Zadnje iz kategorije:
XIX sjednica
19. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa devetnaeste sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
XIX sjednica

Poslanik Hajrudin Halilovi?:

"Selam Alejkum svima. I dobar dan. Prvo poslani?ko pitanje se odnosi na Ministarstvo za prostorno ure?enje i gra?enje. Jedno pitanje. S obzirom da se na podru?ju Bosanske Krupe uvodi po prvi put voda u pojedinim naseljima, to je Jezerski, Mahmi? Selo, Ljusina i tako dalje, a s obzirom da bi bio priklju?ak, da bi se moglo izvriti priklju?ivanje na vodovod, treba urbanisti?ka saglasnost, treba sve one prethodne procedure da se pripreme zna?i za priklju?ak. Postavlja se jedno pitanje. Ljudi koji ve? ive 20, 30, ili 50 godina u onim starim ku?ama, pa obi?no to su i stare nene i didovi. Ima li ikakva mogu?nost da ti ljudi, s obzirom da nikada do sad, 50 godina, nisu imali nikakav papir, ni urbanisti?ku saglasnost, ni planski prostor, prostorno ure?enje, nisu imali nikakav papir o toj ku?i, da li postoji mogu?nost da se njima priklju?i? S obzirom da se prvi put priklju?uju na vodovod, da se priklju?e bez tih papira, ili da im se omogu?i nekakav protok bri, da se ne mora ?ekati to. Ili na kraju krajeva, da ne moraju sad naknadno pla?ati prostorno ure?enje, urbanisti?ku saglasnost i tako dalje? To je prvo pitanje. I drugo pitanje. S obzirom da se vodi voda u Podgrme?ka sela, po jednoj cijeni, a po drugoj cijeni se vodi voda na navedenim teritorijama, Jezerski, Pitaline, Mahmi? Selo i Ljusina. Postavlja se pitanje, za istu teritoriju, za isti grad, zbog ?ega je priklju?ak razli?it? Ni manje ni vie, nego duplo. Zapravo na Ljusini, Mahmi? Selu i Pitalinama on kota 1.400 maraka, a u Podgrme?kim selima kota 700 maraka. Je ne?u duiti, samo jo jednu sekundu. Navodno je objanjenje bilo da su to radili, da je radila vojska Bosne i Hercegovine u Podgrme?kim selima. Pa mi smo mogli angairati i vojsku i onako nezaposlene gra?ane sa tih sela da rade i ovamo, pa da ne pla?aju ljudi 1.400 maraka priklju?ak. Hvala vam puno."

Poslanica Elvira Abdi? Jelenovi?:

"Ja pozdravljam sve nazo?ne. Pitanje postavljam Vladi Unsko – sanskog kantona i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. U programu sanacije Agrokomerca kojeg je sa?inila uprava drutva Agrokomerc, iskazani su podaci koji najbolje oslikavaju namjere onih koji vie od petnaest godina unitavaju ovo poduze?e. Me?utim, taj materijal je otvorio niz pitanja, od kojih ovom prilikom elim postaviti samo dva. Zato u predloeni tim za izradu programa sanacije Agrokomerca nije uklju?en na?elnik grada Sarajeva, obzirom da imovina Agrokomerca koja se nalazi na Ba?ariji, ?uveni bazar hrane, ne ra?unaju?i ostale poslovne prostore koji se nalaze u naem glavnom gradu, ima tisu?u puta ve?u vrijednost nego su to farme u Varokoj Rijeci i Buimu, ?iji je na?elnik uklju?en u taj tim? Drugo. Zato se u predloenom programu sanacija Agrokomerca, kojeg je sa?inila uprava drutva, nita ne govori o Agrokomercu - Ljubljana, njegovom sjeditu u centru Ljubljane? Molim pismeni odgovor na postavljeno pitanje. Zahvaljujem."

Poslanik Ismet Doli?:

"Dobar dan i lijep pozdrav svim u?esnicima u radu dananje Skuptine, kao i sluateljima i gledateljima kantonalne Radio – televizije. Ja imam jedno zastupni?ko pitanje, a ono je naslovljeno na gospodina Muri?a, Ministra Zdravstva i socijalne politike. Naime, ja sam dobio putem maila materijal i zamoljen sam od odre?ene grupe ljudi da postavim upravo njemu ovo pitanje. A ono od prilike glasi ovako: Zbog ?ega svakog mjeseca kasne isplate, individualne i porodi?ne penzije za porodice poginulih, za civilne rtve rata i zbog ?ega su naa primanja uvijek zadnja prilikom isplate, od svih budetskih korisnika na kantonu? Kratko obrazloenje. Zakon po kojem se vre isplate predvi?a da 70% upla?uje Federacija, a 30% kanton. S tim da Federacija upla?uje na ra?un kantona, zatim kanton kompletira svoj dio i tek tada se ispla?uje korisnicima. Federacija redovito ispla?uje svoj dio, a kanton svakog mjeseca kasni. Tako do danas jo nije ispla?ena invalidnina za decembar. Ovaj mail sam dobio prije 3 – 4 dana, pa moda ve? i jeste, ali pri?am o tom periodu. Naime, u nekim neformalnim razgovorima sa prestavnicima Federacije, sam ?uo da kantonalne vlasti ponekad kad nemaju novac za isplatu za teku?i mjesec, sa?ekaju uplatu iz Federacije za naredni mjesec, pa ta sredstva iskoriste da nadomjeste i svoj dio uplate za prethodni mjesec. Molim vas, budu?i da sam ja i ranije ?uo ovakvih pitanja od ove populacije, gdje oni zaista kau, zna?i da je ovdje jedan zaostatak, a sada je velika kriza, zamolio bih Ministra da prokomentira to, eventualno da da odgovor. Pa kasnije i u pismenom obliku. Hvala lijepo."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Gospodine Predsjedavaju?i, Ministri u Vladi Unsko – sanskog kantona, kao i prestavnici medija, gosti i kolege zastupnici. Moje poslani?ko pitanje danas se upu?uje gospodinu Ministru Juri?u. Poto sam iz medija vidio da je obustavljen rad u kolama na prostoru Unsko – sanskog kantona, naredbom Ministra i njegovog Ministarstva, interesuje me koji je razlog? Poto nije proglaeno stanje elementarne nepogode na Unsko – sanskom kantonu, niti stanje izvanredne situacije. A mislim da ovaj snijeg je neto uobi?ajeno. Moja generacija kad je ila ?ak i u osnovnu kolu, da je bila ovo veli?ina sasvim normalna i zbog toga mi nikad nismo ni pomiljali da ne idemo u kolu. Zime su takve bile uvijek, prije nekih 20 – 30 godina. Pa s toga Ministra bih molio da samo obrazloi zato je dolo do obustave rada u kolama. Hvala lijepa."

Poslanik Mirvet Beganovi?:
 
"Potovane dame i gospodo. Koristim ovu priliku da pozdravim sve prisutne i zaelim uspjean rad. Ja danas imam dva poslani?ka pitanja. Moje prvo pitanje je Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva i Premijeru kantona. Na koji na?in i zato nije transparentno izvrena raspodjela sredstava iz poticaja za poljoprivredu za strateke projekte u Unsko – sanskom kantonu? Svjedoci smo da je prije nekoliko na svim medijima prezentirano da je 50 hiljada maraka podjeljeno za strateke projekte na ovom kantonu, gdje su sva sredstva zavrila na op?ini Biha?. Gdje su ?ak i sredstva koritena za onu namjenu za koju nisu predvi?ena, kao to su psi lutalice, kao to je botani?ki vrt i jo neke stvari. Nisam protiv tih projekata, ali smatram da ima drugih izvora. A evo jo uvijek nisu ispla?ena poticajna sredstva milion i 300 hiljada maraka za poticaj iz poljoprivrede. Iako, evo mediji objavljuju neta?ne informacije, da su ispla?ena sva sredstva. Nisu ispla?ena. Zna?i, na koji na?in je dolo i koji su to strateki projekti za razvoj poljoprivrede na Unsko – sanskom kantonu? Moje drugo pitanje je Ministru zdravstva i odnosi se na Ministarstvo zdravstva i Premijera Unsko – sanskog kantona. Dokle ?e Ministarstvo zdravstva i ostala ministarstva i Vlada kantona, kriti zakone? A odnosi se na evo imenovanje upravnog odbora u Domu zdravlja Velika Kladua. Krenje Zakona o zdravstvu, gdje je ?lanom 64. predvi?eno da upravni odbor broji pet ?lanova, da ispred osniva?a idu tri ?lana, od kojih jedan mora biti ispred Kantonalnog Ministarstva zdravstva i dva ?lana stru?nih radnika zdravstvenih ustanova, s tim da jedan mora biti iz reda zdravstvenih radnika. U Velikoj Kladui u upravni odbor imenovana su dva iz Agrokomerca, jedan iz Grupeksa, jedan profesor, jedan nezaposlen. A na isti konkurs koji je javan i transparentan, prijavila su se dva zdravstvena radnika, koja ispunjavaju sve uvjete. I bez ikakvog obrazloenja, niti obavijesti, nisu obavjeteni zato nisu izabrani. I isti su se alili ombdusmenima za ljudska prava. I mislim da na ovakav na?in, Vlada i institucije ne mogu funkcionisati. Ipak se moraju potivati zakonski propisi. Nismo protiv imenovanja, ali traimo da se kod svih imenovanja provodi zakonska procedura, da bude transparentnost i da se ispune uvjeti. Stranke platforme imaju pravo da postavljaju, ali moraju potivati zakone. Hvala lijepo."

Poslanik Mladen Loni?:

"Dobar dan. Pozdravljam sve prisutne. Moje poslani?ko pitanje odnosi se Ministarstvu unutranjih poslova. Tridesetog, ujutru, u optini Bosanska Krupa, na pravoslavnoj crkvi, ispisana su nepoeljna, oznake, pisma i svata je tu napisano. Tako da su stanovnici mjesne zajednice Vranjska, bili zabrinuti i da je tu, izili samo ljudi iz policije, uslikali i otili. Nisu nita preduzeli, da bi pronali te po?inioce. Te moje pitanje je Ministarstvu, da se prona?u ti po?inioci i da se vidi ko je to uradio. A objanjenje doktoru Halilovi?u. U Podgrme?kim selima voda se tek radi i ne zna se ni koja je cijena, ni koja ?e biti. I donatorska su sredstva Ameri?ke ambasade od milion i 50 hiljada dolara. Zna?i optina Bosanska Krupa, nije uloila ni jedan jedini fening za povratnike. Mislim, ne bih oko te vode. Eto sre?e da je ti povratnici gore nisu ni dobili. Da te vode nije bilo, nebi bilo ni pisanja po Vranjskoj crkvi. Zahvaljujem."


Poslanik Admir Hadipai?:

"Koristim priliku da vas sviju iskreno Selamim i pozdravim. Ja bih zamolio Predsjedavaju?i da mi ostavite jednu minutu, s obzirom da sam nezadovoljan sa odgovorima koje sam dobio. Pa ?u postaviti kasnije svoja dva poslani?ka pitanja, pa da mi ura?unate to vrijeme. Prije svega elim da kaem da sam nezadovoljan odgovorom koji sam dobio od Ministarstva za bora?ka pitanja. Ja sam naime na jednoj od sjednica u prethodnom periodu postavio pitanje za raspodjelu sredstava koja se prikupljaju iz sredstava, prilikom registracije motornih vozila, koja se upla?uju u kantonalni fond. Zna?i ovdje je navedeno samo pod navodnim znacima da se vri ravnomjerna raspodjela tih sredstava. Prema mojim informacijama, ne vri se ravnomjerna raspodjela tih sredstava prema op?inama iz kojih su dole te uplate. Zna?i ako se to vri, ja traim evo od Ministarstva za bora?ka pitanja i od Kantonalnog fonda da mi dostave tu Odluku, na osnovu ?ega vre raspodjelu, ravnomjernu raspodjelu, tih sredstava. Sa drugim pitanjem, tako?e sam nezadovoljan. Ja sam na jednoj od prethodnih sjednica uputio pitanje Vladi Unsko – sanskog kantona i Ministarstvu unutranjih poslova. U kojem se konstatiralo, da je Premijer u televizijskoj emisiji izjavio da je pokradena nekakva dokumentacija o privatizaciji i koncesijama, iz Vlade Unsko – sanskog kantona. U odgovoru iz MUP-a Unsko – sanskog kantona, konstatira se jasno da nikakva dokumentacija nije otu?ena iz Vlade. Pa ja sad molim Premijera da mi zna?i i on poalje svoj odgovor. Da vidimo zna?i, s obzirom da je on javno rekao da je otu?ena dokumentacija, s obzirom da je evo MUP konstatirao da te informacije nisu iste. Pa traim od Premijera da mi dostavi odgovor. Moje prvo poslani?ko pitanje odnosi se na put, kojim se vri rekonstrukcija regionalnog puta prema Stijeni. S obzirom da taj put, nema ko se na tom putu nije dolazio slikati od prestavnika vlasti, moram da kaem da su gra?ani vrlo nezadovoljni sa onim to se radi na tom putu. Postavljam svoje pitanje Direkciji za ceste. S obzirom da je taj put zna?i suen, projektno suen, a i vizuelno, tako da se na tom regionalnom putu ne mogu sada razmjeniti dva kamiona. I neki dan su gra?ani imali priliku da vide, zna?i da dva kamiona se bukvalno na toj regionalnoj cesti vie ne mogu razmjeniti. Na taj na?in moram da konstatiram da mi je ao, ali da ova vlast na takav na?in mjesnu zajednicu Stijena eli ostaviti kao slijepo crijevo ovog kantona, na kojem se ne?e odvijati saobra?aj. S toga molim i traim odgovor, ta ?e se u?initi sa tim da se rekonstrukcija i izgradnja te ceste uradi po zakonu? Da ona, zna?i da irina te regionalne ceste bude onako kako je to propisano zakonskim propisima. I da se ne omogu?ava i ne osporava saobra?aj kroz mjesnu zajednicu Stijena. Tako?e svoje drugo pitanje, s obzirom da ne odmjerene izjave koje je Premijer dao po pitanju crkve u Vranjskoj, ja tako?er traim i insistiram od policije da stvarno zna?i utvrdi ko je vrio te natpise na toj crkvi. Mi zna?i moramo dobiti odgovor od Ministarstva unutranjih poslova i moramo insistirati, hitno da se utvrde po?inioci. Izjave koje je dao Premijer, stvarno smatram da su ne odmjerene za takvog jednog ?ovjeka koji je prestavnik kantona i koji treba da radi u interesu svih gra?ana. O?ito da mu to nije na prvom mjestu, pa na prvo mjesto postavlja nekakve svoje politi?ke konstrukcije i doga?aje, ta se desilo u Vranjskoj na crkvi. S toga evo i ja potenciram i podravam pitanje koje je predloio, koje je postavio gospodin Mladi? i evo traim da se. Gospodin Loni?. Izvinjavam se. Mislio sam La?o re?i. Izvinjavam se. Zna?i gospodin Mladen Loni? koji je postavio. Ja se stvarno izvinjavam, ovo je bio lapsus. Evo traim izvinjenje od gospodina Loni?a. Zna?i postavljam pitanje, zna?i podravam to pitanje, koje je gospodin Loni? postavio pitanje. Da se utvrdi stvarno, po?inioci. Ko je pravio natpise na crkvi u Vranjskoj."


Poslanik Sead Kadi?:

"Ja vas sve skupa Selamim i pozdravljam. Sukladno Poslovniku o radu Skuptine Unsko – sanskog kantona, postavljam dva poslani?ka pitanja. Vie inicijative. A one glase ovako: Kao to je poznato 01.07.2013 godine, Republika Hrvatska postaje ?lanom Evropske Unije. Ovim ?inom Unsko – sanski kanton ?e ve?im dijelom svoje granice biti naslonjen na Evropsku Uniju. Jasne su nadlenosti drave i entiteta, kantona, kad su u pitanju pojedine oblasti, kao to su energetika, trgovina, proizvodnja, monetarna i fisklana politika. Unsko – sanski kanton ima priliku kao i sve druge Evropske i van evropske regije, da svom inicijativom, projektima i idejama, bude prostor privla?an za investicije i svje kapital. Prvenstveno za ja?anje lokalnih subjekata i potencijala koje imamo na kantonu. Ta?nije, za o?ekivati je lokaciju privrednih kapaciteta iz Republike Hrvatske, na to moramo biti spremni. Prioritet je sa?uvati grani?ni prelaz Iza?i? i odmah pristupiti svim radnjama koje ?e u ovoj godini i pol dana, operativno obezbjediti mogu?nost prihvata lociranih kapaciteta iz Republike Hrvatske i dati jasne naznake to o?ekuje nae privrednike i gra?ane u takvoj novonastaloj situaciji. Moje drugo pitanje je slijede?e: Pokre?em inicijativu kao ?lan kluba Bonjaka da se odredimo na spram posljednjih istupa Milorada Dodika, a vezano za slijede?e: Podcjenjivanje i omalovaavanje Bonja?kog naroda. Negiranje genocida u Srebrenici, a da ne govorimo o zlu koje je ?injeno i Prijedoru, Kozarcu, Bosanskom Novom, Sanskom Mostu, Klju?u, Ljuta?koj Dolini i mnogim drugim mjestima irom Bosne i Hercegovine. Predvi?anje sudbine Palestinaca za nas Bonjake. Prijetnje raspadom drave, napadi na sve institucije drave Bosne i Hercegovine. Po mom miljenju, to ?u pedloiti i na klubu Bonjaka, da je dolo vrijeme da se ovom povampirenom nacionalistu odgovori istom mjerom. Jer naa ?utanja, na sabur, naa sagibanja glave, moe nas ponovo dovesti u situaciju da u bjegu traimo spasa, jer nacionalisti?ko divljanje ovog ?ovjeka, dugoro?no ne vidi nikakvu perspektivu ove drave Bosne i Hercegovine."

Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Uvaena gospodo. Ja upu?ujem poslani?ko pitanje Vladi Unsko – sanskog kantona, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Ta?nije Ministarstvu zdravstva i socijalne politike, Ministarstvu bora?kih pitanja i centrima za socijalni rad. Naime, svjedoci smo tekog stanja, ekonomskog stanja gra?ana Unsko – sanskog kantona. Pogotovo se ono oslikava sada u ovoj tekoj zimi, u ovim hladnim danima. Pa ja pitam nadlene institucije: Ima li baza podataka najugroenijih stanovnika? Stanovnika koji zbog nezaposlenosti, zbog iznemoglosti, zbog bolesti, ili drugih problema nemaju ni osnovno za prehranu porodice, za kolovanje svoje djece i za ivot. Baza podataka je potrebna ovom kantonu, ovih kategorija, koji ?e se sistemski pomagati, a ne ?ekati kada ?e se smilovati koja politi?ka partija da do?e s paketom pred ku?u. To je poniavaju?e za takve porodice. Ja traim da ovaj problem sistemski rijeimo kroz Vladu, kroz institucije Unsko – sanskog kantona. Da svaka ta porodica, djeca, imaju svaki mjesec obezbje?ene namirnice, obezbje?eno djeci za kolovanje i ono to je potrebno. A takvih porodica je na alost puno na Unsko – sanskom kantonu. Na alost. I taj dokument ne treba biti previe javan i ne treba niko kupiti politi?ke poene u tome, nego to treba institucija da rjeava. Dalje, pokre?em inicijativu. Da Vlada Unsko – sanskog kantona, kantonalne institucije, u saradnji sa Skuptinom kantona, donese program mjera za ublaavanje loeg stanja socijalno ugroenih stanovnika. Bilo zbog nezaposlenosti, bilo zbog bolesti, iznemoglosti, starosti, ili neto drugo. Taj program mjera za ublaavanje loeg stanja ovog socijalno ugroenog stanovnitva, kad kaem socijalno ugroen, ne mislim na ono to zvani?no centar za socijalni rad kae, ovo je socijalni slu?aj. Nego mislim na one kategorije koje nisu u spisku tog socijalnog programa, a zaista znamo da one nemaju, jer niko ne radi iz te porodice, da one nemaju ni najosnovnije za ivot, ili za kolovanje djece. I ja predlaem program mjera za ublaavanje ovog stanja, loeg stanja ovog dijela drutva. Koji zbog nezaposlenosti, ili nekih drugih razloga nema ni osnovno za ivot, ni za prehranu. Zavravam Predsjedavaju?i. Predlaem da se ovaj program finansira smanjenjem pla?a funkcionera i svih onih koji imaju pla?u preko hiljadu i po maraka, 15%. Zahvaljujem." 

Poslanik Muhamed Škrgi?:

"Kolegice i kolege poslanici, uvaeni prestavnici Vlade, medija, Me?unarodne zajednice i Predsjedavaju?i. elim vas uljudno pozdraviti. Ja imam jedno poslani?ko pitanje i jednu inicijativu. Poslani?ko pitanje glasi: Kada ?emo zapo?eti istinsku depolitizaciju obrazovanja? Na temelju ?ega to govorim? Stranke su, a to nisam naao ni u jednom zakonu, nakon izbora podijelile obrazovne institucije i javne ustanove. U njima dominiraju, diktiraju i postavljaju rukovodstvo i upravne odbore i ostale organe. A nigdje ne na?oh u Zakonu da to ima svoje uporite. Dakle, kada ?emo istinski zapo?eti i kako, depolitizaciju obrazovanja u tom smislu? Jer to je op?i, zajedni?ki i javni interes gra?ana, ne stranaka. To je jedno pitanje. I drugo pitanje, odnosno inicijativa. Ja sam to traio i u vie navrata u prolom mandatu i molio Ministre. A sada ?u zamoliti sadanjeg Ministra. Da nam dostavi cijenu kotanja svakog u?enika, po u?eniku u osnovnoj, po u?eniku u srednjoj i po studentu u organizacionoj jedinici Univerziteta. Jer upravo sprega politike proizvodi malverzacije i vrlo, vrlo loe radnje, koje imaju za posljedicu loije i tee strukturirano, organizirano i osavremenjeno obrazovanje. Hvala lijepa."

Poslanik Jasmin Emri?:

"Selam Alejkum i dobar dan. Ja bih postavio poslani?ko pitanje za Ministra unutranjih poslova. Zato se uniformisanim policijskim slubenicima ne ispla?uje dodatak na platu za no?ni rad i rad u vrijeme praznika? Te koji su razlozi da se putni trokovi ne ispla?uju na vrijeme, ve? isplata istih kasni po nekoliko mjeseci, te se selektivno ispla?uju? Hvala."

Poslanik Kasim Mulali?:

"Potovane kolegice i kolege poslanici, ?lanovi Vlade, mediji. Iskreno vas Selamim i pozdravljam. Ja sam na osamnaestoj sjednici Skuptine postavio pitanje, odnosno upozorio Ministarstvo obrazovanja, da ?emo drugo polugodite osnovne kole po?eti bez ugovora sa prevoznicima u?enika za osnovnu kolu Buim. Odnosno za podru?je op?ine Buim. Danas sam dobio odgovor iz kojeg mi nije jasno, odnosno ne mogu definisati u stvari, ?ija je nadlenost da provede javnu nabavku za prevoz u?enika? Svojim aktom ste upozorili osnovne kole, da sve javne nabavke idu u nadlenost Ministarstva, me?utim ovdje u odgovoru stoji da, evo do usvajanja budeta tu nadlenost i obavezu imaju osnovne kole. Me?utim, to tako ne stoji, jer kantonalna inspekcija je ponitila ugovor sa prevoznicima iz razloga to se radi po njihovom, o ne ovlatenom potpisniku. Molim vas da imate na umu da osnovna kola Buim ima 400 u?enika koji imaju pravo, imaju pravo, na besplatni prevoz do kole. 400 u?enika pjea?i 5 i vie kilometara. Molim vas da se na?e rjeenje. Evo da iskoristimo ovu sedmicu, kad ne idemo u kolu, da do ponedjeljka na?emo rjeenje i imamo obezbje?en prevoz u?enika u skladu sa Zakonom. Zahvaljujem." 


Odgovori na poslani?ka pitanja

Ministar zdravstva i socijalne politike u Vladi Unsko – sanskog kantona gospodin Muri?:

"Dame i gospodo. Ja ?u odgovoriti na jedno pitanje koje je bilo postavljeno. Zna?i kad su uplate za socijalne kategorije. Ja kad sam doao na ?elo Ministarstva, bila su kanjenja od tri do est mjeseci. Direktno kada su u pitanju civilne rtve rata. Zna?i mi pravimo nalog i ?im do?u pare sa Federacije, mi to i pla?amo. Mi ?ekamo za dvanaesti mjesec novac sa Federacije i bi?e upla?eno. Nalog je potpisan i to stoji u Ministarstvu finansija. ?ekamo pare sa vieg nivoa. Tako da mogu re?i da smo mi u ovoj godini dana, ova Vlada je uvela malo reda u ta socijalna davanja. Kanjenja su bila eto ogromna, po pola godine. Mi smo to sveli na jedan mjesec dana. Ja se nadam da ?emo u narednom periodu i ta kanjenja svesti na ono normalno, da ide redovno sa naim pla?ama. Eto, hvala."

Ministar obrazovanja, kulture, nauke i sporta gospodin Juri?:

"Srda?no pozdravljam sve prisutne. Predsjedavaju?eg, zamjenika, sekretara, uvaene poslanike, kolege Ministre, prestavnike medija i nevladinih organizacija. Odgovorit ?u na prvo pitanje gospodinu Be?irbegovi?u. Evo jedan je od razloga koji je sad uvaeni poslanik Mulali? naveo. Problem prevoza. Ovdje nekoliko re?enica, su vrlo bitne. Da je bio i kolega poslanik na mom mjestu, Be?irbegovi?, istu bi odluku donio. Iz jednog razloga. Gotovo cijeli mjesec januar nije bilo nastave, bio je zimski raspust. Škole su prili?no hladne i u ponedjeljak kad je po?ela nastava, logi?no je da se kole nisu mogle zagrijati u toku jednog dana. Nakon toga slijedi jedan val, hajmo tako re?i, na moj telefon, gdje silni roditelji, kolege nastavnici, kolegice i tako dalje, trae da se skrati nastava sa kolskih 45 na 30 minuta. Ono to je pozitivno, najve?i broj kola, gotovo sve na prostoru kantona, imaju goriva, imaju ogrijeva. Me?utim, problem nam je sa prevozom, usljed ovih nepogoda koje su nas zadesile, zna?i snijeg. I pad temperatura. Jednostavno, doli smo u poziciju da odre?eni broj u?enika iz podru?nih kola na prostoru kantona, a moramo znati da imamo 126 podru?nih kola, da nam, obi?no uvijek dobijamo informacije, da nam odre?ene kole nemaju u?enika, upravo zbog prevoza. A kako pratimo vremensku prognozu, donijeli smo odluku da u ovoj sedmici obustavimo nastavni proces. Vidjet ?emo u narednom periodu, ako bude potrebno, obustaviti ?emo jo jednu. A imam razlog. Zato to ova kolska godina za osme razrede zavrava 3. juna. Zna?i imaju sasvim dovoljno vremena da se do 15. juna sve nadoknadi. A prvi razredi zavravaju 24. maja. A maturanti srednjih kola zavravaju po?etkom maja, negdje 6. – 7. maj. Tako da u potpunosti ima dovoljno prostora da se sve izgubljeno nadoknadi. Tako da tu ja ne vidim nikakav problem. A moramo znati da interes djeteta i roditelja je iznad svega. To je jedno. Što se ti?e prevoza u op?ini Buim. Danas je dolo meni, ja ?u potpisati ugovor ispred Ministarstva, da se rijei prevoz u?enika. Naravno, tamo je inspekcija odre?ene nepravilnosti nala kad je u pitanju sklapanje ugovora izme?u kole Buim i autoprevoznika. Tako da smo informacije sve dobili i sad ?e to biti rijeeno u roku par dana, tako da tu ne?emo imati problema. A ovo drugo pitanje, gospodinu Škrgi?u ?u dostaviti u pismenoj formi, dok se ta?no izvri obra?un. Jer ranije je ra?eno, a sad ?emo stvarne podatke izbaciti. Hvala."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"elim samo da podsjetim. Da u skladu sa ?lanom 191 stav 4. Odgovori na poslani?ka pitanja dostavljaju se u pisanoj formi u roku od 15 dana, u koliko se nije dobio usmeni odgovor."

Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense