XXV sjednica
25. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa dvadeset i pete sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
XXV sjednica

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Molim poslanike da se prijave za poslani?ka pitanja. Gospo?a Elvira Abdi? Jelenovi?, poslani?ko pitanje."

Poslanica Elvira Abdi? Jelenovi?:

"Ja pozdravljam sve nazo?ne. Za danas pokua?u postaviti dva pitanja, iako jedno pitanje imam opirno, pa ako ne stignem, Vi me Predsjedavaju?i upozorite. Ja mogu biti i da ne postavim ovo drugo. U skladu sa Poslovnikom o radu Skuptine, upu?ujem pitanje Federalnom Ministarstvu energije, rudarstva i industrije. Naime, vie puta sam postavljala pitanje istog sadraja. Prvi put  18.09. 2007, a potom nekoliko puta. Da bih napokon nakon pet godina     dobila djelomi?an odgovor. Pitanje je glasilo: Da u „Poslovnom dnevniku“ od 16.04.2007 objavljen je ?lanak pod nazivom „Libiji 9,04% Bosna Lijeka.“ U kojem izme?u ostalog stoji: „Krajem prolog tjedna, Vlada Federacije BiH odlu?ila je 9,04% vlasnitva Bosna Lijeka, ustupiti Libijskoj Damahiriji za kredit koji je prije nekoliko godina uzela od te drave za saniranje Veliko - Kladukog „Agrokomerca,“ Zeni?ke „eljezare,“ Zavidovi?ke „Krivaje.“ Moje pitanje je tada glasilo: Kada i koliki iznos kredita iz ovog aranmana je dobio Agrokomerc i pod kojim uvjetima? Koji su dijelovi poduze?a sanirani iz tih sredstava? I da li je Agrokomerc ispunio preuzete obaveze? U odgovoru Federalnog Ministarstva energetike, rudarstva i industrije, stoji da je ugovorom zaklju?enim 05.11."91. godine od ukupnog kredita kojeg je Bosni i Hercegovini dodijelila Velika Socijalisti?ka Narodna Libijska Damahirija, Agrokomerc d.d. Velika Kladua je dobio 1.185.498,51 (milionstotinuosamdesetpettisu?a ?etiristotinedevedesetosam 51/100) dolara. Kako pie u odgovoru, kredit je odobren na dvije godine, sa grejs periodom od est mjeseci, a vra?a se sa robama koje odabere Libijska strana. Nazna?eno je kako Agrokomerc nije ispunio svoje obveze prema ovom ugovoru, te da je budu?i, da je dug po kreditu kojeg je Bosna i Hercegovina imala prema Libijskoj Damahiriji, Vlada Federacije je na sjednici odranoj 16.05.2007 godine donijela Odluku o davanju suglasnosti na sporazum o stratekom partnerstvu zamjeni duga Bosne i Hercegovine prema Libijskoj Damahiriji, za udio u dravnom kapitalu Bosna Lijeka d.d. Sarajevo. Iz odgovora proizilazi da je ?lanak u novinama imao informaciju mjesec dana prije nego je Vlada Federacija i zasjedala. Me?utim, ovdje se postavljaju slijede?a pitanja na koja traim odgovor i za koja se nadam da ?e trenutno vladaju?e partije koje su se probudile iz dubokog sna, kada je u pitanju privatizacija i kriminal, nai?i na interesantan materijal za istragu.
•    Kada i na koju banku je iznos od 1.185.498,51 (milionstotinuosamdesetpettisu?a ?etiristotinedevedesetosam 51/100) dolar, upla?en Agrokomercu? Obzirom da u Agrokomercu ne postoje podaci o ovom kreditnom zaduenju. Odnosno, ta uplata nije ni knjiena. Obzirom da je sredstva dobila Bosna i Hercegovina i to 05.11."91. godine, koliki iznos kredita i na koji na?in je platila Republika Srpska? Kada i na kojoj sjednici Parlamenta Federacije BiH i Parlamenta Bosne i Hercegovine je usvojen sporazum o stratekom partnerstvu i zamjeni duga Bosne i Hercegovine prema Velikoj Socijalisti?koj Arapskoj Damahiriji, za udio u dravnom kapitalu Bosna Lijeka d.d. Sarajevo? Predsjedavaju?i, je li imam? Nemam. Hvala."  


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Gospodin Mirvet Beganovi?, poslani?ko pitanje."

Poslanik Mirvet Beganovi?:

"Potovane dame i gospodo, Predsjedavaju?i, dopredsjedavaju?i, predstavnici Vlade, gosti i ostali, kolegice i kolege. Koristim priliku da vas pozdravim i zaelim uspjean rad. Ja imam za danas dva poslani?ka pitanja. Moje prvo pitanje je upu?eno Premijeru i Vladi Unsko – sanskog kantona:
•    Kada ?e ovoj Skuptini dostaviti izvjetaj o radu Vlade Unsko – sanskog kantona?
Naime, mi evo ulazimo u sedmi mjesec. Idu godinji odmori. Vjerovatno ?emo raspravljati o izvjetaju u 2013 godini. Jer kako vidimo, taj izvjetaj nikad nije podneen i Skuptina zna?i nema izvjetaj o radu Vlade. I da li je, poto je ve? objavljen program rada Vlade za ovu godinu, bez predloenja ovoj Skuptini, zna?i nije prezentiran program, ve? je objavljen u „Slubenom glasniku,“ da li nova Vlada ima plan da pravi program rada, da li ga mjenja, ili ?e ga objaviti? Moje drugo pitanje je upu?eno Ministarstvu zdravstva. Naime, neki dan sam bio svjedok na ono nevrijeme. Grom udario dva ?ovjeka. Jedan poginuo, jedan teko povrije?en. Kola hitne pomo?i krenula za Biha?. Stala. Stala u Pe?igradu 15 – 20 minuta, zato to su prokuhala, zato to su stara, zato to su neispravna. Mi smo na ovoj Skuptini podnosili i davali saglasnost zaduenja, za inspekciju, za neke druge, za vozni park Vlade. Na alost, tamo gdje treba uzimati pare, gdje gra?ani najmanje koristi imaju, gdje neke poreze i namete im nanosimo, a tamo gdje treba pomo?, nismo. Ja predlaem i postavljam pitanje Ministarstvu:
•    Da li je u strategiji razvoja predvi?ena nabavka novog voznog parka za urgentnu medicinu, to jest za hitnu pomo?, tamo gdje je nema. Jer znamo, neke imaju, domovi zdravlja. Ukoliko nije, ja predlaem inicijativu da se trai na?in, model, da se zna?i svim domovima zdravlja obezbjedi vozilo hitne pomo?i. Novo, ispravno. Tu je u pitanju ljudski ivot. I faktor koji najvie uti?e na broj umrlih, ukoliko u onom roku ne dostavi pacijente izu domova zdravlja i Kantonalnu bolnicu. A znamo da smo veliki dio tih, prenijeli veliki dio, zna?i tih radnji se deava u Kantonalnoj bolnici. Svi bolesnici se dostavljaju u Kantonalnu bolnicu. Zna?i da se vidi na koji na?in, stvarno obezbjedi se zna?i, da se obezbjede vozila hitnim pomo?ima, da u datom momentu mogu pravovremeno intervenisati?
Jer stvarno je alosno bilo. U pitanju je ljudski ivot , a vozilo prokuhalo. To je para. Cijelo vozilo u pari. I stoji 20 minuta na magistralnom putu. Hvala lijepo. "


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Gospodin Husein Roi?, poslani?ko pitanje."

Poslanik Husein Roi?:

"Uvaeno Predsjednitvo, cijenjene kolegice i kolege, ministri u Vladi Unsko – sanskog kantona, predstavnici Univerziteta, cijenjeni Rektore, predstavnici kantonalnih institucija, medija. Ja ?u shodno Poslovniku o radu Skuptine Unsko – sanskog kantona, ?lan 190. i ?lan 191, postaviti jedno poslani?ko pitanje. Naime, u javnosti se ve? due vrijeme pekulira da je aktuelni Premijer USK-a, doktor Hamdija Lipova?a, obmanuo Akademsku zajednicu. I uz pomo? ?elnih ljudi koji su u to vrijeme bili na Univerzitetu u Biha?u, ekvivalenciju svoje diplome osnovnog studija na Pravnom fakultetu, nostrificirao kao diplomu post diplomskog studija. I na taj na?in stekao zvanje magistra pravnih nauka. S tim u vezi, postavljam poslani?ko pitanje Kantonalnom Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Univerzitetu u Biha?u, da mi odgovore:
•    Kada i gdje je gospodin Lipova?a zavrio Pravni fakultet? Kada i gdje je upisao post diplomski studij? Koliko semestara je trajao post diplomski studij? Koje predmete je sluao i koji prosjek ocjena je postigao na post diplomskom studiju? Pred kojom komisijom i na koju temu je odbranio magistarski rad iz oblasti pravnih nauka? I koju titulu je stekao zavretkom post diplomskog studija?
Iskreno se nadam da ?e blagovremenim odgovorom na ovo pitanje biti odba?ene sve prisutne pekulacije u javnosti. Hvala lijepo."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Gospodin Ismet Doli?, poslani?ko pitanje."

Poslanik Ismet Doli?:

"Dobar dan i lijep pozdrav svim nazo?nima, odnosno svim u?esnicima u radu, kao i sluateljima i gledateljima Kantonalne radio – televizije. Ja imam dva zastupni?ka pitanja. Prvo pitanje je za ministra zdravstva i socijalne politike, odnosno moda ovdje ne prisutnoga direktora Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki?.“ A ono glasi, pitam:
•    Kada ?e Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijanki?“ zaposliti neuro pedijatra? Ili kada ?e Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko – sanskog kantona refundirati trokove prevoza u Sarajevo za teko bolesnu djecu, koja moraju i?i na magnetnu rezonansu?
elim pojasniti ovo pitanje. u Kantonalnoj bolnici u Biha?u ve? ?etiri godine nema neuro pedijatra. Sva djeca koja trebaju raditi magnetnu rezonansu, moraju dobiti prije svega uputnicu od lije?nika ovog profila. Naravno, oni i kada dobiju uputnicu idu na komisiju, putuju u Sarajevo. A radi se ?esto puta o 100%-tnim invalidima, ?iji je prevoz veoma skup. Taj prevoz ne refundira Zavod za zdravstveno osiguranje i onda mnogi pacijenti se odlu?uju na putovanje u Banja Luku, ili Karlovac gdje radi doktorica Nuhi?, koja je prije toga radila u Biha?u. Da bi se ovo otklonilo, molim Resornog ministra da uredi preko Zavoda za zdravstveno osiguranje, da se ovi trokovi puovanja u Sarajevo refundiraju, ili eventualno da se na?e drugi model, da se putem iste komisije isti pacijenti upu?uju u Karlovac. Naime, ovim pacijentima je ?esto puta jeftinije oti?i u Karlovac i platiti taj prevoz. Jer do?e puno jeftinije platiti i prevoz i trokove pregleda, nego samo platiti putne trokove za odlazak u Sarajevo. To je prvo pitanje. A moje drugo pitanje tako?e se odnosi za ministra. Ja ovdje imam medicinsku dokumentaciju od jednog pacijenta, odnosno jednog gospodina iz Velike Kladue. Radi se o Keserovi? Hamzi. Koji je teko obolio i treba da izvri odre?ene operacije u Tuzli. Naime, on je dobio uputnicu i od komisije odobrenje. Kada je otiao gore u Tuzlu, njega su pregledali i rekli da ga ne mogu operirati, jer navodno neki fond nije uplatio. Ja zaista nisam upoznat koji to fond nije uplatio. ?injenica je da njegov ivot ovisi o toj operaciji, a ona nije toliko komplicirana. Mada sam ovako neto, sad zaista ne znam kako to jo funkcionira, nisam upoznat, da se to radi o ovom Federalnom fondu solidarnosti. Pa me interesira:
•    Postoji li bilo koji na?in da se ovom ?ovjeku plate trokovi i operacija i da mu se spasi ivot?
Jer ne radi se o puno novaca, a jedan ivot vrijedi puno. Hvala lijepo."  
  

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se gospodinu Doli?u. Gospodin Nermin Be?irbegovi?, poslani?ko pitanje."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Uvaeni Predsjedavaju?i, uvaeni Premijeru, ministri u Vladi Unsko – sanskog kantona, predstavnici medija, poslanice i poslanici. Ja nemam klasi?no poslani?ko pitanje. Vas bih, tonac, zamolio da malo taj ton reguliete, jer dole je ovo atak na ui, preglasno. Poslanici se priblie mikrofonu. Ovo je ipak irokopojasni mikrofon, on uzima sve unutra. Pa bih vas molio ako je mogu?e, malo samo da se stia. Hvala."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se gospodinu Be?irbegovi?u. Gospodin Asim Kamber, poslani?ko pitanje."

Poslanik Asim Kamber:

"Ja bih prije svega iznio nezadovoljstvo. Evo ovdje nije ministrica, gospo?a Sinha Kurbegovi?. Naime, ja sam proli put postavio pitanje koje se ti?e troenja sredstava Civilne zatite. I ovdje sam decidno kazao da to pitanje postavljam osmorici na?elnika. ?ak sam ih poimenice naveo. Me?utim, meni je doao odgovor od institucije koju ja uop?e ovdje nisam spomenuo. I ja sam stekao dojam, s obzirom da su me neki na?elnici zvali i kazali da sam im napravio problem sa svojim pitanjem, dakle ja sam to pitanje postavio prije svega slijedom ?injenice da je moja op?ina ozna?ena kao op?ina koja nije u skladu sa zakonom troila sredstva. Na kraju je bila inspekcijska kontrola. Utvrdila da mi na tom ra?unu imamo viak sredstava i da sve to smo realizirali kroz programe, da je bilo u skladu sa zakonom.
•    Ja dakle ho?u samo da vidim, da li su druge op?ine radile u skladu sa zakonom? I ja molim i dalje svih osam na?elnika, po?ev od na?elnika, gospodina Avdagi?a, da mi dostave odgovor i po drugi put. Evo dajem svoje, prilaem, svoje pitanje.
Isto tako, drugo pitanje se ti?e imenovanja upravnog odbora Dje?ijeg vrti?a u Sanskom Mostu. Naime, akt koji je doao ispred Vlade, da je Vlada imenovala taj upravni odbor, tamo nema niko sa viom, odnosno nema ni sa visokom stru?nom spremom. Zna se kad se imenuje i privremeni upravni odbor, da se mora potivati zakon. Prije svega zakon koji je temeljni, to je Zakon o predkolskom odgoju i obrazovanju. I drugo, mora se uvaiti ?injenica Zakona o ministarskim i vladinim imenovanjima. Dakle, postoji ta?no kriterij. Ovdje dakle ?ak ima i onih ljudi koji nisu zavrili ni srednju kolu. Naravno, ako je to izbor ove nove ve?ine, da bira takve kadrove, kod ovoliko visoko obrazovanih kadrova, da se opredjeljuje za kadrovski potencijal koji objektivno ne zadovoljava kriterije, nije u skladu sa zakonom, ja mislim da je to pogreno i ja traim od Vlade objanjenje:
•    Na osnovu kojih parametara, kojih na?ela kadrovske politike i kojih zakona, je imenovala ovaj upravni odbor? S obzirom da je o tome obavijeten i ombdusmen i OSC i druge me?unarodne organizacije. Mislim da je i Vladi, ako ve? nije doao prigovor, na kraju krajeva i radnika ove ustanove, koji nisu upo?e respektirani kod imenovanja, to se uvijek mora voditi ra?una o onim ljudima na kraju krajeva koji rade u toj ustanovi. Ja bih zamolio dakle Vladu, nadlenog ministra obrazovanja, da nam dostave, da meni dostave i Skuptioni ovoj, odgovor na osnovu kojih kriterija i zakona je izvrila imenovanje ovog upravnog odbora?
Ja o?ekujem da oni zavre proces imenovanja direktora. Ja se nadam da ?e to uraditi."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Isteklo Vam je vrijeme, privodite kraju. Zahvaljujem se gospodinu Kamberu. Nema vie prijavljenih za poslani?ka pitanja. Ako neko od predstavnika Vlade, ministara, ima potrebu da da odgovore? Nema niko od prijavljenih. Zaklju?ujem ta?ku poslani?ka pitanja. Naravno, odgovore ?e te dobiti u pisanoj formi."

"Gospodo Predsjedavaju?i, dame i gospodo. Ja ?u odgovoriti na pitanje koje je postavljeno vezano za izdavanje Urbanisti?ke saglasnosti. Zna?i za dalekovod Mrcelji 3. Evo upravo dok sam ja sjedila na Skuptini, predmet je doao na moj stol za potpis. Zna?i ovo to je Elektrodistribucija navela u svom zahtjevu, da je priloila, zna?i nije priloila. I vrlo ?esto znaju navesti da su sve priloili. I evo referenta koji radi na tom predmetu. Zna?i dostavio je akt gdje se trai miljenje zna?i Op?ine Buim. I dostavio je njihove prostorno – planske dokumentacije. Isto tako miljenje Op?ine Velika Kladua. I trai se zna?i dopuna od strane Javnog Preduze?a Elektrodistribucija, sa uplatnicom o administrativnoj taksi. Saglasnost, jer ima neka na?elna saglasnost, ali nema saglasnosti BH Telecoma, saglasnosti Javnog Komunalnog Preduze?a „KOMB“ Buim i saglasnosti Op?inske slube ili Javnog Preduze?a Op?ine."

Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense