XXIV sjednica
24. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa dvadeset i ?etvrte sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
XXIV sjednica

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Molim poslanike da se prijave za poslani?ka pitanja."   

Poslanica Elvira Abdi? Jelenovi?:

"Pozdravljam sve nazo?ne. Moje prvo izaslani?ko pitanje upu?ujem Vladi Unsko – sanskog kantona, da isto proslijedi i Resornom Ministarstvu. Na sjednici odranoj 26.04.2012 postavila sam pitanje na koje sam dobila djelomi?an odgovor. A ti?e se bora?kih udruenja registriranih na Unsko – sanskom kantonu. Ministar pravosu?a mi je odgovorio na pitanje, iz nadlenosti Ministarstva pravosu?a, dok na ostala pitanja nisam dobila odgovor. S toga ponavljam pitanja na koja nisam dovila odgovor, s napomenom da je na Unsko – sanskom kantonu registrirano 123 udruenja bora?kih populacija. Koliko je ukupno izdvojeno sredstava iz budeta Unsko – sanskog kantona, za svako pojedino udruenje, od zavretka rata do danas? Koji su kriteriji za dodjelu sredstava i u kojim javnim glasilima su objavljeni? Koji su mehanizmi kontrole Vlade Unsko – sanskog kantona nad utrokom tih sredstava? I koja od registriranih 123 udruenja, kreiraju liste prioriteta za dodjelu stanova koji se finansiraju iz sredstava Javne Ustanove Fond za izgradnju stanova? Moje drugo pitanje upu?ujem Ministarstvu rada i socijalne politike, da isto proslijedi nadlenim institucijama. Naime, ve?ina radnika Agrokomerca koji su otili u mirovinu, imaju mali iznos mirovine, od 350 do 500 maraka, nevezano o stru?noj spremi ili poslu koji su obavljali. Na upit zato je to tako, ve?ina odgovara da ne primaju puni iznos mirovine, jer navodno za njih nije upla?en sta, ili su odjavljeni a da za to nisu bili ni obavijeteni. Svjedoci smo kako visoko pozicionirani politi?ari u BiH ?esto govore o pravima radni?ke klase, istovremeno grade?i sustav u kojem se ta ista radni?ka klasa nemilice vara i plja?ka. Ali, toliko o ljudskim pravima. Usprkos svemu, ne mogu vjerovati da su mirovine male jer nisu pla?eni doprinosi, pa primaju odre?eni procenat zasluene mirovine i zbog toga postavljam pitanje: Da li se obra?un mirovine radi na temelju upla?enih ili obra?unatih doprinosa? Što je sa pla?anjima poduze?a koja nastupe nakon to djelatnik ode u mirovinu, obzirom da se doprinosi predaju mjese?no? Da li se nakon izvrenih uplata, odnosno zaostataka, vri ponovni obra?un mirovine i zaostaci? Molim pismeni odgovor na postavljena pitanja. Zahvaljujem."

Poslanik Ismet Doli?:

"Gospodine Predsjedavaju?i, zamjenici Predsjedavaju?ih, uvaene kolegice i kolege zastupnici, potovani ministri, predstavnici javnih poduze?a, javnih servisa, odnosno medija, dragi gosti, odnosno sluatelji i gledatelji „Kantonalne Radio – televizije.“ Dobar dan i lijep pozdrav za po?etak danas. Ja imam dva zastupni?ka pitanja. prvo pitanje za Javno Poduze?e „Unsko – sanske novine“ odnosno „Krajina.“ Zamolilo me nekoliko bivih i sadanjih ?lanova skuptine, da upitam direktora kada namjerava isplatiti njihov honorar? Naime, ovaj honorar nije tako veliki, ali ja mislim, kako su mene informirali, da je sigurno ve? jedno sedam mjeseci u zaostatku. Pa kako tu ve? ima ljudi koji su zaista i socijalno ugroeni, naravno to bi im neto zna?ilo da poboljaju svoju socijalnu situaciju. To je prvo pitanje. Moje drugo pitanje je za Javnu Ustanovu, kako bih to nazvao, ceste, Regionalne ceste, ili Unsko – sanske ceste? Ne znam to?no kako je naziv, jer se mjenjao i to? Ja sam jednom ve? postavljao ovo pitanje, prije moda vie od godinu dana, a odnoci se na put Barake – Ćehi?a Kri, kod Trca. Naime, u jednom dijelu ovog puta, na potezu Donja Vidovska – Johovica, kroz jedan veliki uspon nema ni jednog prometnog znaka. Doslovno ni jednog. I svaki put tamo kada ?ovjek do?e uglavnom vidi razlupana stakla, netko je sletio, netko je udario i tako to. Jer u biti ne postoji ni jedan, a tu se radi o veoma opasnom i najopasnijem moda dijelu na ovom putu. Kada sam proli put postavljao ovo pitanje, mislim da je ova Direkcija regionalnih cesta rekla, ne znam, pozvala se na Zakon o javnim nabavkama za nabavu tih saobra?ajnih znakova. No me?utim, zaista je ve? krajnje vrijeme da se to neto rijei, jer dolazi i turisti?ka sezona. Puno ljudi naih dolazi iz inozemstva koji nisu upoznati sa ovim problemima, koji zaista ne znaju na pamet gdje je krivina. Na lijevo, na desno i tako to. Mogli bi stradati ivotno, naravno mogli bi pri?initi i materijalnu tetu, pa bi se to kroz osiguranje moglo reflektirati direkciji, kroz naravno pla?anje odtete. Tako?er u ovome kontekstu bih htio re?i da se na ovom pravcu nalaze nekoliko, ne nekoliko, jako puno velikih rupa. Dubine 10 – 15 – 20 centimetara. I tu zaista isto na ovakav na?in kad se natr?i automobilom, tu otpada kota? atuomatski. Pa bih zamolio zna?i ovu instituciju, javnu ustanovu, da poduzme neto da bi se ovo moglo sanirati. A evo i ovdje je bio, izaao je, ministar policije. Ja ipak smatram da je Ministarstvo policije, odnosno da je policiji zadatak ako primijeti da negdje nema prometnog, odnosno saobra?ajnog znaka, da o tome obavijesti, da u?ini sve to je u njenoj mo?i da se na neki na?in sigurnost na cestama dovede u normalnu razinu. Hvala."

Poslanica Mira Ljubijanki?:

"Potovani prisutni u dvorani, sviju vas toplo pozdravljam. Moje pitanje je upu?eno Ministarstvu zdravstva, direktoru Zavoda za zdravstveno osiguranje i eventualno Ministarstvu finansija. A odnosi se, da li u budetima oba Ministarstva i Zavoda za zdravstveno osiguranje postoje interventna sredstva tako da kaem? Jer nam se deava da teke bolesti, ili teki momenti u ivotima ljudi, do?u u momentu kada ili trebaju proceduru provesti da bi ili, ne znam, u Tuzlu na operaciju, ili na lije?enje odre?enih karcinoma, odnosno operacija odre?enih karcinoma. I onda se ljudi na?u u situaciji da nemaju ta sredstva i da moraju ?ekati nekakve procedure koje odugovla?e stvari, a bolesti su hitna, za hitnu intervenciju. Molim oba Ministarstva i Zavod zdravstvenog osiguranja da mi kae postoje li odre?ena interventna sredstva? U kojem se ona iznosu, po kojem kriteriju, pored Fonda solidarnosti koji je u Sarajevu, za koji znam i po kojim kriterijima se djele? Hvala."

Poslanik Mirvet Beganovi?:

"Potovane dame i gospodo. Poto prvi put izlazim, koristim priliku da vas sve srda?no pozdravim i da zaelim uspjean rad dananjoj sjednici. Ja imam poslani?ko pitanje. Ono se odnosi na Ministarstvo za gra?enje, prostorno ure?enje i zatitu okoline, kao i Javno Preduze?e Elektrodistribucija Biha?. A ono zna?i, u kojoj je fazi rjeavanja izdavanje Urbanisti?ke saglasnosti, to jest Gra?evinske dozvole, za izgradnju dalekovoda Marcelji 3? Poto na dvije op?ine se nalazi taj dalekovod, povezuje, odcjepljuje sa glavnog voda i nalazi se na dvije op?ine, neophodno je da izda Kantonalno Ministarstvo dozvolu, Urbanisti?ku saglasnost za radove. Prema informacijama kojim raspolaem, obavljene su sve predradnje. Sredstva ?ak Elektrodistribucija ima obezbje?ena i spremna je u?i u radove. Zna?i, na nama je da ljudima omogu?imo da se ti radovi zavre u toku ove godine. Pa bih molio Ministarstvo da provjeri ovaj spis. Ja imam ovdje jedan kompletan spis. Op?ine su dale svoje miljenje, svoje saglasnosti. Sad je na Kantonalnom Ministarstvu da zavri taj dio, da bi se pristupilo izvo?enju radova. Bar tako iz Elektrodistribucije tvrde, da bi pristupili, ukoliko Ministarstvo zavri taj svoj dio posla. Drugo pitanje se odnosi na Kantonalno Ministarstvo unutranjih poslova. A vezano za sudsku presudu vezanu za naknadu trokova goriva koje je prema jednom javnom preduze?u obaveza. Gdje je Kantonalni sud potvrdio obavezu iz 2006 godine. Pa bih od ministra, ja ?u dati spis, sa aspekta da vidimo kakve su mogu?nosti da se to rijei? Hvala lijepo. Poto se taj odrekao i kamata, mislim da je u interesu da se to zavri. Hvala lijepo."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Uvaeni Predsjedavaju?i, ministri u Vladi Unsko – sanskog kantona, predstavnici medija, dragi nai gosti, poslanice i poslanici. elim sviju skupa da vas pozdravim i poselamim. Ja za dananju Skuptinu imam jedno poslani?ko pitanje. Upu?ujem ga Direkciji za ceste Unsko – sanskog kantona. Odnosno onome ko je nadlean za odravanje magistralnog puta, bez obzira to je makadamski put, on ima kategoriju magistralnog puta, od Klju?a prema Sanskom Mostu, kroz Sokolovo Donje. Nepojmljivo mi je i neprihvatljivo da je prije izvjesnog perioda taj put trebao da se naspe i onda odjednom dolo do takve situacije, gdje su na samom tom putu hrpe, kako bi se izrazio, hrpe pjeska su prosute. Me?utim, njihov bager, odnosno gredelj, koji je trebao to da poravna, krenuo je da radi. Da li se pokvario ili nije? Onda je jednostavno odustao. I sada je jednostavno teko prolaziti tim dijelom puta. Govorim to iz razloga to je Sokolovo Donje povratni?ko naselje. A s druge strane, podru?je toka rijeke Sane izme?u Klju?a i Sanskog Mosta. Ima veliki broj sportskih ribolovaca. Ako pri?amo o razvoju sportskog ribolova, mislim da bi ta adaptacija tog puta, odnosno nasipanje, bilo od velikog zna?aja za sve koji prolaze tim putem. Hvala lijepa."

Poslanik Sead Kadi?:

"Ja vas sve skupa selamim i pozdravljam. Imam dva poslani?ka pitanja. Jedno je za Ministarstvo zdravstva. A drugo za Bora?ko Ministarstvo. Prvo pitanje glasi: Gospodine ministre, dana 03.06.2012 godine, putem RTV USK objavili ste raspodjelu sredstava iz granta za humanitarnu organizaciju u visinu 50.000 KM. Koliko sam zapamtio, pored „Sigurne ku?e“ kojoj je dodjeljeno 30.000 KM, jo je nekim udruenjima dodjeljeno 15.000 konvertibilnih maraka i kuhinji „Imaret“ 5.000 konvertibilnih maraka. Nita ne bi bilo ?udno, da u Biha?u ne egzistira i Narodna kuhinja „Merhamet“ Biha?, sa 225 korisnika. I to ne samo i?ana, nego gra?ana sa podru?ja ?itavog kantona. Svakako je alosno da je kuhinja „Imaret“ dobije tako skromna sredstva, kad se zna kakva je socijalna situacija mnogih gra?ana. Da ne govorim ovih 225 korisnika, koji vjerovatno ne znaju kuda ?e i?i kada se ukine ova kuhinja. Ima li ita pre?e od ovih kuhinja, gospodine ministre? Pitanje broj 2: Ovih dana smo svjedoci obiljeavanja zna?ajnih datuma iz novije historije naega naroda, mnogih obe?anja, brige za borce. Puno onih koji na ta obiljeavanja dolaze samo svake druge godine. Ali sve to na stranu. To ve? 20 godine organiziraju ljudi kojima je stalo da se to ne zaboravi i to je uvijek do sada podravala Vlada Unsko – sanskog kantona. Moje pitanje glasi: Zato su blokirana sredstava za manifestaciju „Ljuto?ka dolino nikad ne zaboravi“ i za manifestaciju “Bugar 2012“ odranoj u mjesnoj zajednici Gata? Morate znati da sve te manifestacije kotaju i da organizatori prakti?no na svoj obraz organiziraju ova zna?ajna deavanja, o?ekuju?i sredstva koja je prethodni ministar odobrio uz saglasnost Vlade Unsko – sanskog kantona. Evo ja ?u malo iskoristiti ovu govornicu. Sad mi nije jasno zato smo mi ovdje glasali, oko dnevnog reda? Je li ovo izglasano da mi ne elimo o Medresi danas razgovarati?"

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Ja pozivam poslanike samo da nezloupotrebljavaju govornicu. Ako se govori zna?i o poslani?kim pitanjima, onda se treba drati oko toga."

Poslanik Damir Hodi?:

"Potovani Predsjedavaju?i, ministri u Vladi Unsko – sanskog kantona, kolegice i kolege zastupnici, predstavnici kantonalnih institucija, sluaoci i gledaoci Radio – televizije Unsko – sanskog kantona. Sve vas skupa selamim i pozdravljam. Ja imam dva pitanja za danas. Jedno je pitanje koje sam ve? postavio na proloj, onoj redovnoj sjednici. Evo do danas jo nisam dobio odgovor. Ja znam da su ljudi, direktori zauzeti, ide kampanja. Ali ja molim da u skladu sa Poslovnikom se odgovori na pitanje koje sam postavio, vezano za Kantonalnu bolnicu „Dr. Irfan Ljubijanki?.“ Ja ?u ponoviti to pitanje i da?u ga u pismenoj formi Sekretaru Skuptine. Zna?i moje pitanje menadmentu, direktoru i predsjedniku upravnog odbora glasi: Koliko je ta?no novih radnika zaposleno u bolnicu, od imenovanja novog direktora? Da li je sve u skladu sa zakonskom procedurom? Da li su sva zapoljavanja bila opravdana? Da li su zaposleni na osnovu konkursa? I da li je upravni odbor kao organ upravljanja Kantonalne bolnice, upoznat sa svim zapoljavanjima? Drugo pitanje je ministru obrazovanja u Vladi Unsko – sanskog kantona: Zbog ?ega je dolo do smjene kolskih odbora u nekim kolama u Biha?u i u Buimu? Da li su ti kolski odbori radili nezakonito, ili nisu radili nikako? Ili je to uvod u smjenu direktora, pa se zato postavljaju privremeni kolski odbori? Ja se zahvaljujem."

Poslanik Nijaz Hui?:

"Gospodine Predsjedavaju?i, ministri u Vladi kantona, koleginice i kolege. Ja imam da ne kaem prije svega, jednu primjedbu. Jo uvijek ne dobijamo redovito, mnogi poslanici su imali primjedbe na to to ne dobijamo redovito odgovore na ova naa poslani?ka pitanja. Pa s toga ?u i ja jo jednom apelirati, dakle na Javnu Ustanovu Komunalno stambeni fond u Cazinu. Da mi se odgovori na pitanje vezano za kruni tok u Cazinu, koji je pompezno najavljivan kao jedan od najve?ih infrastrukturnih objekata. Koji je izazvao veliku buru u Cazinu proteklih nekoliko mjeseci. Danas su to tamo iskopine, rupe, nita se ne radi. I mene interesuje jo jedno: Dakle, dokle je dolo se sa procedurom oko izgradnje krunog toka u Op?ini Cazin? Naime, Cazin ovih dana, posebno u ovim ljetnim mjesecima, ?e posjetiti veliki broj ljudi. Posebno ljudi iz dijaspore. I smatram da je onaj kruni tok u onakvom stanju, koji je najavljivan i izme?u ostaloh stvari govorilo se o gradu svjetlosti, danas tamo gra?ani kad padne kia plivaju u blatu, umjesto dakle da se voze tim krunim tokom. Moje drugo pitanje je isto tako vezano za ovaj Komunalno stambeni fond. Naime, ovdje imam jedan akt od biveg ministra finansija, gospodina Mahi?a, jer je Komunalno stambeni fond u Cazinu traio preusmjeravanja negdje oko 100.000 konvertibilnih maraka, koja su bila namjenjena iz budeta kantona, za izgradnju trotoara u Pjani?ima. Ti trotoari su zavreni. Trailo se preusmjeravanje sredstava i gospodin Mahi? je odgovorio dakle da se ta sredstva vrate u budet. Jer je to jedini zakonit na?in dakle da se ta sredstva vrate u budet, odakle su da tako kaem izila, da bi se mogla namjenski troiti. Zbog toga postavljam pitanje ministrici novoj, ministrici finansija: Da li su sredstva iz budeta, dakle tih 100.000 konvertibilnih maraka vra?ena do danas u budet op?ine, u budet Unsko – sanskog kantona?"

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Ja ?u, imam poslani?ko pitanje, ali vie je to inicijativa. Ja sam u proteklom periodu pokretao inicijativu i traio i traio od Ministarstva privrede i ovog puta evo zna?i traim, vjerovatno ?e se i ministar detaljnije upoznati oko toga. Zna?i sredstva sa escrow-og ra?una, navodno je putem medija bila informacija da je bivi ministar potpisao nekakav sporazum sa Razvojnom Bankom Federacije BiH o plasmanu tih sredstava sa escrow-og ra?una. Zna?i kantona, putem Razvojne Banke. Traim informaciju da nas upoznate. To sam zna?i traio u par navrata od prethodnog ministra. Zna?i nisam dobio tu informaciju. Pa bih molio evo da se ova Skuptina upozna oko toga da li je to u skladu sa onim odlukama koje smo mi donosili na ovoj Skuptini, o plasmanu tih sredstava. Ja smatram da nije. Da ministar nije postupio u skladu sa odlukama koje je ova Skuptina usvajala o plasmanu tih sredstava. Ali evo od Vas traim, s obzirom da ta sredstva jo uvijek nisu aktivna, da zna?i potrudite se da u narednom periodu zna?i vidimo ta je s tim sredstvima na escrow ra?unu i da ih to prije u ovim tekim ekonomskim vremenima, plasiramo naim privrednicima. I smatram da ?e im biti od izuzetne koristi. Pa evo zna?i ja o?ekujem da ?emo u narednom periodu razmatrati i razgovarati o tim sredstvima sa escrow ra?una. Hvala vam."

Poslanik Asim Kamber:

"Gospodine Predsjedavaju?i, predstavnici Vlade, kolegice i kolege, uvaeni gosti. Ja imam dva pitanja. S obzirom da Premijer nije ovdje. Dakle, ja bih ga zamolio, moda on gore slua odozgo i pomalo Bajadere jede, je li? Ja bih volio da on do?e da odgovori na ovo pitanje, s obzirom da je on izjavio u novinama da smo mi politi?ki mrtvaci iz SDA. On je zapravo predamnom naj?e?e govorio da smo mi jaka firma, dobra stranka. I dugo je to govorio. Sutra dan, nakon onog izbora, se desila promjena tog njegovog stava. Ja i dalje imam isto miljenje o njemu. I ne mislim da je trebalo Vladu rekonstruirati do izbora. Ali evo, to je ura?eno kako je ura?eno."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Molim Vas gospodine Kambere da postavljate poslani?ka pitanja."

Poslanik Asim Kamber:

"Ja moram objasniti. Ja molim gospodina Premijera da do?e i da objasni. Svoje miljenje o tome."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Ja Vas molim da postavite poslani?ko pitanje."

Poslanik Asim Kamber:

"Ja sam sa gospodinom Hozanovi?em, ju?er je gospodin Hozanovi? bio kod Bakira Izetbegovi?a i dogovorena je dinamika izglasavanja nepovjerenja ovoj Vladi. I ja i gospodin Hozanovi? smo mislili da to treba kasnije uraditi. Da ovaj Premijer treba to due ostati. Da SDP s njim to vie izgubi. Krnji SDP. Jer on tamo govori kao Premijer. Da on govori kao Predsjednik krnjeg SDP-a, gdje tri organizacije ve? imaju dva SDP-a, ja bih to razumio."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Gospodine Kambere, ja Vas molim da svoje poslani?ko pitanje postavite. A te kafe s kim ste pili, da to ostavite za kasnije."

Poslanik Asim Kamber:

"Ovdje ja imam statistiku. Podatke o ekonomskim pokazateljima u svih deset kantona. I imam ovdje od 31. januara ekspoze gospodina Premijera. U kome je on jasno stavio do znanja da smo mi na estom ili sedmom mjestu."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Ja Vas gospodine Kambere posljednji put evo, ja Vas zna?i posljednji put."

Poslanik Asim Kamber:

"Gospodine Hadipai?u i Vi ste to pitanje ovdje postavljali. Kada ?e Vlada Unsko – sanskog kantona podnijeti Skuptini Izvjetaj o radu Vlade? S obzirom da smo po svim ekonomskim pokazateljima na posljednjem mjestu. Hvala lijepa."

Poslanik Nedad Zukanovi?:

"Sve vas skupa pozdravljam i selamim. Imam dva pitanja. Zna?i direktoru Zavoda za zdravstveno osiguranje: Koliko je refundirano nov?anih sredstava pacijentima iz Sanskog Mosta, koji su upu?eni iz Op?e Bolnice Sanski Most u Prijedor, ili ustanove RS-a? I drugo pitanje: Koliko je refundirano sredstava pacijentima kojima je usluga napla?ena u Op?oj Bolnici Sanski Most?"

Poslanik Kasim Mulali?:

"Pa ?udi me gospodine Hadipai?u, kad smo po?eli, upozorio nas da se drimo Poslovnika i ustava, je li tako? I sad onda mene poziva da dam repliku ovdje. Ovo su poslani?ka pitanja, zna?i nema replike kroz poslani?ka pitanja. Ali tebe podsje?am da je Poslovnik i Ustav postojao i ju?e i da nismo nita mijenjali, da je isti i prije dvije godine. Ja imam jedno pitanje. Upu?ujem ga ministru finansija Unsko – sanskog kantona. I traim da dostavi pojedina?na primanja ministara za peti mjesec. Imam saznanja da su odre?eni ministri iz ovog reformskog dijela Vlade, pla?ani po dva osnova. Zahvaljujem."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se gospodinu Mulali?u. Zaklju?ujem poslani?ka pitanja, ta?ku dnevnog reda. ako ima potrebe za odgovorima ispred ministara? Evo gospo?a Sinha Krbegovi?, ministrica prostornog ure?enja i gra?enja. Izvolite ministrice."

Odgovori na poslani?ka pitanja

Ministrica za gra?enje prostorno ure?enje i zatitu okolia u Vladi Unsko – sanskog kantona, gospo?a Sinha Kurbegovi?:

"Gospodo Predsjedavaju?i, dame i gospodo. Ja ?u odgovoriti na pitanje koje je postavljeno vezano za izdavanje Urbanisti?ke saglasnosti. Zna?i za dalekovod Mrcelji 3. Evo upravo dok sam ja sjedila na Skuptini, predmet je doao na moj stol za potpis. Zna?i ovo to je Elektrodistribucija navela u svom zahtjevu, da je priloila, zna?i nije priloila. I vrlo ?esto znaju navesti da su sve priloili. I evo referenta koji radi na tom predmetu. Zna?i dostavio je akt gdje se trai miljenje zna?i Op?ine Buim. I dostavio je njihove prostorno – planske dokumentacije. Isto tako miljenje Op?ine Velika Kladua. I trai se zna?i dopuna od strane Javnog Preduze?a Elektrodistribucija, sa uplatnicom o administrativnoj taksi. Saglasnost, jer ima neka na?elna saglasnost, ali nema saglasnosti BH Telecoma, saglasnosti Javnog Komunalnog Preduze?a „KOMB“ Buim i saglasnosti Op?inske slube ili Javnog Preduze?a Op?ine."

Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense