XXIII sjednica
23. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa dvadeset i tre?e sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
XXIII sjednica

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Molim kolege zastupnike da prijave poslani?ka pitanja."

Poslanica Elvira Abdi? Jelenovi?:

"Pozdravljam sve nazo?ne. Predsjedavaju?i, ao mi je to se niste sjetili mog ni jednog ro?endana za ovo godina koliko sam u Skuptini. Ali je tek prvi mandat. Za danas imam jedno poslani?ko pitanje. u skladu sa Poslovnikom o radu Skuptine, upu?ujem ga Vladi Unsko – sanskog kantona, Vladi Federacije, SIPI i Tuilatvu BiH. Uz obrazloenje:

U odgovoru na poslani?ko pitanje jednog od zastupnika Skuptine kantona, a vezano uz zbrinjavanje staklene vune sa devastiranih farmi Agrokomerca, dobili smo nekoliko zanimljivih dopisa to od strane aktualnog direktora Agrokomerca, Ekrema Šari?a, to od kantonalnog inspektora za zatitu okolia, Senada Dervievi?a. Iako se sva prepiska svodi na navodnu ekoloku osvjetenost i zabrinutost za zdravlje gra?ana kantona nije teko zaklju?iti da se radi o ve?oj provjerenoj formuli vjeta?kog stvaranja uvjeta kako bi se koristila sredstva fonda za zatitu okolia, jer su o?ito svi ostali izvori finansiranja plja?ke presuili. Ovu sumornu pri?u nae svakodnevnice koja bi u svakoj civiliziranoj dravi naila na osudu i na procesuiranje bolesnih kreatora, ali i izvrioca ovih krivi?nih dijela, u BiH predstavlja kao usputnu informaciju. Ovdje je normalno da predloi otpis desetine tisu?a kvadratnog prostora, 28 proizvodnih kompleksa, odnosno 110 objekata i da na taj na?in zauvijek uniti ne?ije radno mjesto. Projekt uklanjanja devastiranih hala i staklene vune, je projekt unitenja dokaza plja?ke, kriminala, korupcije i verca na prostoru kantona. Sramotan je ?in napisati pet dopisa za uklanjanje staklene vune, a s druge strane niti jedan dopis, niti jednu prijavu, niti jednu pravomo?nu presudu za evidentan kriminal po?injen nad tu?om imovinom. Kako se u parlamentarnoj proceduri nalo niz zakona koji su slu?ajno tempirani pred izbore, a navodno bi trebali unatrag vriti revizije svih nedjela po?injenih na naim prostorima, u ime svih onih kojima ova pri?a nije normalna, upu?ujem vam samo jedno i to jednostavno pitanje:
Što ste konkretno svako unutar svojih ovlasti uradili od "95. do danas, da bi ste sprije?ili plja?ku Agrokomerca? U prilogu poslani?kog pitanja dostavljam i kopiju odgovora na pitanje na koje se pozivam, te molim stru?nu slubu Skuptine, da isto uputi naslovljenima u zahtjevu za dobivanje pismenog odgovora. Zahvaljujem.
"

Poslanik Admir Hadipai?:

"Koristim priliku da vas sviju iskreno selamim i pozdravim. Zna?i imam za danas dva poslani?ka pitanja. U stvari prvo pitanje moje je vezano zna?i za nedostavljanje odgovora. Kada je u pitanju sredstva sa escrow ra?una ja sad pokre?em inicijativu i dodatno obrazloenje svog pitanja i inicijativu da Ministarstvo privrede, odnosno Vlada Unsko – sanskog kantona dostavi cjelokupnu informaciju, s obzirom da se putem medija pojavila informacija da ?e se ta sredstva sa escrow ra?una plasirati putem Razvojne banke, pa da Vlada Unsko – sanskog kantona, odnosno Ministarstvo privrede izvjesti ovu Skuptinu, pod kakvim uslovima, kriterijima, u kom vremenskom periodu i kada ?e biti plasirana ta sredstva sa escrow ra?una? S obzirom da smo mi po pitanju toga i mijenjali Odluku u ovoj Skuptini, pa me interesira evo da Vlada, odnosno Ministarstvo privrede, mi dostavi odgovor. Ili da nam dostavi jo bolje informaciju kada su u pitanju ta sredstva sa escrow ra?una. I drugo svoje pitanje upu?ujem i Vladi Unsko – sanskog kantona i Javnom Poduze?u  Unsko – sanske novine – Krajina.“ Zna?i nakon viemjese?nog neravnopravnog tretmana i ignorisanja ve?ine naih obavijesti, saop?enja, o aktivnostima Stranke Demokratske Aktivnosti A SDA Unsko – sanskog kantona, ili pak njihovo uskra?ivanje informuisanja na na?in da se ne prenosi sutina nae poruke upu?ene gra?anima naeg kantona, nego samo da se ispotuje forma obaveze objavljivanja naih saop?enja, to je propisano zakonom i poslovni kodeks. Posljednje saop?enje za javnost koje smo uredno proslijedili urednitvu Javnog Poduze?a dana 14.05.2012. godine na ?ijem ?elu nalazi se direktor, gospodin Elmedin Mehadi?, nije nikako objavljeno, to je svakako u suprotnosti sa prefiksom javnih, a pogotovo u suprotnosti sa poslovnim profesionalizmom jednog javnog medija. Podsje?aju?i da je Javno Poduze?e „ Unsko – sanske novine“ javno poduze?e i da se finansira sredstvima poreznih obaveznika i gra?anima koji su politi?ki opredjeljeni druga?ije od politi?ke orijentacije direktora i uprave ovog javnog poduze?a, ili su pak apoliti?ni, te podsje?aju?i javnost da direktorova individualna ili neprofesionalna istrajnost u forsiranju nekih, a potpunom ignorisanju drugih politi?kih opcija, predstavlja grubo i neeti?ko i neprofesionalno ponaanje njega kao novinara, ali i njega kao menadmenta i rukovodioca jednog javnog poduze?a koje treba biti servis svim gra?anima naeg kantona i koji trebaju ravnopravno biti zastupljeni svi. Zna?i pitam Vladu i upravu ovog javnog poduze?a, ho?e li u skladu sa svojim zakonskim obavezama promijeniti dosadanju praksu favoriziranja samo jednih, a na tetu drugih, ili da je ovakva praksa produkt samo isklju?ivo rada uprave i direktora, ili je pak stvar sistemskog djelovanja vie razli?itih faktora i da li ?e Vlada kao zastupnik, zna?i osniva? ovog javnog poduze?a pokrenuti zna?i pitanje ravnopravnog tretmana sviju koji se tretiraju u Unsko – sanskim novinama „Krajina?“ Napominjem da ?emo mi ispred A SDA informirati i Regulatornu agenciju za komunikacije."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Vrijeme."

Poslanik Admir Hadipai?:

"I nadamo se da?e, zna?i nije nam namjera mijeanja u ure?iva?ku politiku, ali nam je elja da skrenemo panju. Zna?i da se svi ravnopravno trebaju tretirati u Unsko – sanskim novinama „Krajina.“ Kako pozicija, tako i opozicija. Hvala."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Uvaeni Predsjedavaju?i, ministri u Vladi, predstavnici medija, kolege i kolegice zastupnici. ja se zahvaljujem prije svega Predsjedniku Skuptine na iskrenim ?estitkama za moj ro?endan. Godpo?o Jelenovi?, tako se jednostavno dogodilo na dananji dan, da je Skuptina i da se poklopilo sa mojim ro?endanom, a ja vjerujem da Predsjedavaju?i ne?e propustiti bilo kog drugog od zastupnika ako se na?e na njegov ro?endan Skuptina. Moje prvo poslani?ko pitanje, odnosi se na Ministarstvo zdravstva, pa s toga imam jedno pitanje: Zato je u Sanskom Mostu smanjen broj timova za zdravstvenu zatitu zuba, u odnosu na prolu godinu, sa 4,2 tima na 3,55 timova? I koji je razlog? Kad je broj stanovnitva uzet isti za 2011. i 2012. godinu. Broj osiguranih lica za 2012. godinu je neznatno smanjen za sve op?ine. To je za 1073 osigurana lica. Dok je za Sanski Most za 36 osiguranih lica, to je bezna?ajno za odre?ivanje broja timova. Obuhva?enost osiguranih lica za 2011. i dvanaestu godinu je smanjen za sve op?ine, tek 0,73%. To pitanje postavljam, u Sanskom Mostu sada radi jedan mladi i dva stomatologa koji u skorije vrijeme o?ekuju i zakonski odre?enu penziju, a na birou ?ekaju ve? tre?u godinu dva stomatologa sa licencom, sa odre?enim pripravni?kim i volonterskim staom i visokim prosjekom ocjena. ?ak mi je poznato da je jedan od tih stomatologa prvi u svojoj generaqciji zavrio fakultet. To je to se ti?e prvog poslani?kog pitanja. Moje drugo poslani?ko pitanje, odnosi se na Direkciju za ceste, ta?nije Op?ina Klju?. Mi svi koji prolazimo kroz Klju?, pogotovo gra?ani koji ive u Klju?u, svjedoci su rekonstrukcije ceste, ulice „Branilaca“ u Klju?u, ali je po meni i bruka i sramota da Klju?ani ve? mjesec dana imaju problema sa skidanjem povrinskog sloja asfalta. Nikako se ne stavlja drugi sloj asfalta. S toga pitam, u ?ijoj je nadlenosti taj posao? Jer je nemogu?e da se tako aljkavo, da tako kaem, odnosi prema gra?anima. Ako se skida jedan sloj asfalta, onda s druge strane mora se polagati novi sloj, tako da gra?ani ne trpe. Jer svi koji su na putu prema Sarajevu imaju problema ovih dana i sa amortizerima i sa jednostavno tetama koje im  nastaju na automobilu. I sada dolaze?i ovamo prema Biha?u na prevoju Lanite, vidim da je u pitanju rekonstrukcija ceste „5. Korpusa.“ Mene stvarno interesuje ta radi naa zakonodavna vlast? Ponovo vidim na onim kamionima, na onim mainama, Mrkonji? grad – putevi. Zar mi nemamo te gra?evinske operative dioma?e koja bi to mogla raditi? Šta je sa Kovgradom? Šta je sa Radom Cazin? Šta je sa Divelom, Sony Boy-om, d.o.o. Mujezinovi?, ta je sa naim firmama? A opte je poznato da uvijek dolazi ta mrnja iz Republike Srpske prema Federaciji. Ali o?igledno, samo su im drage nae pare kad ih trebaju uzeti. Ti ljudi jednostavno mrze sve to nosi prefiks ili sufiks BiH."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"A onda jednostavno se dogodi da uvijek, ako u Sanskom Mostu rade „Prijedor – putevi,“ ako prema Klju?u rade „Mrkonji? – putevi“ i sli?no. Hvala."

Poslanik Mladen Loni?:

"Pozdravljam sve prisutne. Ja imam jedno poslani?ko pitanje. Odnosi se na Ministarstvo privrede i Elektrodistribuciju Unsko – sanskog kantona. U optini Bosanskoj Krupi ima povratni?ko naselje u Doboviku, od dvanaest familija. Udaljeno od elektromree 1600 metara. Ve? deseta godina nemaju elektri?nu energiju. Ne znam kako tima ljudima objasniti? Stavljamo uli?ne rasvjete na hiljade metara, hiljade kilometara, a ljudi nemaju ni osnovno, da imaju sijalicu u ku?i? Imaju malu djecu, poljoprivrednici. Oni bi ipak zaklali koko, pa stavili u friider, a oni ko u ona neka stara vremena moraju meso stavljati u bunare, da se dole to hladi. Ovo pitanje nije sad da sam postavljao. Svake godine postavljam sli?na pitanja. Me?utim, jo nikad nismo dobili konkretno odgovora. Do?e da je do 2011, kad sam postavljao, da ?e biti sva povratni?ka naselja rijeena. Sad je 2012, jo nije rijeeno. Te molim, da se to prije ovaj problem uzme u razmatranje."

Poslanik Esad Baegi?:

"Uvaeni Predsjedavaju?i, dame i gospodo delegati, poslanici, ministri, predstavnici javnih preduze?a, mediji, sve vas srda?no pozdravljam i selamim. I ja ?u imati dva poslani?ka pitanja. Prvo poslani?ko pitanje odnosi se na Direkciju cesta. I molim da mi se odgovori da li je mogu?a participacija Direkcije cesta, ove ili naredne godine za dva putna pravca, koja imaju direktan spoj sa magistralnom cestom Velika Kladua – Cazin? A ona su, prvi je Dehverua, Selite, Seferagi?i, Loji?ka. Drugi je Kapi?i, ?izmi?i, Slatina. Gdje po?esto, naime zbog zastoja, elementarnih nepogoda ili drugih deavanja, dolazi do preusmjeravanja prometa ovim pravcima. A Direkcija cesta do sada nije participirala uop?e u odravanje ovih ovako zna?ajnih pravaca. Mislim da ima ekonomska i druga opravdanost. Tim prije to se radi na prvom pravcu, negdje oko 300 metara nije asfaltirano tog putnog pravca, a na drugom oko 500 metara. Pa evo molim da mi se odgovori, da li ima mogu?nost da u narednom periodu budu planirana bilo kakva sredstva za ove putne pravce? Drugo poslani?ko pitanje je sli?no pitanju mog prethodnika, odnosno gospodina iz stranke SBB-a, je li. U op?ini Cazin naime, naseljeno je 65 do 70 hiljada stanovnika. Od toga Zavod zdravstvenog osiguranja Cazin, priznaje 45 hiljada osiguranih lica. Broj neosiguranih lica je od 20 do 25 hiljada stanovnika, koje Zavod zdravstvenog osiguranja ne osigurava u pruanju zdrvastvene zatite. U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zatiti, Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 46/10, svaka osoba ima pravo na zdravstvenu zatitu i mogu?nost ostvarivanja najvieg mogu?eg nivoa zdravlja. Dok je svaka osoba obavezna u hitnim slu?ajevima pruiti prvu pomo? ozlije?enoj bolesnoj osobi. Obzirom da Zavod zdravstvenog osiguranja nije osigurao sredstva za pruanje hitne zdravstvene zatite neosiguranim licima, molimo vas da nam odgovorite na slijede?e pitanje: Ko ima obavezu na podru?ju Unsko – sanskog kantona da obezbjedi nov?ana sredstva za pruanje hitne zdravstvene zatite neosiguranim licima? Hvala."

Poslanik Jasmin Emri?:

"Selam Alejkum i dobar dan svim prisutnima. Ja bih uputio poslani?ko pitanje Vladi Unsko – sanskog kantona. od koje traim informaciju, ta je Vlada poduzela po Zaklju?ku Skuptine Unsko – sanskog kantona, kojim je ista zaduena za koordinaciju i pokretanje aktivnosti na unaprije?enju ?uvanja uma na podru?ju Unsko – sanskog kantona? S obzirom da Kantonalna uprava za umarstvo nema kapacitete i potrebne resurse za zatitu umskog bogatstva, te da su o?igledne ogromne tete bespravne sje?pe uma i unitavanja istih, potrebno je hitno djelovati i uklju?iti sve nadlene institucije i organe, kako bi se prekinula bespravna sje?a uma i bezobzirno unitavanje velikih umskih kompleksa. Hvala."

Poslanik Kasim Mulali?:

"Selam Alejkum i dobar dan svim prisutnima. Moje poslani?ko pitanje je usmjereno prema Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Naime, prije osam mjeseci na regionalnoj cesti R 401, prolazu kroz Buim, pojavio se jedan privremeni gra?evinski objekat u kojem se vri prodaja robe. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je imala par intervencija, me?utim stanje je ostalo nepromjenjeno. Kao rezultat tog nepromjenjenog stanja je da danas imamo na toj regionalnoj cesti ve? formiranu pijacu, gdje se prodaje razna roba. Postavljam pitanje Kantonalnoj inspekciji za, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, ta je uradila i ta namjerava uraditi, da bi se jedina prometnica s kojom se ulazi i izlazi iz Buima, u Buim, bila slobodna za saobra?aj? Ne znam, moda ima jo neko ko je nadlean da se uklju?i u rjeavanje ove problematike? Ali s obzirom da imamo takvu zaguenost saobra?aja, ovo jo vie oteava. Mislim da bi ovo pitanje trebali to hitnije rijeiti. Evo ja bih molio pismeni odgovor, ta je to ura?eno do sada i ta se namjerava uraditi dalje?"

Poslanik Damir Hodi?:

"Potovani Predsjedavaju?i, zamjenici, kolegice i kolege zastupnici, ministri u Vladi Unsko – sanskog kantona, predstavnici kantonalnih institucija, mediji. Sve vas skupa selamim i pozdravljam. Ja imam jedno poslani?ko pitanje za danas. A ti?e se Javne Ustanove Kantonalna bolnica „Doktor Irfan Ljubijanki?“ Biha?. Naime, svima nama ovdje prisutnima poznato je da je na konstituiraju?oj sjednici Skuptine na inicijativu SDP-a, odnosno tadanjeg poslanika, danas na?elnika op?ine Biha?, gospodina Musli?a, traeno da se formira komisija koja treba utvrditi zakonitost i opravdanost zapoljavanja 40 radnika u ovu instituciju za vrijeme biveg direktora, doktora Samira Muminovi?a. I svi su osim Stranke Demokratske Akcije, glasali za tu inicijativu. Poto, kako je meni poznato, ta komisija nikada nije formirana, pretpostavljam da je sve bilo u skladu sa zakonskim propisima, posebno to su tada svi primljeni na osnovu raspisanog konkursa. Tako da je ?itava procedura bila transparentna. U me?uvremenu svim tada zaposlenima prestao je ugovor o radu koji je trajao est mjeseci i svi su ostali bez posla. Svi znamo koliko je u to vrijeme bila medijska hajka, kako na direktora, doktora Muminovi?a, tako i na ljude koji su tad po?eli raditi u Kantonalnoj bolnici. I svi su oni na odre?en na?in stavljeni na stub srama. Dobrim dijelom i zbog vae inicijative, koja je vjerovatno bila samo politi?ke prirode u to vrijeme. U me?uvremenu, od imenovanja novog direktora u Kantonalnu bolnicu je za neto vie od godinu dana zaposleno, prema informaciji koju je pred ovom Skuptinom prilikom usvajanja budeta za 2012. Godinu iznio Premijer Hamdija Lipova?a, 78 novih uposlenika u ovu ustanovu. Raznih stru?nih profila, od medicinara, pravnika, ekonomista, informati?ara, kriminalista, ininjera i tako dalje. Moje pitanje direktoru Kantonalne bolnice glasi: Koliko je ta?no novih radnika zaposleno u bolnicu od kako je on preuzeo ovu funkciju? Kojeg su stru?nog profila ti ljudi? Koliko je od njih 40 koji su izgubili posao, prilikom njegovog imenovanja ponovo zaposleno, jer im je od strane direktora obe?ano da ?e oni biti prioritet prilikom slijede?eg zapoljavanja? Da li su ova sva zapoljavanja bila opravdana i u skladu sa pravilnikom ustanove? Da li su zaposleni na osnovu Javnog konkursa? Da li je stvarno neophodno da se u bolnici zapoljavaju u ovo teko vrijeme, ininjeri tekstila, saobra?ajni ininjeri, diplomirani kriminalisti i tako dalje? I da li je upravni odbor, kao organ upravljanja Kantonalne bolnice, upoznat sa svim zapoljavanjima? I da li je ista odobrio? Zahvaljujem."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Uvaene kolegice i kolege, ja ?u sukladno ?lanovima 190. i 191. Poslovnika o radu Skuptine Unsko – sanskog kantona, postaviti dva poslani?ka pitanja. Prvo pitanje je upu?eno Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta. A pitanje se odnosi na dopis koji sam dobio od direktora Pedagokog Zavoda, iz zadnjih deavanja koja su dakle produkt ovog dopisa u Javnoj Ustanovi Pedagoki Zavod. Naime, moda kolegama nije poznato da je na jednoj od zadnjih sjednica upravni odbor Pedagokog Zavoda smjenio direktora i imenovao vrioca dunosti. Moje pitanje Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta glasi: Da li je Ministarstvo reagiralo na dopise direktora Pedagokog Zavoda o zatiti zakonitosti rada Pedagokog Zavoda? Ovdje u materijalima koje sam ja kao Predsjedavaju?i dobio, dakle ta?no su navedeno, dakle slijedom koraka odre?enih aktivnosti koje su se u toj instituciji deavale. Ja napominjem da je Pedagoki Zavod jedna od najboljih institucija takvog da kaem faha, u Federaciji Bosni i Hercegovini. Me?utim, sada iz ovih dopisa se vidi da tu stvara se jedno anarhi?no stanje. U dopisu koji je upu?en Ministarstvu obrazovanja, u nekoliko ta?aka se navodi ponaanje pojedinaca u odboru, naravno ne?u licitirati imenima ovdje, zato ?isto zbog zatite digniteta osoba. Me?utim, kada pro?itate ovaj dopis, kada u?ete u sutinu dopisa, dakle ovdje je evidentno da kre se niz propisa koji je propisala i zakonodavac, naravno i sama javna institucija. Dakle, interesuje me zato Ministarstvo nije reagiralo po ovom pitanju i zato zakonodavac dopusta ovako samovoljno ponaanje onih koje smo mi imenovali da tite prije svega zakonitost rada? Moje drugo pitanje odnosi se na inicijative koje sam uputio prema, naravno u skladu sa poslovnikom o radu Skuptine, to su dvije inicijative koje ve? evo dui period nisu u samoj proceduri, a zna se poslovni?ki koja je procedura kada Skuptina treba zauzeti stav, a ti?e se inicijative za donoenje Zakona o utvr?ivanju i obiljeavanju zna?ajnih datuma na podru?ju Unsko – sanskog kantona i inicijativu za donoenje Zakona o izmjeni Zakona o javnim priznanjima Unsko – sanskog kantona. Obje inicijative sam podnio ja kao poslanik u ovoj Skuptini. Pitanje dakle Sekretaru Vlade Unsko – sanskog kantona: Da li su iste na dnevnom redu naredne sjednice zasjedanja Vlade Unsko – sanskog kantona? Ako ne, da mi se dostavi obrazloenje. S obzirom da evo mi ve? obiljeavamo Dan Kantona, a nemamo ni jedan propis koji regulira na?in dodjeljivanja i uru?ivanja odre?enih priznanja zaslunim osobama na podru?ju kantona. Isto tako ti?e se i Zakona utvr?ivanja i obiljeavanja zna?ajnih datuma. Radi se o jednom propisu koji ve? dui niz godina dakle nije doivio nikakve izmjene. Dakle, ?isto da mi se odgovori, s obzirom da je Zakonodavno – pravna Komisija dala pozitivno miljenje o obje inicijative. Hvala lijepa."

Poslanik Mirvet Beganovi?:

"Potovane dame i gospodo, koristim priliku da pozdravim sve prisutne i zaelim danas uspjean rad. Ja danas imam dva poslani?ka pitanja. Moje prvo pitanje je Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva i Vladi Unsko – sanskog kantona. A glasi: Da li je u sklopu javnog tendera za nabavku visoko steonih junica bila obaveza osigurabnja tih junica? Da li je sprovedena procedura javne nabavke odabira osiguravaju?e ku?e? Pod kojim uslovima je to sprovedeno? To postavljem iz slijede?eg razloga: Iz razloga to je dolo do odre?enog broja uginu?a junica koje su stigle. Me?utim, kada sada osiguravaju?a ku?a ne eli da plati ljudima odtetu. Radi se, junice su bile veoma skupe, osiguranje je bilo visoko. Za dvije godine unaprijed je pla?eno, me?utim, imam jedan konkretan primjer, ?ovjeku su uginula ?etiri grla. Ta ?etiri grla osiguravaju?a ku?a izbjegava da plati. Iako osnovica i zna?i osiguranja police je bila pod nekim uvjetima koji meni nisu bili jasni. Iz razloga, junice kada su nabavljene, ukoliko je bilo u tenderu da moraju odmah biti osigurane, poto se radilo o budetskim sredstvima, u svim segmetnima treba biti provedena procedura javne nabavke. Moje drugo pitanje glasi, isto Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva: prema informacijama kojim raspolaem, u toku je izmjena Zakona o koncesijama. Imamo jedan nesklad koji se javlja, zna?i koncesije koje su dodijeljene prije, u proteklom periodu, dodijeljeni su i prihodi i obaveze koncesionara je bila zna?i prema katastarskom prihodu. Danas imamo situaciju da je izaao novi Zakon o poljoprivrednom zemljitu. Izali su odre?eni pravilnici koji reguliu naknade u tom dijelu. Me?utim, javio se problem visine te naknade. Iz razloga to su po novom Zakonu o poljoprivrednom zemljitu te naknade veoma visoke, a ne znamo to rijeenje. Pitanje je zna?i, glasi: Poto je ugovorom o dodijeli koncesija nadlean za raskid ugovora i izmjenu zna?i ugovora samo sud, na koji na?in ?e Ministarstvo rijeiti taj problem? Iz razloga to pojedini koncesionari se bune. Iz razloga, dok se ne definie ovaj Zakon o koncesijama, koji treba da definie tu oblast. Iz razloga to jednostavno, onda to su puno ve?e obaveze, puno ve?i prihodi kantona, a do danas to nije rijeeno. A prema nekim informacijama, imam informaciju da je Zastupni?ki Dom ve? usvojio izmjene i dopune Zakona o koncesijama i treba na Dom Naroda na kojem ?e biti definisano, jer taj Zakon nije bio uskla?en sa ovim Zakonom o poljoprivrednom zemljitu i pravilnicima koji reguliu visinu naknada za unajmljivanje, iznajmljivanje, davanje u zakup i dodjelu na koncesije poljoprivrednog zemljita. Hvala lijepa."

Poslanik Sead Kadi?:

"Ja vas sve skupa selamim i pozdravljam. Postavljam pitanje Ministarstvu obrazovanja Unsko – sanskog kantona. A vezano je za slijede?e: Ovih dana obiljeavamo puno zna?ajnih datuma iz novije istorije naega naroda i nae domovine. Ja postavljam pitanje Ministarstvu obrazovanja, da li vodi ra?una o tome ko se pojavljuje na historijskim satima u osnovnim kolama? Da li neko priprema te ljude za obra?anje? Jer zakonodavna i izvrna vlast ove drave, moraju zastupati i govoriti istinu o svemu to se, kroz ta je ovaj narod proao od "92. do "95 godine. Neznanje, iskrivljivanje ?injenica, pogreni datumi, samo mogu i dalje kod nae djece stvarati zabunu i sviju nas gurati u zaborav. A s obzirom na udare sa svih strana na nau domovinu, bojim se da bi nam se moglo u doglednoj budu?nosti ponoviti ono to smo doivjeli od "92. do "95. godine. zna?i moje pitanje je, a ujedno i inicijativa, koja bi imala za posljedicu da se u kolama u ovakvim prilikama mogu obra?ati kompetentni ljudi, koji na osnovu me?unarodnog statusa ove drave, istinu za koju zna ?itav svijet, presuda o Hakom tribunalu, odgovornosti vlasti na Unsko – sanskom kantonu da titi Ustav i istinu o deavanjima na ovim prostorima od "92. do "95. godine. Zna?i moja inicijativa ide u tom pravcu, da oni koji se obra?aju, ja govorim o kolama, ne govorim o politi?kim govorima, ne govorim o naem dodvoravanju bira?ima, bilo ?emu, zna?i govorim o historijskim satima u kolama, mogu se obra?ati oni ljudi koji su kompetentni i koji to znaju, uz saglasnost Ministarstva Unsko – sanskog kantona. Mislim da bi to najmanje, da bi to trebalo biti toliko ozbiljno. Ne moemo se igrati sa tim stvarima. Ja sam neki dan bio prisutan na jednom mjestu, gdje je toliko lai, neistina, sinuacija i neznanja prosuto, da to ?ovjeka jednostavno boli.  A bio sam u?esnik tih svih deavanja. Hvala lijepo."

Poslanik Asim Kamber:

"Gospodo Predsjedavaju?i, predstavnici Vlade, kolegice i kolege, potovani gosti. Poseban pozdrav i dobrodolicu ispred Kluba Stranke Demokratske Akcije uvaenom zastupniku, veoma uglednom u Predstavni?kom Domu, gospodinu Sl?avii Šu?uru. Htio bih postaviti pitanje koje se ti?e, u ime nas sviju vjerujem, htio bih postaviti pitanje koje se ti?e jednog saoptenja koje je objavila jedna lokalna politi?ka partija. U kome je ona po malo karikirala i problematizirala ono to se deavalo proteklih dana u Sanskom Mostu, to je poplava. Prozvan je i na Predsjedavaju?i, on je veslao tamo, sa na?elnikom je obiao neke dijelove koji su bili blokirani i to je na neki na?in predstavljeno politikom. A sve je politika, je li? I ovaj, hajde ja na taj dio i nisam toliko obra?ao panju, iako mi je bilo drago. Bilo mi je drago to je doao i gospodin Tihi?, direktor Federalne civilne uprave. Ali nije doao, nisu doli nai kantonalni predstavnici. Iako su imali pravovremene informacije, s obzirom da civilna zatita alje dnevne informacije u svoje centrale i Federalne i Kantonalne. Imali su informacije dakle, nisu doli. Naravno ja to ne prigovaram je li, na alost desio se proboj jednog nasipa i to je bilo iznenada i zaista jedan veliki broj ljudi. Ja o?ekujem da ?emo dobiti podrku i nadam se da ?emo dobiti podrku op?ina sa kantonalnog nivoa. Ali je predstavnik i ina?e kandidat za na?elnika, gospodin Zikrija Dafi?, spomenuo jednu ?injenicu, da, odnosno postavio pitanje, gdje su zavrila sredstva sa ra?una civilne zatite op?ine Sanski Most u iznosu 380 hiljada? I zaista, za toliki iznos je napravljena krivi?na prijava protiv op?ine Sanski Most i protiv drugih op?ina na naem kantonu. ja vjerujem da ?e Federalna uprava s obzirom da je njoj ta prijava napravljena, ali eto to koincidira, pa moda to na neto upu?uje. Me?utim, moje se pitanje ti?e, dakle svih na?elnika. Na?elnik op?ine Biha? - Albin Musli?, Cazin – Nermin Ogreevi?, Sanski Most – Mustafa Abdagi?, Velika Kladua – Admir Mulali?, Bosanska Krupa Armin Halitovi?, Buim – Mirsad Šahinovi?, Petrovac – Ermin Hajder i lju? – Osman Ćehaji?. Dakle, Zakonom o zatiti i spaavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre?a, te Odlukom o uvjetima i na?inu koritenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade od prirodnih i drugih nesre?a, utvr?ena je namjena i na?in utroka tih sredstava. Te ja ovim na?elnicima postavljam pitanje i traim od njih ili efova slubi finansija odgovor. Ako su oni zauzeti, evo dakle uvai?u i to. Koliko je u periodu od 2004 do 31.03.2012 prikupljeno sredstava po osnovu navedenog Zakona i Odluke? Koliko se sredstava trenutno nalazi na posebnom ra?unu? Dakle op?ina, dakle vezano za zatitu i spaavanje. I ja samo molim da mi se dostave ti podaci i namjena utroka tih sredstava. Da mi se dostave u ovu Skuptinu. Hvala lijepa."

Poslanik Nedad Zukanovi?:

"Potovani prisutni, sve vas skupa pozdravljam i selamim. Imam dva pitanja. Ve? smo pri?ali o tim pitanjima u prolom vremenu. Evo jedno pitanje, mislim da ono zasluuje i panje. Jer mislim da naa policija nema ?ime da radi, nema ?ime ni da obavlja svoje osnovne dunosti. Kad ?e do?i zna?i do obnavljanja voznog parka? Oni ne trae luksuzna vozila, oni trae zna?i obi?na vozila, obi?ne pakete, najjednostavnije zna?i, jeftinija vozila, za razliku od drugih. Pa evo, kad ?e do?i do realizacije tog projekta? I evo drugo pitanje Vladi, ili Ministarstvu finansija, Ministarstvu poljoprivrede: Kad ?e biti ispla?ene premije za mlijeko? Ono to evo ljudi pitaju, zovu svaki dan. Kad ?e zna?i do?i do realizacije, to jast isplata premija za mlijeko? Toliko. Hvala."

Poslanik Muhamed Škrgi?:

"Gospodo Predsjedavaju?i, kolegice i kolege poslanici, uvaeni predstavnici Vlade, medija, Me?unarodne zajednice, lijepo vas pozdravljam. Prilika mi je i da pozdravim biveg kolegu iz Parlamentarnog ivota, gospodina Šu?ura. Drago mi je da je danas me?u nama. Naime, ja sam u zadnjih pet, est Skuptina molio odgovor na pitanje, vezano za opremu za deminiranje. Nisam dobio odgovora. Mislim da je to stvar Kantonalne uprave za civilnu zatitu, ali ja to ne znam. molim da mi se dostavi odgovor ta je sa tom opremom? Jer to nije bezna?ajna cifra. Radi se o nekoliko stotina hiljada Eura. Reda, veli?ina, vrijednosti opreme. Od koga je dobijena, kad je dobijena, gdje se nalazi, je li u funkciji, to se s njom radi i tako dalje? Ja imam informacije, ali elim zvani?ne informacije. Ako ne dobijem zvani?ne, onda ?u ih morati preko medija traiti, ili na drugi na?in. Molim jo jedan put, uvaene odgovorne, kojima je i Kantonalna uprava u redu odgovornosti, da mi se odgovori na ovo pitanje, kako nebi bilo problema. Jedan drugi, jedno drugo malo pitanje. Pitali su me gra?ani koji su zadovoljni bili ?injenicom, da je organizacija Ministarstva zdravstva uredila, da se preko op?ina organiziraju odvozi kartona u Komisiju za ono to se komisijski odlu?uje vezano za ostvarivanje zdravstvenih prava gra?ana. I to je zafunkcioniralo vrlo lijepo na zadovoljstvo gra?ana. Me?utim, u zadnje vrijeme se ti gra?ani ale, da moraju platiti 10 maraka za taj prevoz tih papira od op?ine do Komisije u Biha?u. Ako je to i ta?no, onda postavljam pitanje: Mora li i gra?anin koji je 100 metara od sjedita Komisije, platiti 10 maraka da se odnesu dokumenti u sjedite Komisije? Hvala lijepa."


Poslanik Ismet Doli?:

"Dobar dan i lijep pozdrav svim u?esnicima u radu dananje Skuptine. Kao i dobar dan i lijep pozdrav sluateljima i gledateljima Kantonalne radio i televizije. Ja imam dva zastupni?ka pitanja. Prvo zastupni?ko pitanje je za Ministarstvo zdravstva, evo tu je Ministar, moe i on odgovoriti. A pitanje glasi: Kako gra?ani Unsko – sanskog kantona koji kao pacijenti moraju putovati na lije?enje izvan Unsko – sanskog kantona, mogu naplatiti trokove putovanja u visini autobusne karte, koji im po zakonu pripadaju? Naime, na proloj sjednici ja sam imao jedno pitanje, odnosno u diskusiji sam pitao direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja, kod uporabe sanitetsjkog vozila i on mi je dao pojanjenje, premda su mene ljudi koji su moda isto upu?eni u to rekli da to i nije ba tako i da ?e moda u nekim slu?ejevima kada ne bude se odobravalo vie sanitetsko vozilo, podizati i sudske prijave. E sad, ovdje u ovom pitanju zna?i, konkretno pie, ako je zakon predvidio pla?anje trokova u visini autobusne karte, gdje pacijenti mogu da naplate te trokove? I moje drugo zastupni?ko pitanje, mada ovdje ne vidim Ministra obrazovanja, ali ne znam to?no, ja ?u ga postaviti, moda neko moe od ?lanova Vlade? Ono glasi: Kako je predvi?eno, kako i kada je predvi?eno da zavri kolska, teku?a kolska godina u osnovnim kolama? Naime, roditelji, djeca, nastavnici, pekuliraju sa time, roditelji planiraju godinje odmore, odlaske u posjetu i tako to i nisu upoznati sa time. Pa bi bilo dobro da Ministarstvo iza?e sa nekim svojim konkretnim prijedlogom. Ovdje prvenstveno mislim zbog, iz razloga to je nastava bila odga?ana dva tjedna zbog zimskih neda?a. Hvala lijepo."

Poslanik Ivan Pra:

"Predsjedavaju?i, dame i gospodo. Ja bih u svojstvu predsjednika Skuptinske Komisije za sigurnost, malo se osvrnuo. Rekao bih da smo svjedoci medijskoga fokusa u kojem se naao na kanton, povodom akcije institucija, represije Federalnog i Kantonalnog MUP-a, SIPE, Tuilatva i tako dalje. Razlozi su navodno u otkrivanju organizovane krim skupine u proizvodnji i distribuciji droge. Molio bih Ministra unutranjih poslova da nas poblie upozna. Odnosno pitanje: Šta se to aktuelno deava u sigurnosnoj sferi kantona?"

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Zahvaljujem se gospodinu Pri. Nema vie poslani?kih pitanja. Da li neko ispred kantonalnih institucija, ministarstava ima potreba za odgovorima."


Odgovori na poslani?ka pitanja

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva u Vladi Unsko – sanskog kantona, gospodin Emdad Galijaevi?:

"Gospodine Predsjedni?e, dame i gospodo zastupnici, uvaeni mediji, gospodine Šu?ur, ja vas sve srda?no selamim i pozdravljam. Prvo pitanje je bilo od gospodina Emri?a, Kantonalna uprava. Radili smo mi po Zaklju?ku Skuptine. Uloili prole godine blizu pola miliona maraka u Kantonalnu upravu za umarstvo, zaposlili trinaest lugara, tri ininjera umarska. Je li to dovoljno? Nije. U ovoj godini sve se u?inilo da se skree budet Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva i to smo dobili da mi ne moemo zaposliti ni jednog lugara, a treba ih najmanje jo dvadeset. Da ne moemo zaposliti nita, da ne moemo kupiti za Kantonlnu upravu nita. I ono to smo mi uradili zajedno sa Ministarstvom policije, Tuilatvom, sudovima, napravili jedan akcioni plan integralne zatite uma. Da pokuamo u ovom kapacitetu smanjiti kra?u na podru?ju Unsko – sanskog kantona. Ja ho?u da vjerujem da ?e izvjetaj za 2012 godinu biti bolji. Nego onaj to je bio 2011 godine. Bogati smo umama, a ne moemo samo deklerativno pri?ati o tome. Lugare finansiramo iz vlastitog prihoda. Nemamo Zakona o umama, mi danas fakti?ki imamo to se ti?e oblasti umarstva, bezakonje. Mi smo na Zakon kantonalni u razgovoru sa politi?kim strankama, uputili da napravimo na Kantonalni Zavod. Eventualno dok se ne donese Federalni Zakon. Zato to je u oblasti umarstva vezano zizme?u 3 do 4 hiljade ljudi koji danas direktno ili indirektno ive od uma. Kapacitet je ovaj koji jeste. Budet knap. I vrlo teko se iz ovih sredstava moe vie uloiti. Drugo pitanje, Mirvetu. Vjerujte nakon ovih pitanja oko ovih krava, ja mislim da je to dobar projekat. Postavlja ?ovjek pitanje jedno, da li treba uopte ita raditi? Treba pozvati gra?ane da se svi zaposle na budet, da rade u Vladi, Optinama , bolnicama i tako dalje. Da niko ne ulae u poljoprivrednu proizvodnju. Vlada Unsko – sanskog kantona je imala zadnjih 6 godina 900 hiljada maraka na Una banci. Pare stajale. Vlada donijela Odluku, da pokrenemo taj famozni revolving fond, revolving kreditnu liniju sa mljekarom Megle i tom bankom. Aplikacije bile. Javni poziv raspisan. Me?unarodni poziv. Vlada, est ?lanova komisije, dva su, zna?i opet u tih est ?lanova komisije nije ni jedan ispred Ministarstva poljoprivrede. Mi imenovali eksperte Jasmina Brnjaka iz Poljoprivrednog Zavoda. Ispred Vlade imenovali Šuhreta Fazli?a za predsjednika komisije. Kemal Hrnji?, direktor mljekare Megle, jedan ?lan komisije. Vedo Pai?, koji vodi tu komplet proizvodnju, jedan ?lan komisije. I dva su bila iz banke. Procedura zavrena, dobavlja?i odabrani i tako dalje i tako dalje. U svakom poslu se javljaju problemi. Pa ivi posao ima i probleme. Imate u nekim medijima veliki naslov: „Zaraene krave duplo skuplje nego to je nabavljala Op?ina Biha?.“ A evo ja podatke na papiri? jedan, Op?ina Biha? 2009 godine nabavila krave po cijeni 3.919 maraka, osiguranje bilo 6 mjeseci. U prvom mjesecu sad kad ho?e nove krave da nabave, ponuda im bila 4.680 maraka, osiguranje 6 mjeseci. Kod nas je osiguranje 2 godine. Jo neto, Mirvete. Mi nismo dobili ni jednu prijavu da ima ikakvog uginu?a, slubeno. Valjda bih ja hodao od tale do tale i to gledao? Zato ima procedura. Nije karanten vodilo Ministarstvo. Ima inspekcija koja je to radila. Dalje procedura, banka, u tom ugovoru stoji da banka bira osiguravaju?u ku?u. Banka je izabrala osiguravaju?u ku?u, koju je izabrala. Ja ho?u da vjerujem da ?e se to rijeiti. Zna?i vjerujte da je procedura sigurno ispotovana. Što se ti?e onog pitanja koritenja poljoprivrednog zemljita, koncesija, cijena. Ako ho?ete moje li?no miljenje, ja isto mislim da nije dobra poruka kad smo prije est godina, iako Vlada nije prije est godina ni trebala potpisivati te ugovore. Da smo napravili po jednoj cijeni ugovore, vae?im tadanjim cjenicima, a danas da imamo po cijeni koja je enormno ve?a. Je li to dobra poruka za ulaga?e? Nije. Ali mi se moramo drati Zakona o poljoprivrednom zemljitu. Mi smo traili tuma?enje. Naeg pravobranilatva. Traili tuma?enje Federalnog Ministarstva poljoprivrede. I oni su nam doslovno poslali dopis da se mi moramo pridravati ovog novog cjenovnika. I mi smo, gospodine Beganovi?u, u tom pravcu i postupili. Poslali ljudima takvo miljenje. Ko ho?e da mu produimo ugovor, mi ?emo produiti, ko ne?e, postoji pravna procedura. To nije moje Ministarstvo, niti ja mogu sam donositi odluke. Je li velika cijena ova? Sigurno jeste. Imamo problema oko pojloprivrednog zemljita. Imamo, ali samo ga Ministarstvo ne?e mo?i rijeiti. Mislim da je veoma zna?ajno pitanje. Dok god ne rijeimo zemljine knjige i imovinsko – pravne odnose, mi ?emo imati problem. Što se ti?e ovog pitanje gospodina Zukanovi?a. Evo i ja postavljam pitanje. I Ministarstvu finansija i Vladi: Kad ?e biti pla?ene premije? Prije 15 dana mi smo napravili sva rjeenja, uputili prema Ministarstvu poljoprivrede. Evo postavljam i sebi sad ovdje pitanje, javno. Ne znam je li i to neka igra da se namjerno ne?e da se plate premije? Ja pozivam Ministar finansija da prije plata, prije svega, plati premije ljudima koji su to zasluili i ljudima koji su to shvatili. Koji su shvatili i prihvatili cijenu 9 feninga, umjesto 12, koju su imali prole godine. Zna?i nemam odgovora to se ti?e tehni?kog dijela. Ministarstvo poljoprivrede je svoju pri?u uradilo. Hvala vam lijepa."

Ministar zdravstva i socijalne politike u Vladi Unsko – sanskog kantona, gospodin Amir Muri?:

"Predsjedavaju?i, dame i gospodo poslanici, kolege iz Vlade. Bilo je nekoliko pitanja, nije bilo direktno za Ministarstvo zdravlja, ali ja ?u pokuati od prilike da dam odgovor na ve?inu pitanja. prvo je bilo za sanski Most, zna?i zdravstvena zatita stomatoloka. Usluge koje su bile. Federalno Ministarstvo, Vlada je usvojila jedinstvenu metodologiju finansiranja i sklapanja ugovora u zdravstvenoj zatiti, tako i u naem kantonu. i na je kanton po toj metodologiji duan da sklapa ugovore sa zdravstvenim ustanovama. Kad je u pitanju stomatoloka zatita, tu je dolo do smanjenja timova. Priznaje se saqmo preventivne mjere i zatita zuba djece i omladine. Ali je zdravstvena zatita zuba, se finasira i kroz specijalisti?ke usluge. Tako da mi imamo oralnu hirurgiju, ortodonciju, pedodonciju i sve ostalo. I tu su pove?ana sredstva, tako da se zdravstvena zatita odraslih moe provoditi kroz specijalisti?ku zdravstvenu zatitu zuba. I kad se to u matematici gleda, tamo u ugovorima stoji da je manji broj timova za zatitu, ali kad se pogleda specijalisti?ke usluge, to iza?e na isto kao i prole godine. I poto je pove?an bod, prole godine je bio i ove, zna?i kad se gleda u masi sredstava, vie je sredstava dato za te usluge. Tako da ne vidim da je i jedna zdravstvena ustanova i da su stanovnici ugroeni kada je u pitanju zdravstvena zatita zuba. Zna?i kroz ta dva vida, pokriva se ?itavo stanovnitvo. On ako do?e na specijalisti?ki, to se obavlja u domovima zdravlja. U svakom slu?aju zna?i niko nije uskra?en. Drugo pitanje je bilo vezano za hitnu medicinsku pomo?. Po istoj toj metodologiji se finansira i hitna medicinska pomo?. I imaju modeli. Vi ste svi ovdje na Skuptini imali Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i Finansijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje. Tamo su bili opisani svi modeli, kako se to ra?una i kako se pla?a. Ja vas moram informirati da se zdravstvena zatita u naem kantonu, pa i na terenu Federacije pla?a samo po broju osiguranih lica. Kad je u pitanju hitna medicinska pomo?, sredstva se obezbje?uju od osiguranika, ali pokrivena je ?itava zdravstvena zatita, zna?i sve i jednog stanovnika kantona. Bio on osiguran, ili ne bio. On kad se obrati u hitnu medicinsku pomo?, njemu se prua usluga. A sredstva se obezbje?uju od Zavoda. Zna?i po broju osiguranika. I tako u toj matematici, igra je matematike zna?i, neko do?e do zaklju?ka da je neka optina manje dobila jer nije pokrivena. Nisu u pravu. Zna?i po toj metodologiji svi su ravnopravno zastupljeni, pa tako i optina Cazin. Ja znam da je optini Cazin priznato negdje oko 6,8 timova. Zna?i blizu 7 timova. Ona je druga po redu. Ve?i broj timova ima optina Biha?. Zna?i to je ?isto sve po zakonu, jer jedinsvetna je metodologija, ima teinu zakona. Bilo je pitanje za prevoz sa kantona na Komisiju. Ja sam vama rekao da se u onim mjerama poduzelo niz sitnih mjera koje olakavaju dostupnost zdravstvene zatite, tako to, da se kartoni prevoze na Komisiju. Onaj dom zdravlja koji je naplatio tu uslugu je prekrio zakon. Ja molim gra?ane koji su platili 10 maraka za prevoz kartona, da to dostave Ministarstvu sa ra?unom koji su bnili obavezni da dobiju. Ako im je neto napla?eno, mi ?emo poduzeti mjere da se to ispravi, da se kazni onaj koji je to ?inio. Zna?i ne smije se napla?ivati nikakva usluga u tom vidu, koju smo mi u naem Finansijskom Planu Zavoda isfinansirali i ugovorili sa zdravstvenim ustanovama. Ovdje je bilo pitanje, putni trokovi. Zna?i lica koja idu na lije?enje van kantona. Vas je direktor, zna?i kada je bila Skuptina, informirao da mi nismo ispotovali. Ne samo mi, na kanton, nego svi kantoni u Federaciji. Nisu ispotovali puni paket prava, zna?i osnovni paket prava. Tako da nismo ispotovali ni mi ovdje na kantonu. Kad je u pitanju snoenje trokova prevoza, mi to obavljamo sanitetskim vozilom preko Komisije. Oni gra?ani koji ne idu sa sanitetskim vozilom, oni su duni sami, u stvari nisu duni, oni moraju sami sebi platiti. Kad Federalna Vlada obezbjedi, tako u zakonu stoji, obezbjedi nedostaju?a sredstva i dostave kantonima, tad ?e se i taj vid zdravstvene zatite platiti. Mi smo razgovarali, ja i direktor naeg Kantonalnog Zavoda, postoji li kakva mogu?nost da mi i taj vid zdravstvene zatite donekle pokrijemo. Ove godine zna?i sredstava nije bilo za to. Tako da ?emo mi pokuati rijeiti i taj problem. A svi oni pacijenti koji su malo, koji ne mogu zna?i ni oti?i ni drugim prevozom, mi pokrivamo kroz sanitet i ti je osjetljivost Komisije dosta na visokom nivou. Oni odobravaju prevoz sanitetskim vozilom, svim onim stanovnitvima. Ja sam ju?e poslao dopis da se posebno obrati panja na lica koja imaju posebnu potrebu, da se njima u svakom slu?aju odobrava prevoz sanitetskim vozilom. Od prilike, to je ono. Vi ?e te dobiti i pismene odgovore, koji do?u na Ministarstvo i koji do?u na Zavod. Hvala."

Ministar unutranjih poslova u Vladi Unsko – sanskog kantona, gospodin Šefik Smlati?:

"Potovani poslanici, kolege ministri, mediji. Ja ?u kratko na ovo odgovoriti. Zna?i to se ti?e vozila, do 15. juna vozila ?e biti raspore?ena po policijskim upravama, policijskim stanicama. Radi se samo o proceduri koja je takva kakva jeste i bre nije moglo. Što se ti?e ovoga pitanja od zamjenika Predsjedavaju?eg, gospodina Ivana Pre. Jednostavno, radi se o jednoj akciji koju je vodila Agencija za istrage i zatitu, zajedno sa Kantonalnim Ministarstvom i koja je imala dva zadatka. Jedan zadatak je bio da se razbije organizirana skupina koja se bavila proizvodnjom i rasturanjem opojnih sredstava, te je est lica lieno slobode. I da se lii slobode jedno lice koje je osumnji?eno za izvrene ratne zlo?ine. Obje akcije su izvrene bez i jedne greke. Bez upotrebe bilo kakve sile. I nije mi, ovo to je rekao kolega Emdad Galijaevi?, valjda policija treba da radi svoj posao. Ili mo?emo i?i po onome principu, pravi?emo se da droge nema, pa je sigurnosna situacija jako dobra. Po meni je dobra kada se eliminira sa ceste droga. A tamo koji to ne rade, neka razmisle ta rade njihova djeca. I jo bih jednu stvar rekao. Sve podatke koje treba da dobijete, ili da traite, a koji su direktni i dobijeni od ovlatene osobe vezano za ovu akciju, moete dobiti od gospo?e eljke Kojundi?, potparola Agencije za istragu i zatitu u sarajevu. Hvala."

Ministar finansija u Vladi Unsko – sanskog kantona, gospodin Sanel Mahi?:

"Gospodine Predsjedavaju?i sa zamjenicima, dame i gospodo poslanici, kolege ministri, gosti. Sve vas srda?no selamim i pozdravljam. Ja bih se ukratko referisao samo na ovo pitanje oko ovih pla?anja. Kad ?e biti? To duebrinitvo o pojedinim kategorijama glede poljoprivrede, glede socijalnih kategorija, trudnica, civilnih rtava rata, trebali smo ispoljavati kada smo usvajali budet. Ja sam svoje kolege, ministre na Vladi, upozoravao da mi ne postavljaju takva pitanja. Ovdje to nisam rekao. Zna?i, ovdje sam rekao da budet nije nemogu?e ostvariti, ali da ?e biti teko. Sad postavljati takva pitanja, kad ?e biti pla?eno, znate kako ide punjenje. Sa budetom skupa smo usvojili Zakon o izvrenju budeta koji ta?no precizira kad ?e ta biti pla?eno. Moemo pogledati u Zakon o izvrenju budeta, koji su to prioriteti, tad ?e tako biti i pla?eno. I nita druga?ije se ne moe ni bilo kako zna?i u?initi. A ovaj, dajem zna?i ta?no precizan odgovor, ja ne mogu precizirati datum. Zna?i ima u Zakonu precizirano kako se ta pla?a. Da smo, ja razumijem da je budet i politi?ki akt, pored toga to je pravni, to je finansijski, on je i politi?ki. Da smo moda malo manje uvrstili nekih politi?kih stvari, ne biste trebali postavljati takva pitanja. Isplate bi ile redovno. Hvala."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Zahvaljujem se gospodinu Mahi?u, Ministru finansija u Vladi Unsko – sanskog kantona. da li ima jo neko ispred kantonalnih institucija? Nema. Prije nego to dam rije? gospodinu Zukanovi?u, koji ima pravo u skladu sa ?lanom 191. Stav 6. Ukoliko poslanik nije zadovoljan odgovorom, moe dakle izraziti svoje nezadovoljstvo, u trajanju od tri minute. Samo da podsjetim, da rok za dostavljanje odgovora na poslani?ka pitanja je 15 dana, ukoliko se nije dobio odgovor u usmenoj formi. Tako da onaj ko je dao odgovor u usmenoj formi, nije duan to dostaviti u pismenoj. Izvolite gospodine Zukanovi?u."

Poslanik Nedad Zukanovi?:

"Pazite, ovdje se postavlja pitanje, odnosno da li treba postaviti uopte pitanje? Naravno da treba. Neko mi je dao ovdje mandat i legitimitet da predstavljam taj narod i ja predstavljam u punom kapacitetu. Ja nisam mislim nita ovdje rekao runo. Samo sam pitao kad ?e to biti? Ima li sredstava? Ako nema, da se to ovdje kae. Tu nema ni?ega loeg. Prema tome ja sam to postavio pitanje da skinemo dilemu i pri?u ljudima koji pitaju mene i ne samo mene. Mislim sve poslanike da pitaju. I to je jednostavno odgovoriti. I ljudi ?e imati lake, ima ?e razumijevanja. Ako nema sredstava u budetu, ako nema punjenja, onda moramo to re?i. Kazati situacija je takva i takva i takva i ta?ka. Ja ?u biti onda zadovoljan. Ja jesam duebrinik za te ljude i postavlja?u uvijek pitanja koja su u interesu gra?ana i naravno sviju onih ljudi koji imaju potrebu za ovim pitanjem kojeg sam ja postavio ovdje. Zna?i ne vidim nita loe. Zna?i ubudu?e alje nam se onda poruka da ne trebamo postavljati pitanja."

Poslanik Mirvet Beganovi?:

"Pa vrlo kratko. Ja ne da nisam zadovoljan. Nisam ja protiv projekta nabavke visoko – steonih junica. Ja sam samo govorio aspekt da je banka odabrala osiguravaju?u ku?u i da ta osigguravaju?a ku?a ne eli da plati ljudima krave. A u projektu je u?estvovala ova Vlada sa svojim sredstvima. Prema tome, ima pravo da utje?e na to da to bude u interesu razvoja. A drugo, po pitanju ovih sredstava. Kada je bilo usvajanje budeta, usvojili smo budet u kojem smo predvidjeli ta sredstva. Amandmanom kojim smo traili, traili smo mi ?ak da se pove?aju ta sredstva. Me?utim, izgleda da poljoprivreda nije strateka grana ovoga kantona. Jer da jeste, onda bi se ispunjavale obaveze i pove?ala sredstva za ulaganje. Hvala lijepa."

Poslanik Esad Baegi?:

"Ja se izvinjavam. Moram vezano za odgovor Ministra Muri?a, Ministra zdravstva, ovaj izraziti svoje nezadovoljstvo, jer ga nisam shvatio naime. Gledajte, ja sam u poslani?kom pitanju upravo postavio dilemu, ta sa 25 hiljada na alost neosiguranih lica u op?ini Cazin, koja kad se razbole, moraju se negdje javiti. I kaemo da je zakonom obavezno da im se prui prva pomo?. Me?utim, prilikom odre?ivanja timova, oni ne ulaze ni u kakvu kvotu, ve? su samo osigurana zdravstvena lica predmet odobravanja lije?ni?kih timova prve pomo?i. S toga  evo jo jednom dilema. Šta sa silnim ljudima koji svakodnevno dolaze bez zdravstvenog osiguranja u Dom Zdravlja Cazin, a nemaju zdravstveno osiguranje, a kotaju taj dom zdravlja? I tu  je najve?i problem u op?ini Cazin. Mi smo najmnogoljudnija op?ina, koja na alost zbog teke ekonomske situacije nema dovoljan broj osiguranih. ?ini mi se da je kolega Bajrektarevi? postavljao to pitanje. Evo ono se sad aktualizira, jer se potpisuju ti famozni sporazumi sa Zavodom. I tu imamo problema. I ne trebamo ovdje, to trebamo zajedno rjeavati, jer o?ito sve ve?i broj ljudi se razboljeva, sve ve?i broj ljudi trai intervencije u hitnoj pomo?i, posebno hitnoj pomo?i. A nemamo adekvatna sredstva za to. i to su ljekari zamolili. To je menadment doma zdravlja koji funkcionira, koji ?e raditi. Ne?e niko ostati nezbrinut. Me?utim, imamo tu probleme, to je dilema i ja molim Ministra da zaista jo jednom, jo jednom na relaciji Zavod, on, njegovi stru?ni timovi, menadment doma zdravlja, probaju na?i tu zajedni?ko rjeenje za ovaj problem koji je evidentan. Hvala vam."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona Husein Roi?:

"Zahvaljujem se gospodinu Baegi?u. Sa ovim smo zavrili poslani?ka pitanja."


Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense