Zadnje iz kategorije:
XXI sjednica
21. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa dvadeset i prve sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
XXI sjednica

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Molim zastupnike da prijave poslani?ka pitanja."

Poslanica Elvira Abdi? Jelenovi?:

"Pozdravljam sve nazo?ne. Za danas imam jedno izaslani?ko pitanje. Upu?ujem ga Ministru industrije, energetike i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine, Agenciji za privatizaciju Unsko – sanskog kantona i Agenciji za privatizaciju Federacije BiH.
Obrazloenje:
Na pitanje, zato su u predloenom programu sanacija Agrokomerca, kojeg je sa?inila uprava drutva, nita ne govori o Agrokomercu – Ljubljana i njegovom sjeditu u centru Ljubljane, Ministar industrije, energetike i rudarstva je odgovorio da se ta imovina ne spominje jer je ista iskazana u pasivnom podbilansu i u skladu sa vae?im zakonom knjiena na teret kapitala drutva i ingerencije nad istom je preuzela Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine. Na nau alost, svaka novo izabrana Vlada BiH ima novo obrazloenje za nezakonitosti koje ?ine, pa i nove ideje koje nas u pravilu vode u propast. Da bi bili bolje upu?eni u te radnje, postavljam slijede?a pitanja:
-    Zato su onda u programu sanacija Agrokomerca, navedena poduze?a Agrokomerc – Beograd i Agrokomerc – Karlovac, kada je njihov pravni status isti kao Agrokomerc – Ljubljana?
-    Kolika je knjigovodstvena vrijednost poslovnog prostora u centru Ljubljane i kolika mu je povrina?
-    Kakve su obaveze Vlade Federacije prema poduze?ima Agrokomerc – Beograd, Agrokomerc – Karlovac i Agrokomerc – Ljubljana, obzirom da su sva tri poduze?a registrirana kao drutva sa ograni?enom odgovorno?u, prema zakonu o godpodarskim drutvima u zemljama u kojima su osnovana?
Molim pismeni odgovor na postavljena pitanja. Zahvaljujem."
 

Poslanik Šefik Veladi?:

"Prije svega, elim vas sviju skupa selamiti i pozdraviti. Ja ?u vrlo kratka dva pitanja postaviti danas.
-    Prvo pitanje je Ministarstvu za bora?ka pitanja. Kada ?e na dnevni red do?i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca? Po programu rada Skuptine, to je planirano za februar mjesec, jo uvijek to nemamo na klupama. Govorim ovo iz razloga to dosta ljudi ?eka tu izmjenu, s obzirom da su izgubili status izmjenom Zakona 2009, a trenutno je program legalizacije po op?inama, koji ?e trajati do 6 – 7 mjeseci. I ako taj Zakon ne budemo donijeli slijede?i mjesec, ogromni broj ljudi ?e ostati bez prava odnosno bez mogu?nosti da iskoristi svoje pravo putem legalizacije. Ja molim zaista Ministarstvo da na slijede?u sjednicu Skuptine proslijedi Prijedlog izmjene i dopune Zakona, kako bi mogli omogu?iti ljudima da iskoriste svoja prava.
-    Drugo pitanje je bilo namjenjeno Premijeru. S obzirom da njega nema i nema nikog od Ministara i to me malo ?udi. Istek je onog perioda privremenog finansiranja, a nemamo budeta. I niko ga ne spominje. U ekspozeu Premijera kod imenovanja Vlade re?eno je da ne?e se ponavljati stvari koje su bile do sada. Da se budet donosi pet do dvanaest ili dvanaest i pet. Ve? da ?e se nacrt budeta na?i u desetom mjesecu, a prijedlog budeta u roku, odnosno zakonskom roku, dvanaestom mjesecu. Mi smo na izmaku tre?eg mjeseca, a od budeta ni slovo. Nemamo jo ni nacrta, a o prijedlogu da ne govorimo. Šta ?e biti kada istekne mjesec? Kako ?e se finansirati institucije? Kako ?e uposleni dobiti platu? Zaista, sve su ovo pitanja na koja bi trebao danas ili Premijer, ili neko ovlaten od njega da odgovori.
Hvala."

Poslanik Dejan Duri?:

"Pozdravljam sve prisutne u dvorani. Ja sam za danas imao dva zastupni?ka pitanja prema Fondu za komunalne djelatnosti i infrastrukturi. Ju?er sam dobio odgovor na jedno. Po?eli su ?istiti ono granje u vrti?u, pa ?e djeca mo?i da se igraju. Drugo pitanje ponovo postavljam zna?i Fondu za komunalne djelatnosti i infrastrukturu i Kantonalnoj direkciji za ceste:
-    Kada je u planu da se asfaltira put do Sko?aja?
Napominjem da je neku no? bio saobra?ajni udes, gdje su ljudi sletitli u provaliju. Sre?om, bez smrtnih posljedica, ali sa teim povredama. Pa bih stvarno molio to hitniji odgovor. Do sad nisam dobio odgovor na pitanje. Zahvaljujem." 

Poslanik Jasmin Emri?:

"Selam Alejkum i dobar dan svim prisutnima. Ja bih prvo elio znati razloge zato se pravovremeno ne dostavljaju odgovori na postavljena poslani?ka pitanja? Ja sam prije 4 mjeseca postavio pitanje vezano za informaciju o realizaciji vodosnabdijevanja vodovodnog sistema Oraac – grad. S obzirom da do danas nisam dobio nikakvu informaciju, gra?ani su se interesirali ta je sa tim projektom? I elio bih da se dostavi odgovor na poslani?ko pitanje, kako bi gra?ani koji imaju interesa za rjeavanje ovog projekta, bili pravovremeno informirani. Tako?er sam pripremio poslani?ko pitanje, koje je ve? poslanik, gospodin Šefik Veladi?, postavio Vladi koje ovdje nema. A to je:
-    Zato se kre zakonom odre?eni rokovi za dostavljanje budeta u Parlamentarnu proceduru?
-    Koji su razlozi i obrazloenje?
Mislim da danas ova Skuptina mora dobiti neko obrazloenje od Vlade, da budet za teku?u 2012 godinu nije dostavljen Skuptini pravovremeno. Hvala."

Poslanik Mirvet Beganovi?:

"Potovane dame i godpodo, koristim priliku da pozdravim sve prisutne na dananjoj Skuptini. Kao prvo, iznio bih iskreno nezadovoljstvo sa aspekta odgovora. Na zadnjoj Skuptini ja sam postavio pitanje, ta ?e Vlada poduzeti na nezakonitim imenovanjem upravnog odbora Doma Zdravlja u Velikoj Kladui? Kada je prekren Zakon o zdravstvu, gdje nije imao niko ispred predstavnika zaposlenih radnika. I novi upravni odbor ve? donosi neke pravilnike, akte, koji nisu u skladu sa zakonom. Tako da na to postavljeno pitanje nemam odgovora pismenog. I drugo, isto odgovor Ministarstva poljoprivrede, koje je proslijedilo Javnom Poduze?u „Unsko – sanske ume“ pitanje zamjene izvorita vovotoka rijeke Kladunice, to jest potoka Pe?ina. A za danas imam dva pitanja:
Moje prvo pitanje je Vladi Unsko – sanskog kantona:
-    Kada ?e ova Vlada pripremiti program uteda, racionalizacije troenja budeta?
Moramo biti svjesni u dananje vrijeme u kakvom se nalazi ova drava i ovaj kanton. Mi na alost jo uvijek nemamo nikakvog programa uteda. Pla?e se smanjuju. Nije problem smanjenje. Problem je namjene tog smanjenja. Ako smanjujemo pla?e i trokove, mora biti zato idu. A ne da se okolo s jedne strane budetska sredstva dijele i razbacuju, a sa druge strane mi sve dublje tonemo. Zna?i kada ?e Vlada konkretno ponuditi program, kada ?e po?eti reforma organa javne uprave i kada ?emo krenuti sa racionalizacijom trokova u ovom budetu. Realno planirati, realno troiti.
Moje drugo pitanje, odnosi se tako?e Vladi Unsko – sanskog kantona i Ministarstvu zdravstva:
Ova Skuptina je usvojila zaklju?ak da se pokrene inicijativa razdvajanja Ministarstva zdravstva     i Ministarstva socijalne politike. Iz razloga to danas sva Ministarstva razna, dijele razne pakete socijalne pomo?i, jednokratne pomo?i, a mi naovom kantonu jo uvijek nemamo socijalnu kartu. I onda dajemo jednu pomo? koja je vrlo specifi?na. Damo poklon dvije litre ulja, vre?u brana i to je 15 dana, 20 dana i nismo nita rijeili. A s druge strane imamo stanje da nae robne rezerve u budetu i ove godine i prole godine nemaju nita. A znamo, evo ova godina vrlo specifi?na, kako ?e biti, bi?e sve tee i tee. Zna?i moje je pitanje:
-    Šta poduzima Ministarstvo zdravstva sa aspekta razdvajanja? Zna?i zdravstva, na Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo socijalne politike. I zna?i tog stanja sa socijalnog aspekta. Kada ?e biti izra?ena socijalna karta i kada ?e se definisati na?in pruanja pomo?i socijalnim kategorijama?
 Da to ne bude danas, svako Ministarstvo, svako na neki na?in eli danas da kupi glasove. Umjesto da daju sjeme da ljudi posiju, da imaju ta ueti. Jedan paket od 50 maraka pomae 10 dana, ali ne pomae dugoro?no. A ima prostora zna?i da se ljudima da sjeme da posiju, pa ?e imati neto due i bolje ivjeti. Hvala lijepa."

Poslanik Ismet Doli?:

"Dobar dan za sve u?esnike u radu dananje Skuptine, kao za sluatelje i gledatelje kantonalne radio i televizije. Za danas imam dva za stupni?ka pitanja. Prvo je za Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko – sanskog kantona, odnosno za gospodina direktora Suada Hamzabegovi?a. Ovako ?u ga formulirati:
-    Svima je poznato da op?ina Velika Kladua ima najmanji postotak osiguranih osoba na Unsko – sanskom kantonu, ili oko 66% osiguranih. Dok taj postotak na primjer u op?ini Biha?, iznosi 93%. Interesira me zbog ?ega je ovaj postotak tako nizak u Kladui, a opet visok u Biha?u? Molim Vas da mi pismeno dostavite sve mogu?nosti, na koji na?in gra?ani Kladue i drugih op?ina mogu ostvariti osiguranje, po?evi od novoro?ene bebe, do osoba u poznim godinama.
Moje drugo pitanje je za Vladu, odnosno Ministarstvo pravosu?a i uprave Unsko – sanskog kantona, gospodina Ministra koji nije ovdje, ali se nadam da ?e sluba prenijeti moje pitanje. A ono glasi:
-    Što Vlada, odnosno Vae Ministarstvo radi, ili planira raditi na polju reforme pravosu?a u Unsko – sanskom kantonu?
Ovdje prvenstveno mislim na ona reformska djelovanja koja bi dovela do aurnijeg i breg rjeavanja sudskih predmeta. Ovo sadanje stanje je neodrivo i predstavlja ogroman problem. Ako se rjeavanje sudskih predmete ne ubrza, bojim se da su sva naa nastojanja da se izvu?emo iz za?aranog kruga siromatva osu?ena na neuspjeh. Tako?er sa ovakvim pravosu?em krimo osnovna ljudska prava gra?ana Unsko – sanskog kantona. Ovo pitanje postavljam iz dva razloga. Prvo. Prije neki dan u Kladui sam prisustvovao najtunijem doga?aju u svom ivotu. Naime, sudski spor je trajao 41 godinu, da bi se okon?ao deloacijom jedne cijele obitelji. Zamislite. To su dvije generacije koje su ro?ene u jednoj ku?i oko ?ijeg vlasnitva se vodi spor. Da nije isuvie alosno, jer neki mogu izgubiti svoju rodnu ku?u, bilo bi i smjeno. I drugi razlog zato postavljam ovo drugo pitanje je tako?er, nedavno sam pomagao jednom svom starijem ro?aku oko dokumentacije za ostavinsku raspravu. Kada sam predao tu dokumentaciju, upitao sam sudsku djelatnicu kada moj ro?ak moe o?ekivati poziv suda? Rekla je za od prilike godinu dana. Zamislite. Godina dana. Bez pournice. A stotine nezaposlenih pravnika na zavodima za zapoljavanje. Predmet mog ro?aka moe pripremiti ?ak i student prava prve godine, od jutra do pauze, a taksa koju bi sud naplatio iznosi 3000 konvertibilnih maraka. Jedan obi?ni pripravnik bi mogao zaraditi svoju pla?u za jedno prijepodne, a gra?ani i drugi mogli bi biti zadovoljni, zaraditi puno vie, ako se predmet rijei na vrijeme. Zahvaljujem se."

Poslanik Sead Kadi?:

"Ja vas sve skupa selamim i pozdravljam. I imam jedno pitanje. Na osnovu amandmana zastupnika u prolom mandatu, Ibrage Topi?a, od 07.04.2010 godine, a vezano za stipendiranje Mezene Dervievi? za kolovanje u Republici Turskoj. Zatim zaklju?ka Skuptine broj 01 – 2 – 4 – 492 / A 10 od 12.05.2010 godine. Te zaklju?ka Komisije za pravdu, ljudska prava, gra?anske slobode i jednakopravnosti spolova Skuptine Unsko – sanskog kantona od 24.02. o opravdanosti prestavke Mezene Dervievi?a, postavljam pitanje:
-    Je li se u MUP-u USK rijeilo to pitanje? I ako nije, kada ?e biti rijeeno?
Smatram da bi mi trebali rjeavati zaklju?ke koje donosi najvie zakonodavno tijelo ovoga kantona. Hvala lijepo."

Poslanik Admir Hadipai?:

"Ja tako?e koristim priliku da vas sviju sve prisutne iskreno selamim i pozdravim. Za danas imam dva poslani?ka pitanja.
-    Prvo poslani?ko pitanje upu?ujem Ministarstvu zdravstva, vezano zna?i, meni se obratilo Udruenje penzionera, odnosno penzioneri Op?ine Cazin. Da postavim pitanje vezano za probleme sa kojima se oni susre?u prilikom posjete i Domu Zdravlja i problema koje ina?e imaju kad je u pitanju oblast zdravstva. Ja ?u pokuati da elaboriram ono to su oni meni zna?i, a nadam se da ?e oni koji ?e voditi zapisnik danas i proslijediti pitanje, s obzirom da Ministra danas nema. Ono se prije svega odnosi na, zna?i problemi sa kojima se oni susre?u kad je u pitanju porodi?na medicina. S obzirom da ljudi koji su bolesni, a nisu hitan slu?aj, potrebno im je, zna?i zakaziva im se posjeta ljekaru u trajanju ?ak i do osam dana, a oni su trenutno bolesni. Nisu hitan slu?aj, pa se ne mogu obratiti ni hitnoj, a trebaju ?ekati ljekara. Odnosno kad se susre?u i sa lijekovima, zna?i za produenje lijekova koje redovito piju, pa im kau da trebaju do?i kod ljekara za osam dana, a on njima treba za dan ili dva ti lijekovi, pa to odulji, da nekoliko dana nemaju te potrebne lijekove. Tako?e zna?i pokuaj da se vide problemi sa esencijalnom listom, da proteze za zube budu na esencijalnoj listi, s obzirom da su u tim godinama kada im to treba. Pa evo da na taj na?in se pokua vidjeti da to do?e na esencijalnu listu. Ovo su moja pitanja kad su u pitanju udruenja penzionera. Naravno nisu ovo svi problemi, ali ima zna?i jo problema sa kojima se oni susre?u. Da se pokua u ?itavoj Federaciji izjedna?iti penzioneri, zna?i njihove usluge koje im pruaju u Domu Zdravlja i na kantonu, a i u ?itavoj Federaciji."

I drugo svoje pitanje upu?ujem Op?ini Bosanska Krupa i Ministarstvu vodoprivrede, umarstva i poljoprivrede Unsko – sanskog kantona. A odnosi se na naselje Vrletnica u Bosanskoj Krupi. Vezano za izgradnju vodovoda.
-    Ovaj projekat je zapo?et jo prije nekoliko godina. U proloj godini su bila neka sredstva izdvojena za finansiranje izgradnje ovog vodovoda. Pa zna?i upu?en je apel od tih gra?ana, da Op?ina Bosanska Krupa i nae Ministarstvo, Kantonalno Ministarstvo vodoprivrede, izdvoji sredstva, zna?i sa obzirom na onaj dio sredstava koji se prikuplja od vodnih naknada, da se usmjeri na zavretak ovog projekta s obzirom da gra?ani nemaju vode. Da se u prioritet stavi izgradnja tog vodovoda umjesto na regulaciju odre?enih potoka i vodotoka. Da se svim gra?anima obezbjedi pitka voda.
Ja molim da mi se dostave ovi odgovori u pismenoj formi. Zahvaljujem.


Poslanik Nijaz Hui?:


"Gospodine Predsjedavaju?i, zemjenici, koleginice i kolege. Ja za danas nemam poslani?ko pitanje. Nego elim sa ovog mjesta pokrenuti jednu inicijativu. ao mi je to ovdje nema Ministra obrazovanja. Naime radi se o Zakonu o nau?no – istraiva?koj djelatnosti.
-    elim sa ovog mjesta dakle pokrenuti inicijativu za donoenje ovog Zakona, obzirom da ?e se u najskorije vrijeme za sigurno, ukaza?e se potreba za jednim ovakvim zakonom na naem kantonu.
elim to kratko obrazloiti jednom ?injenicom. A to je da trenutno sedam kantona u naoj zemlji nema ovaj, u Federaciji dakle nema ovoga zakona. Mi smo jedan od tih kantona koji nema taj zakon. ?injenica je da mi sa svih nivoa vlasti izdvajamo tek 0,05% za nauku u dravi Bosni i Hercegovini, za razliku od Evropskog prosjeka koji je negdje oko 3%. Kanton smo koji ima Univerzitet, koji ima nau?no – nastavne radnike, koji zasigurno imaju potrebe za jednim ovakvim zakonom. A sa druge strane, ono to me posebno ponukalo, dakle kad je u pitanju ovaj zakon i gdje nalazim razlog za njegovo to skorije donoenje, po mogu?nosti ?ak to vie u ovoj godini, je ?injenica da mi trenutno kao drava koristimo od 5 fondova, dakle pristupnih, mi koristimo sredstva iz 2 fonda koji su nam dostupni iz Evropske Unije. U najskorije vrijeme ja se nadam, dakle dobijanjem kandidatskog statusa nae zemlje, mo?i ?emo koristiti jo izvora iz tri fonda. Jedan od tih fondova je dakle za nau?no – istraiva?ki rad. Zbog toga smatram da ovaj kanton bi trebao spremno do?ekati mogu?nost apliciranja. Bar na takav na?in da nai nau?ni radnici apliciraju prema barem tim Evropskim fondovima. Kako bi vratili to barem na onaj prijeratni nivo, kada je Bosna i Hercegovina izdvajala negdje oko 1% za nauku. Zahvaljujem."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Uvaene kolegice i kolege. Ja ?u postaviti jedno poslani?ko pitanje. A pitanje upu?ujem Ministarstvu za gra?enje i prostorno ure?enje:
-    Da li je Ministarstvo za gra?enje pripremilo Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prostornom ure?enju i gra?enju?
Naime, Skuptina kantona je prije odre?enog perioda donijela Zaklju?ak kojim se prihvata inicijativa na?elnika sa podru?ja op?ina, sa svih op?ina Unsko – sanskog kantona. Resorno Ministarstvo je odredilo kao nosioca aktivnosti izrade Prijedloga Zakona i dalo jedan razuman rok, a to je mjesec dana, da se isti Prijedlog dostavi u Skuptinsku proceduru. S obzirom da je taj rok proao. Da u slubu Skuptine nije doao Prijedlog Zuakona, evo dakle upu?ujem pitanje da li je izra?en Prijedlog Zakona i da li je upu?en na Vladu? I elim samo da iznesem jednu konstataciju. Naime, ovih dana fizi?ka i pravna lica su dosta dopisa uputila meni kao Predsjedavaju?em Skuptine, a ti?u se Zakona o komunalnim djelatnostima. Skuptina kantona je izmjenama Zakona dala rok 90 dana. Sporni ?lan koji tretira registraciju motornih vozila, gdje smo traili uvezanost institucija koje u?estvuju u samoj provjeri upla?enih naknada komunalnih djelatnosti, poto se to nije desilo, a rok je istekao, evo elim da kaem da sam ja kao Predsjedavaju?i pokrenuo inicijativu za izmjenu Zakona, da je kolegij Skuptine jednoglasno to prihvatio i Zaklju?kom koji je ju?e ovdje usvojen, za narednu sjednicu trai se da se dostavi Prijedlog Zakona o komunalnim djelatnostima po skra?enom postupku. Hvala lijepa."

Poslanik Muhamed Škrgi?:

"Gospodo Predsjedavaju?i, uvaene kolegice i kolege poslanici, predstavnici Vlade, medija, Me?unarodne Zajednice, uljudno vas pozdravljam. Ja imam jedno poslani?ko pitanje vezano za sudsku praksu, koja po mom miljenju, rijeeva na neprimjeren i nezakonit na?in brojne sudske sporove podneene ranije.
-    Naime, u proloj godini mi smo donijeli Zakon o sudskim taksama i taj Zakon se ne moe shodno mom usmenom pitanju Ministra pravde, ovdje kad smo glasali za taj Zakon, odnositi na sudske postupke ?ije su prijave podneene izme?u 5 i 10 godina ranije. Pa se sada trai da bi se proces kao pokrenuo, velika sudska taksa, obzirom na utuene iznose. I to u roku od 8 dana. Ili se odbacuje spor. Mi nismo, koliko ja znam i koliko me obavjestio Ministar, donijeli takav Zakon o sudskim taksama. Molim komentar Ministarstva u pismenom obliku, vezano za to. Hvala lijepa."

Poslanik Farko Hodi? – Hoda:

"Potovani, sve vas srda?no selamim i pozdravljam. Mi smo kao Skuptina na jednoj od prolih sjednica usvojili jedan Zaklju?ak. Da se na neki na?in zakonski, da li to uredbom, uredi eksploatacija, odnosno poslovanje Unsko – sanskih Šuma. Ja postavljam pitanje Vladi:
-    Ho?e li i kada ?e ozakoniti eksploataciju Unsko – sanskih uma?
Poto od decembra mjeseca oni rade po nikakvom Zakonu, ili ne postoji Zakon. Mi smo uputili inicijativu i Prijedlog Zakona o umama, poto je to podijeljena odgovornost. Ali to ?e vjerovatno pro?i vremena da se donese Zakon o umama, da li Federakni, da li kantonalni. Ali za to treba, da ne bi 800 ljudi nelegalno radilo, donijeti neki propis kojim ?e se ozakoniti ovaj vid posla. Toliko. Hvala."

Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Uvaena gospodo, sviju skupa vas selamim i pozdravljam. Ja pitanje upu?ujem Ministarstvu privrede Unsko – sanskog kantona i Agenciji za privatizaciju Unsko – sanskog kantona. Naime, svakodnevno pitaju radnici, bivi radnici, propalih privatiziranih preduze?a, zbog propale da kaem i kriminalne privatizacije. Ti radnici postavljaju pitanje. Radnici Rada Cazin, eljezare, Angropreduze?a i drugih preduze?a na Unsko – sanskom kantonu, koji su na ulici zbog propale privatizacije.
-     Ko ?e za njih uplatiti radni sta?
Mnogi od njih mogu u svoju zasluenu penziju, ali firma koja je propala, privatizirana, nije uplatila. Onaj koji je i kupio i pokrao tu firmu ne?e da uplati. E onda mora drava platiti. I ja predlaem da taj problem rijei drava preko budeta, a onda drava neka utuuje i trai onoga preko Agencije za privatizaciju, ko se ugovorom obavezao da plati te obaveze tim radnicima. Neka onda drava to ganja. Naime, tim radnicima treba platiti zaostala primanja, uvezati radni sta, ponuditi novo radno mjesto, ili finansijski rijeiti njegov status, kako bi i on mogao ekonomski i finansijski da normalno ivi, da prehranjuje svoju familiju, da vodi brigu o svojoj porodici. Zahvaljujem."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Gospodine Predsjedavaju?i, kao i zamjenici, uvaene kolege i kolegice, predstavnici medija. Ja ?u imati za danas jedno poslani?ko pitanje. Ali prije tog poslani?kog pitanja, nadoveza?u se na diskusiju gospodina Emri?a. Ja stvarno ne razumijem zato se ne dostavljaju odgovori ovoj instituciji? Ako ve? pitamo i postavljamo poslani?ka pitanja. To je vrlo lako i jednostavno, donijeti odgovore. Ili oni nas doivljavaju neozbiljnim. Ipak moraju znati da smo mi najvii zakonodavni organ na prostorima Unsko – sanskog kantona. Ili te institucije se jednostavno tako ponaaju kako se ponaaju, pa im ne pau ta poslani?ka pitanja. Evo i ovog puta ja ?u postaviti to poslani?ko pitanje, jer na ovo pitanje op?inski vije?nik u Sanskom Mostu nije uspio da dobije odgovor. Pa moda ovog puta da ?e se udostojiti nadleni organi da daju odgovor.
-    A moje pitanje se odnosi u svrhu dobijanja valjanog odgovora, pa s toga traim da mi se dostave informacije o broju zaposlenih, stru?noj spremi, poslovima i radnim zadacima koje obavljaju po sistematizaciji, zakonski osnov po kome se dobilo radno mjesto, datum i naziv javnog glasila u kojem su objavljene potrebe za izvrioca radnih zadataka. Zahtjev o informacijama se odnosi na slijede?e subjekte:
•    Javno Komunalno preduze?e Sana d.o.o. Sanski Most
•    Javno Komunalno preduze?e Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most
•    Javno Preduze?e Radio – Sana Sanski Most
•    Javno Preduze?e Gradska dvorana d.o.o. Sanski Most
•    Javno Preduze?e Veterinarska stanica Sanski Most
•    Javna Ustanova Op?inski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu Sanski Most
•    Javna Ustanova Narodna Biblioteka Sanski Most
•    Javna Ustanova Centar za socijalni rad Sanski Most
•    Javna Ustanova Centar za mlade, kulturu, sport, informisanje i kult medija Sanski Most
Volio bih da dobijem odgovor u pisanoj formi, ako je mogu?e? Hvala lijepo."

Poslanik Sulejman Kazi?:

"Uvaeno Predsjednitvo, cijenjene kolegice i kolege zastupnici, godpodo iz medija. Moje pitanje je Agenciji za privatizaciju. Ranije je imao praksu da prisustvuje ovdje. Danas ga ne vidim. Vezano je za drvnu industriju u Sanskom Mostu. Vlasnik koji je uveden u posjed firme, je u periodu u nazad godinu dana uglavnom izvla?io sekundarnu sirovinu. Sjekao je opremu, materijale, proizvodnju, kranove. Sve uglavnom izvukao u obliku sekundarne sirovine. Prodao to staro eljezo i firma sad prakti?no stoji. Dolo je do promjene u sindikatu.
-    Pa bih molio Agenciju za privatizaciju da dostavi svoj izvjetaj vezano za drvnu industriju u Sanskom Mostu. Stanje vlasnitva i proces koji Agencija vodi sa sadanjim tim vlasnikom. Hvala lijepa."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Zahvaljujem se gospodinu Kazi?u. Nema vie poslani?kih pitanja. elim samo da prije nego to dam mogu?nost usmenog odgovora predstavnicima kantonalnih institucija, da kaem, a to sam nekoliko puta i naglaavao. Da ?lanom 191. Stav 4. odgovori na poslani?ka pitanja se dostavljaju u roku od 15 dana, ukoliko se nije dobio usmeni odgovor. Sve ono to do?e u slubu Skuptine, odmah se proslije?uje zastupnicima koji su postavili poslani?ka pitanja.
Da li ima namjera za usmenim odgovorom?"

Odgovori na poslani?ka pitanja

Pomo?nik Ministra za bora?ka pitanja, gospodin Voji?:

"Uvaeno Predsjednitvo, dame i gospodo, ja vas selamim i pozdravljam. Na postavljeno poslani?ko pitanje uvaenog poslanika Šefika Veladi?a, oko donoenja Zakona izmjene i dopune Zakona kantonalnog o pravima branilaca, moram da Vam kaem da smo mi zavrili izmjene i dopune Zakona. Ali ?ekamo samo da ugradimo jo jedan ?lan u sami Zakon, poto imamo odre?eni broj pripadnika Armije BiH, HVO-a i MUP-a u periodu "92. – "95. koji su se vratili u republiku srpsku i o njima niko ne vodi brigu. Mi ?emo ugraditi u na Kantonalni Zakon odre?eni dio op?ina iz republike srpske, ipak da moemo da pomognemo tim borcima koji su se vratili. Trebalo je da se odri sastanak sa Federalnim Ministrom, da vidimo svi kantoni, koji dio op?ina ?e pokriti, tako da ?ekamo taj sastanak. On je bio zakazan prije 15 dana. Odgo?en je. Tako da jo nismo dobili zvani?no kad ?e se odrati taj sastanak, da bi moglizna?i da ugradimo u na Kantonalni Zakon."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Zahvaljujem se gospodinu Voji?u. Da li ima potrebe za davanjem usmenog odgovora? Nema. Samo da konstatujem, da Ministarstva i kantonalne institucije nisu duni dostaviti odgovor u pisanoj formi, kada se dobije usmeni odgovor."

Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense