Zadnje iz kategorije:
XX sjednica
20. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa dvadesete sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
XX sjednica

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Molim zastupnike da prijave poslani?ka pitanja."

Poslanica Elvira Abdi? Jelenovi?:

"Pozdravljam sve nazo?ne. Za danas imam jedno izaslani?ko pitanje i jednu pournicu. Pitanje. U skladu sa Poslovnikom o radu Skuptine, upu?ujem pitanje Vladi Unsko – sanskog kantona. Direktor Javne Ustanove Kantonalni fond za pomo? u stambenom zbrinjavanju porodica Šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno ugroenih kategorija, je 07.10.2011 godine dao oglas kojim oglaava da su nestali slubeni pe?ati ovog fonda. Obzirom da Kantonalni fond raspolae milionskim iznosima, radi se o sredstvima poreznih obaveznika, postavljam pitanje: Da li je dolo do zlouporabe koritenja pe?ata nakon to su isti otu?eni, da li je od dana imenovanja direktora 15.09.2011 pa do slubene objave o nestanku pe?ata, vreno pla?anje sa iro – ra?una fonda i kome? I da li se vodio istrani postupak u ovom slu?aju i kakav je njegov ishod? Pournicu aljem na izaslani?ko pitanje koje sam postavila 18.04.2011 godine na sjednici Skuptine. Uputila sam ga Tuilatvu Unsko – sanskog kantona. A odnosi se na to, pro?ita ?u vam, da je tokom prolog mandata u nekoliko navrata sam postavljala pitanje vezano uz istragu i procesuiranje direktora Agrokomerca, Muje Milaka i Hamze ?arkadi?a, za djela zlouporabe poloaja i u oblasti kriminala, koji je evidentan u ovom poduze?u. U jednom od odgovora, Tuilatvo kantona je odgovorilo da se radi o kompleksnom i zahtjevnom predmetu, te da je istraga jo u tijeku. Poto danas imamo situaciju da je prema knjigovodstvenoj vrijednosti iz 2006, Agrokomerc imao upisan kapital od 310 miliona maraka, a prema reviziji poslovanja za 2009, 114 miliona maraka, samo u tri godine kapital ovog poduze?a je smanjen za vie od 195 miliona. S toga sam postavila pitanje, tko je optuen i na koju kaznu, za plja?ku u iznosu od 195 miliona maraka, koliko je podignuto optunica za gospodarski kriminal u Unsko – sanskom kantonu i koliko je optunica rezultiralo presudom? Ja do dananjeg dana nisam dobila odgovor na ovo pitanje. Mislim da nije kompleksno. Te evo molim da Tuilatvo Unsko – sanskog kantona mi dostavi odgovor. Zahvaljujem."

Poslanik Emir Tatli?:

"Gospodo predsjedavaju?i, Premijeru, ministri, dame i gospodo poslanici, mediji. Sve vas srda?no Selamim i pozdravljam. Danas imam jedno poslani?ko pitanje, odnosno vie molbu, koju upu?ujem Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike. Naime, prije nekih mjesec dana Federalni Parlament je usvojio Nacrt Zakona o radu. S obzirom da se radi o veoma bitnom nacrtu Zakona, gra?ani naeg kantona ele tako?e da u?estvuju u javoj raspravi oko tog Zakona. Me?utim, Federalno Ministarstvo nije do sada dostavilo Nacrt samog Zakona, niti su organizovali javnu raspravu na naem kantonu. Te s toga ja molim Ministarstvo zdravstva, ako je u mogu?nosti zna?i da preuzme inicijativu, da se na naem kantonu organizuje javna rasprava po pitanju Federalnog Nacrta Zakona o radu. Hvala."

Poslanik Mirvet Beganovi?:

"Potovane dame i gospodo, Predsjedavaju?i, podpredsjednici, Sekretaru, Premijeru, Ministri u Vladi, gosti, kolegice i kolege. Ja danas imam dva pitanja. Moje prvo pitanje je Ministarstvu obrazovanja. Ova Skuptina je usvojila zaklju?ak da do 29-og Univerzitet napravi analizu stanja na Univerzitetu. Mene interesuje zna?i u kojoj je to fazi, da li je napravljena i kada ?e biti napravljena analiza stanja na Univerzitetu, sa aspekta zaklju?ka ove Skuptine. I moje drugo pitanje, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva. Da li je Ministarstvo upoznato i poznato, da je zemlja koja je vlasnitvo Agrokomerca, uknjiena kao osnovno sredstvo Agrokomerca? Da ono predstavlja ukupnu vrijednost Agrokomerca i da isto ne moe biti predmet koncesije, niti bilo kakve dodjele, jer s tim moralo bi se prvo isknjiiti i morala bi se zna?i umanjiti vrijednost Agrokomerca za, kao osnovno sredstvo, za taj iznos u vrijednosti tog zemljita. S druge strane, zato Ministarstvo ne pokrene pitanje pokretanja proizvodnje na Agrokomer?evoj zemlji? Zna?i ta zemlja da se stavi na funkciju Agrokomercu, jer Agrokomerc je poljoprivredno - prehrambeni kompleks, zna?i prera?iva?ka industrija koja moe da vee zna?i vlastitu proizvodnju. Puni smo pri?a, obe?anja, a postoje mogu?nosti da se to pokrene. Zna?i pitanje konkretno, da li je upoznato da je to uknjieno kao osnovno sredstvo i da isto ne moe biti predmet koncesije iz razloga to zna?i ta je uknjiena kao vrijednost, imovina Agrokomerca, kapitala kojim Agrokomerc raspolae. Tako?er, to zemljite je u procesu arondacije, otkupljeno, pla?eno i uknjieno zna?i kao imovina. Nije zna?i sudski, gruntovno, ali postoji dokumentacija koja tu zemlju tretira kao vlasnitvo i imovinu Agrokomerca. Hvala lijepo."     

Poslanik Ismet Doli?:

"Dobar dan i lijep pozdrav svim nazo?nim, odnosno svim u?esnicima u radu dananje Skuptine, kao i gledateljima i sluateljima Kantonalne Televizije i Radia. Ja imam dva zastupni?ka pitanja. Prvo je za Kantonalno tuiteljstvo, odnosno glavnog tuitelja. A ono glasi: Da li je podignuta optunica i kakva je njena pravno – tuiteljska formulacija za slu?aj kada je 14.09.2011 godine iz vatrenog oruja napadnut Nurija Elezovi?, prilikom vrenja svojih radnih zadataka u Javnom Komunalnom uslunom preduze?u „Komunalije“ Velika Kladua? Pojanjenje: Prilikom vrenja slubenih zadataka, naplate parkinga, gospodin Elezovi? je bio napadnut vatrenim orujem i isti je zadobio tjelesne povrede, od kojih je jedva preivio. Javnost Kladue, gospodina Elezovi?a i mene, interesira, da li je za ovaj ?in podignuta optunica i kako je ovaj ?in pravno formuliran? Postoji, moram re?i otvoreno indicija, da je ovaj slu?aj od samog po?etka gurnut u sivu zonu, gdje se pekulira o friziranom policijskom o?evidu, koji bi trebao da umanji ovo teko kazneno dijelo, u cilju podizanja optunice za pokuaj ubojstva. Premda svi relevantni podaci i informacije govore da se radilo o pokuaju ubojstva. Molim odgovor na ovo pitanje u pismenoj formi. I moje drugo pitanje je za Ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta, gospodina Juri?a. A ono glasi: Informiran sam ovih dana da je u Osnovnoj Školi Todorovo, dolo do obolijevanja nekoliko djece manjeg uzrasta, to se povezuje sa kanalizacijom, kanalizacionim fekalijama, koje plutaju po podovima toaleta i drugih prostorija kole, usljed ne funkcioniranja kanalizacionog sustava. Roditelji su jako zabrinuti za zdravlje svoje djece, a i uprava kole koja je odgovorna za funkcioniranje kole, a samim time i za zdravlje djece. Interesira me, a i sve roditelje i djecu kole u Todorovu, to ?e te u?initi da se sprije?i jo ve?a tragedija? A posebno to roditelji i uprava kole, ho?e da prekinu izvo?enje nastave dok se ovo stanje ne rijei. Postoje li neka hitna sredstva kojima ovaj problem mora biti rijeen po hitnom postupku? Hvala lijepo."

Poslanik Šefik Veladi?:

"Prije svega, elim vas sviju skupa Selamiti i pozdraviti. I ja bih jedno vrlo kratko pitanje, s obzirom da sam jutros od udruenja dijabeti?ara iz Buima dobio odre?eni materijal. Sa namjerom da postavim pitanje zna?i Zavodu za zdravstvo Unsko – sanskog kantona. Da li se uvaavalo miljenje ovih korisnika aparata za mjerenje e?era u krvi, kod odabira aparata? Korisnici ovih aparata tvrde da su zaista dobili ve? zastarjele aparate, koji su stari po petnaest godina, iako je njihova cijena 80 maraka, kako oni navode. A da se aparati dosta kvalitetniji, koji su prikladniji za upotrebu, mogu nabaviti i po cijeni od 60 maraka. I oni zaista izraavaju jedno ne zadovoljstvo sa tim aparatima i smatraju da bi trebalo izmjeniti te aparate, odnosno uzeti drugu tipu aparata. Oni su meni dostavili i tipe aparata, ja zaista se puno u to ne razumijem, me?utim apeliram na Zavod za zdravstvo da uzme u razmatranje ove prijedloge i da vidi, u koliko je to zaista tako, da se nabave ti povoljniji aparati, odnosno kvalitetniji aparati, kako bi ljudi mogli. Ovdje se navodi kako ljudi ne mogu pro?itati na tim aparatima, stariji ljudi nikako ne mogu pro?itati te mjere, nalaze i ostalo. Mislim da bi bilo uputno da uzmu u razmatranje, Zavod i da ako ovo stoji, da se pokua rijeiti ovo pitanje na pravi na?in. Hvala."

Poslanik Nedad Zukanovi?:

"Sve skupa pozdravljam i Selamim. Pitanje Ministarstvu privrede. Ono glasi: Preduze?a koja se bave eksploatacijom mineralne sirovine, a duna su svake godine dostaviti izvjetaj o stanju i kvalitetu mineralne sirovine. A to zna?i, svaka firma mora dostaviti izvjetaj o iskopanoj sirovini. A znamo za ne potivanje ovih i ne dostavljanje na vrijeme ovih izvjetaja, da je strogo kanjivo. Koliko je firmi dostavilo ove izvjetaje u nazad tri godine? Molim pismeni odgovor."

Poslanik Damir Hodi?:

"Potovani Predsjedavaju?i, Premijeru, ?lanovi Vlade, kolegice i kolege zastupnici, prestavnici kantonalnih institucija, prestavnici medija. Sve vas skupa Selamim i pozdravljam. Moje pitanje je za Ministra zdravstva, rada i socijalne politike u Vladi Unsko – sanskog kantona. Kada ?e biti imenovan upravni odbor Zdravstvene Ustanove lje?ilite „Gata?“ Naime ova ustanova radi ve? vie od pola godine bez upravnog odbora, to je sigurno oteavaju?a okolnost za ovu instituciju. A s obzirom da sve ostale zdravstvene institucije imaju upravne odbore koji upravo ovih dana usvajaju i pravilnike o platama i o kolektivnom ugovoru, a konkurs je raspisan prije vie od pola godine, odran je intervju sa kandidatima, tako da ne vidim razloga da se ovaj upravni odbor ne imenuje u nekom skorom periodu. Zahvaljujem."  

Poslanik Muhamed Škrgi?:

"Kolegice i kolege poslanici, uvaeni Premijeru, prestavnici Vlade, medija, Me?unarodne zajednice i Predsjedavaju?i. Uljudno vas pozdravljam. Moje poslani?ko pitanje glasi: kakva je sudbina doniranog stroja za deminiranje, tabu civilne zatite Unsko – sanskog kantona, ?ija je vrijednost ne manja od milion i ne ve?a od dva miliona maraka? Kakva je sudbina tog stroja, obzirom da brojne me?unarodne organizacije, sumnjivim udruenjima dolaze na ove prostore, deminiraju fol neke prostore gdje uop?e nema mina, a ne ulaze u prostore gdje istinski ima mina. Jer sam bio svjedokom, prostor ogra?en za deminiranje, snimanje stranih snimatelja, da bi se to pokazalo u Njema?koj ili u Švedskoj, a tu ?ovjek ve? 10 godina kosi njivu, pasu ovce, hodaju ljudi, igraju se djeca, nema nikakvih problema. A ne daleko od tog prostora istinski ima mina. To je jedno pitanje. I drugo, elio bih kao inicijativu, podvu?i jedno ozbiljno pitanje, uz nadu da ?u na idu?oj sjednici dobiti odgovor na pitanje koje sam postavio Ministarstvu obrazovanja. Da se obrazovanje, prije svega elim Ministarstvu da se stru?no oja?a i da pripremi nekoliko analiza i prijedloga u smislu predupre?enja ovih doga?anja, koja su vezana za osnovno i srednje obrazovanje u Federaciji i u ?itavoj Bosni i Hercegovini. I drugi dio, da pripremi se analiza koja ?e dati odgovor na pitanje, kao osniva?i Univerziteta, na koje organizacione jedinice u idu?oj godini ?emo upisati koje smjerove studija, obzirom da sa nekih organizacionih jedinica imamo na birou preko 500 diplomiranih stru?njaka, a i dalje upisujemo na te univerzitete,  s prijedlogom i inicijativom da se Ministarstvo pozabavi pitanjem, koje dodatne smjerove osavremenjene u Evropskom duhu, u novim trendovima razvoja nauke, da se na iste te jedinice nestavi rad, ali da se ponude novi programi i da se predvidi broj studenata za narednu godinu, sad u proljetnim mjesecima. Hvala lijepa."

Poslanik Asim Kamber:

"Ja ?u veoma kratko, iskoristiti priliku prisustva Ministra zdravstva gospodina Amira Muri?a i zamoliti ga da ako moe da danas odgovori, s obzirom da sam posljednjih dana naj?e?e sretao svog komiju Hasana Hodi?a, Hana ga zovu, on je homofili?ar, odnosno on je ?ovjek koji ima potrebu da dolazi u Biha? na hemodijalizu, sa jednim velikim brojem naih ljudi iz Sanskog Mosta. I zaista je te ljude ova zima ispatila, ne trebamo ni govoriti. Ti problemi prevoza, posebno to oni na podru?ju ve? Sanskog Mosta pro?u izme?u 100 i 150 kilometara voze?i, dakle skupljaju?i ljude, pa tek onda voze se prema Biha?u. Njih zanima, oni imaju informaciju da se vode pregovori sa prestavnicima republike srpske, odnosno konkretno sa Prijedorom, koji je zaista nama i najblia destinacija i oni to prihvataju kao rjeenje. Kao prelazno rjeenje do eventualnih okolnosti, kada ?emo u Sanskom Mostu imati hemodijalizu. Dakle, ja bih Vas zamolio ako danas moete, da ?uju i drugi, dakle i oni sa kojima ja ne kontaktiram, da imaju priliku ?uti kada ?e to pitanje, za njih od izuzetne vanosti, biti rijeeno. Hvala."

Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Uvaena gospodo. Sviju skupa vas Selamim i pozdravljam. Moje prvo pitanje je Zavodu za zapoljavanje Unsko – sanskog kantona, biroima rada. Zato je smanjena naknada po osnovu nezaposlenosti onima koji su dobili otkaz bez ikakvog opravdanja, ili su proglaeni kao tehnoloi viak? A znamo da za vrijeme rada svaki zaposleni izdvaja za osiguranje od nezaposlenosti. Ja pitam zato je smanjena ta naknada? Jer ako drava ne moe ponuditi posao, onda bar treba dati adekvatnu naknadu po osnovu nezaposlenosti, da bi doti?ni mogao svojoj familiji obezbjediti nabitnije namirnice i kolovati djecu. Drugo pitanje, Ministarstvu zdravstva i socijalne politike. Dokle se stiglo i da li se uop?e radi na tome, u izradi baze podataka socijalno najugroenijih stanovnika Unsko – sanskog kantona? Da sistemski ova drava pomogne takvo stanovnitvo, takve porodice, a ne da od slu?aja do slu?aja, kamerama izlazi se na teren i da na takav na?in ugroava se i kredibilitet osobe koja prima tu socijalnu pomo?, a i jeftini politi?ki poeni. Ja smatram da treba sistemski ovaj problem rijeiti. A na alost puno je gra?ana na Unsko – sanskom kantonu, kojem su potrebne osnovne namirnice i potrebna pomo? u kolovanju svoje djece i drava mora imati spisak takvih. Jedan, ne previe javan spisak i da drava svakog mjeseca redovno pomogne takve gra?ane. Zahvaljujem."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Uvaeni Predsjedavaju?i, gospodine Premijeru, poslanici, kolege, kao i prestavnici medija, gosti i prestavnici Me?unarodne zajednice, elim sviju skupa da srda?no pozdravim i Poselamim. Moje prvo poslani?ko pitanje odnosi se na Op?inu Sanski Most. Kao to svi znate, nedavno je objavljeno da je Op?ina Sanski Most potpisala ugovor sa Prijedor – putevima, za rekonstrukciju gradskog mosta u Sanskom Mostu. Naravno, nas u Savezu za Bolju Budu?nost raduju svi projekti pa tako i taj koji ?e voditi ka rekonstrukciji pomenutog mosta. Ali ima neto simptomati?no. Da uvijek u Sanskom Mostu te krucijalne poslove milionske vrijednosti, dobiju Prijedor – putevi. Ja ne mogu da shvatim da na Unsko – sanskom kantonu nema gra?evinske operative i ne moe pro?i na tenderu, koja bi mogla vriti rekonstrukciju tog mosta. A znamo da se radi o sumi u iznosu od milion i 155 hiljada maraka. Ako uzmemo u obzir da bi ti novci ostali na prostorima Unsko – sanskog kantona u ovakvoj krizi, da bi se ti novci troili na naem prostoru, da bi to bio neki ja?i zamajac kad je u pitanju Sanski Most i kanton. A ovako milion i 155 hiljada maraka oti?i ?e u Prijedor, oti?i ?e u Republiku Srpsku. A interesuje me s druge strane, da li nae firme uspiju dobiti bilo kakav posao u RS – u, odnosno u Prijedoru? Simptomati?no je neto u tome i tako?e kad je ra?en Trg Ljiljana, vrijednost posla oko 700 – 800 hiljada maraka, ponovo Prijedor – putevi. Ne?u da izrazim sumnju u taj tender, ali mene to ?esto puta ponuka da razmislim i da postavim pitanje kako to da uvijek Prijedor – putevi su najpovoljniji izvo?a? i bilo ta drugo? Drugo moje pitanje se odnosi na zdravstvo. Odnosno na ugovaranje zdravstvenih usluga izme?u Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i javnih ili privatnih ustanova. Kantonalni fond zakonski mora da raspie tender na koji imaju pravo da se jave svi medicinski subjekti koji ispunjavaju uvjete obavljanja odre?enih usluga. Unato?, to fond unato? svojoj zakonskoj obavezi jo ne znam da je u?inio. S toga me interesuje, zato Kantonalni zavod zdravstvene zatite ne tretira jednako javni i privatni sektor na kantonu, a istovremeno ugovara poslove sa privatnim subjektima u Republici Srpskoj? Po kojim zakonskim ugovorima moe na?elnik jedne op?ine, kao to je u Sanskom Mostu na?elnik op?ine, operirati pacijente? Koja je vrsta tog zakonskog ugovora i koja je vrsta pla?anja usluga? I kako moe biti na platnoj listi dvije javne ustanove na op?ini. To me doista interesuje. Po strategiji Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, jedna od ta?aka je ja?anje javnog i privatnog partnerstva. Pa me interesuje u kolikoj je to mjeri mogu?e realizirati i pomjeriti. Hvala lijepa."


Odgovori na poslani?ka pitanja

Ministar zdravstva i socijalne politike u Vladi Unsko – sanskog kantona gospodin Amir Muri?:

"Predsjedavaju?i, Premijeru, dame i gospodo poslanici. Ja ?u odgovoriti uvaenom poslaniku Asimu Kamberu na ovo postavljeno pitanje za dijalizu. Zna?i mi smo sve na kantonu pripremili da ti pacijenti mogu i?i na dijalizu u Prijedor. ?ekamo zna?i da se centar za dijalizu u Prijedoru pripremi. Ja sam uputio dopis. ?im oni budu spremni u Prijedoru, mi smo ovdje spremni i pacijenti ?e i?i na dijalizu. Naravno, to ?e biti prelazno rjeenje. Mi ?im usvojimo Zakon o javno – privatnom partnerstvu, mi ?emo razmiljati o onome to smo obe?ali, da gore napravimo novi centar. Eto, hvala."

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva u Vladi Unsko – sanskog kantona gospodin Emdad Galijaevi?:

"Gospodine Predsjedni?e, dame i gospodo zastupnici, uvaene kolege, gospodo iz medija, ja vas sve srda?no Selamim i pozdravljam. Odgovor gospodinu Beganovi?u. Ne znam, nisam upoznat je li zemljite uknjieno kao osnovno sredstvo Agrokomerca. Zna?i nemam tih podataka. Ja imam podatke one koji su mene zatekli. To su podaci da su 2005 godine, Vlada Unsko – sanskog kantona, odnosno komisija za koncesije, dala u koncesiju, mislim da se radi o trojici ljudi iz Buima, velikih poljoprivrednih proizvo?a?a, da mogu koristiti odnosno dobiti na koncesiju zemljite. I ljudi su normalno potpisali ugovor i tako dalje. Do ?im, ispostavilo se to da mi napla?ujemo od ljudi koncesiju i da istu tu koncesiju napla?uje i firma Agrokomerc. Ono to moram re?i jeste da mi imamo s tim problema, a to nije samo firma Agrokomerc nego su to i sve druge drutvene zemljoradni?ke zadruge, koje su bile nosilac razvoja skupa sa Agrokomercom, poljoprivredne proizvodnje, svako na svome nivou, naravno Agrokomerc kao najve?i. Imate jedan dio zemlje, ja nisam pravnik, gdje se vidi da je Agrokomerc kupio tu zemlju i da moe raspolagati tom zemljom, odnosno da je to njegovo vlasnitvo. Ali imate drugi dio koji se zove drutvena svojina i tamo imate u katastru, gruntovnici, gdje to ima Agrokomerc pravo na raspolaganje. U razgovoru sa svim op?inama i u op?ini Cazin mi imamo tu problem. Oni definitivno kau, a to je, Komisija za koncesije, Pravobranilatvo Unsko – sanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, ?ak i Federalno Ministarstvo poljoprivrede, da je to dravno vlasnitvo. Da je ta zemlja dravno vlasnitvo. I mi moramo tu na?i rjeenje i Ministarstvo i ja kao Ministar, ?emo sigurno u skorom roku, mi smo poslali ve? dopis da nas primi i Predsjednik Federacije skupa sa Premijerom, da vidimo kako taj problem rijeiti. Razvijati poljoprivrednu proizvodnju, a nemati rijeen status poljoprivrednog zemljita je vjerujte mi veliki problem. I moraju dati kona?an odgovor. Ako kau ti svi organi da je vlasnitvo Agrokomerc, u najmanju ruku to bi od nas bilo korektno, da raskinemo ugovor sa ljudima, pa neka oni pla?aju tu koncesionu naknadu, odnosno naknadu o najmu Agrokomercu. To je naa obaveza, da te ljude ne drimo u nekoj neizvjesnosti. A to se ti?e pokretanja Agrokomerca, Vi znate da Agrokomerc prebacuju sa kantona na Federaciju, sa Federacije na kanton, to je u resoru Ministarstva privrede na Federalnom nivou, tako da ja i kao ?ovjek nemam snagu ni mo? da ja mogu sam pokrenuti Agrokomerc. Ono to mogu, mogu da u?estvujem u nekom timu na kvalitetan na?in, ako se tu moe ta uraditi, a bojim se i bi?u ovdje iskren potpuno, dok god Agrokomerc bude politi?ko a ne privredno pitanje razvoja Unsko – sanskog kantona, on ?e se vrlo teko, vrlo teko pokrenuti. Toliko. Ako sam zadovoljio, ako ne, ja ?u pismeno odgovoriti. Hvala lijepa." 

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Unsko – sanskog kantona gospodin Dario Juri?:

"Zahvaljujem redsjedavaju?i. Srda?no pozdravljam Predsjedavaju?eg, zamjenika, uvaenu gospo?u sekretara, kolegicu ministricu, kolege ministre, poslanike i prestavnike medija i ostale u Skuptini. Gospodinu Ismetu Doli?u kratak odgovor. I to vie konstatacija. Što se ti?e kole Todorovo i ove informacije koju ste sad iznijeli. To je informacija za koju Ministarstvo obrazovanja nema nikakve dojave sa terena. To je neto svjee to se dogodilo vjerovatno u proteklo, pred kraj sedmice. Ono za to sam se uglavnom javio i to mi je sad ponukala vaa, vae pitanje. Ovdje treba jasno re?i. Imamo i odre?eni broj direktora na terenu, na kantonu, koji primaju pla?i da budu direktori, a kad do?e problem, onda se problem svaljuje na Ministarstvo. Ne moe Ministar i ono malo ljudi u Ministarstvu gledati svaki dan gdje je pukla cijev, gdje je otiao alter, gdje se izlila kanalizacija, gdje je strujni kabal pao. Valjda je to zadatak menadmenta, da za ono za to primaju pla?u, organiziraju rad u kolama. Ja imam taj problem, gdje odre?eni broj ljudi sjedi u fotelji. Fino je biti direktor i primati pla?u. A ovamo kad treba, kae Ministre puklo je, kabal, visoko – naponski kabal, ne znam ta ?u. Tvoje je da rijei, da nas obavijesti u to kra?em roku. Prekinuti nastavu, obavijestiti kad ?e je nadoknaditi i rijeiti problem. Naravno, u koliko se moe. Ili poslati informaciju koliko to kota novca, pa da mi moemo vidjeti. A te stvari koje se doga?aju, doista idu na teret Ministarstva. I ne samo to, nego i kola Miostrah, evo sad se isto nadovezuje i na to pitanje. Škole naprave problem, naprave da kaem pravne popuste. Onda se to vra?a kao bumerang u Ministarstvo. Ovdje otvoreno kaem, ne?u se zalagati i niti odgovarati za bilo koga ko svoj posao ne radi ?estito. A ostala pitanja, dobi?e te napismeno. Ja ovdje isto, uvaenom kolegi Škrgi?u i proli put je to pitao i to je problem. Ja imam stalnu komunikaciju sa Rektorom, Univerzitetom i traio sam analizu, uskoro ?e mi biti na stolu. Pa naravno bi?e obavijeteno i program rada Univerziteta, a i ovi smjerovi to ste o tom razgovarali. Zahvaljujem jo jednom. Hvala." 

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Predstavnicima Kantonalnih institucija, u skladu sa ?lanom 191. Stav 4. Rok za dostavljanje odgovora na poslani?ka pitanja je petnaest dana, u koliko se nije dobio odgovor u usmenoj formi."

Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense