Zadnje iz kategorije:
XXII sjednica
22. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa dvadeset i druge sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
XXII sjednica

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Molim zastupnike da prijave poslani?ka pitanja."

Poslanik Dejan Duri?:

"Dame i gospodo, ja vas sviju srda?no pozdravljam. Na proloj sjednici sam htio postaviti jedno zastupni?ko pitanje, pa sam primijetio da su postavili skelu ovdje u dvoritu vrti?a. Ra?unao sam da nema potrebe da postavljam to pitanje, me?utim ta skela i dalje stoji. Ja sad molim nadlene institucije op?ine Biha? da se ta skela iskoristi za ono za to je namjenjena. Zna?i trebaju ono granje da pokreu. Djeca su u opasnosti, ako slu?ajno iza?u van. Odnosno djeca se ne igraju nikako vani. Dolazi lijepo vrijeme. Moete zamisliti kako je tetama drati grupu djece unutra u vrti?u, objanjavati im da se ne mogu i?i igrati na igralite. Ja stvarno molim da se to rijei. Zahvaljujem."

Poslanik Muhamed Škrgi?:

"Kolegice i kolege poslanici, predstavnici Vlade, medija, me?unarodne zajednice i ostalih, elim vas uljudno pozdraviti. Naime, ja sam izaao da postavim pitanje o pitanju. Ja sam prije ?etiri sjednice postavio jedno pitanje, koje je glasilo: Šta je sa opremom za deminiranje? Koja je donirana. Gdje se nalazi? U kojoj je funkciji? Ko s njom gospodari? I tako dalje. Odgovora nema. Ciljano ga nema. Molim vas, da ukoliko ovako ciljano se izbjegavaju odgovori i ne budem ih imao, ja ?u u narednim sjednicama u vrijeme poslani?kih pitanja izi?i i ne?u prisustvovati. Drugi slu?aj. O obrazovanju, tako?er prije ?etiri sjednice. Molim za informacije, kako bih mogao kvalitetnije doprinijeti ra?i?avanju pitanja vanijih za budet. Ne dobijem odgovore i onda izlazim ovdje i diskutujem. Nakon toga i danju i no?u me zovu ljudi iz obrazovanja i kau da podaci koje sam ja govorio nisu ta?ni. Ja podatke naao u budetu. Upravo sam zato i traio, znaju?i da ?e u budetu biti falsifikovani. Molim tako?er da mi se odgovori na to pitanje. U protivnom, na slijede?oj sjednici ne budem li imao odgovore, u skladu sa naim pravilnikom, a to je 15 dana, ne?u prisustvovati vie nikad ovom dijelu koji se zove poslani?ka pitanja. Hvala lijepa." 

Poslanik Ismet Doli?:

"Dobar dan svim nazo?nima, kao i u?esnicima u radu dananje Skuptine, odnosno sluateljima i gledateljima Kantonalne radio i televizije. Imam dva zastupni?ka pitanja. Prvo je za Ministra obrazovanja. Odnosi se na imenovanje direktora osnovnih kola. Naime, ovih dana sam bio kontaktiran od nekoliko ?lanova bivih upravnih odbora u Prvoj Osnovnoj Školi Velika Kladua. Tako?er, Osnovna Škola Otoka. Koji su me zamolili da postavim ovo pitanje. Naime, o ?emu se radi? Radi se o tome da prilikom imenovanja, odnosno izbora direktora u osnovnoj koli, raspie se natje?aj, Ministarstvo formira svoju komisiju koja izvri intervju i da preporuku, odnosno prijedlog osobe koju ?e upravni odbor, odnosno kolski odbor imenovati. U slu?aju Prve Osnovne Škole Velika Kladua i Osnovne Škole u Otoci, kolski odbor nije prihvatio preporuku Ministarstva, odnosno komisije koju je formiralo Ministarstvo. Ono je izvrilo druga?ije imenovanje. Me?utim, Ministarstvo nije dalo saglasnost ve? smjenilo iste takve i postavilo privremeni kolski odbor koji je potvrdio preporuku. I to je sve okej, da se nije desio slu?aj u Sanskom Mostu, gdje je bio obrnut slu?aj. Zna?i u ovom drugom slu?aju komisija Ministarstva je dala svoju preporuku, tu istu preporuku nije prihvatio kolski odbor i naravno tako?er, ali ovdje se desilo da je Ministarstvo tada potvrdilo tog direktora za kolu i nije smjenilo kolski odbor. Moje pitanje bi glasilo: Po kojim kriterijima Ministar obrazovanja, odnosno Ministarstvo obrazovanja prihvata izbor odre?enog direktora u jednim kolama, a u drugim kolama ne, kada se radi o istim ili sli?nim slu?ajevima? I moje drugo pitanje. Ono se odnosi na komisiju za koncesije, a implicitno je i Ministarstvo poljoprivrede. Naime, u povratni?kom naselju, u povratni?kim naseljima u mjesnoj zajednici Bosanska Bojna, gdje su uglavnom povratnici Srbske nacionalnosti, ima puno zemlje koja je predmet iznajmljivanja sa strane Agrokomerca, ili dodjeljivanja koncesije od strane drave. Ne znam da li je javnost upoznata, ali je vezano za tu zemlju bilo upotrebe vatrenog oruja? Zna?i, pucalo se pukama. I sve ivo. Naravno, nastoji se da se to sve prikrije javnosti. Ovih dana tako?er je dolo do fizi?kog obra?una izme?u jednog koncesionara i mjetanina. Naime, o ?emu se radi? Prilikom davanja koncesije, komisija trai samo katastarsku ?esticu i koncesionara ne uvede u posjed. I deeva se da koncesionar nije upoznat sa povrinom, odnosno parcelom koju je dobio na koncesiji. I onda on ore, ili koristi tu?u zemlju. Samo jo sekund. Da nebi dolo, jer ovi mjetani prijete kolektivnim iseljavanjem. Volio bih zaista da ova komisija i Ministarstvo na neki na?in da budu aurniji i pedantniji u ovom. Da ne do?e do ovakvih slu?ajeva. Hvala."

Poslanik Emir Tatli?:

"Gospodo Predsjedavaju?i, Ministri u Vladi, dragi gosti, mediji, dame i gospodo poslanici. Sve vas srda?no selamim i pozdravljam. Danas imam jedno poslani?ko pitanje. Upu?ujem na adresu Ministarstva unutarnjih poslova. Naime, zabrinuti gra?ani Biha?a i Kladue su me zamolili da traim informaciju o trenutnoj bezbjednosnoj situaciji na naem kantonu. S obzirom da u Biha?u imamo sve u?estalije plja?ke i provale, koje bih okarakterisao kao i bezobrazne. Naime, u samom centru grada u zadnjih mjesec, dva dana, provaljen je skoro sve i jedan poslovni prostor i objekat. Pa i stambeni stanovi. Ide se ?ak i dotle da je prole sedmice, odnosno predprole, provaljen i poslovni prostor ta?no preko puta Kantonalnog MUP-a. A vidjeli smo i sami ta se deava u Velikoj Kladui, kada je napadnut mladi? u autobusu. Pa poslije toga, mladi? je zavrio u bolnici. Poslije toga je krenula da kaem krvna osveta, pa je napada? sa?ekan ponovo u autobusu, od strane rodbine mladi?a. Mene zanima ta policija poduzima po tom slu?aju? Da li ?emo mi dopustiti da se deavaju ovakve stvari, ili ?e policija reagovati na vrijeme i sankcionisati i sprije?iti da se takve stvari deavaju na naem kantonu? Toliko i hvala."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Gospodine Predsjedavaju?i, Roi?, Ministri u Vladi Unsko – sanskog kantona, uvaene poslanice i poslanici, predstavnici medija i dragi gosti. Ja za dananju Skuptinu u sklopu ta?ke poslani?ka pitanja, imam dva poslani?ka pitanja. Prvo pitanje upu?ujem gospodinu Predsjedavaju?em, gospodinu Roi?u. Iz jednog razloga. Mi poslanici kada diskutiramo o odre?enoj temi, odre?enoj ta?ci, kada je predlaga? tu i kada iznese stavove, da li se radi o zakonu, ili o ne?em drugom i kad se zaklju?i rasprava primijetili ste da smo uskra?eni za bilo kakvu diskusiju, kada taj koji je predlagao odre?eni zakon, ili odre?enu odluku, zavri svoje izlaganje. Bili ste svjedoci na proloj Skuptini, kada smo raspravljali o budetu, kada se zaklju?ila rasprava, Premijer, gospodin Lipova?a, je iznio niz kvalifikacija na moj ra?un. Mogu sad slobodno re?i da je to bilo i uvrijedljivog karaktera. Mi smo uskra?eni za pravo da nakon toga uputimo repliku, ili bilo ta drugo osim da se pozovemo na poslovnik. A onda moramo re?i koji je ?lan povrije?en. Vi morate znati gospodine Predsjedavaju?i Roi?, ja u svom izlaganju u pri?i o budetu nisam nita rekao kada sam pri?ao o zapoljavanju odre?enog broja ljudi u protekloj godini. Ja sam samo prenio ono to su gospodinu Premijeru rekli njegovi strana?ki krugovi na konvenciji SDP-a u Cazinu i u Biha?u. Oko upoljavanja tih 300 i neto radnika. Nita drugo nisam rekao. Samo sam prenio to. Druga stvar, kada smo pri?ali o godinama, on je moda postupio malo ?udno rekavi da sam ja u izvjesnoj mjeri moda star. Ja moram prenijeti Vama gospodine Predsjedavaju?i, u mojim godinama nikad se nikom ne?e dogoditi da kae svaki put kada pro?em pored Dravnog Parlametna, kaem sebi glupane. Ili, nisam znao da ?u biti kurban u Krajini. I tre?a stvar, kada su u pitanju glasovi. Meni je Premijer imputirao da je dobio 30 puta vie glasova od mene. Mi smo izabrani voljom naroda koliko znam, mi smo izabrani dunosnici, Vlada je imenovana od strane nas. I sa te strane elim re?i da ne treba ulaziti u polemiku koliko je ko dobio glasova, jer glasovi su promjenjiva kategorija. Mi znamo da mi iz SBB-a nismo nikom pri?ali o otvaranju fabrika, nismo pri?ali o zapoljavanju desetina hiljada ljudi, nismo pri?ali o kargo centru. Na kraju krajeva, nismo obmanjivali bira?e. Isto tako znamo, u politi?koj istoriji Bosne i Hercegovine da su mnogi koji su pri?ali o Bosni bez entiteta, obmanjivali javnost, pa na kraju znamo kako su proli. I tre?a stvar koju ?u da kaem, kao to je rekao na nedavnoj hudbi uvaeni reis efendija Ceri?, Musliman ne smije dozvoliti da ga jedna te iste zmija iz iste rupe ujede dva puta. Moje drugo pitanje odnosi se na Unsko – sansku televiziju. Poto je tu direktorica. Mi ?esto puta gledamo priloge koji do?u iz gradova."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Privodite kraju poslani?ko pitanje."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Imamo ?esto puta gledati priloge koji do?u iz ostalih krajeva posredstvom drugih televizija, ali iz Sanskog Mosta vi kada dobijete prilog vi ga u cijelosti objavite. Taj prilog, moram Vam re?i direktorice, nije toliko istinit, poto je friziran, i ja bih Vas molio u narednom periodu da Vi poaljete svog novinara da on izvjetava sa op?inskih vije?a Sanskog Mosta. Jer tamo se ne ?uje glas opozicije. Tamo se samo ?uje ono kako je napisano od strane vladaju?ih struktura. I druga stvar, svagdje u svijetu se kae za kameru kamera, jedino u Sanskom Mostu se kae kambera, a za kamermana se kae kamberman. Hvala."

Poslanica Elvira Abdi? Jelenovi?:

"Dobar dan. Ja pozdravljam sve nazo?ne. Za danas imam dva izaslani?ka pitanja. Prvo upu?ujem Ministarstvu pravosu?a i Ministarstvu finansija Unsko – sanskog kantona. Analiziraju?i budete Unsko – sanskog kantona od 2006 do 2012 godine, od kada sam poslanik, uo?ila sam da se izdvajaju ogromna sredstva za rad raznih udruenja koja okupljaju bora?ke populacije. Kako smo prilikom analiziranja programa rada Fonda za izgradnju stanova, doli do spoznaje da se i liste za dodjelu stanova kreiraju unutar bora?kih udruenja i po osnovu rada ovog Fonda, bora?ka udruenja ostvaruju prihode, postavljam slijede?a pitanja: Koliko bora?kih udruenja je registrirano u Unsko – sanskom kantonu i pod kojim imenom? Koliko je ukupno izdvojeno sredstava iz budeta Unsko – sanskog kantona za svako pojedino udruenje, od zavretka rata do danas? Koji su kriteriji za dodjelu sredstava i kojim javnim glasilima su objavljeni? Koji su mehanizmi kontrole Vlade Unsko – sanskog kantona nad utrokom tih sredstava? Moje drugo izaslani?ko pitanje upu?ujem Vladi Federacije BiH i Ministru industrije, energetike i rudarstva u Federaciji BiH. Na sjednici Skuptine Unsko – sanskog kantona odrane 30.07.2007 godine, postavila sam pitanje i nakon toga nekoliko pournica, na koje nisam dobila odgovor. Obzirom da se pitanje odnosi na Bosna Lijek, koji u posljednje vrijeme pobu?uje panju u BiH, a samim tim i ve?i oprez kod onih koji su ?udnim poslovnim potezima i transakcijama doli do velikog bogatstva, ovaj put se nadam da ?u ipak dobiti odgovor. Naime, pitanje glasi: U poslovnom dnevniku od 16.04.2007 godine objavljen je ?lanak pod naslovom „Libiji 9,04% Bosna Lijeka“ u kojem izme?u ostalog stoji: Krajem prolog tjedna Vlada Federacije BiH odlu?ila 9,04% vlasnitva Bosna Lijeka ustupiti Libijskoj damahiriji. Za kredit koji je prije nekoliko godina uzela od te drave za saniranje Veliko Kladukoga Agrokomerca, Zeni?ke eljezare i Zavidovi?ke Krivaje. Pitanje glasi: Kada i koliki iznos kredita je iz ovog aranmana dobio Agrokomerc i pod kojim uvjetima? Koji su dijelovi poduze?a sanirani iz tih sredstava i da li je Agrokomerc ispunio preuzete obveze? Zahvaljujem."

Poslanik Mladen Loni?:

"Pozdravljam sve prisutne. Ja imam jedno poslani?ko pitanje Ministarstvu unutranjih poslova, Ministarstvu poljoprivrede i direktoru inspekcije. Radi se o nomadskim jatima, u stvari ov?arima, na optini Bosanska Krupa. Gra?ani optine Bosanska Krupa, kome se god obratili od tih ljudi, od tih slubi, nisu dobili pomo?i. Znamo da nomadska jata ne mogu se kretati putem tako bez obezbje?enja. Da ne mogu se zadravati po selima gdje nije njihovo vlasnitvo zemlje. Ne mogu praviti tetu drugim gra?anima. Osam dana na Vranjskoj se pravi teta gra?anima. Me?utim, niko nita ne poduzima. Odu u policiju, policajac iza?e gore i kae nije naa sluba. Zovne direktora inspekcije, kae nije u mojoj nadlenosti, ne mogu ja kanjavati ljude. Onda mislim da Ministarstvo poljoprivrede javno da na televiziji i kae, gra?ani nemojte nemojte sijati strna ita, nita, to ?e ov?ari nai?i pa ?e napraviti vam tetu. Bolje vam je da nema te tete, a da ne bude nekih sukoba."

Poslanik Jasmin Emri?:

"Selam alejkum i dobar dan. Gospodine Predsjedavaju?i, zamjenici, ?lanovi Vlade Unsko – sanskog kantona, uvaeni gosti, kolegice i kolege poslanici, elim vam ugodan i uspjean rad na dananjoj sjednici. Prvo pitanje postavit ?u direktoru Pedagokog Zavoda Unsko – sanskog kantona. Da li je ta?no da su u Pedagokom Zavodu dvojica zaposlenika istovremeno 6. aprila dobila trenutni otkaz bez otkaznog roka, te bez provedene propisane zakonske procedure, sa obrazloenjem da im se ne prihvataju mjese?ni izvjetaji o radu? Kako smo obavijeteni, stvarni razlog navedenih nezakonskih otkaza je to to je upravni odbor na svojim sjednicama pokrenuo pitanje penzionisanja i uvida u radnu knjiicu direktora Pedagokog Zavoda, te pitanje obaveze finansijskog izvjetavanja osniva?a, jer je jedan od zaposlenika koji su dobili otkaz, ?lan upravnog odbora Zavoda iz reda zaposlenika, a drugi zaposlenik je osoba koja je due vrijeme kolegama i direktoru ukazivala na odre?ene nepravilnosti u poslovanju Zavoda. Drugo pitanje upu?ujem direktoru Direkcije za ceste Unsko – sanskog kantona. Od kojeg traim informaciju, kada ?e biti izvrena sanacija regionalnog puta 401 B na dionici Konjodor – Gnjilavac? Te da li ?e se i u kojem obimu nastaviti rekonstrukcija kriti?nih, potpuno propalih dionica ovog putnog pravca? elim navesti da je ovaj regionalni put sa veoma gustim svakodnevnim saobra?ajem veoma vana komunikacija za op?ine Buim i Cazin. A s obzirom na njeno veoma loe postoje?e stanje sa propalom kolovoznom konstrukcijom, koja oteava vonju i bezbjednost saobra?aja, ovaj putni pravac je prioritet za rekonstrukciju i modernizaciju. Molim da se informacija dostavi u to kra?em roku. Hvala."

Poslanik Farko Hodi? – Hoda:

"Potovani, ja vas sve skupa selamim i pozdravljam. Uvaeno Predsjednitvo, Predsjedavaju?i Skuptine, Ministri, kolege poslanici. Ja imam poslani?ko pitanje. Jedno ili dva, ali kad sve svedete to je jedno poslani?ko pitanje. Odnosi se na Vladu, odnosno na Ministarstvo poljoprivrede. Poto krue pri?e u zadnje vrijeme oko uvoza visoko steonih junica. Ja ?u postaviti pitanje, ono ima dosta podpitanja. Ja se nadam da ?e Ministarstvo odgovoriti na sve ovo. Pitanje je slijede?e: Koliki je kontigent visoko steonih junica, nabavljen za potrebe gra?ana Unsko – sanskog kantona iz revolving fonda u saradnji sa mljekarom Megle, od strane Ministarstva poljoprivrede i Vlade? Po kojoj cijeni? Ko je bio uvoznik? Da li su izvrene finansijske obaveze prema dobavlja?ima? Kako je izvrena mjera karantina i u kom trajanju? I da li je poznato koliko je grla za vrijeme karantina uginulo? Koliko je bilo poba?aja? A koliko je grla uginulo nakon preuzimanja od strane krajnjeg korisnika? Iako stoji indicija da je uginuo ve?i broj grla. Ako je to ta?no, koji su uzroci? Ujedno, na to pitanje vezano je i drugo pitanje. Kakva je epizootioloka situacija na podru?ju Unsko – sanskog kantona? Da li je u zadnje vrijeme, a posebno u zadnjih godinu dana, dolo do pojave oboljenja goveda od virusnih i bakterijskih oboljenja, a naro?ito bruceloze, infektivne anemije kopitara, IBR i IBV virusa i da li je poznat izvor tog oboljenja i broj ivotinja? Hvala lijepa."

Poslanik Admir Hadipai?:

"Evo nemam vremena da vas sviju pozdravljam, poto Predsjedavaju?i topa vrijeme. Imam danas dvije inicijative koje upu?ujem, zna?i prvo pitanje ili inicijativa, upu?ujem Predsjedavaju?em Skuptine i Vladi Unsko – sanskog kantona. Zna?i moja inicijativa ili pitanje odnosi se, kada ?e ova Vlada dostaviti izvjetaj o svom radu, ovoj Skuptini? Prolo je ve? vie od godinu dana kada je imenovana Vlada Unsko – sanskog kantona i mislim da je korektno i moralno od Vlade Unsko – sanskog kantona da ovu Skuptinu izvjesti o svom radu u proteklom periodu. Duboko svjestan ?injenice da Vlada Unsko – sanskog kantona nikad nije ovoj Skuptini dostavila svoj program rada, unato? tome Vlada Unsko – sanskog kantona morala je neto raditi. S obzirom na ekspoze Premijera, kada je birana ova Vlada i na ambiciozne planove Vlade tada izjavljene, molim i traim od Vlade Unsko – sanskog kantona da dostavi ovoj Skuptini izvjetaj o svom radu, te molim Predsjedavaju?eg Skuptine da u skladu sa svojim nadlenostima tako?e zahtjeva i trai od Vlade Unsko – sanskog kantona da izvjesti ovu Skuptinu o svom radu ili neradu u proteklom periodu. Svoju drugu inicijativu upu?ujem Ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja, kad je u pitanju, zna?i upu?ujem inicijativu u pogledu izmjene ?lana 4. Pravilnika o uvjetima i na?inu ostvarivanja prava na naknadu pla?e, odnosno nov?anu naknadu, visinu naknade i pla?e i najvieg iznosa naknade pla?e koji se ispla?uje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za vrijeme privremene sprije?enosti za rad osiguranika. ?lan 4. Zna?i predlaem da se taj ?lan 4. mijenja i da on glasi: Da naknada pla?e iz ?lana 42. Ta?ka 1 i 2 Zakona o obra?unu i ispla?uje osiguraniku iz svojih sredstava pravno – fizi?ko lice, poslodavac, odnosno Zavod, u skladu sa ?lanom 56. odnosno 57. Zakona i to, zna?i za prva 42 dana privremene sprije?enosti za rad, kao i za vrijeme dok se osiguranik nalazi na radu u inostranstvu, kojeg je uputilo pravno ili fizi?ko lice, obra?unava i ispla?uje poslodavac na teret sredstava poslodavca, ako zakonom nije druk?ije propisano, od 43 dana privremene sprije?enosti za rad pa na dalje, obra?unava i ispla?uje osiguraniku Zavoda na teret sredstava Zavoda, ako zakonom nije druk?ije propisano. Naglaavam da je ovdje postojala obaveza i Zavoda i u proteklom periodu da, zna?i i sada, da on refundira trokove koji su provedeni na bolovanju. Me?utim, zna?i da bi rasteretili obaveze privrednika koji imaju obavezu da nakon ?etrdeset drugog dana i dalje pla?aju obaveze prema radnicima, zna?i da bi rasteretili privrednike, molim evo da se pokrene, zna?i da podrite ovu inicijativu, da to od prvog zna?i dana, ?etrdeset tre?eg dana, Zavod finansira trokove bolovanje radnika koji su krenuli na privremenu sprije?enost za rad. Napominjem zna?i da je to obaveza Zavoda da refundira te trokove svakako, ali da bi rasteretili privredu, zna?i da to ide od prvog dana, da se ispla?uje zna?i svakog mjeseca. Zahvaljujem se."

Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Uvaena gospodo sviju skupa vas selamim i pozdravljam. Moje prvo pitanje upu?ujem Ministarstvu za bora?ka pitanja Vlade Unsko – sanskog kantona i Kolegiju Skuptine Unsko – sanskog kantona. Kada ?e biti sazvana tematska sjednica Skuptine o pitanju problematike bora?ke populacije? Naime, nama je poznato u zadnje vrijeme da je ugroen status bora?ke populacije. Pravna nesigurnost bora?kih populacija. Diskriminacija prema bora?kim populacijama. Nezaposlenost, teko ekonomsko i socijalno stanje unutar familija. Nemogu?nost jednostavno ivota, kakav se trai danas u ekonomskom smislu, da bora?ke populacije mogu normalno da svoju djecu koluju, da jednostavno ive, da nisu socijalne kategorije. S toga ja traim da ova Skuptina se pozabavi tim pitanjem, da se stane ve? jednom u kraj poniavanju statusa bora?kih populacija. Posebno, zadnja revizija je udar na bora?ku populaciju. Nikome nita nije pregledano, prvo borci su na udaru. Do kad ?e uvijek borci biti na udaru? Traim da ova Skuptina, da Kolegij u saradnji sa Ministarstvom za bora?ka pitanja i predstavnicima bora?kih populacija, zakae tematsku Skuptinu, pa da mi donesemo stav kako dalje da se zatite bora?ke populacije na naem kantonu. Drugo pitanje je Pedagokom Zavodu Unsko – sanskog kantona. Zato je Pedagoki Zavod prekrio Zaklju?ak Vlade Unsko – sanskog kantona od 17.02.2012? A i niz drugih zaklju?aka je bilo. Da ne?e biti novog upoljavanja u administraciji, gomilanje administracije. Jednostavno, u ovom slu?aju neko treba biti pozvan na odgovornost. Jer kri se direktno Odluka Vlade. Ali i  time se gomila administracija, ve? u ovoj dravi nagomilana administracija. Umjesto da se radi na otvaranju novih proizvodnih radnih mjesta, koji bi poboljali ekonomsko stanje u naem kantonu. U ovoj situaciji se jednostavno ponovo na teret drave. Ova Vlada treba poduzeti po tom pitanju odre?ene mjere i uporedo s time dati prijedloge mjera za otvaranje proizvodnih radnih mjesta, a smanjenje administracije i javne potronje. Zahvaljujem."

Poslanik Mirvet Beganovi?:

"Potovane dame i gospodo, koristim priliku da pozdravim sve prisutne i zaelim dananjoj Skuptini uspjean rad. Ja danas imam dva pitanja. Prvo pitanje je Šumskom privrednom drutvu Unsko – sanske ume. Odgovor Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva za upit za zamjenu zemljita, nisam dobio. I ono je poslano na upit Šumskom privrednom drutvu Unsko – sanske ume. Ja danas zna?i postavljam direktno pitanje Šumskom privrednom drutvu Unsko – sanske ume, kada ?e dostaviti odgovor da li je dolo do zamjene zemljita u vlasnitvu Šumsko privrednog drutva Unsko – sanske ume i privatnog fizi?kog lica, izvorita rijeke Kladunice, to jest potoka Pe?ine i mlina koji se tamo nalaze, gdje su gra?ani bili redovnici i koristili i izgradili te mlinove i danas im se onemugu?ava pristup tim mlinovima? Moje drugo pitanje je Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva. Vie poljoprivrednika me je pitalo, zna?i u kojoj je fazi, da li ?e Ministarstvo iza?i sa nacrtom ili prijedlogom uputstva pravilnika o poticajima. Kao to znamo sjetvena sezona je u punoj fazi i poljoprivrednici zna?i o?ekuju odre?ena sredstva, iako smo mi evo na alost budetom smanjili taj fond sa 4 miliona i 300, na 3 i 100. Da se zna sudbina, na koji na?in ?e biti izvrena raspodjela. I da se vie uklju?e transparentno zna?i, razgovori sa poljoprivrednim udruenjima, poljoprivrednicima oko vrste i raspodjele sredstava. Hvala lijepa."

Poslanik Sulejman Kazi?:

"Uvaeno Predsjednitvo, cijenjeni ministri, direktori ustanova, kolegice i kolege zastupnici. Ja ?u iskoristiti prisustvo predstavnika Agencije za privatizaciju i ponoviti svoje pitanje. Vezano je za industriju u Sanskom Mostu. Firma SEHA koja je ponovo uvedena u posjed, a s kojom koliko se ja sje?am je bio sudski postupak u toku vezano za raskid ugovora, je prakti?no iskoristila priliku i izvukla iz firme sve sekundarne sirovine koje su se mogle prodati na tritu. Mislim da je ostala samo fabrika masivnog namjetaja. Ja bih molio ovdje direktora, ako on zna kakva je situacija, imaju uvid vezano za deavanja u drvnoj industriji, da nam ovdje usmeno odgovore. Hvala vam."

Poslanik Asim Kamber:

"Gospodine Predsjedavaju?i, predstavnici Vlade, kolegice i kolege, predstavnici medija, gosti. Ja bih htio prije svega ?estitati kandidatima za na?elnika i ju?eranjem u Biha?u i posebno naem kolegi Halilovi?u i drugim kandidatima. I volio bih da nisu objavljivali te kandidature, nekako se prerano krenulo sa kampanjom i moje pitanje se toga i ti?e. S obzirom da se prozivaju kandidati iz Sanskog Mosta, koji se ne zna jesu li kandidati sa promocija drugih kandidata, iz drugih op?ina. Ja sam htio zamoliti dakle iz jedne pristojnosti predstavljamo svoje kandidate, a ne napadamo neke druge i neke druge op?ine. Ja sam u tom smislu dakle, uz ?estitku dakle i gospodinu Musli?u od ju?e, evo i gospodinu Galijaevi?u. Ja sam obavijeten da je gospo?a direktor pozvana iz kabineta op?inskog na?elnika, da je to traio gospodin Mirkovi?, da ona vie ne smije objavljivati priloge o gospodinu Galijaevi?u. I da je to traio od nje Premijer. Dakle neka ona ovdje iza?e i kae da to nije istina i da ?e gospodin Galijaevi?, ja vjerujem da se njega niko ne plai kao kandidata i da svi trebaju biti ravnopravni, da ?e imati isti status kao i svi drugi. I neka kae, neka objasni zbog ?ega sada televizija nema kapaciteta da prati sve predstavnike Vlade, nego ?e se to raditi preko nekog famoznog, ne znam ni ja, ne znam ni ja da li ureda za funkcioniranje sa javno?u. Ho?emo li, ho?e li dakle svi predstavnici Vlade i politi?kih subjekata imati isti status? I posebno moje pitanje se odnosi na saop?enje SDP-a iz Sanskog Mosta. Zbog ?ega ste u redovnim emisijama objavljivali saop?enja i reagiranja, kad svi imamo isti status? Dakle politi?ke partije, to se objavljuje petkom. Ja ih ne aljem, naa organizacija, ljudi jo nisu posadili ni krompir, ni kuruze, mislimo ovaj da ne treba i?i ranije u kampanju, ali zato objavljujete saop?enja nekih politi?kih partija u emisiji koja nije za to predvi?ena? I ho?e li imati i drugi to pravo? Ili ?e drugi imati i dalje onaj status da samo mogu petkom objaviti svoja saop?enja? I isto bih htio zamoliti Vladu, s obzirom da je rok za izvjetaj o radu Vlade proao, dakle htio bih zaista da podijelimo zajedno zadovoljstvo i da gra?ani ?uju o svim uspjesima nae Vlade. Da taj izvjetaj koliko je mogu?e prije do?e u ovu Skuptinu ovdje. Hvala vam lijepo."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Zahvaljujem se gospodinu Kamberu. Nema vie poslani?kih pitanja. S obzirom da je Klub poslanika Narodne Stranke Radom za Boljitak traio pauzu, a sukladno ?lanu 70. Stav 1. i 2. oni su traili 15 minuta. S obzirom da je to do 30 minuta, pauza 15 minuta.  Kolegice i kolege zastupnici, nastavljamo sa radom dvadeset druge sjednice Skuptine Unsko – sanskog kantona. Pozivam gospodina Galijaevi?a, Ministra poljoprivrede, vodoprivrede i umarastva u Vladi Unsko – sanskog kantona, da da odgovore na postavljena pitanja."

Odgovori na poslani?ka pitanja

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i umarastva u Vladi Unsko – sanskog kantona, gospodin Emdad Galijaevi?:

"Gospodine Predsjedni?e, uvaeno Predsjednitvo, dame i gospodo zastupnici, kolegice i kolege, gosti, gospodo iz medija. Ja vas sve srda?no selamim i pozdravljam. Evo ja ?u pokuati odgovoriti na ovih par pitanja to je postavljeno Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva. Ali ?emo isto tako, odgovori?u i pismeno ako bude nekakvih nejasno?a. Što se ti?e ovih koncesija, to je pitao gospodin Doli?, poljoprivrednog zemljita. Ja ?u biti ovdje potpuno jasan. Politika svih politika zemljina je politika, do?im je mi nemamo. Mi imamo problem od 2005 godine kad su koncesije po?ele da tako kaem. To su koncesioni ugovori iz 2005 godine. mi smo potpisali 16 ugovora, 8 raskinuli. Najvjerovatnije ?e ljudi i ove ugovore raskinuti. Ja sam to pokuao u vie navrata, ne alarmantno, nego pokuao ukazati ljudima o ?emu se tu radi. Mi imamo problem jedan. Smatramo da je to dravna zemlja, zemlja Agrokomerca i zemlje zemljoradni?kih zadruga. Vlada je to dala 2005 godine na koncesije. Ljudi pla?aju te koncesije. Mi ljude, ne ja osobno, niti ova Vlada, nije uspjela neke ljude uvesti u posjed, a ljudi bi trebali pla?ati koncesiju. A iste te koncesije pla?aju i Agrokomercu. I nije to samo slu?aj to se ti?e Velike Kladue. Nedavno je to bio slu?aj i u Pitalinama isto tako gdje su maltene ljudi se ovaj potukli. Toga ?e biti sve vie, ako ova Vlada, Federalna Vlada, jednom ne kae ?ija je to zemlja. Tu treba grupa pravnih eksperata sjesti i definirati status dravne imovine. Ve? ako smo nakarado napravili kod privatizacije i tako dalje, ovo je jo ostao prostor da tu zemlju stavimo u sistem, jer neozbiljno je pri?ati o razvoju strategije i poljoprivredne proizvodnje, a nemati na pravi na?in raspolagati poljoprivrednim zemljitem, koje je osnov razvoja poljoprivrede. Ja big zamolio gospodina Doli?a za konkretan slu?aj, o ?emu se radi. Da ?ovjek do?e u Ministarstvo poljoprivrede, mi ?emo pokuati rijeiti zajedno sa inspekcijom onoliko koliko mi moemo. Što se ti?e ovog noma?enja gospodina Loni?a, to je rekao za Bosansku Krupu. To je problem poljoprivredne inspekcije. Ova Vlada je prole godine krenula u proceduru da ide da dajemo panjake na koncesiju. Prole godine je to bilo godinu dana. Ove godine idemo na pet godina. Zna?i svaki ozbiljan poljoprivredni proizvo?a?, ov?ar i tako dalje, trebao bi imati povrinu zemljita na kojoj moe baviti se tom proizvodnjom i ve? to se lagano uvodi u sistem. Ove godine ve? imamo 45 ljudi koji su zainteresirani da uzmu panjake u najam, a isto tako to se ti?e poljoprivrednog zemljita. Što se ti?e pitanja gospodina Hode, ja ?u biti ovdje jasan. Vlada Unsko – sanskog kantona je skupa sa Megleom i Balkan Invest Bankom pokrenula jedan projekat, revolving projekat, ili fond od 3 miliona konvertibilnih maraka. Gdje smo mi ili sa milion kao Vlada, milion je Balkan Invest Banka i milion je mljekara Megle. I to je milion koji je 5 – 6 godina stajao na bivoj onoj Una Banci, koji niko nije koristio. To su nekadanja sredstva koja su isto bila u revolving fondu. Doli smo na ideju da pokrenemo ta sredstva. Najlake je to bilo uraditi sa kooperantima Meglea, zato to je mljekara Megle mogla biti garant vra?anja, da tako kaem tih kredita i zato to je mljekara koja je solventna, likvidna i koja moe uloiti. Zna?i prolo sve procedure. Potpisali ugovor. Vlada Unsko – sanskog kantona raspisala javni poziv. Formirala komisiju. Komisiju sa?injavali est ?lanova. Dva ispred Vlade Unsko – sanskog kantona, dva ispred banke, dva mljekare Megle. Predsjednik te komisije je gospodin Šuhret Fazli? ispred Vlade, ?lan te komisije gospodin Jasmin Brnjak, koji je zaista stru?njak u toj oblasti. Procedura konkursa zavrena. Ponude dole. Dvije firme dobile tender. Jedna mislim da se zove Agrimeks, druga je Agritrejd. Jedna je za simentalac, druga je za holtajn. Po prvi puta, Vlada je imenovala tim koji je iao da izabere te krave. U tom timu bio je gospodin Nermin Pra?i?, sveu?ilini nastavnik, profesor, ekspert iz te oblasti. Jasmin Brnjak, Zlatko Jusufhodi? iz Veterinarskog Zavoda. U jednu, iao u Njema?ku. I Vedad Pai? ispred mljekare Megle. Po prvi put omogu?eno je i onima koji su aplicirali za taj kredit da i oni odu da vide koja ?e to grla i goveda uzeti. Grla dola, grla raspore?ena ljudima. Što se ti?e cijene mislim da je cijena, ali to ?u pismeno zaista poslati, 4 hiljade i 200, ili 4 hiljade 300 maraka. To je takva trina cijena. Tako je to komisija izabrala. Takve su ponude bile. Najjeftinija ponuda je izabrana. Goveda po meni dobra. Što se ti?e karantina, to je nadlenost inspekcije. Ima inspektor. Jo da naglasim, ima i onih pekulacija, ovih ?e pri?a biti vie, dolazi deseti mjesec. Ima pekulacija, to je negdje bio karantin. Treba sve postaviti. Pa taj ko je uvezao, ko je uvoznik, on je sebi traio gdje ?e biti karantin. Inspekcija je nadlena za karantin, oni ga otvaraju, oni ga i zatvraju. I nama je inspekcijski nalaz validan. Ja ko Ministar i niko iz Ministarstva, niti otvara karantin, niti zatvara karantin. Što se ti?e ovih poba?aja mi stvarno nemamo nekih zvani?nih podataka. Ja imam informacija da je bilo neto poba?aja. Poba?aji mogu, to su visoko steone junice, gotovo 6 mjeseci visoko steone. Dole u zimi, drugi mjesec, kad je bilo hladno i tako dalje. Zna?i mogu?e da je bilo poba?aja, ali nemamo zvani?nih podataka. I to ?emo se potruditi da dobijete odgovor. Što se ti?e kakva je epizootioloka situacija. Vi ste imali izvjeta o epizootiolokoj situaciji. Prole godine bila, po nama dobra. Pod nekim nadzorom. Zato to smo mi zaista prole godine u veterinarstvu izdvojili gotovo 600 hiljada maraka. 300 hiljada sa koda veterinarska zdravstvena zatita i 300 hiljada smo, 280 hiljada smo izdvojili iz poticaja za mlije?ni karton. Ono to moram naglasiti, ako nita pozivam nas iz platforme, nemojmo mi puno ovaj vie oko, mi smo za poljoprivredu izdvojili 3 miliona i 100 hiljada maraka. Za veterinarstvo iz budeta izdvojili samo 50 hiljada maraka i 150 hiljada maraka. Ako bude vlastitog prihoda, mi smo s tim poslali poruku ta mi elimo po dijagnostici i preventivi raditi. I mi ?emo sa ovim sredstvima maksimalno uraditi koliko moemo. Što se ti?e bruceloze, ima je. Ima je. Znate gdje ima? Kod onih, mislim lokacija jedna da je u Biha?u. Da li je druga Krupa ili Kladua? Ovce koje nisu vakcinisane. A koje su po zakonu, odnosno svaki vlasnik trebao je vakcinisati te ovce. I te ovce, inspekcija izlazi, veterinarska stanica, inspekcija, Federalna inspekcija daje kona?no rjeenje i te se ovce moraju ukloniti. Što se ti?e onog, infekcione anemije kopitara, ima je. Mi smo ?ak pokuali neto, pokuavamo neto, ali smo ograni?eni sredstvima, uraditi to sa veterinarskim zavodom, da idemo na komplet dijagnostiku konja. Ali bi to trebalo Federalno Ministarstvo uraditi kao to to radi republika srpska, da se ispitaju svi konji. Po zakonu ti se svi konji moraju ukloniti. Mi ih ubijamo. RS ima sanitarnu klaonicu i on to rjeava na bolji na?in. To ide u klaonicu i ti se konji koriste za proizvodnju hrane za ivotinje. Zna?i to je ona procedura koju rade u republici srpskoj. Što se ti?e ovog ŠPD-a i ove zamjene, mi smo stvarno to stvarno traili od ŠPD-a, evo jo ?emo na tome insistirati da vidimo o ?emu se tu radi. Što se ti?e ovog uputstva o poticajima, vi vidite da uputstvo nije doneeno na Federalnom nivou. Da su tu, evo sad ?e i maj mjesec. Mi moramo ?ekati zbog sihronizacije poticaja, moramo ?ekati ovo uputstvo sa Federalnog nivoa, iako smo mi kao i prole godine uputili da tako kaem privremeni prijedlog jedan. Evo to je na dnevnom redu Vlade. Ja ho?u da vjerujem da ne?e biti tu problema. Zna?i za mljekarstvo da se izdvoji, to smo smanjili, ono to smo izdvojili 12 feninga, na 9 feninga. Pa da tu pomognemo proljetnu sjetvu, da se isplati poljoprivrednim proizvo?a?ima do kona?nog upuststva. Evo to ?e biti na idu?oj sjednici Vlade. Ja ho?u da vjerujem da se tu ne?e politizirati. Ako bude sredstava u budetu, da ?e se to isplatiti. A ja ?u jo ovo to sam rekao, pogotovo gospodinu Hodi, pisano sve. Da nebi bilo kakvih nejasno?a. Hvala vam lijepo."

Ministar unutranjih poslova u Vladi Unsko – sanskog kantona, gospodin Smlati?:

"Potovani Dome, Predsjedavaju?i, zamjenici Predsjedavaju?eg. Ovako, ja ?u pokuati odgovoriti na jedno pitanje koje sam dobio. Ali bih prije svega pozvao gra?ane da se obra?aju Ministarstvu unutranjih poslova. Jer dok nazovete poslanika, pa poslanika ovog pa onog, vjerovatno ?e policija kasno reagirati. Ovdje elim prije svega da vam kaem slijede?e. Da je situacija u bezbjedonosnom smislu na Unsko – sanskom kantonu sigurno dobra. Da li je vrhunska i da li je najbolja? Nije. Nije kao i mnogo ta u ovoj dravi. Ali isto treba da znamo, ili trebali bi ste da znate da je nemogu?e biti na svokom mjestu i u svakom autobusu i u svakoj kafani gdje se najedu i napiju, pa se kasnije zbog ra?una potuku. Ne moete biti na svakom, diskoteci, gdje uvijek ?e te na?i grupu koja ?e izme?u sebe konflikt napraviti. Ali vam isto elim da istaknem slijede?e. Na ovome Unsko – sanskom kantonu imamo najve?i procenat rasvijetljenih krivi?nih dijela. Pogledajte koliko je otu?eno motornih vozila i koliko je prona?eno motornih vozila. Koliko je rijeeno pitanja nestalih osoba. Koliko je po?injeno tekih krivi?nih dijela. I kakva je saradnja policije sa osnovnim, srednjim i visoko obrazovnim institucijama. Koliko se na tom polju radi. Pogledajte samo koje je Ministarstvo ocjenjeno kao najbolje Ministarstvo u Federaciji u radu policije u zajednici, od strane Švicarske agencije. Prema tome ja bih vas zamolio da te pojedina?ne slu?ajeve koji se deavaju, ne mogu da budu, niti ?e ikad biti prava slika sigurnosnog stanja u Unsko – sanskom kantonu. Za kojeg vam ponovo kaem da je dobra i da sigurno ova policija  i ovo Ministarstvo prati i kontrolira situaciju zajedno sa drugim sigurnosnim agencijama. To moete popratiti, velikim brojem akcija koje radi SIPA zajedno sa Kantonalnim Ministarstvom, sa dravnim tuiteljstvom i kantonalnim. Zahvaljujem se."

Ministar zdravstva i socijalne politike u Vladi Unsko – sanskog kantona, gospodin Amir Muri?:

"Predsjedavaju?i, zamjenici, gospodo poslanici. Ja sam imao jedno pitanje. ja ?u odgovoriti gospodinu Hadipai?u, ja mislim. Zna?i Zavod za zdravstveno osiguranje redovno izmiruje sredstva za pla?anje bolovanja preko 42 dana. Ako znate, u prolim izvjetajima, mi smo tu izdvajali za tu namjenu negdje preko 2 miliona, 2 miliona i 200 hiljada maraka. I ove godine smo, danas ima ja mislim program rada Zavoda, tu ?e te vidjeti koliko planiramo u slijede?oj godini. Ali ja moram naglasiti ovdje da mi imamo dva problema kada  se ti?e bolovanja. Jedan problem je to mi izdvajamo velika sredstva za tu namjenu gdje nema dobre kontrole po zdravstvenim ustanovama. I mi smo stavili akcenat na taj problem, gdje se ljekari tu dosta slobodno ponaaju i otvaraju bolovanja naj?e?e mimo zakona. I svaka ustanova je duna da formira Komisiju koja ?e pratiti otvaranje bolovanja, izdavanje bolovanja. Imamo drugostepeni organ, komisiju pri Zavodu zdravstvenog osuguranja koja vri drugostepenu kontrolu izdavanja bolovanja. Ali moram naglasiti da mi imamo problem sa poslodavcem. Svaki poslodavac je po zakonu duan da kad prima nekoga na posao, da dobije ljekarsko uvjerenje. Vi znate dobro da nai gra?ani idu po ljekarsko uvjerenje u Bosanski Novi i u republiku srpsku i donose nekakva uvjerenja iz nekakvih porodi?nih ambulanti, seoskih, gdje se ne izvri kvalitetan pregled tog gra?anina. I on donese takvo ljekarsko uvjerenje i nai poslodavci to lagano prihvataju kao validan dokumenat i zapoljavaju ljude koji su ve? optere?eni nekom bole?u. Druga stvar, oni su duni po zakonu, da vre periodi?ne preglede, sistematske preglede, kao to se radilo prije rata. Ni jedan poslodavac, zna?i ni jedna ustanova to ne rade. Malo je ustanova koje rade redovne sistematske preglede i oni su obavezni, zavisno u kojoj instituciji rade da rade to jednom godinje ili dva puta godinje. Pa bih ja uputio odavde poziv i svim poslodavcima na naem kantonu, da se po?nu primjenjivati zakoni kad je u pitanju Zakon o zdravstvenoj zatiti. Da se vre periodi?ni sistematski pregledi i da prihvataju ljekarska uvjerenja iz naih javnih ustanova na kantonu, jer se to kvalitetnije i dosta bolje radi. Na taj na?in ?e sprije?iti upotrebu toga da ?ovjek se zaposli danas i za deset dana ode na bolovanje i onda to bolovanje vu?e po godinu, dvije godine dana. U svakom slu?aju, mi iz Ministarstva i Zavoda smo poduzeli sve mjere i poduze?emo u narednom periodu, da te anomalije tu sprije?imo i da smanjimo izdavanje sredstava za taj vid koji, a u formalno pravno se izdaju rjeenja, zna?i pacijent kad ode poslije 42 dana bolovanja, to Zavod redovno pla?a. I on ne moe unaprijed pla?ati nekome bolovanje. Zna?i mora pro?i period od mjesec dana, da on vri uplate. I Zavod to redovno radi i ja mislim da je na Zavod najredovniji platia, kada je u pitanju Zavod u Federaciji. Toliko. Hvala."

Direktorica Javnog Poduze?a Radio televizija Unsko – sanskog kantona, gospo?a Zuli?:

"Ja ?u vas na po?etku prvo pozdraviti i onda da odgovorim na pitanje koje je postavio gospodin Kamber. Saop?enja od politi?kih partija se u dnevniku objavljuju samo u onim slu?ajevima ako su to reagovanja na priloge koji su ve? bili objavljeni u toj informativnoj emisiji. Zna?i svaka politi?ka stranka ima uputiti saop?enje, odnosno reagovanje na neki objavljeni prilog. To je bila praksa u proteklih 16 godina i to ?e i dalje biti praksa. Zna?i ovo nije prvi put. Zahtjev Vladi je upu?en iz najbolje namjere. Naime, mi radimo sa dvije polu ispravne kamere. Nemamo dobre tehni?ke mogu?nosti. I zaista smo zna?i eljeli da se ne deava situacija, da jednostavno Ministarstvo nazove, a mi ne moemo da udovoljimo tom zahtjevu. Takvih je u nekoliko posljednjih godina, ovih dana bilo vie zahtjeva. Iz tog razloga smo zna?i ovo i odradili. Što se ti?e gospodina Galijaevi?a. U proteklom periodu on je zaista imao puno deavanja, puno aktivnosti. Sve je popra?eno i sve je odra?eno. Ne znam da li je ovo neto bilo ciljano, da li ste Vi gospodine Galijaevi?u nezadovoljni, ali zaista je sve bilo uredno popra?eno. I zaista je bilo puno tematskih priloga. Ja zaista ne znam u ?emu je problem?"

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Molim Vas nemojte dijalog voditi. Jeste li zavrili?"

Direktorica Javnog Poduze?a Radio televizija Unsko – sanskog kantona, gospo?a Zuli?:

"I na kraju da kaem, da je svima jasno da je kampanja zaista rano po?ela. Me?utim, moram napomenuti da kroz protekle kampanje mi nismo niti jednom dobili opomenu ili kaznu od strane Regulatorne agencije. Mada je tih vaih prijava zaista bilo puno. I mislim da ?e i ove godine kampanja pro?i uredno. Naravno ako budemo imali tehni?ke mogu?nosti da sve popratimo. Ja mislim da je gospodin Kamber zadovoljan. Ako nije, mogu i pismeno dopuniti sve ovo to sam rekla."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Zahvaljujem se gospo?i Zuli?. Po Poslovniku, gospodin Hadipai?. Samo da kaem, u skladu sa Poslovnikom ?lan 191. Stav 6. Ukoliko poslanik nije zadovoljan odgovorom, ima pravo dakle pojanjenje u iznosu, odnosno u vremenu od 3 minute."

Poslanik Admir Hadipai?:

"Ja se zahvaljujem Predsjedavaju?i. Zna?i ja, samo kad je u pitanju ova moja inicijativa vezano za privremenu sprije?enost da radnik obavlja poslove. Ja nisam stigao, obzirom da mi je isticalo vrijeme, nisam stigao da obrazloim. Zna?i nesporno je da Zavod refundira trokove, ali ta refundacija traje po dva, tri mjeseca. Zna?i poslodavac nakon 42 dana i dalje upla?uje, a onda potrauje od Zavoda zdravstvenog osiguranja da to refundira. Zna?i moja inicijativa je bila u tom pogledu i ja ?u to dostaviti u pisanoj inicijativi. Da nakon ?etrdeset drugog dana, zna?i Zavod preuzima zna?i, ne ide na teret zna?i Zavoda zdravstvenog osiguranja, to Zavod odmah upla?uje na ra?un je li, radnika koji je sprije?en za rad. A ne da to poslodavac snosi, pa da onda trai od Zavoda zdravstvenog osiguranja. Evo samo u tom pogledu je bila inicijativa. A nesporno je zna?i da Zavod refundira te trokove i da to ispla?uje. Evo toliko."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Zahvaljujem se gospodinu Hadipai?u. Gospodin Asim Kamber, po Poslovniku. Sukladno ?lanu 191. Stav 6. Izvolite." 

Poslanik Asim Kamber:

"Ja nisam zadovoljan odgovorom. Ja Vas molim gospo?o direktor posluajte moje pitanje, pa ?e te vidjeti ta sam ja ovdje pomenuo, koje ?injenice. I da mi decidno na ove moje navode odgovorite u pisanoj formi. Nemojte Vi sada ta je bilo prije sa gospodinom Galijaevi?em. Mene zanima ta ?e biti kasnije. Dakle, ho?e li gospodin Galijaevi? imati status koji neko prieljkuje, koji je traio od Vas, dakle da to decidno kaete. Nije problem ako ne?e uop?e biti zastupljen. Dakle najbolji Ministar nema potrebe uop?e do kraja mandata da bude na televiziji. I nije ovdje problem njegove zastupljenosti, nego je problem cenzure. Sabor u Efestu i Nikejski sabor tamo u 400 godina, je prvi akt o cenzuri je doneen i od tada nema ni jednog akta. Sad ovdje da ima neko cenzuru. Ja ?u se uvijek protiv toga boriti. Ho?u da Vam to kaem. I volio bih da odgovorite na moje pitanje. Vi ga uzmite, ja ?u Vam ga dostaviti. Uzmite ga i tonski pa ?e te vidjeti. I da mi decidno odgovorite na moje pitanje. Ne moe sada biti razlog kamera. Vi ovdje ve? traite neki izgovor da ima problem kamera. Ako ima problem kamera, molim Vas, trai?emo od Vlade, donije?e ova Skuptina Zaklju?ak. Ne smije biti to problem, da ne budu kandidati ravnopravni. Ili Ministri ili ne znam ni ja. Dajte, evo vjerujem da ?e moje kolege, mi smo ovdje demokrati?ni pa ?emo podrati da se kupe dvije tri kamere i da nemamo nikakav izgovor za to. Hvala vam lijepa."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Zahvaljujem se gospodinu Kamberu. Gospo?o Abdi? Jelenovi?, nema replika kroz poslani?ka pitanja. dakle Vi ste postavili poslani?ko pitanje u skladu sa ?lanom 191. Stav 6. Izvolite. Izraavate nezadovoljstvo sa odgovorom. Molim Vas gospodine Bajrektarevi?u, ovo je zadnja opomena. Nemojte da primjenjujem ?lan 69. Stav 3. Ovo je zadnja opomena."

Poslanica Elvira Abdi? Jelenovi?:

"Predsjedavaju?i, kolega Nermin je lijepo ovdje obrazloio da nakon to Ministri zavre svoje, mi nemamo pravo da neto kaemo. Me?utim, ovdje je Ministar zdravstva rekao jednu stvar sa kojom se ja ne slaem i moram iza?i da kaem. Kad je rekao da poslodavci ne vode ra?una o lije?ni?kim uvjerenjima, kada primaju radnike u radni odnos. Da to nije to?no. Ima poduzetnika na Unsko – sanskom kantonu jako puno koji to redovno rade i koji su to u obavezi jer inspekcije tako?e rade na Unsko – sanskom kantonu. Me?utim, ovdje se ne radi o problemu radnika koji je bolestan i eli podvaliti poslodavcu, ili poslodavcu koji se samo ali, ve? je problem u lije?nicima koji znaju da nakon 42 dana mora se i?i na teret Zavoda i onda oni prekidaju bolovanje. Zna?i problem je u radniku i u lije?niku i njihovim odnosima. I to ?e tako trajati vjerojatno dok inspekcije ne budu hodale i kod tih lije?nika. Zahvaljujem."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Zahvaljujem se gospo?i Abdi? Jelenovi?. Gospodin Hadipai?, diskusija. Ovo je vjerovatno greka. Evo ja samo elim da skrenem panju jo jednom, s obzirom da je Škrgi? na to nekoliko puta, nemate pravo ponovo repliku, zato to dakle poslanici imaju pravo kad se usmeno daje odgovor, da izraze svoje nezadovoljstvo datim odgovorom. Gospodin Škrgi? je u nekoliko navrata upozoravao da ne dobiva odgovore. Evo samo da skrenem panju. Da u skladu sa Poslovnikom ?lan 191. Stav 4. Odgovori se dostavljaju u roku od 15 dana. Evo ja bih zamolio jo jednom. Dakle, predstavnike kantonalnih institucija, ministarstava, da se ipak ta odredba potuje. Sa ovim mi smo zavrili ta?ku poslani?ka pitanja."

Adsense