Zadnje iz kategorije:
XVIII sjednica
18. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa osamnaeste sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
XVIII sjednica

Poslanica Elvira Abdi? Jelenovi?:

"Pa evo toliku smo pauzu imali, jedva sam pronala pitanja gdje sam ostavila. Za danas imam dva poslani?ka pitanja. Prvo upu?ujem Vladi USK-a. Na sjednici Vlade, odranoj 27.06.2011, usvojen je zaklju?ak kojim Vlada USK-a i op?ina Velika Kladua pokre?u inicijativu za iznalaenje na?ina izjedna?avanja prava djece pripadnika vojnih formacija, koje su na podru?ju kantona postojale u periodu od "92 do "95. Pod pretpostavkom da se pod vojnom formacijom podrazumjevala narodna odbrana autonomne pokrajine, zanemaruju?i ?injenicu da su ?ak i ona djeca koja su ro?ena nakon pada autonomije, to jest "95 godine, danas u dobi od 16 godina, to u odnosu na brzinu rjeavanja pitanja u BiH nije malo, postavljam pitanje: Što se konkretno uradilo na provo?enju zaklju?ka Vlade, odnosno, da li je izna?en na?in izjedna?avanja prava? Ko je konkretno zaduen za provo?enje te inicijative? Molim pismeni odgovor. Moje drugo pitanje upu?ujem Vladi USK-a i Vladi Federacije i Finansijskoj policiji. U nedavno emitovanoj emisiji Federalne televizije „Odgovorite ljudima“ Ministar industrije, energetike i rudarstva u Vladi Federacije BiH, izjavio je kako ?e Vlada Federacije izdvojiti iz prora?una 250 tisu?a maraka, za pokretanje proizvodnje u Agrokomercu, pozivaju?i se na prijedlog mjera sanacije koje je sa?inila uprava drutva, te da ?e ta sredstva prebaciti na namjenski ra?un, kako bi ih Agrokomerc mogao koristiti, obzirom da su iro ra?uni Agrokomerca u neprekidnoj blokadi od 2003 godine. Vezano uz njegove izjave, postavljam pitanje: Na temelju kojeg zakona Vlada Federacije BiH otvara namjenski ra?un za Agrokomerc i u kojoj banci? Da li privatni poduzetnici na prostoru Federacije, kojima je iro ra?un blokiran zbog ne izvravanja obaveze prema MIO, PIO, bankama i drugim vjerovnicima, mogu na isti na?in kao i Vlada Federacije, naravno u istoj banci, otvoriti namjenski ra?un kako bi poslovali bez obzira na blokadu? Koju ta?no proizvodnju Vlada Federacije namjerava pokrenuti sa 250 tisu?a maraka i koliko ?e ta proizvodnja uposliti radnika i na koji rok? Molim pismeni odgovor na pitanja. Zahvaljujem."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Jo jednom vas sviju skupa srda?no pozdravljam, poto sam se ve? jednom javio za diskusiju o dnevnom redu. Ovog puta moje poslani?ko pitanje ?e se vie fokusirati na neto to se zove iznena?enje. Ju?e sam na kolegiju Skuptine podnio inicijativu, da se pored ova dva velikana i heroja, generala rahmetli Izeta Nani?a i rahmetli Ministra vanjskih poslova Irfana Ljubijanki?a, u ovim prostorijama Skuptinskim postavi portret rahmetli generala Mehmeda Alagi?a. Vjerovali ili ne, nisam znao da je na snazi nova koalicija. Za taj prijedlog su bili, ja im se zahvaljujem ovog puta, predsjednik kluba poslanika Stranke za BiH i predsjednik kluba poslanika A SDA, dok su poslanici predsjednici klubova DNZ-a, SDA, SDP-a i Stranke Radom za Boljitak, bili protiv. Odnosno suzdrani. Što zna?i, protiv. Ja sam frapiran, iznena?en. I ?emu onda ona pri?a o brizi za borce, kada o jednom takvom heroju, kakav je bio general Alagi?, se tako postupa. Ne iznena?uje me to je protiv gospodin Asim Kamber, zna se njegov stav o generalu."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Molim Vas gospodine Be?irbegovi?u. Poslani?ko pitanje, kome upu?ujete?"

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Re?i ?u na kraju kome upu?ujem. Traim odgovor. Ali me iznena?uje postupak Farke Hodi?a – Hode. Poto znam da je on porijeklom iz Sanskog Mosta, da je Zlatni Ljiljan. Zar se moe tako odnositi prema jednom heroju istinskom, kakav je bio general Alagi?? Ja doista poslije ovog svega, postavljam pitanje: Kakav ?e biti odnos prema ovoj reviziji boraca? Gdje su obi?ni vojnici, kao to sam i ja sam bio, koji smo u?estvovali u ratu, kako ?e se prema nama vrednovati u budu?e, kako ?e se postupati, gdje smo mi u toj cjelokupnoj piramidi. To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje, odnosi se tako?e na reviziju bora?ke populacije. Zato uvijek sirotinja mora stradati? Zato se sa revizijom Šehidskih familija nije krenulo od Sarajevskog kantona? Gdje se zna koliko ima lanih korisnika tih prava iz ovlasti bora?ke zatite. Zato uvijek mora i?i po Sanskom Mostu, po dolini Sane, po Klju?u, po Sanici, po Biljanima, tamo gdje je izvren stravi?ni zlo?in nad tim ljudima. I ve? je prolo 20 godina. Da te ene, majke, moraju dokazivati svoj status i sli?no. I jednostavno ne razumijem kakva je to politika koja se vodi prema dolini rijeke Sane? Hvala lijepa."

Poslanik Jasmin Emri?:

"Pokre?em inicijativu. I traim od Premijera i Vlade Unsko – sanskog kantona da poduzmu sve raspoloive postupke i radnje, kako bi se sprije?ilo zatvaranje grani?nog prelaza Iza?i?, za prevoz i prelaz svih vrsta roba. S obzirom da se u javnosti govori o tome, da ?e grani?ni prelaz Iza?i? sluiti za prelaz ograni?enih vrsta roba, te da ?e ako do toga do?e, mnogi nai privrednici i izvoznici morati koristiti grani?ne prelaze Gradika i Doljani, ?ime ?e se znatno oteati njihovo poslovanje zbog znatno pove?anih trokova transporta, potrebno je da Vlada USK-a hitno djeluje prema Vije?u Ministara i Ministarstvu Vanjskih Poslova BiH, te da se u slubenim razgovorima sa zvani?nim nadlenim prestavnicima Republike Hrvatske prezentira i dokae potreba da grani?ni prelaz Iza?i? bude otvoren za sve vrste roba, to je u interesu za obje drave. Zbog svega navedenog postavljam pitanje i traim od Vlade da se za narednu sjednicu Skuptine pripremi informacija o poduzetim aktivnostima, s ciljem sprje?avanja zatvaranja grani?nog prelaza Iza?i? za prelaz i prevoz svih vrsta roba, te da u koliko je potrebno Skuptina USK-a zauzme stav o ovome veoma vanom pitanju za razvoj privrede na podru?ju naeg kantona. Drugo pitanje: Op?ine USK-a suo?ene su sa problemom legalizacije bespravno izgra?enih objekata, koji su obnovljeni i izgra?eni u procesu povratka i obnove poruenih stambenih objekata u toku ratnih deavanja. Ovaj problem je izraen u op?inama Klju?, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa. Gdje su u procesu povratka i obnove uz saglasnost lokalnih zajednica obnovljeni ili izgra?eni stambeni objekti sredstvima me?unarodnih organizacija i fondova za povratak. Za iste, u toku gradnje nije izdata potrebna dokumentacija, te su sada u kategoriji bespravno izgra?enih objekata. Postavljam pitanje Kantonalnom Ministarstvu za gra?enje  prostorno ure?enje i zatitu okoline. Kako se u skladu sa Zakonom o prostornom ure?enju i gra?enju moe olakati i smanjiti trokovi legalizacije ovakve kategorije objekata, budu?i da se u ve?ini slu?ajeva radi o povratnicima slabije materijalne situacije? Hvala."

Poslanik Admir Hadipai?:

"Ja svoje prvo poslani?ko pitanje upu?ujem Ministarstvu Unutranjih Poslova USK-a. I moje pitanje glasi: Zato policija USK-a, kad je u pitanju blokada saobra?aja u Cazinu, nije postupila u skladu sa ?lanom 73 Zakona o cestama Federacije BiH, kao i u skladu sa ?lanom 75 i 76 Zakona o osnovama bezbjednosti saobra?aja na putevima u BiH? I zato nije policija USK-a postupila u skladu sa Zakonom o okupljanju USK-a? Zna?i sa Zakonom koji smo mi donijeli u ovoj Skuptini? Traim da mi se odgovor dostavi u pisanoj formi, s obzirom da ?e se po ovom pitanju voditi i sudski proces. Ne reagiranje policije u skladu sa navedenim ovlatenjima koja ima je zakonodavac dao u gore pomenutim Zakonima, o?ito da se policija stavila na jednu stranu, na stranu onih kojim se Republika Slovenija jo poodavno obra?unala. Napominjem da je Republika Slovenija, sli?ne suvlasnike u ovim firmama nekad ranije hapsila, pritvarala i obra?unala se sa takvim kriminalcima. Na alost u nas policija se u ovom predmetnom slu?aju, ne provo?enjem zakonom datih ovlatenja, stavila na stranu tih istih, s kojim se Republika Slovenija obra?unala. Tako?e, napismeno traim odgovor. Iz razloga to je Ministar Unutranjih Poslova, putem medija dao vrlo neodmjerene izjave. Po pitanju da policija mora utvrditi da li se tu radi o gradilitu, da li ta cesta ima upotrebnu dozvolu, ili nema, ako nisu imali pare nisu trebali ni graditi. Navodim da ovo nije apsolutno u nadlenosti policije. Te da je policija morala postupiti u skladu sa javnim ovlatenjima datim prema Zakonu o cestama i Zakonu o osnovama bezbjednosti saobra?ajnih puteva u BiH, kao i sa Zakonom o okupljanjima. Ovakvo ne poznavanje propisa i nadlenosti u policiji me zabrinjava. S obzirom da oni koji trebaju da uvode red na naim cestama, na alost evo dolazimo u situaciju da ne ele provoditi javna ovlatenja, data u navedenim propisima. Tako ja evo ne?u da ulazim u druge primjere, ali imali smo neki dan primjere i gra?ana koji su se iz Buima obratili nama u A SDA, koji su govorili da se policija na isti na?in ponaa i u slu?aju firme „Abonos“ iz Buima. Isto ponaanje policije se moe pretpostaviti i kad je u pitanju blokada bila eljezare u Cazinu. Svoje drugo pitanje upu?ujem Premijeru USK-a gospodinu Hamdiji Lipova?i. Uvaeni Premijeru, Vi ste putem medija izjavili da ?e te svim hodama, odnosno vjerskim slubenicima pla?ati doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Imaju?i u vidu da je otpo?ela 2012 godina i da je dolo do odre?ene zablude i do odre?enih nejasno?a po dematskim odborima, koji imaju razli?ite inicijative i postavljaju pitanje da se smanje ?ak nazife, zbog toga to je obe?ano da ?e se iz budeta kantona finansirati doprinosi hodama, odnosno vjerskim slubenicima u svim religijama. Pa iz tog razloga da se ovo pitanje razjasni na po?etku ove godine. Smatram da bi Premijer trebao da javno, pozivam evo zna?i da kae ho?e li to biti ispotovano? I ja se nadam da ovo obe?anje Premijera ne?e zavriti kao i obe?anje o smanjenju premije sa 25 na 15 maraka."

Poslanik Mladen Loni?:

"Pozdravljam sve prisutne. Moje delegatsko pitanje se odnosi na Vladu USK-a i Direkciju za ceste    USK-a. Ja sam postavljao ovo delegatsko pitanje prije jedno dva, tri mjeseca. Ti?e se puta Bosanska Krupa – Arapua. Koji je u izgradnji. Od 18 kilometara ura?eno je 5 kilometara, a taj put se ve? radi od "99 godine. Me?utim, nisam dobio odgovor. Zato sam sad od mjetana Arapue zamoljen da postavim ovo delegatsko pitanje. I da dostavim fotografije, kakva je nekad izgledala Arapua i ta mjesna zajednica, kako danas izgleda. Jer tu je prije rata ivjelo 12 hiljada stanovnika, a danas je svedeno na hiljadu, dvije stanovnika, koji gravitiraju tim putem. I to je jako bitan put za optinu Bosanska Krupa i za samu mjesnu zajednicu Arapuu. Moje drugo delegatsko pitanje je Ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i umarstva. Zbog ?ega nema sje?e privatnih uma? Jer sami vlasnici tih uma smatraju da namjerno nema sje?e njima, vlasnicima ume, da bi mogle umokradice da rade svoj posao. Kao to je i na samom primjeru, Pu?enik, Perna, Batra i ostala mjesta po Bosanskoj Krupi. Te bih molio Ministra, ili Vladu, ili inspekciju da obi?e ova pomenuta mjesta. Da vidi ta je ura?eno, koliko je toga sasje?eno, a da niko nije odgovarao. Mi sami znamo da ?uvar uma treba da ?uva umu i da je odgovoran za ono to ?uva. Tako?er molim Ministarstvo da dostavi spisak ljudi protiv kojih je poduzeto neto, prijava, odgovornost. Odnosi se na ?uvare uma. Jer oni ne smatraju da to trebaju raditi u skladu sa zakonom. Zahvaljujem se."

Poslanik Mirvet Beganovi?:

"Pa ja ?u danas postaviti dva poslani?ka pitanja. Moje prvo pitanje ide Vladi i Premijeru USK-a. A odnosi se na slijede?e: Kao to je poznato, evo svjedoci smo danas, da je u Evropskoj Uniji, svagdje, zbog krize, dolazi do reforme javne uprave i da se trai smanjenje administracije, trokova i svega. Na alost, mi nismo ni krenuli, iako je najavljena reforma. Imamo formiranih nekoliko ureda, ured za zakonodavstvo, ured za zajedni?ke poslove, ured za slubu zajedni?kih poslova. Zatim danas formiramo Javnu Ustanovu Razvojna agencija, zavod za besplatnu pravnu pomo?, zavod za prostorno ure?enje i mnoge druge. Ja postavljam pitanje Premijeru i Vladi USK-a. Kada ?e biti pokrenut proces reforme organa javne uprave? Drugo, kada ?e biti izra?en pravilnik o organizaciji sistematizacije radnih mjesta, institucija, ili nae Vlade i institucija koje su pod nadlenosti ove Skuptine i Vlade kantona? I kada ?e biti, zna?i pokrenuti se pitanje reforme? Jer evo danas usvajamo jedan Zakon, koji je svojim ?lanom, amandmanom Vlade, zate?eno stanje aminuje i betonira. Iako ja smatram da postoji prostor da preraspodjelom i programom zbrinjavanja moemo smjestiti zna?ajan broj ljudi u ove novonastale institucije koje formiramo. Ako budemo ovako samo donosili akte i Odluke o osnivanju i zapoljavanju, nove, bojim se da ?e nam se desiti ono to se deava sad Gr?koj, Italiji i mnogima drugim. Hvala vam. Moje drugo pitanje je Zavodu za Zdravstveno Osiguranje, a ono se odnosi na slijede?e: Imao sam priliku, ovaj, prema Zakonu o Zdravstvenom Osiguranju, prema mjestu prebivalita, moete koristiti usluge zdravstvene zatite. To je apsurdno. Jer po Ustavu svaki gra?anin ima pravo da bira gdje ?e se lije?iti i kako ?e se lije?iti. Izdvajamo u zajedni?ke fondove. Imamo ?ak situacija, evo na primjer u Domu zdravlja Velika Kladua, rade ljudi sa op?ine Cazin. Zdravstveni radnici po Zakonu ne mogu koristiti usluge tog doma zdravlja gdje rade. Moje pitanje je zna?i Ministru Zdravstva Federacije. Jer on je na jednoj javnoj emisiji rekao da ?e pokrenuti pitanje izmjene tog Zakona. Kada ?e biti izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju? Da svaki gra?anin ima pravo da bira gdje ?e se lije?iti. Jer jednostavno, ovako smo dovedeni u situaciju da gra?anin zna?i mora na mjestu prebivalita, bez obzira to on radi na drugoj op?ini, negdje drugo. A s druge strane, izdvajanja idu u zajedni?ke fondove. To je fonda Zavoda Zdravstvenog Osiguranja i nadleni, zna?i onaj dio vlastitih prihoda ostvaruju samo domovi zdravlja. Hvala lijepa. "

Poslanik Kasim Mulali?:

"Selamim i pozdravljam sve prisutne. Imam dva poslani?ka pitanja. Prvo ide prema Ministarstvu Obrazovanja. Kako i na koji na?in ?e organizirati prevoz u?enika u 2012 godini? Naime, Ministarstvo Obrazovanja je preuzelo obavezu, da u ime kola provede postupak javnih nabavki za 2012 godinu, me?u ostalim i vrenje usluga prevoza u?enika. Kako do danas niste pokrenuli proceduru javnih nabavki za prevoz u?enika, za o?ekivati je da po?etak drugog polugodita do?ekamo bez organiziranog prevoza. Podsje?am vas, da u Osnovnoj Školi Buim, od petog do osmog razreda putuje cirka 400 u?enika, koji se prevoze na est relacija i da neki u?enici putuju i osam kilometara. Bez obezbje?enog prevoza, vrlo je upitan po?etak nastave u centralnoj osnovnoj koli, te vas molim da se pokua izna?i rjeenje za ovu kolu, koja sigurno ima najve?i problem ove vrste na kantonu. problem stvara to to i kantonalni saobra?ajni inspektor je obustavio rad svih prevoznika na podru?ju op?ine i isti na saobra?ajno registriranim op?inskim linijama. Po mojim saznanjima, obustava, odnosno zabrana je dola zbog potpisanih ugovora za prevoz u?enika sa neovlatenim ugovoriva?em, u ovom slu?aju, kolom. S toga pitam kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, ko i na koji na?in kontrolie rad inspektora i jesu li u ovom slu?aju odgovorni prevoznici, ili neko drugi? Zahvaljujem."

Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Uvaena gospodo. Vladi USK-a, Vladi Federacije BiH, ja podnosim prijedlog, ili inicijativu, da se izvri analiza tekog stanja zbog nezaposlenosti, kako bora?kih populacija, tako i drugih osoba, invalidnih i drugih koji su nezaposleni. Zbog tekog stanja, nezaposlenosti, ekonomske neimatine, svjedoci smo da mnogi pokuavaju samoubojstvo, neki se i zapalili. Sve je to zbog depresije i zbog muke kako preivjeti, kako prehraniti familiju, kako kolovati djecu. A vidimo da je sve poskupilo, struja, voda, komunalije, dje?ije knjige. Sve je poskupilo. Postavlja se pitanje, kako preivljavaju one familije gdje niko nije zaposlen? S toga ja predlaem. Da se obustave sve ove silne revizije koje su u naoj dravi pokrenute. Jer revizije samo su na bora?ke populacije, na nezaposlene. Ja predlaem da se izvri revizija dravnih institucija. Zapoljavanje dravnih institucija, ministarstava, vlada, kantonalnih institucija, javnih institucija, op?inskih institucija. Naime, ima zaista tamo, prvo to je bilo zapoljavanje uz mito i korupciju. Drugo to je bilo zapoljavanje po politi?koj podobnosti. Tre?e to je bilo zapoljavanje..."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Molim Vas da postavite poslani?ko pitanje."

Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Ja postavljam to pitanje i iznosim prijedlog."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Vi iznosite konstatacije. Molim Vas poslani?ko pitanje i kojoj instituciji, odnosno da li Vladi? "

Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Vladi Kantona i Vladi Federacije. Da se izvri analiza uposlenih u dravnim institucijama. Naime, nepravda je da je neka familija sve svoje zaposlila u dravnoj instituciji, dok neka familija nema nikog zaposlenog. Ja traim tu reviziju. Tu reviziju. I svakog dana smo svjedoci nezadovoljstva populacija zbog neimatine. A kako ?e imati kad nema posla. Ili dobio posao kod privatnika gdje je pla?a 300 maraka, ili 400, ili nikako pla?a. Daj mu ansu da se neko iz tih familija zaposli u dravnim institucijama. A ne da, nije drava gra?ena samo za odre?eni sloj ljudi, pa da bi oni svi mogli svoje zaposliti tu i rodbinu i politi?ke podobnike. Nego je drava gra?ena da svi imaju jednake anse u zapoljavanju u dravnim institucijama, jednake anse kod ostvarivanja svojih prava i da sve nae populacije u jednakim uvjetima mogu da ostvare osnovna prava za ivot, namirnice kupiti, kolovati djecu. A zaista ko je nezaposlen, to ne moe. Zahvaljujem. "

Poslanik Šefik Veladi?:

"S obzirom da se prvi put javljam, elim vas sviju skupa Selamiti i pozdraviti. I ja imam dva poslani?ka pitanja. Prvo poslani?ko pitanje je menadmentu USK Televizije. Zato ekipa kantonalne televizije nije bila na Kedi?a Glavici, povodom obiljeavanje bitke Munja "93? Je li profesionalizam uzeti izjavu od ljudi u Biha?kom parku, koji su opstruirali obiljeavanje godinjice bitke, a u isto vrijeme na Kedi?a Glavici prisutno 600 do 700 ljudi, od ?ega 100, najmanje 100 u?esnika te bitke, a dobro znaju oni koji su bili na ovim prostorima, ta je zna?ila ta bitka. Koliko je teritorija oslobo?eno sa tom bitkom. I zato se to ignorisalo? Zato ni na jednom od pet sadraja koji su bili zna?ajno posje?eni povodom obiljeavanja ove bitke, nije bila prisutna televizija? Je li to naru?eno, ili je nekome nije odgovaralo? I drugo. Kako je preneena informacija, da se Predsjedavaju?i Skuptine obratio borcima 505, a nije ta?no? Ta?no je da je Predsjedavaju?i Skuptine bio na Turbetu, poloio cvije?e. Me?utim, na Turbetu obra?anja nije bilo, osim efendije Hadi?a koji je tamo bio zaduen. Mislim da nije uredu, ako znamo da se puno bezna?ajnih doga?aja, ili manje zna?ajnih prati sa ekipama televizije, a da za ovakvu bitku nema se vremena, ili vozila. Pogotovo znaju?i da je ove godine bilo izuzetno lijepo vrijeme, da se moglo na Kedi?a Glavici. I nekorektno je prema tim u?esnicima, da se nije pojavilo tamo. elim odgovor u pisanoj formi. Drugo pitanje je Kantonalnom Ministarstvu za pitanje boraca."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"To je tre?e pitanje gospodine Veladi?u. Vi znate da imate pravo na dva poslani?ka pitanja."

Poslanik Šefik Veladi?:

"Ovo je jedno pitanje televiziji sa podpitanjima gospodine Predsjedavaju?i. Ja ne znam gdje ste Vi nali ta tre?a pitanja."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Nemate pravo na podpitanje. Hvala lijepa. U skladu sa ?lanom 190, 191, na sjednici se mogu postaviti dva poslani?ka pitanja. Hvala lijepa. "

Poslanik Farko Hodi? – Hoda:

"Potovani, sviju vas skupa Selamim i pozdravljam. elim vam danas uspjean rad, da ne izdvajam nikoga. Moda ?u, ja se izvinjavam Predsjedavaju?i, moda ?u malo zloupotrijebiti ovu govornicu, poto je moje ime pomenuto u poslani?kim pitanjima. elim i da obratim se javnosti. Pominjanje mog imena da sam protiv postavljenja slike generala Mehmeda Alagi?a, nije uredu. Ja generala Alagi?a i njegov lik i djelo cijenim i cijenit ?u dok sam iv. I nikakva slika ovdje u ovoj Skuptini ne?e to promijeniti. To je jedno. Drugo, ako ve? elimo da tujemo neto, trebali smo potovati dok je bio iv. On je sad rahmetli i treba potivati njegova djela. Velikanska djela. S druge strane, puno je velikana na ovom kantonu. I malo je i ova zgrada i jo zgrada da imamo slika. Hvala vam lijepa." 

Poslanik Ismet Doli?:

"Dobar dan i lijep pozdrav svim u?esnicima u radu dananje Skuptine, kao i sluateljima i gledateljima kantonalne radio televizije. Ja tako?er imam dva zastupni?ka pitanja. Prvo pitanje je naslovljeno na Ministarstvo Unutarnjih Poslova, gospodina Smlati?a. A ono glasi: Kada ?e biti imenovan ef odsjeka za administraciju MUP-a USK-a u Velikoj Kladui? Ovo pitanje sam postavljao na proloj sjednici i Ministar mi je dao odgovor. Ali u me?uvremenu, kontaktiralo me nekoliko prestavnika osiguranja, gra?ana, kao i nekoliko firmi. I zamolilo me da ga ponovo postavim i upoznam ?itavu javnost sa ovim malim problemom za MUP, a velikim problemom za njih. A koji MUP ne rjeava. U me?uvremenu, tragom tv prijenosa sjednice na kojoj je Ministar rekao da jedan kandidat nije znao nita u intervjuu i da je za njega zvalo sto osoba, javio mi se taj kandidat i dostavio mi dokumentaciju koja ozbiljno baca sumnju na sve to je re?eno. Dapa?e, navedena dokumentacija i dokumenti, ozbiljno ukazuju na krenje konkurentske procedure. Tako je kandidat dobio poziv na intervju mnogo kasnije, nego je intervju bio i odran. Pa i sami novi konkurs, zna?i koji je objavljen prije tri i pol mjeseca nije realiziran, niti je poniten. Zamislite koliko diplomiranih pravnika ?eka na posao u USK, a koliko gra?ana i firmi imaju tete i neugodnosti zbog toga to nema tko da stavi potpis na dokumenat u Velikoj Kladui. Molim Vas Ministre, kada ?e ova sapunica zavriti i kada ?e jedan novi ?ovjek mo?i sebi zara?ivati kruh. Kada ?e se gra?ani i firme iz Velike Kladue prestati tretirati kao gra?ani drugog, ili ?ak tre?eg reda? Kada ?e te Vi u?initi neto od onog to ste obe?ali, da policija bude efikasnija? Za sada, gra?ani i ja nita osobno nisam vidio od toga. I moje drugo zastupni?ko pitanje je za direktora kantonalne uprave za inspekcijske poslove gospodina Juki?a. A ono glasi: Što moe u?initi inspekcija da se privoli sadanje rukovodstvo Agrokomerca da otkloni, ili bolje re?i ukloni ostatke staklene vune, za koju svi kau da je kancirogena, odnosno tetna po zdravlje, u naselju Glinica kod Vrnogra?a? Prije desetak dana sam bio u Glinici i vidio ostatke staklene vune po tlu gdje su nekada bile vrijedne farme koje su u bescjenje prodane kao sekundarna sirovina, ili staro eljezo. Unitene su farme, a s njima i nada ljudi koji tamo ive, da ?e ikada vie raditi. Ali za uspomenu im je za sada ostala ova staklena vuna, koja ?e sada unitavati njihovu stoku, djecu i njih same. Molim vas u?inite neto za mjetane Glinice. Hvala lijepa."

Poslanik Nijaz Hui?:

"Gospodine Predsjedavaju?i, zamjenici, koleginice i kolege. U vie razgovora sa poljoprivrednim proizvo?a?ima u op?ini Cazin, ovih dana imao sam se zaista prilike upoznati sa mnogobrojnim problemima ove populacije. Ponukan ti razgovorima, dakle danas podnosim jednu inicijativu vezanu za visoke trokove registracije i osiguranja traktora i prikolica. Naime, na osnovu prikupljenih informacija, doao sam do podataka da od prilike registracija jednog traktora zajedno sa prikolicom kota preko 500 konvertibilnih maraka. Me?utim u ranijem periodu, dakle poljoprivredna mehanizacija, prvenstveno traktor sa prikolicom, registrovao se svakih pet godina, dakle periodi?no. I apsolutno je nelogi?no da se osnovna poljoprivredna mehanizacija, dakle jedan traktor koji gotovo 95% vremena provodi na oranicama, a ne na cestovnom saobra?aju, registrira svake godine i da su ovoliki trokovi. Miljenja sam zaista da se radi o visokim cijenama, te traim od Ministarstva policije i Vlade kantona da nas informie o mogu?nostima smanjenja istih optere?enja za poljoprivrednike. I cijenim da bi na jedan takav na?in obezbjedili ve?i broj registrovanih traktora i osigurali ve?u bezbjednost u saobra?aju ostalim u?esnicima."

Poslanik Asim Kamber:

"Evo ja ?u malo moda biti dosadan, ovaj za projekat Jezernica. Naime, Ministar Finansija je meni proli put usmeno odgovorio kako je to sve uredu i kako tu nema nikakvih problema. Mi se nalazimo na kraju budetske godine, odnosno mogu?nost da se prebace sredstva po projektima u odnosu na prolu godinu budetsku, je prakti?no sedam, deset dana. I moram re?i da ta sredstva nisu preba?ena. Dakle ona nisu operativna. Ja sam razgovarao sa Ministrom za bora?ka pitanja, on tako?er kae da tu nema nita sporno. Me?utim, moje pitanja je kada ?e sredstva biti preba?ena? Dakle, ovdje su provedene procedure, potpisani ugovori, znaju se ko ta sudjeluje u finansiranju dakle i ovdje je samo bitno zavriti proces. Jer moe se dovesti u pitanje dakle, ako pro?e ovih sedam, deset dana bez toga da se prebaci. Onda to ulazi u neki drugi aranman, dakle. Jesu li to sredstva onda koja ?e biti ovaj u nekoj drugoj raspodjeli u ovoj budetskoj godini i na taj na?in dakle mi ta sredstva na neki na?in fokusiramo ih i prakti?no postavljamo ih upitnim. I zato bih zamolio Ministra da mi kae decidno, kad ?e ta sredstva biti preba?ena, kome ?e ona biti preba?ena? Sad kau da ta sredstva vie nisu na Vladi, da su negdje drugdje. Da vidimo da se taj proces zavri. Evo, postavljam pitanje i Ministru za bora?ka pitanja, s obzirom da populacija Jezernica je bora?ka populacija. On je najpozvaniji da taj proces to prije i zavri. Hvala lijepa."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Nema vie prijavljanih poslani?kih pitanja. S ovim smo zavrili ovu ta?ku."


Odgovori na Poslani?ka pitanja

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Samo da napomenem da ?lanom 191 stav 4, ukoliko ne dobijete odgovor u usmenom obliku, da su dakle oni kojima su postavljena pitanja duni u roku od petnaest dana u pisanoj formi dostaviti odgovore."

Ministrica za gra?enje, prostorno ure?enje i zatitu okolia gospo?a Kurbegovi?:

"Gospodo predsjedavaju?i, dame i gospodo. Ja bih gospodinu Emri?u odgovorila na postavljeno pitanje i rekla bih mu da je zna?i legalizacija bespravno izgra?enih objekata u nadlenosti op?inskih organa uprave. Zna?i nije u nadlenosti kantonalnog Ministarstva. Po Zakonu o prostornom ure?enju i gra?enju, zna?i op?ine su bile po usvajanju tog Zakona dune u roku od 6 mjeseci donijeti programe legalizacije bespravno izgra?enih objekata. I kako po saznanjima mi imamo, jer kontaktiramo sa op?inama, neke op?ine su ve? donijele, neke jo nisu. Zna?i u tim programima, legalizacija bespravno izgra?enih objekata, op?ine mogu dati neke povlastice za tu vrstu zna?i objekata, odnosno za tu kategoriju stanovnitva. Eto meni je drago da ste Vi to pitanje postavili, jer to jeste vjerovatno problem naih povratnika i znamo da su mogli, da bi sami gradili ku?e, ne bi ?ekali donacije. I evo vjerovatno ?e nas ?uti op?ine sa ove govornice i vas i nas i mene kao ispred Ministarstva. Da u stvari apelujemo na op?inske slube i op?inska vije?a, da ipak budu imali malo sluha prema toj kategoriji stanovnitva, naim povratnicima. Pa da u tim svojim programima daju neku mogu?nost povlastica, odnosno laki na?in, odnosno postupak dobivanja svih dokumenata za gra?enje, odnosno trokova koji to za sobom nose. Hvala vam."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Zahvaljujem se gospo?i Kurbegovi?. Da li ima jo za usmeni odgovor, ispred kantonalnih institucija, ministarstava? Nema."

Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense