatvor i tako dalje. A mi smo traili samo, ja sam traio samo mogu?nost da te pare ne stoje i danas stoje te pare, da posudimo te pare. Stru?njaci neki rekli da je to mogu?e u skladu sa zakonom, a onda koji sjede i deklarativno pri?aju kako treba pomagati poljoprivrednoj proizvodnji, oni onda alju, ?ak su neki iz institucija ovoga kantona, alju dopise u Federalno Ministarstvo i kau kako to ne smije. I ne mora biti. Pazite, ja nisam ni u ta uao toliko emotivno da me to potresa. Ono to je dobro, jeste da je to ulo u budet za 2011 godinu. Ono to je jo bolje, to ?e te imati tamo u privremenoj Odluci o finansiranju, to ulazi po prvi put u obaveze kantona iz 2011 godine, zna?i ne ulaze u one nove poticaje i to ?e biti ako Bog da ispla?eno, ja se nadam odmah na po?etku idu?e godine. Uzmite da smi mi primali zahtjeve sa 30.11. ili ?ak 15.12. Zna?i ne?e se to neto posebno praviti i to je dobro i za vas Skuptinske poslanike i za ovu Vladu jeste da je po prvi puta 3% ispotovano u 2011 godini. I ovi to hodaju to trae ta rjeenja da se to ne isplate, vjerujte da ne rade protiv Endada Galijaevi?a i Ministarstva poljoprivrede i ove Vlade, nego rade protiv poljoprivrednih proizvo?a?a. Hvala vam lijepa."

Ministar unutranjih poslova u Vladi USK-a gospodin Smlati?:

"Dame i gospodo, vezano za pitanje konkursa za policijsku stanicu. Jo nije policijska uprava u Velikoj Kladui. Da dam jasan odgovor. Mi smo proveli konkurs i proceduru za sve policijske uprave. I za sve i jednu policijsku upravu. Nisam dozvolio, niti je bilo ko od partnera traio da bilo ko pro?e na konkursu, a da nije bio kvalitetan i da nije ispunjavao sve uvjete. I to da vam bude jasno. Konkursi u Ministarstvu unutranjih poslova na bilo koju poziciju su provedeni i provode se bez bilo kakvog uticaja, da pro?e neko ko pripada bilo kojoj politi?koj opciji, samo zato to je na vlasti. Pro?i ?e ona djeca i one djevojke koje budu imale znanje i stru?nost. U Velikoj Kladui je bio prvi konkurs, proao i na komisiji, onaj gospodin to je doao, od deset pitanja nije znao ni jedno. Tako da znate. A zbog tog ?ovjeka imam stotinu poziva. I ne?e pro?i dok ne bude imao znanje. Sad se konkurs privodi kraju, oni koji se budu prijavili mora?e pokazati znanje, jer se radi o vrlo osjetljivoj i odgovornoj funkciji. Hvala."

Premijer Unsko – sanskog kantona gospodin Hamdija Lipova?a:

"Dame i gospodo, Predsjedavaju?i, zamjenici, uvaene poslanice i poslanici, mediji, drage kolege, Ministrice i Ministri. Dozvolite da vas sve Selamim i pozdravim i da posebno ovdje iskaem potovanje i radost, to vidim ovdje i poseban Selam i pozdrav prestavnicima bora?ke populacije Unsko – sanskog kantona, porodica Šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, predsjednika Federalnog saveza gospodina Tuti?a, vidim ovdje i prestavnike Zlatnih Ljiljana i drago mi je da su ono ovdje danas s nama, kako bi mogli na najbolji na?in prestaviti interese onih populacija koje prestavljaju. Tako?e, siguran sam da dijelim ohrabrenje, ne mogu re?i radost, ?injenicom da je na pragu formiranje vije?e Ministara F BiH i da se est politi?kih stranaka dogovorilo oko formiranja dravne vlasti, to ?e u mnogome olakati rad i u entitetima, a samim tim i u kantonima. I elio bih u ime Vlade da  gospodinu Vjekoslavu Bevandi, novom budu?em Premijeru BiH, ili predsjedavaju?em Vije?u Ministara, uputim ?estitke. Kao i svim onima koji ?e nositi teko breme, vo?enja BiH ka Evropskim integracijama. elim da kaem nekoliko re?enica o premiji. Ni u jednom momentu, nije niti meni, niti mojim kolegama bilo u interesu, to bi se reklo, da se zakuhava. Da se zame?e. Da neko ispadne bolji kod naroda, a neko kao loiji. Da imamo loe momke i dobre momke. Svi smo mi na jednoj strani. Ova Skuptina i ova Vlada i mislim da ovdje imamo, u stvari da smo taoci nekih odluka iz prolih vremena. Osnov problema, lei u tome to je jedan od predhodnih saziva Skuptine USK-a dao na volju upravnom odboru Zavoda zdravstvenog osiguranja da die, koriguje, ili sputa cijenu premije, koju je ova Skuptina donijela. elim da razdvojimo dvije stvari. Participaciju i premiju. Naa Skuptina u tadanjem mandatu se opredjelila da uvede jedan institut premije, to je zna?ajno bolje za gra?ane USK-a, nego sama participacija. Participaciju mogu platiti oni imu?ni. Da budem konkretan. Ako ljudi odu uraditi rendgen snimak, magnetnu rezonancu, krvnu sliku. Ako je participacija, plati?e se puno vie za jedan pregled, nego to se plati ova premija koja je dobra stvar. Je li ona ustavna, nije li ustavna, o tome jedino moe kazati Ustavni Sud F BiH. Ali je ona za gra?ane puno bolja, za penzionere, za nezaposlene i tako dalje. Ono to je mene razo?aralo, jeste ?injenica, prvo da upravni odbor zavoda, koji treba da ima devet ?lanova kona?nim imenovanjem Vlade kantona u prethodnom sastavu, ima osam ?lanova. To nije zakonski zasnovano. Ne moe jedan upravni odbor imati paran broj. I to je formalni nedostatak tog upravnog odbora. S druge strane, ne znam da koja pamet sjedi u tom upravnom odboru, mora imati senzibilitet jednog potovanja prema ovoj Skuptini i prema Vladi. Zato? Odnosno prema politici. Donijeti samostalno odluku, donijeti samostalno odluku, da se pove?a premija sa 15 na 25 maraka, iako je to zasnovano na odluci koju je ova Skuptina dala da oni to sami mogu, nije bilo ni malo mudro, nije bilo pametno i ako ho?ete, bilo je drsko i bezobrazno. U najmanju ruku, morao se zatraiti prijem kod resurnog Ministra, kod Vlade, kod kolegija Skuptine i konsultirati politi?ke stavove, oko toga da li gurnuti ruku dublje u dep gra?ana, jo za 10 maraka. I u tome lei odgovornost upravnog odbora, kad je pitanje mog li?nog stava i to sam ponovio u nekoliko navrata. S druge strane, nije sporno, da mi donesemo odluku da premija bude 25, 30, 50, 500 maraka, ali je moramo donijeti zajedno. Vlada, Skuptina i korisnici. I kazati, ja sam rekao gospodinu direktoru kad sam traio pojanjenje. Ju?e je Vlada tretirala informaciju Zavoda zdravstvenog osiguranja i odbila informaciju. Nije je prihvatila. Zato to ta informacija nikako da odgovori na ono to mi ho?emo da znamo. Hajde da nam neko ovdje do?e ispred upravnog odbora i direktora, da nam prezentira, za 15 maraka ta je to bilo, koje su pogodnosti bile. I hajmo re?i 25 maraka, druga kolumna, drugi stupac. Šta to dobivamo za 25 maraka? Neko kae, bilo na esencijalnoj listi 90 lijekova, sad 140. Vjerujte da mi je puna kapa paualnih izjava. Kao, Ministar je znao, mi njemu rekli uz kafu. Kad su bili pregovori sa sindikatima zdravstva, jest ?injenica jeste da je direktor promrmljao da ?e biti pove?anje premije. Ali izvinite, jednom Premijeru, jednoj Vladi, se ne saoptava na marginalnim stvarima tako bitna odluka, tako bitna politi?ka odluka. I mi traimo da se napie 25 KM, lista, koji su to lijekovi izme?u 90 i 140. Apaurin, Leksaurin, Andol, to sve ima u komiluku. Da vidimo koji su to lijekovi koji nau reformu, koju Ministar Muri? provodi, koji su to lijekovi koji idu u prilog reformi. Ortopedska pomagala. Pa najlake je fatati na emociju onih koji trebaju. Zato? Zato to upravni odbor i menadment tog zavoda, se ve? due poziva i ponaa i ne samo ovoj Vladi, nego i svim prethodnim Vladama, kao direktor nad direktorima i Vlada nad Vladama i Ministarstvo nad Ministarstvima. E ovdje u ovoj Vladi toga ne?e biti. Ovdje ?e svi direktori odgovarati Skuptini i Vladi koja tako?er odgovara Skuptini. S tre?e strane, traimo da nam se dostavi jedna informacija. Detaljna informacija koju elimo pred vas da iznesemo i pred narod. U 25 maraka, imenom i prezimenom, ta ?e se dobiti. Nego se konta, re?emo otropedska pomagala, pa ?e se Premijer i Vlada prepasti populacija i nama ?e to pro?i. E ne?e vie mo?i pro?i netransparentan rad Zavoda zdravstvenog osiguranja i taj ?e Zavod u?i u sistem i mi ?emo pokazati da je Vlada nad ovim upravnim odborima, javnim ustanovama, preduze?ima i zdravstvenim ustanovama, ili ova Vlada ne?e biti na ovom mjestu na kojem jeste. Prema tome, ja ono to elim da sa?uvam je va dignitet. I mismo ju?e otvorili ta?ku dnevnog reda. I ne moe biti ujo vuk magare. Neko za ovo mora odgovarati. A taj neko se zove upravni odbor. koji je na svoju ruku, bez konsultacija, donio ovako zna?ajnu politi?ku odluku. Prema tome, da rezimiramo. Ne?emo biti protiv ni da bude 25 maraka, ako ?e to odrati sistem zdravstva. Ali jesam protiv da sa tih 25 maraka nadomje?avamo pla?e, tokove i materijalne trokove. Taj novac moe i?i isklju?ivo, isklju?ivo u ja?anje usluga gra?anima u zdravstvu, u domovima zdravlja, u ortopedskim pomagalima, u esencijalnoj listi koju je Federalni Ministar ve? propisao, u svemu onom to mi ho?emo da uradimo. Prema tome to je jedini na?in, ne znam koliko sam uspio ljudima odgovoriti. Ja i dalje smatram, a koliko je vano, jedan od poslanika je govorio, gospodin Be?irbegovi?, je htio da kae, da nas sviju prosvijetli ?injenicom. Ta?no je, u Slubenom listu ovog kantona stoji odluka upravnog odbora, koja je takva kakva jeste. I ona se ima potovati. Ja sam pozvao gra?ane da ne upla?uju premiju, dok mi ovdje, Skuptina i Vlada, ne vidimo ta oni za to dobivaju i nekaemo gra?ani, ovo je uredu, ovo je u vaem interesu. Ne samo zato to je osam ljudi sjelo i reklo 25 maraka. Moglo je re?i i 45 maraka, isto tako. I na kraju mislim da je vrijeme da po?nemo malo vie potovati ovu Skuptinu i ovu Vladu. Da po?nemo potovati malo vie i Ministre, jer ovi ljudi rintaju, pokuavaju da neto urade, a doivljavaju da im unutar njihovih resora pravi se opozicija, od direktora, upravnih odbora i tako dalje. Prema tome, ja ne?u odustati, a ?injenica da je do sada na osnovu mog poziva da se ne uplati premija po 25 maraka dok mi, Vlada i Skuptina ne daju zeleno svijetlo, gdje je upla?eno svega 76 hiljada konvertibilnih maraka, a u isto vrijeme prole godine 780 hiljada konvertibilnih maraka, govori upravo u prilog da gra?ani ipak slijede i svoju Vladu i svoju Skuptinu sa svim poslanicima koji su ovdje. I ja opet kaem nemojte upla?ivati dok mi nedadnemo zeleno svijetlo. A mi ?emo na slijede?oj sjednici analizirati rad upravnog odbora i najvjerovatnije da ?e Vlada, ne najvjerovatnije, nego sigurno ?e Vlada razrijeiti upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja, da bi svi drugi nau?ili lekciju potivanja Vladinih i Skuptinskih institucija. Hvala vam."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Uvaeni Premijeru ja sam Vas paljivo sluao. Ja sad ne razumijem neke stvari. Od kako je dola inicijativa i taj prijedlog i od kako je objavljeno ve? u Slubenom glasniku da je premija 25 maraka, opozicija je pokrenula inicijativu da se ta ta?ka stavi na dnevni red. I prije 15 minuta smo tui ta?ku pojedina?nim izjanjavanjem skinuli sa dnevnog reda. Vi kao predsjednik Kantonalnog Odbora SDP-a, kao Premijer Vlade, trebali ste sugerirati koalicionom partnerima da se to stavi na dnevni red. To ne razumijem. O tome smo mi ve? trebali raspravljati. O tome se samo radi. Jer mi smo insistirali na klubu i insistirali smo na kolegiju. Kategori?no je odbijeno, da se uopte ne raspravlja o tome. Samo me to interesuje. Zato nismo ve? raspravljali o tome i sada nebi doli u tu situaciju. I o tom upravnom odboru smo mogli raspraviti i mogli smo raspraviti o svemu. Zna?i ta je ta?ka stavljena van, ili ne znam, ili Vi imate namjeru da slijede?oj sjednici Vlade, da ta inicijativa iza?e pred Skuptinu. Hvala lijepa. "

Poslanik Asim Kamber:

"Nisam dobio odgovor od Ministra Finansija, evo gospodin Egrli? jo nije tu. Kada ?e ta sredstva biti upla?ena? Mi se nalazimo na kraju budetske godine. Dakle nisu sredstva upla?ena. Jer nemojte kasnije kad se do?e u cajtnot, govorilo se i o ovim industrijskim zonama, jo uvijek ljudi ?ekaju kada ?e biti sredstva upla?ena. Ja vas molim, mi znamo kad se u?e u prvi mjesec, ta je onda. Isto tako zadovoljan sam to je ovdje Premijer zapravo kazao, da je formalno ispravno, stav koji je donio upravni odbor, odnosno i direktor, on je to ovdje potvrdio. I on je naravno izrazio svoje neslaganje i ja i to razumijem. Ali ovaj zakonodavni organ je ovlastio upravni odbor o tome da moe donositi odluke. Mi smo to skinuli sa sebe prije est godina. Ja sam u ovoj Skuptini glasao i bio protiv petnaest, jedini. I jedini gdja sam pozitivno da tako kaem u ovom dnevnom listu, da ne spominjem ime, prozvan. Ja sam bio protiv, ali ste vi tada glasali za petnaest i nisam to htio komentirati, to je vae demokratsko pravo. Kao to su imali i oni pravo donijeti odluku koju su donijeli. I gra?anima treba odavde poslati poruku. Sve dok ova Skuptina ne donese druk?ije, nemoe Vlada promijeniti Odluku. To moramo kazati gra?anima. I da je legitimna Odluka o 25 maraka. Isto tako nije korektno kazati ovdje da su bezobrazni i drski prestavnici u rukovodstvu i menadmentu ove zdravstvene ustanove. Njih ovdje nema. Ja ho?u da zatitim te kadrove, to su kadrovi SDA i mislim da nije uredu, mislim da treba staviti pitanje svakog upravnog odbora, rada i ja to prihvatam da to Vlada govori. Ali da to ovdje ovako govorimo, mi to ne prihvatamo. Posebno zbog ?injenice jednog legitimnog stava koji su oni provodili. Evo ja bih samo molio da se toga suzdrimo, da ne diemo dalje atmosferu politi?ku, oko jedne ?injenice koja je po meni zavrena. S kojom se ja ne slaem, zato to imamo legitimno, ja imam iz Federalnog Parlamenta, odgovor Federalnog Ministra da nije zakonita, uop?e premija. Treba li sada da o tome razgovaramo? Ali smo rekli da to olakava gra?anima i gra?ani su to prihvatili, jer je participacija znala nekad neke ljude, pojedince bolesne i hiljadu maraka iza?i mjese?no. To smo uradili zbog gra?ana. Nemojte da ih dalje zbunjujemo. Evo ja zaista molim."

Poslanik Admir Hadipai?:

"Ja imam poslani?ku intervenciju. Ja sam postavio pitanje vezano za premiju. Ja nisam traio od Kambera bilo kakav odgovor, traio sam da Premijer odgovori na pitanje. Nema potrebe da Kamber bilo ta odgovara meni, vezano za to i smatram da je tu Predsjedavaju?i prekren poslovnik i trebali ste se drati toga. Ja sam zadovoljan sa odgovorom Premijera. Me?utim, samo bih elio da kaem da se stvarno sa ovom Odlukom o premiji treba pouriti. Zna?i 1 janura gra?ani koji se zadese u bolnici, a ne plate premiju, moraju platiti participaciju. Zna?i to nema puno vremena da se ?eka, pa bih ja zamolio Premijera da to ide to prije. A nema potrebe, evo jo jednom pozivam Predsjedavaju?eg Skuptine da stvarno se dri poslovnika, kada su u pitanju u pitanju svi poslanici, a ne samo prema nama iz opozicije. Uvijek nas prekida i govori kako treba poslovnik potovati, a gospodinu Kamberu dozvoli ovdje da pri?a neto, apsolutno nije njemu postavljeno poslani?ko pitanje."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona gospodin Husein Roi?:

"Nije prekren poslovnik. Gospodin Kamber je izrazio nezadovoljstvo odgovorom gospodina Mahi?a i  u skladu sa ?lanom 191 stav 6, prijavio svoju repliku. Gospodin Mulali? nema replika. Ja vas molim da se suzdrite. Jedino ukoliko imate u ?lanu 191 stav 6, nezadovoljstvo odgovorom, mada niko ovdje nije dao odgovor, dakle u usmenoj formi Vama. Nemate pravo, niko vam nije dao odgovor u usmenoj formi. Hvala lijepa. Sa ovim smo zavrili ovu ta?ku dnevnog reda."

Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense