XXVI
26. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa dvadeset i este sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
XXVI

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Molim poslanike da se jave. Gospo?a Elvira Abdi? Jelenovi?, za poslani?ko pitanje."

Poslanica Elvira Abdi? Jelenovi?:

"Ja pozdravljam sve nazo?ne. Za danas imam dva izaslani?ka pitanja. Prvo upu?ujem Vladi Unsko – sanskog kantona.
Nekoliko puta sam postavljala pitanje vezano za izgradnju zgrada 101 i 102 u naselju Ozimice 1 u Biha?u. A sve u cilju kvalitetnog informiranja onih koji ve? dugo o?ekuju useljenje u stan. U jednom od odgovora nadlene Slube u Op?ini Biha?, VD direktora Javne Ustanove Samouprava, od 04.08.2011. godine, stoji da je s danom 21.06.2011. za ovu zgradu prikupljeno ukupno 2.949.896,88 (dvamiliona devetstotina?etrdesetdevethiljada osamstotinadevedesetest 88/100) maraka. U izvje?u o radu Javne Ustanove Kantonalni fond za izgradnju stanova za 2011, ne navode se nikakve obaveze prema ovom objektu. Osim to se prema Odluci Vlade Unsko – sanskog kantona dozna?uju sredstva u iznosu od 200.000 (dvijestotinetisu?a) maraka Javnoj Ustanovi Kantonalni fond za izgradnju stanova, uz napomenu da se ista trebaju dodijeliti Javnoj Ustanovi Samouprava Biha?. Obzirom da od ukupno pribavljenih sredstava 40% ?ine sredstva poreznih obveznika, odnosno 1.251.487,63 ( milion dvijestotinepedesetjednahiljada ?etiristotineosamdesetsedam 63/100) Kune, Vlada Unsko – sanskog kantona je u obvezi raspisati natje?aj za odabir najboljeg ponu?a?a, koji bi svoje obveze trebao izvriti kvalitetno i na vrijeme. Te dostaviti izvje?e o utroenim sredstvima. Kako je ta procedura zanemarena, postavljam nekoliko pitanja:
•    Tko je glavni izvo?a? radova na predmetnom objektu?
•    Tko vri nadzor nad izvo?enjem radova?
•    Na temelju ?ega Vlada Unsko – sanskog kantona pla?a dovretak objekta, odnosno na temelju ?ega finansira investitora i izvo?a?a radova?
•    U kojoj fazi izgra?enosti se nalazi objekt i kada se planira tehni?ki prijem istih?
Molim pismeni odgovor na postavljena pitanja.
Moje drugo pitanje upu?ujem Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva. Prilikom utovara gotovih proizvoda ivotinjskog porijekla u vozilo, odnosno prije njihovog transporta u maloprodajne objekte, potrebno je ishoditi VS obrazac i platiti, ja mislim da se ja od Baegi?a ?ujem dok postavljam pitanje, ili ovo ide u moje minute?"


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Gospodine Baagi?u, ako moe malo tie?"

Poslanica Elvira Abdi? Jelenovi?:

"Zna?i pitanje postavljam Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva.
Prilikom utovora gotovih proizvoda ivotinjskog porijekla u vozilo, odnosno prije njihovog transporta u maloprodajne objekte, potrebno je ishoditi VS obrazac i platiti naknadu po jedinici mjere, ovisno o vrsti proizvoda. Ta naknada, odnosno taksa gotovo je izjedna?ena sa iznosom poticaja za proizvodnju pojedinih proizvoda po jedinici mjere. Pa se moe zaklju?iti da sredstva poticaja slue za pove?anje prihoda veterinarskim stanicama, koje se kod nas eto otimaju privatizaciji. Visoke takse na gotove proizvode pove?avaju cijenu proizvoda na polici i ?ine doma?u proizvodnju skupljom u odnosu na onu iz uvoza. VS obrazac koji se izdaje u trenutku utovara robe za sve proizvode koji su zapakirani, je nepotreban. Radi se o formalnom ?inu i postupku koji uzme svega nekoliko trenutaka, a iznosi se kre?u i do nekoliko stotina maraka. S toga postavljam nekoliko pitanja:
•    Po kojem pravilniku veterinarske stanice u Unsko – sanskom kantonu obra?unavaju takse za proizvode ivotinjskog porijekla?
•    Na koji na?in je ovaj problem rijeen kod utovara i isporuke mlijeka i koliki je ukupan prihod veterinarskih stanica na Unsko – sanskom kantonu, nastao naplatom taksa za proizvode ivotinjskog porijekla?
Zahvaljujem."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Gospodin Damir Hodi?, poslani?ko pitanje. Izvolite.
"

Poslanik Damir Hodi?:

"Potovani Predsjedavaju?i, ministri u Vladi Unsko – sanskog kantona, kolegice i kolege zastupnici, predstavnici kantonalnih institucija, mediji, gledaoci i sluaoci Radio – televizije Unsko – sanskog kantona. Sve vas skupa selamim i pozdravljam. Moje prvo pitanje upu?ujem direktorici Turisti?ke zajednice Unsko – sanskog kantona i ministru privrede u Vladi Unsko – sanskog kantona, pod ?ijom je ingerencijom, ili bi barem trebala biti Turisti?ka zajednica:
•    Koliko se sredstava izdvojilo za organizaciju Una – regate, a koliko za regatu u Klju?u, ove godine?
Naime, svjedoci smo da Una – regata, iako poznatija i sa ve?om tradicijom, iz godine u godinu biljei sve slabije rezultate i sve manji broj u?esnika. Dok je regata u Klju?u postala u zadnjih par godina manifestacija koja sigurno ve? predstavlja jedan turisti?ki brend Unsko – sanskog kantona. Ne elim da bilo koju od ove dvije manifestacije stavljam u podre?en poloaj, ali mislim da Turisti?ka zajednica i kanton finansiraju i pomau Una – regatu koja nikako ne uspijeva da vrati onaj sjaj od prije deset, petnaest godina. Dok se regata u Klju?u finansijski zapostavlja. Interes nam naravno treba biti da obje ove manifestacije postanu turisti?ki brend ovoga kraja. I mislim da za narednu godinu treba izdvojiti barem isto sredstava za obje manifestacije.
Moje drugo pitanje je u stvari jedna inicijativa, odnosno zahtjev za inicijativu, koju ?u ovim putem podnijeti Predsjedavaju?em i ?lanovima Kolegija.
•    Kojim vas molim da razmislite za pokretanje inicijative ispred Skuptine Unsko – sanskog kantona i njeno uvrtavanje na dnevni red naredne sjednice Skuptine, prema nadlenim organima vlasti i institucijama na nivou Bosne i Hercegovine o uvrtavanju grani?nog prelaza Iza?i? na popis grani?nih prelaza preko kojih ?e biti mogu? izvoz prehrambenih proizvoda u Republiku Hrvatsku, nakon njenog ulaska u Evropsku Uniju.
Naime, svi smo upoznati sa ?injenicom da su nakon, odnosno da nakon ulaska Hrvatske u Evropsku Uniju, planirana su samo dva grani?na prelaza za uvoz proizvoda biljnog i ivotinjskog porijekla u Evropsku Uniju. I to jedan kod Metkovi?a, drugi u Gradici. Ja znam da se o ovome vode razgovori na nivou Vije?a Ministara i Ministarstva vanjskih poslova. Da je i bivi Predsjedavaju?i Skuptine razgovarao o ovome sa Predsjednikom Bakirom Izetbegovi?em. Kao i da je Premijer Lipova?a upoznao i Federalnog ministra Lijanovi?a i ambasadora Patrika Muna, ambasadora Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Ali mislim da bi bilo dobro da i Skuptina Unsko – sanskog kantona, kao najvii zakonodavni organ, ukae na ovaj problem i svim relevantnim institucijama, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvataskoj. I na taj na?in pokuamo svi zajedno izvriti dodatan, barem mali pritisak na nadlene, da eventualno uvrste i grani?ni prelaz Iza?i? na listu grani?nih prelaza preko kojih ?e se mo?i izvoziti prehrambena roba u Evropsku Uniju. To je sigurno veoma zna?ajno za nae privrednike i poljoprivrednike koji su i onako u tekom poloaju.
Zahvaljujem."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se gospodinu Hodi?u. Gospodin Mirvet Beganovi?, poslani?ko pitanje. Izvolite."

Poslanik Mirvet Beganovi?:

"Potovane dame i gospodo, Predsjedavaju?i, dopredsjedavaju?i, ministri u Vladi, dragi gosti, kolegice i kolege. Koristim priliku da vas srda?no pozdravim. Ja danas imam dva pitanja. Moje prvo pitanje je Ministarstvu obrazovanja, a ono glasi:
•    Da li je i u kojoj fazi realizacija Zaklju?ka ove Skuptine o izdavanju, to jest prikupljanju informacije o stanju kolskih objekata na podru?ju Unsko – sanskog kantona i ulaganje lokalnih zajednica u te kolske objekte?
Kao to je poznato ova Skuptina je donijela Zaklju?ke da se snimi stanje svih kolskih objekata na podru?ju Unsko – sanskog kantona. Da se dostavi informacija i da se dostavi informacija o ulaganju lokalnih zajednica u kolska objekte.
Moje drugo pitanje. Kao to je poznato, u budetu ove godine predvi?eno je 1.000.000 (milion) maraka za rekonstrukciju kolskih objekata. Evo ja postavljam pitanje:
•    Da li je u sklopu tog projekta, programa rekonstrukcije, uvrtena Podru?na kola Donja Lu?ka, u koju je ovaj kanton uloio 250.000 (dvijestotinepedeset hiljada) maraka?
Koja je zna?i ura?ena, stavljena je stolarija, razvedena struja, centralno grijanje, sve. I zna?i nedostaje jedan dio sredstava da se ista stavi u funkciju. Apsurdno je da se po?inju stavljati temelji nekih novih kola koje ne?e biti zavrene za dvije godine. A ovdje imamo gdje je uloeno 250.000 maraka, gdje nedostaje mali dio sredstava. Djeca idu u neuslovnu kolu, a zna?i moe se zavriti i staviti u funkciju sa manjim sredstvima.
Hvala lijepo."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Gospodin Esad Baegi?, poslani?ko pitanje. Izvolite."

Poslanik Esad Baegi?:

"Uvaeni Predsjedavaju?i, ministri u Vladi Unsko – sanskog kantona, direktori javnih preduze?a i javnih ustanova, mediji, predstavnici medija, dame i gospodo poslanici. Ja se izvinjavam svojoj prethodnici, kolegici, koja je bila ometana. Jer smo bu?no ja i kolegica Mira razgovarali o terminu Doma Naroda. Jer su najavili u petak, prvi dan ramazana. Pa sam ja malo emotivnije, ili glasnije nastupio. Izvinjavam se. Mislim da je Predsjedavaju?i trebao opomenuti oboje. I poziciju i opoziciju, jer smo u?estvovali u tom nedjelu. Imam dva poslani?ka pitanja. Prvo se odnosi, tipi?no je, odnosi se na, upu?ujem ga rukovodstvu ove Skuptine.
•    Kada ?e izvjetaj o radu Vlade Unsko – sanskog kantona, koji je po mojim informacijama dostavljen, ili odaslan, poslan ovdje u Skuptinu, biti na dnevnom redu?
Obzirom da smo ve? u sedmom mjesecu, da se radi o izvjetaju o radu za proteklu godinu, mislim da je vrijeme da bude tretiran da bude ovdje na Skuptinskim klupama. I isto tako molim Vladu da nam uz taj izvjetaj dostavi informaciju ili izvjetaj o stanju u privredi, sa ekonomskim pokazateljima. Jer mi se ?ini da Premijer Vlade i ova Vlada, bavi se svim i sva?im, samo ne onim elementarnim stvarima. A to je stanje u privredi, stanje zaposlenosti, koliki je to obim proizvodnje, ta je to to ?ini nau privredu? ?ini mi se, neki dan sam putuju?i od Biha?a do Cazina, sluao da Hrvatska ponovo ulazi lagano u recesiju. Mi ne znamo uop?e gdje smo, ta smo, ta se deava i gdje nam je privreda. Bavimo se perifernim stvarima. Evo ova Vlada ulazi u drugu godinu rada, zna?i ovo sa doktorom Lipova?om, nemamo ni jedan, ama ba ni jedan pokazatelj gdje je to danas naa privreda.
I drugo moje pitanje upu?ujem ponovo predstavniku CCI-a, gospodinu Smiljani?u. Koji je dobar dio proteklog mandatnog perioda vodio jednu vrlo ozbiljnu kampanju izbora direktora od strane vije?a roditelja. Ta kampanja je bila vrlo popra?ena u medijima, na ulici. Vodila se zna?i obilato, opseno, uz pomo? sa tadanjim rukovodstvom SDP-a, a dananjim ljudima koji vode ovu Vladu. Da nam kae:
•    Dokle je doao taj projekat, ta se ?ini, ta je u?injeno i ta ministar ?ini na toj proceduri, novoj proceduri, demokratskoj proceduri izbora direktora?
?ini mi se da to sada ni izbliza nije u tom pravcu. Da je to ?isto ifragantno mijenjanje nepodobnih, stavljanje podobnih. I ja bih zamolio i Resorno Ministarstvo i naeg prijatelja Smiljani?a, koji je ovdje s nama, da nam pripremi jednu informaciju. Dokle i kada ?e biti realiziran taj dobro osmiljeni projekat. Projekat izbora direktora u osnovnim i srednjim kolama.
Hvala."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Gospodin Husein Roi?. Izvolite."

Poslanik Husein Roi?:

"Uvaeno Predsjednitvo, cijenjene kolegice i kolege zastupnici, ministri u Vladi Unsko – sanskog kantona, predstavnici kantonalnih institucija, nevladinog sektora, gospodine na?elni?e Bosanskog Petrovca. Ja ?u prije nego to postavim jedno poslani?ko pitanje, iskoristiti ovu priliku. S obzirom da u petak nastupa Ramazan, da pripadnicima islamske vjeroispovjesti zaelim ugodan i beri?atan Ramazan. Rije?ima: Ramazan Šerif Mubarek Olsun. Ja ?u postaviti jedno poslani?ko pitanje na ruke Ministra privrede i Sekretara Vlade. Naime, iako javnosti nije poznato, s obzirom da sa zadnje sjednice Vlade nije dakle bila informacija ona kako smo mi navikli i na printanim i na drugim medijima. Pa evo da kaem, na portalima se to ?esto ovako u jednom afirmativnom dijelu prikazuje, odre?ene odluke. Naravno na reformator to onako, vrlo dobro to zna uraditi.
Moje pitanje se odnosi na smjenu nekoliko direktora kantonalnih institucija, koji imaju status dravnih slubenika.
•    Na osnovu kojeg propisa je to ura?eno?
S obzirom da mi imamo Zakon o dravnim slubenicima, koji je usvojen u ovom zakonodavnom domu. I da u ?lanu 24. jasno i precizno se govori na koji na?in se imenuju ljudi koji imaju status dravnog slubenika, na ?elne pozicije kantonalnih institucija. Koji nemaju upravlja?ku strukturu u smislu kako je to predvi?eno, kao javne ustanove. Naime, ovdje u stavu 1. se navodi da rukovodioca samostalne uprave i samostalne upravne organizacije, rukovodioca uprave i upravnih organizacija, u sastavu organa dravne slube i sekretara sa posebnim zadatkom organa izvrne vlasti, imenuje nadleni organ na osnovu javnog konkursa, na period 5 godina. Jednostavno ljudi su smjenjeni. Ja sam, evo u obrazloenju da to kaem, ovdje danas traio od stru?ne slube Vlade, da mi ako je ikako mogu?e, da mi da rjeenja. Odnosno Prijedlog Odluka, na osnovu kojih je to ura?eno. Dobio sam samo odgovor da se to jo radi. elim da mi dostavite to u pisanoj formi i sa kopijom rjeenja, odnosno Odluke koju je Vlada usvojila na posljednjoj sjednici. Jer ovdje se o?ito radi o jednom grubom krenju propisa koji reguliraju ovu oblast. I sigurno da ovakav na?in rada ove Vlade, ove nove parlamentarne ve?ine, u kojoj nema, da kaem, ni onog najmanjeg dijela sutine, pridonosi samo anarhiji koju trenutno imamo u pojedinim institucijama."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Gospodin Nedad Zukanovi?. Izvolite."

Poslanik Nedad Zukanovi?:

"Potovani Predsjedavaju?i, uvaeni ministri, gosti, poslanici i poslanice. Sve vas skupa pozdravljam i selamim. Za danas imam jedno pitanje. A  ono je vezano za odlazak u mirovinu, to jest penziju. Danas je teko oti?i u penziju iz razloga to nema radnih mjesta. Po tom osnovu naravno nemamo godina staa kako bi mogli dobiti to rjeenje, koje svi o?ekujemo u starosti. Ako do?ekamo tu starost. Ali problem imaju ljudi koji po godinama prestanu da rade. I poslije odu da trae rjeenje, odnosno penziju i ?ekaju jako, jako dugo. To dugo ve? prelazi svaku granicu. Mislim da se ljudi iscrpljuju bez potrebe i imam informaciju, ?uo sam da u nekim drugim kantonima to puno lake ide, puno bre ide. I mislim da bi trebali i mi da se ugledamo na neke kantone. Ako je to ba tako kako sam ja ?uo. Ako i nije, ja bih volio da iz Zavoda dobijem zna?i odgovor.
•    U ?emu je problem i zato procedura ?ekanja, to jest dobivanja rjeenja je tako jako, jako duga, komplikovana i teka?
Ljudi trebaju da ive, a zasluili su zna?i tu penziju. Toliko."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Nema vie poslani?kih pitanja. Ja zaklju?ujem ovu ta?ku dnevnog reda. Ako ima ispred Vlade, od ministara neko potrebu da da odgovore? Nema. Zna?i zaklju?ujemo prvu ta?ku dnevnog reda."


"Gospodo Predsjedavaju?i, dame i gospodo. Ja ?u odgovoriti na pitanje koje je postavljeno vezano za izdavanje Urbanisti?ke saglasnosti. Zna?i za dalekovod Mrcelji 3. Evo upravo dok sam ja sjedila na Skuptini, predmet je doao na moj stol za potpis. Zna?i ovo to je Elektrodistribucija navela u svom zahtjevu, da je priloila, zna?i nije priloila. I vrlo ?esto znaju navesti da su sve priloili. I evo referenta koji radi na tom predmetu. Zna?i dostavio je akt gdje se trai miljenje zna?i Op?ine Buim. I dostavio je njihove prostorno – planske dokumentacije. Isto tako miljenje Op?ine Velika Kladua. I trai se zna?i dopuna od strane Javnog Preduze?a Elektrodistribucija, sa uplatnicom o administrativnoj taksi. Saglasnost, jer ima neka na?elna saglasnost, ali nema saglasnosti BH Telecoma, saglasnosti Javnog Komunalnog Preduze?a „KOMB“ Buim i saglasnosti Op?inske slube ili Javnog Preduze?a Op?ine."

Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense