XXVII sjednica
27. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa dvadeset i sedme sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
XXVII sjednica

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Gospodin Šefik Veladi?, poslani?ko pitanje."

Poslanik Šefik Veladi?:

"Prije svega, elim vas sviju skupa selamiti i pozdraviti.
Ja ?u jedno vrlo kratko poslani?ko pitanje. Obzirom da je u posljednje vrijeme dolo do naglog poskupljenja ivotnih namirnica, primjera radi brano vie od 50% i svi ostali artikli.
•    Pitam Vladu kantona ta je poduzela da ublai ovaj udar poskupljenja?
S obzirom da se najavljuje novi udar, a znamo da je ionako ve?ina gra?ana Unsko – sanskog kantona ivjela na rubu egzistencije."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se gospodinu Veladi?u. Gospodin Nermin Be?irbegovi?, poslani?ko pitanje."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Uvaeni Predsjedavaju?i, kao i zamjenici, ministri u Vladi Unsko – sanskog kantona, predstavnici medija, Me?unarodne zajednice, kolege poslanice i poslanici.
Ja imam jedno poslani?ko pitanje. Odnosi se na direktoricu Zavoda za zapoljavanje. Opte je poznato da otkako je dolo do nove parlamentarne ve?ine u Skuptini Unsko – sanskog kantona, da je gospo?ica ili gospo?a direktorica Zumreta Crnki? na bolovanju. S toga Ministarstvu zdravlja upu?ujem pitanje:
•    Ko je ljekar koji je izdao rjeenje o bolovanju doti?ne gospo?e, kad je opte poznato da ena apsolutno nije bolesna i obavlja sve poslove kao to obavlja i zdrava osoba?
Pa me s toga interesuje kako je mogu?e da se kri jedan lije?ni?ki kodeks i da se izdaju rjeenja o bolovanjima, a znamo da radi se o apsolutno zdravoj osobi. Hvala lijepa."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Poslani?ko pitanje, gospo?a Elvira Abdi? Jelenovi?."

Poslanica Elvira Abdi? Jelenovi?:

"Pozdravljam sve nazo?ne i za danas imam dva izaslani?ka pitanja.
U skladu sa Poslovnikom o radu Skuptine upu?ujem pitanje Vladi Federacije BiH, kao i titularu dravnog kapitala u Agrokomerc DD Velika Kladua i Upravi za indirektno oporezivanje BiH, na koje molim pismeni odgovor. Nedavno se u medijima pisalo o slu?aju preseljenja carinskog terminala iz prostora Agrokomerca u novoizabrani prostor privatne firme „ADA PROMET“ u Velikoj Kladui. Taj doga?aj je izazvao burne reakcije od ?lanova uprave Agrokomerca, ali i nekih politi?ara. Usljed ?ega je promaknulo i jednima i drugima da se upitaju, a potom i javnost informiraju o nekoliko bitnih ?injenica. Jedan od naslova je bio: „Agrokomerc gubi zlatnu koku“ gdje jedan od predstavnika zaposlenih u Agrokomercu objanjava kako ?e preseljenje carinskog terminala zna?iti gubljenje ile kucavice Agrokomerca, jer su na osnovi ovih prihoda koje su iznosili, oko 120 do 180 tisu?a maraka godinje, mogli pokrivati svakodnevne trokove. S toga postavljam nekoliko pitanja:
•    Što ?ini strukturu svakodnevnih trokova koji su se pokrivali iz navedenih prihoda?
•    Kako je Uprava za indirektno oporezivanje pla?ala trokove proizile iz ugovora o koritenju prostora Agrokomerca, kada se zna da su svi iro ra?uni Agrokomerca gotovo 10 godina blokirani?
•    Koliko je iz ile kucavice, odnosno iz godinjeg prihoda u iznosu od 120 do 180 tisu?a maraka, pla?eno doprinosa za mirovinsko i socijalno osiguranje po godinama?
•    Koliki je ukupno ostvareni prihod na temelju ugovora Agrokomerca DD sa Upravom za indirektno oporezivanje, od dana kada je potpisan ugovor, do dana kada je raskinut?
Moje drugo izaslani?ko pitanje upu?ujem Ministru policije Unsko – sanskog kantona i Federacije BiH, te Dravnom Ministarstvu sigurnosti, na koje tako?e molim pismeni odgovor. Ve? due vrijeme sumnjam da se moji telefonski razgovori prislukuju, a da pri tom nisam o tome obavijetena, a niti mi je poznato da li i na koji na?in, ukoliko je to to?no, ugroavam sigurnost BiH. Koristim svoje poslani?ko pravo, te kao izabrani dunosnik postavljam pitanje imenovanima:
•    Da li su razgovori sa telefonskog broja kojeg dostavljam u ovome pitanju, predmet prislukivanja?
•    Tko daje nalog i tko odobrava prislukivanje telefonskih razgovora?
•    Na temelju ?ega i po kojem osnovu se moe zatraiti prislukivanje, koliko vremenski moe trajati i na koji na?in se stranka obavijetava o tome?
•    Koliki je broj izabranih dunosnika predmet nadzora sigurnosnih slubi pod sumnjom da naruavaju sigurnost BiH?
Zahvaljujem."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Gospodin Sulejman Kazi?, poslani?ko pitanje."

Poslanik Sulejman Kazi?:

"Uvaeno Predsjednitvo, gospo?e i gospodo ministri, cijenjeni gosti, kolegice i kolege zastupnici.
Prije mog poslani?kog pitanja, ja elim re?i da smo mi za ovom govornicom, kolege zastupnici iz Klju?a, Sanskog Mosta, nekoliko puta postavljali pitanje rjeenja dijaliziranih pacijenata iz Sanskog Mosta i Klju?a. Evo to je kona?no rijeeno. Ja elim zahvaliti ministru Amiru Muri?u i direktoru Kantonalne bolnice, koji su uloili napor i ti pacijenti evo kona?no iz Sanskog Mosta, nadam se ubrzo i iz Klju?a, idu u Prijedor. I mogu re?i u njihovo ime da su izuzetno zadovoljni i evo prenosim i njihovu zahvalnost. Na slijede?i korak je da rijeimo taj dijalizni centar u Sanskom Mostu. Jer smo to obe?ali. To je slijede?i korak na kojem ?emo insistirati i nadam se ako Bog da da ?emo to rijeiti. Moje poslani?ko pitanje je ministru obrazovanja. Nekoliko puta od prole godine od zime, dakle prole godine su slati dopisi i zamolbe za rjeenje grijanja u Osnovnoj Školi u Kamengradu. Desila se havarija na pe?i, dakle pukla je pe?, jednostavno nije se vie moglo sanirati. Procjena je da je teta negdje oko 30 hiljada maraka. Ja bih molio ministra obrazovanja da se prije grijne sezone izna?e rjeenje i da se ovo pitanje u Osnovnoj Školi u Kamengradu rijei. Zahvaljujem."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Gospo?a Mira Ljubijanki?, poslani?ko pitanje."

Poslanica Mira Ljubijanki?:

"Potovani prisutni u ovoj dvorani sve vas toplo pozdravljam.
Ja nemam pitanje, imam inicijativu. A inicijativa se odnosi na Ministarstvo u ?ijem je sklopu turizam i na postavljanje eko ku?ice na ulasku u dravu, odnosno na Iza?i?u, odnosno na postavljanju eko ku?ica na svim ulazima, prelazima grani?nim u BiH. S obzirom da sam neki dan vidjela pri prelasku jedne granice, sam morala dati Euro za zatitu prostora kroz koji prolazimo i pri izlasku sam isto morala dati jedan Euro i to mi se ?inilo kao dobra ideja. S obzirom da je ovo podru?je nacionalnog parka i da ta sredstva mogu jako dobro da se iskoriste u zatitu okolia i da ne moemo o?ekivati samo da nacionalni park dobija sredstva iz Federalnog budeta, a moe se na ovaj na?in posti?i mnogo na podru?ju cijele BiH. Naravno, relevantnim institucijama poslati ovu inicijativu sa eljom da je to prije rijee, jer sezona jeste ve? pri kraju ali je svaki ulazak u Bosnu i Hercegovinu ulazak u posebno podru?je, s obzirom na ljepote prirodne koje mi posjedujemo. Hvala."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se gospo?i Ljubijanki?. Poslani?ko pitanje, gospodin Mirvet Beganovi?."

Poslanik Mirvet Beganovi?:

"Potovane dame i gospodo, Predsjedavaju?i, zamjenici Predsjedavaju?eg, ministri iz Vlade, predstavnici medija, gosti, kolegice i kolege, koristim priliku da vas pozdravim srda?no na po?etku ove Skuptine.
Ja imam dva pitanja. Prvo je, evo dobio sam odgovor, vezano za ono vozilo hitne pomo?i, prelo je 700 hiljada. Ja nadam se da prije nego to kupimo helikopter, da ?emo kupiti vozila hitne pomo?i koja ?e biti kompletna i funkcionalna. Ipak 700 hiljada je zna?ajna kilometraa. Moje prvo pitanje se odnosi na Ministarstvo obrazovanja, nauke, sporta i kulture. Mi, ova Skuptina, je donijela prije odre?enog vremena i kolege, Zaklju?ak, da se dostavi informacija o stanju kolskih objekata na podru?ju Unsko – sanskog kantona sa pregledom ulaganja. Mi do danas zna?i nismo dobili tu informaciju. Zna?i konkretno pitanje:
•    U kojoj je fazi i da li je u toku izrada te informacije?
I molio bih da se napravi pregled. Zna?i traim pregled svih ulaganja, od lokalne zajednice, kantona, Federacije, u kolske objekte. I na bazi kojih se vre prioriteti dodjele tih sredstava. Iz razloga to, evo kad napravimo analizu vjerovatno ?emo onda vidjeti da smo u nekim mjestima mogli napraviti nove kole, a ne samo sanirati odre?ene probleme koje kole imaju. A zna?ajna su ulaganja prisutna od strane i lokalnih zajednica i od strane Ministarstva kantona i Vlade kantona i Federacije. Prema tome ja bih molio, evo mi smo sada podijelili milion maraka. Vjerujem da postoje potrebe, me?utim na koji na?in su odre?eni prioriteti? Iz razloga to vjerovatno negdje dajemo po politi?koj liniji, a negdje postoji ve?i prioritet.
Moje drugo pitanje je Ministarstvu, Vladi Unsko – sanskog kantona, Ministarstvu poljoprivrede. Da li se ta radi na tome, poznato je evo ova godina su elementarne nepogode. Mi smo smanjili poticaje za poljoprivredu. Me?utim, ukoliko Vlada i Ministarstvo ne naprave neki koncept i prijedlog da se pokua pomo?i poljoprivrednoj proizvodnji, bojim se da ?e ta poljoprivredna proizvodnja stagnirati. Iz raloga to je evo ova elementarna nepogoda, sua. Izbjegava se proglaenje elementarne nepogode jer su onda duna obezbjediti se sredstva naknade. Prema tome ja traim da vidim i postavljam pitanje:
•    Da li ?e Vlada i nadleno Ministarstvo pripremiti neki pristup, strateki ili neki drugi koncept kako pomo?i poljoprivrednicima u poljoprivrednoj proizvodnji sa aspekta zna?i elementarne nepogode, to jest ove sue koja je pogodila ne samo ovaj kraj, Bosnu i Hercegovinu, a evo i ire?
Vidim da ?e biti problem sa hranom, cijene divljaju. Ja mislim da tu treba napraviti jedan pristup da nebi tu proizvodnju koju smo postigli, nivo proizvodnje, opet doveli u fazu da se ona smanjiva i da onda gubimo sa aspekta prihoda. A vjerujte da najve?i prihodi koji se ostvaruju u budetu jesu iz poljoprivrede. To garantujem iz razloga, ako uzmemo samo 50 miliona litara mlijeka po pola marke, to je 25 miliona maraka koji ostaju kod poljoprivrednih proizvo?a?a. Pa ostale poljoprivredne kulture i ostalo, a plus PDV za repromaterijal i ostalo. Mislim da toj grani, pored privrede, treba posvetiti panju. Hvala lijepo."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se gospodinu Beganovi?u. Gospodin Esad Baegi?, poslani?ko pitanje."

Poslanik Esad Baegi?:

"Uvaeni Predsjedavaju?i, ministri u Vladi, predstavnici izvrne vlasti, gosti, ef CCI-a je li, gospodin Smiljani?, predstavnici medija, gospodo poslanici.
Moje pitanje odnosi se na jednu veoma bitnu, odnosno po meni najbitniju oblast ivljenja, a to je privreda i privre?ivanje. Nai doju?eranji partneri u vlasti su nas izme?u ostalog i optuili i za neprovo?enje reforme u poljoprivredi. Moete pogledati izlaganje Premijera na stranici Vlade. A trebali bi znati bar toliko da se privreda nereformira, pa ?ak ni u socijalisti?kim sistemima i da se reforme koju vi provodite ni u kom slu?aju ne mogu primijeniti u privredi, umjesto da nas optuujete. Treba te nam, vama, javnosti, dati odgovor gdje su sredstva namjenjena za poticaj u privredi izdvojena u budetu za 2012 godinu, na temelju Zakona o poticajima u privredi. Koje je ministar iz SDA predloio, a mi ovdje u Skuptini ih usvojili. Zato programi poticaja koje je pomenuti ministar privrede uputio u Vladu ni do danas nisu proli Vladu i uli u fazu implementacije? A zahvaljuju?i takvoj reformskoj Vladi ostali smo najvjerovatnije ove godine bez cirka 80 volontera angairanih na privredi i 120 novih obrta koji su bili predvi?eni jednim od ?etiri programa potpore. Odnosno rastere?enje privrednika sufinansiranjem kamata na komercijalne kredite. Odnosno, postavljam pitanje:
•    Šta je sa revolving fondom namjenjenim mladim nezaposlenim obrazovanim ljudima i postoje?im malim privrednim subjektima, a u kona?nosti ta je sa 5 miliona konvertibilnih maraka prikupljenih u velikoj privatizaciji koja se nalaze kod Komercijalne banke i operativna su skoro dva mjeseca, a ne koriste se za privrednu aktivnost u ovoj katastrofalnoj drutveno – ekonomskoj situaciji u kojoj se nalaze nai privredni subjekti?
Zaklju?i?u ovo svoje pitanje jednom konstatacijom. Ni jedna Vlada do ove nije bila vie potroa?ka. I ako se ovako nastavi, slijede?ih deset vlada u isto toliko mandata ?e vra?ati ono to je Vlada u jednom mandatu potroila. ?estitam reformska Vlado na ?elu sa naim Hamdijom.
Drugo moje pitanje vezano je upravo uzro?no – posljedi?nom vezom:
•    Je li razlog bolovanja, odnosno na alost bolesti ministra privrede, sukob savjetnika Premijera sa istim, na problematici programa i plasmana poticaja u privredi?
Hvala vam."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Gospodin Sead Kadi?, poslani?ko pitanje."

Poslanik Sead Kadi?:

"Ja selamim i pozdravljam sve prisutne.
Imam dva poslani?ka pitanja. Prvo se odnosi na rukovodstvo i Skuptinu ovog kantona i ono glasi:
•    Shodno posljednjim doga?ajima i presudama Ustavnog suda Federacije, a cijene?i razloge donoenja ovakve presude postavljam pitanje, da li ?e shodno tome i ovo rukovodstvo podnijeti ostavku i vratiti stvari na po?etak?
Jer je o?ito da je i procedura kod izbora Skuptine Unsko – sanskog kantona potpuno identi?na, zna?i protuustavno, mimo procedura, izabrala novo rukovodstvo. Ako se zna da je Skuptina Unsko – sanskog kantona najvii zakonodavni organ na kantonu, logi?no bi bilo da se ovdje na ovom mjestu i ovoj ustanovi mora potivati zakon i Ustav. Najgore je to se po tom receptu nastavilo sa progonom ljudi, izbacivanjem na cestu kvalitetnih ljudi, bez ikakvog obrazloenja. Što ima za posljedicu potpuno gubljenje povjerenja u pravni sistem ovoga kantona.
Drugo moje pitanje postavljam Kantonalnoj Upravi za inspekcijske poslove:
•    Da li ste i po ?ijem nalogu, ili naredbi, izvrili inspekcijsku kontrolu na radilitu gdje se radi kolska sportska dvorana u Oracu, dana 28.08.2012. godine?
Naime, dobro je poznato da se 2010 godine zahvaljuju?i ovoj Skuptini obezbjedilo oko 500.000,00 (petstotina hiljada i 00/100) konvertibilnih maraka za izgradnju pet ovakvih objekata na podru?ju op?ine Biha?, a da je ove godine iz Federalnog budeta obezbje?eno 100.000,00 (stotinu hiljada i 00/100) za nastavak izgradnje ovoga objekta. Ne mogu vjerovati da je neko smiljeno poslao inspekciju. Jer je dovoljno bilo da pozovu i da se ?uju sa Federalnim Ministarstvom i pitaju ko to ta radi gore u Mjesnoj zajednici Oraac. Zna?i sirotinji jednoj koja je protjerana, izginula, gradi se poslije 2012 godina dvorana i daj zbog nekakvih politi?kih naredbi, ne znam ni ja ?ega, poalji inspekciju neka to zabrani raditi. Ako ste to gospodo radilo po vaem planu, bez ne?ijeg naloga, imate u Biha?u dovoljno „Robota“ objekata i ostalih rupa da ih obi?ete, da pitate tamo gra?ane kakve su tete pretrpjeli, da napravite zapisnike i da pomognete tim ljudima koji tu ive, ne mogu do?i od tih rupa i tih nekakvih objekata do svojih ku?a. Hvala lijepa."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se gospodinu Kadi?u. Gospodin Husein Roi?, poslani?ko pitanje."

Poslanik Husein Roi?:

"Uvaeno Predsjednitvo, cijenjene kolegice i kolege zastupnici, ministri u Vladi Unsko – sanskog kantona, predstavnici kantonalnih institucija, nevladinog sektora, medija.
Shodno ?lanu 190. Poslovnika o radu Skuptine Unsko – sanskog kantona, ja ?u postaviti dva poslani?ka pitanja. Moje prvo poslani?ko pitanje ve? je dotakao moj kolega, gospodin Mirvet Beganovi?, a ti?e se da kaem sue na Unsko – sanskom kantonu. Nezapam?ene sue na podru?ju Federacije Bosne i Hercegovine, a i Unsko – sanskog kantona. Pitanje postavljam Premijeru:
•    Koje mjere se poduzimaju na Unsko – sanskom kantonu kako bi sredstva za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda bila iskoritena, a poljoprivrednici dobili neophodnu pomo??
Naime, mi smo evo u nazad dva, tri mjeseca, svjedoci smo visokih temperatura i neuobi?ajeno malih, malo padavina. Što kad pogledamo u nazad nekoliko godina nije bio slu?aj, kada je u pitanju ovaj dio pa i ire. A ono se sigurno negativno odraava na poljoprivrednu proizvodnju. Dugotrajna sua je donijela katastrofalne tete. Vjerujte, u razgovoru sa tim ljudima dolazite do podataka da neki su ?ak, da im je unitilo kompletan da kaem usjev. A osim to se odraava na poljoprivredne proizvo?a?e, dakako da ?e da se odrazi i na sto?arsku proizvodnju, odnosno proizvodnju mlijeka. Po kojoj je na kanton bio prepoznatljiv, a proizvo?a?i mlijeka postizali izuzetne rezultate. Kako je poloaj poljoprivrednih proizvo?a?a u uslovima ve? postoje?e ekonomske recesije dodatno otean tekim posljedicama sunog perioda, ne moe se o?ekivati da poljoprivrednici bez pomo?i nadlenih organa mogu sanirati ove posljedice. elim samo re?i da smo mi kao Klub podnijeli inicijativu prema Vladi, da u okviru zakonskih normi u?ini sve, kako bi dakle na podru?ju Unsko – sanskog kantona se proglasilo stanje elementarne nepogode. I kako bi se sredstva koja su planirana u Kantonalnoj Upravi  Civilne Zatite plasirala istim. A ovaj put apeliramo i na ministra poljoprivrede, da ubrzaju se poticajna sredstva i da se pokua vidjeti rebalansom budeta. Moda evo, iako to, moda zakonom u ovom momentu nije mogu?e, da se ta poticajna sredstva za ovu godinu uduplaju, kako bi se ipak sanirale te tete.
Moje drugo poslani?ko pitanje, naravno postavljam ga ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Evo ja ?u Predsjedavaju?i privesti kraju pitanje, samo da pokuam obrazloiti. Naime, vi ste svjedoci da zadnjim odlukama Ustavnog suda u stvari prestaje jedan period anarhi?nosti i nezakonitog rada. Moram da kaem, a evo ja se nadam da ?e me opovrgnuti iz Ministarstva, da je na sjednici Vlade 12.07.2012. godine bez ikakvog izjanjavanja o Odlukama o razrjeenju i Odlukama o imenovanju privremenih upravnih odbora, Vlada nabrojala ustanove na podru?ju Unsko – sanskog kantona, onako kao na jednom sijelu se dogovorili, to pripada meni, to vama i retroaktivno razrjeavalo upravne odbore i imenovali privremene. Moje pitanje je gospodinu ministru:
•    Na osnovu kojeg zakona gospodin ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta raspore?uje i odre?uje ko ?e biti zaposlen u kolama, kada je poznato da to radi menadment, odnosno upravni odbor kola, evo zavram misao, a direktor u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji  ih raspore?uje?"


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Zna?i poslanici imaju pravo na dva poslani?ka pitanja. Gospodin Asim Kamber, poslani?ko pitanje."

Poslanik Asim Kamber:

"Tako radite i kod govornice i kad govorimo i rasprave. Nemojte nam uzimati sekunde. Imamo na to pravo. Zaista, nemojte nam na sve na?ine oduzimati ovdje pravo govora. Ja sam za Skuptinskom govornicom, kada je bio Zakon o srednjem obrazovanju, odnosno o obrazovanju kad je bila tema, govorio o ?injenici da je da je gospodin Dario Juri? nezakonito lobirao u kolama. I ovdje imam originalni njegov akt koji je on proslijedio kolama, odnosno direktorima, vezano za M TEL. Vezano za operatera iz Banja Luke. Gospodin se, ministar dario Juri?, na osnovu zahtjeva Milenka Cvijanovi?a iz Banja Luke, obratio kolama i traio da i indirektno u ovim privatnim razgovorima traio i vrio pritisak na prosvjetne radnike, odnosno i direktore, da uzmu ovog operatera. Zna se koji zakon definira, kako se vri izbor operatera. Moram re?i da su mene predstavnici M TEL-a zvali i rekli da bi doli u Sanski Most sa mnom da razgovaraju. Ja sam im rekao da ne dolaze, da nemaju ta razgovarati, da ja nisam lobist. Oni kau da su to dogovorili sa Premijerom. Ja kaem ja se ne dogovaram oko operatera i ne elim s vama razgovarati, molim vas da me vie ne zovete. Dakle, moje pitanje je:
•    Na osnovu kojeg ?lana zakona je ministar Dario Juri? uputio ovaj akt kolama i pojavio se prakti?no kao direktni lobista jednog operatera koji svoju cijelu dobit troi u Srbiji, a nije lobirao za operatera od kojeg mi, BH TELECOM-a, povla?imo sredstva i do sada poslije rata najmanje 40 ili 50 miliona smo povukli ovdje za nae projekte na kantonu?
Drugo pitanje ti?e se radara. Nama je Premijer ovdje i kod usvajanja budeta najavio spektakularan privredni razvoj zahvaljuju?i radarima. I ja imam informaciju da se od tih radara skupilo solidno sredstava. Ja vjerujem da ?e i ministar to potvrditi. Ja sam govorio Premijeru da ne trebamo, s obzirom da mi imamo najve?i broj radara po glavi stanovnika, dakle u cijeloj Evropi, da ne trebamo od toga o?ekivati neku veliku zaradu. Me?utim, SDP je to izabrao kao na?in da se dopadne ?ovjeku, da ga kanjava. I ja sam kanjen. Iao klanjati Bajram u Kijevo, pourio i uhvatilo me. I neka je. I plati?u kaznu. Me?utim, gra?ani Sanskog Mosta su uklju?eni u mreu ovih radara prije drugih op?ina. I meni je to re?eno, objanjeno, od strane predstavnika Ministarstva, da je to zahvaljuju?i ?injenici da smo mi bili kooperativni. Mi smo sve tehni?ki pomogli Ministarstvo, nita nismo sporili. Mi smo dakle omogu?ili da Sanjane prve one po depu. I ?ak su se pohvalili kako iz Sane najvie ima kazni. Ja bih u ime tih Sanjana koji  trebaju platiti kazne, postavio pitanje ministru:
•    Moe li on kao ministar, ili moe li nadleno neko tijelo donijeti odluku... (PREKINUTO POSLANI?KO PITANJE)"


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Privodite kraju, isteklo vrijeme."

Poslanik Asim Kamber:

"•    ...da se stave u ravnopravan poloaj gra?ani Sanskog Mosta i da zajedni?ki od istog datuma, radari, dakle radari, budu da tako kaem verifikovani za sve gra?ane kantona?
A ne da Sanjanima uklju?imo prije, a neki su uklju?eni poslije mjesec dana. Hvala vam lijepo." 


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Gospodin Nijaz Hui?, poslani?ko pitanje."

Poslanik Nijaz Hui?:

"Gospodine Predsjedavaju?i, uvaeni ?lanovi Vlade, koleginice i kolege.
Ja za danas imam dva poslani?ka pitanja. Jedno je upu?eno Ministarstvu obrazovanja, a drugo Ministarstvu za pitanje boraca.
•    Kad je u pitanju Ministarstvo obrazovanja, traim zaista da mi se dostavi evidencija imenovanih ?lanova kolskih odbora i direktora kola u posljednja dva mjeseca, dakle juli i august ove godine.
Zato to traim? Traim jer sam i sam svjedok da u posljednje vrijeme, kroz medije se moglo vidjeti izme?u ostalih stvari, da pojedini novoimenovani direktori kola su izme?u ostalih stvari optueni ili osu?ivani za kra?u limova sa objekata Agrokomerca, za kra?u vozila. Da u pojedinim kolama se direktori u jednom mjesecu, dva puta se mijenjaju direktori kole, jer ne mogu izdrati strana?ke pritiske. Da su pojedini predsjednici kolskih odbora totalno protuzakonito, dakle domari u pojedinim kolama, da su pojedini ?lanovi kolskih odbora osu?ivani za krivotvorenje kolskih dokumenata i sad smi im dali mati?ne knjige u ruke da mogu tako posao svoj koji su do sad radili legalizirati. Ja ne znam zaista postoji li ikakav model u ovom Ministarstvu da se provjere svi ovi navodi koje ja govorim i da se provjere ova imenovanja pojedinih ovih ?lanova kolskih odbora i direktora kola prije njihovih imenovanja. Sve je ovo zasigurno pred po?etak kolske godine izazvalo velike probleme u mnogim kolama i ovo stanje u kolama trenutno pred po?etak kolske godine zaista li?i na sve, samo ne li?i na eljene reformske procese.
Moje drugo pitanje se odnosi dakle na Ministarstvo za pitanje boraca. A isto tako ono to mene interesuje je:
•    Koliko je sredstava ispla?eno ovom Ministarstvu u posljednja dva mjeseca u svrhu pruanja jednokratne nov?ane pomo?i i pomo?i za lije?enje naim borcima. Dakle traim evidenciju za posljednjih barem dva mjeseca. Zato je pojedini roditelj, dakle izme?u ostalih stvari ljudi borci teko oboljeli, oni ili ?lanovi njihovih porodica, neki od njih i li?no sam se uvjerio da ne?ije djeca boluju od najteih malignih oboljenja, ne mogu dobiti sredstva koja im da tako kaem zakonom pripadaju?
Jer jedan jedini kriterij u ovom Ministarstvu postoji za dodjelu ovakve pomo?i, a to je strana?ki kriterij. Neki od njih su ?ak ovih dana pripremili dakle i dopise kojima ?e podnijeti prijave protiv Resornog ministra i Ministarstva, za nedobijanje ove pomo?i. Zahvaljujem."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Gospodin Kasim Mulali?, poslani?ko pitanje."

Poslanik Kasim Mulali?:

"Uvaene kolegice i kolege, cijenjeni gosti, sviju iskreno selamim i pozdravljam.
Ja imam tako?er dva poslani?ka pitanja. Prvo pitanje prema Ministarstvu obrazovanja. Naime, putem medija smo ?uli da je Vlada izvrila raspodjelu sredstava za kolske objekte. Nismo ?uli da je kroz tu raspodjelu tretirana Podru?na Škola Lubarda u Osnovnoj Školi Buim. Pa postavljam pitanje prema Ministarstvu obrazovanja:
•    Da li planirate kroz ovu raspodjelu, rijeiti pitanje izgradnje prostora za djecu Lubarde?
O?igledno, zadnje ?etiri godine se vri direktna diskriminacija djece na podru?ju op?ine Buim. Prvo, kroz nepla?anje prevoza u?enika. Drugo, kroz nezavravanje objekata koji se grade ?etiri godine. ?etiri godine u Podru?noj Školi Lubarda djeca idu u neuslovne prostorije. S obzirom da kroz sedam dana imamo po?etak kolske godine, roditelje interesuje da li planirate rijeiti to pitanje. S obzirom da nisu potrebna velika sredstva da se djeca vrate, odnosno da po?nu nastavu u uslovnim prostorijama kao i sva druga djeca u Unsko – sanskom kantonu. Prostor bez WC-a, bez dvorita, morate priznati da nema u Bosni i Hercegovini. Takvih objekata kolskih u Bosni i Hercegovini nema. Da nema mokrog ?vora i da nema dvorita kolskog objekta.
Drugo pitanje, Ministarstvo zdravstva. Svjedoci smo ne samo u oblasti zdravstva nego evo i u drugim oblastima, da se u zadnjih mjesec dana sistem preko no?i, mjenjaju, odnosno razrjeuju upravni i nadzorni odbori, direktori javnih ustanova i poduze?a. I to za ovu parlamentarnu ve?inu nije nita, nita normalno. Jer ovdje je u stvari i Sud Federacije jasno kazao da se kri Ustav. Oni koji su spremni na kriti Ustav, spremni su raditi i sve drugo manje teine. Ali postavljam pitanje ministru zdravstva, s obzirom da je on najodgovorniji, da on najdirektnije daje saglasnost za razrjeenja:
•    Po kom zakonu, iz kojih razloga su smjenjeni upravni odbori...(PREKINUTO POSLANI?KO PITANJE)"


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Isteklo Vam je vrijeme. Privodite kraju."

Poslanik Kasim Mulali?:

"...i direktori javnih ustanova?
Posebno me interesuje i traim pismeni odgovor:
•    Iz kojih razloga je smjenjen upravni odbor Doma Zdravlja Buim, odnosno iz kojih razloga se pokre?e rjeenje smjena direktora doma zdravlja...(PREKINUTO POSLANI?KO PITANJE)"


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Imate pravo na dva pitanja. Postavljate ve? ?etvrto pitanje. Zahvaljujem se. Isteklo vam je vrijeme, zahvaljujem se. Isteklo vam je vrijeme, zahvaljujem se. Ja Vam se zahvaljujem gospodine Mulali?u, isteklo Vam je vrijeme. Gospodin Hajrudin Halilovi?, poslani?ko pitanje. Isteklo Vam je vrijeme. Jeste. Isteklo Vam je vrijeme. Zahvaljujem se. Gospodin Hajrudin Halilovi?, poslani?ko pitanje."

Poslanik Hajrudin Halilovi?:
 
"Selam alejk i lijep pozdrav.
O?ito ljudi zaborave da je sve prolazno, pa i bilo koja funkcija u ivotu. Prvo poslani?ko pitanje koje ja imam namjeru da postavim, je Šumskoj Upravi u Bosanskoj Krupi. Naime, jedna grupa gra?ana postavlja pitanje:
•    Zato se iz te umske uprave dozvoljava, dakle gra?anima, da u dravnoj umi mogu lako dobiti doznake i time odgovaraju?u umu za sje?u, a za privatna lica koja posjeduju, dakle koja posjeduju vlastitu umu, ne mogu da dobiju dozvolu da se koriste vlastitom umom?
Zna?i njima treba prenijeti.
I drugo, ovo nije pitanje, ovo je odgovor Be?irbegovi?u, mom prijatelju. Za onu gospo?u. Ja sam na?elnik hirurgije i znam sigurno da se napomenuta gospo?a nalazila na nekom putu, iz anamneze pacijentice, da je dolo do saobra?ajnog udesa. Kad je on bio ja ne znam, ali po svim radiolokim pokazateljima, ena je imala problema. Dakle imala problema. I nije samo jedan doktor da donosi izvjetaj, nego to donosi skupa radilog i doktor koji je bio sa hirurgije u prijemnoj klini?koj ambulanti. Ako institucija ne radi, to ne zna?i da je samo zbog direktora. Imate pomo?nike direktora, zamjenike, vrioce dunosti i tako dalje i treba sistem da radi bez obzira ko je direktor. Hvala vam lijepo. "


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se gospodinu Halilovi?u. Gospodin Jusuf Bajrektarevi?, poslani?ko pitanje."

Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Uvaena gospodo, sviju skupa vas selamim i pozdravljam.
 Ja ?u danas postaviti dva zastupni?ka pitanja. I upu?ujem oba dva op?inskim vije?ima op?ina Unsko – sankog kantona, organima uprava op?ina Unsko – sanskog kantona, nadlenim institucijama, kantonalnim institucijama i Vladi Unsko – sanskog kantona. S obzirom da na naim prostorima, prostorima Unsko – sanskog kantona, kao to su i moje kolege danas dotakle to pitanje, nezapam?ena sua i elementarna nepogoda, pitam ove nadlene institucije zajedno, sviju zajedno, jer ne moe se ovdje tretirati pitanje jedne institucije, nego svih op?ina i Vlade zajedno:
•    Šta se poduzima, ta se moe zakonski najbolje, najhitnije poduzeti da se pomogne naim poljoprivrednicima koji ?e biti zaista ugroeni i kojima ?e poljoprivredni usjevi biti prepolovljeni zbog ovih sua i zbog ovog da kaem nevremena, tekog stanja?
Šta u?initi da se pomogne poljoprivrednicima i hitno treba djelovati jer mnogi poljoprivrednici na ovakav na?in ostvaruju jedino primanje za ivot svoje familije i za opskrbu svoje porodice. Zajedni?ki rad ovih institucija. Mora se ili odrati neki sastanak Vlado, pozvati organe op?ina i vidjeti ta treba u?initi, uglavnom da se poljoprivrednicima pomogne.
Drugo moje pitanje tako?e je zajedni?ki sihronizirano sa svim op?inama. Znamo da po?inje nova kolska godina i mnogi ve? roditelji danas muku mu?e kako opremiti svoje ?ake, kako kupiti najskuplje knjige na naim prostorima. I u tom planu zaista op?ine i Vlada, Resorno Ministarstvo, moraju napraviti analizu i pomo?i u kolskom priboru u?enicima, roditeljima koji su nezaposleni, roditeljima koji su tekog imovnog stanja. A takvih ima od prvog do osnovnog i u srednjoj koli, na alost. Kako bi sva djeca mogla nesmetano pratiti proces nastave. I pozivam nas sviju da se manje bavimo nebitnim politi?kim problemima, nego da se bavimo bitnim stvarima. Da pomognemo gra?anima da...(PREKINUTO IZLAGANJE)"


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Isteklo je vrijeme."

Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"...ive, kako poljoprivrednicima tako i ?acima i u?enicima u kolama. Zahvaljujem. "


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se.
S obzirom da ovdje pojedinci upu?uju takva pitanja kojim ele sebe da predstave kako su poteni, a svi ostali to nisu, imam dva poslani?ka pitanja ponuknut postavljenjem poslani?kih pitanja ovdje na Skuptini. Pa da i gra?ane, javnost, a i sebe, a i njih podsjetim kako ba nisu svi poteni u svom radu.
•    Pa mene interesira, zna?i da u proteklom periodu, a i danas, jedna od politi?kih partija sebe predstavlja kao zatitnikom poljoprivrednih proizvo?a?a i kao vodi brigu o tim poljoprivrednim proizvo?a?ima, mene interesira i traim informacije i od Ministarstva poljoprivrede da mi se dostavi zna?i vezano za projekat nabavke junica, visoko steonih junica Unsko – sanskom kantonu. S obzirom da se o tome i vodi zvani?na istraga i da je na pomolu afera junica, a znamo je li ko je iza toga stojao, pa mene interesira da mi se dostave zna?i podaci u vezi tog projekta. Zna?i, kad je u pitanju kolika je mjese?na mua uvezenih junica, zdravstveno stanje uveenih visoko steonih junica. Tako?er da mi se dostavi podatak starosti uvezenih junica. Jer imam informaciju da su te junice bile stare i po pet godina. Tako?er da mi se dostavi informacija koliko je junica do sada uginulo. Je li, oni koji su dobili te podatke, zna?i dobili te junice, da li im je i koje su uginule, namirena teta? I koliko je junica bilo u karantenu, zna?i kada su uveene? Tako?er me interesira, s obzirom da se pojavila informacija da uveene junice su tovne junice, a ne visoko steone, interesira me, zna?i da mi se dostavi informacija da li se radi o junicama koje su visoko muzne, ili su to tovne junice?
I drugo svoje poslani?ko pitanje upu?ujem Poljoprivrednom Zavodu. U proteklom periodu Poljoprivredni Zavod se putem medija predstavio kao koordinator mnogih projekata sa me?unarodnim institucijama.
•    Mene interesira da li je Poljoprivredni Zavod na ?elu sa bivim direktorom imao potpisane projekte o koordinaciji, sporazume sa tim me?unarodnim institucijama i da li je direktor imao, kao rukovode?i dravni slubenik, ovlatenje od Vlade Unsko – sanskog kantona da bude koordinator istih projekata, s obzirom da se Poljoprivredni Zavod pozabavio realizacijom tih projekata, interesira me koliko je Poljoprivredni Zavod naplatio za svoje usluge, s obzirom da je obavljao svoje poslove? I da li je to razlog zbog ?ega Poljoprivredni Zavod Unsko – sanskog kantona nema i ne posjeduje ni jedan ovlateni certifikat za rad laboratorije i izradu projekata, pa i zbog tog razloga, zna?i ra?ene su analize na primjer meda, pa zbog toga se vodi i istraga, zna?i zbog neovlatene analize projekata?
Zahvaljujem se."


Poslanik Damir Hodi?:

"Potovani Predsjedavaju?i, kolegice i kolege zastupnici, ministri u Vladi Unsko – sanskog kantona, predstavnici kantonalnih institucija, mediji, sve vas skupa selamim i pozdravljam.
Postavi?u dva poslani?ka pitanja. Prvo je:
•    U sklopu svog poslani?kog pitanja traim odravanje sjednice Kluba Bonjaka u Skuptini Unsko – sanskog kantona, da se odredi o uvredama koje je predsjednica Kluba Srbskog naroda, gospo?a Mira Ljubijanki?, iznijela prema gospo?i Hanki Vajzovi?, zamjenici Kluba Bonja?kog naroda, u Domu Naroda Federalnog Parlamenta Bosne i Hercegovine. Pri ?emu je gospo?i Vajzovi? ne neprikladan na?in spomenuta majka, koja je zajedno sa svojom majkom ubijena od ?etni?ke ruke i ba?ena u masovnu grobnicu u Br?kom. Miljenja sam da je na ovaj na?in nanesena i teta Unsko – sanskom kantonu, jer je poslanica Ljubijanki? delegirana iz ove Skuptine.
Drugo pitanje ministru zdravstva:
•    Iz kojih razloga i po kojem zakonu je upravni odbor razrijeio direktora Doma Zdravlja u Buimu, s obzirom da po prvi put imamo pozitivno poslovanje od osnivanja Doma Zdravlja u Buimu, za period 2011 i prvo polugodite 2012 godine?
Zahvaljujem."


Zamjenik Predsjedavaju?eg Skuptine Unsko – sanskog kantona, Ivan Pra:

"Hvala. Poto je pravilo da kad se postavljaju pitanja mogu se dati usmeni odgovori ili pismeni, ima li potrebe neko iz Ministarstva, iz Vlade da podnese i odgovore? Moe. Ministar zdravstva."

Odgovori na poslani?ka pitanja

Ministar zdravstva i socijalne politike Unsko – sanskog kantona, gospodin Amir Muri?:

"Hvala podpredsjedavaju?i. Dame i gospodo. Ja ?u vam kratko odgovoriti. elim prije svega da vas pozdravim i poelim ugodan rad danas.
Prvo je pitanje bilo za direktora Zavoda za zapoljavanje. Gospo?a je doti?na imala saobra?ajni udes na slubenom putu i radi se o lomu rebara, koliko ja imam informaciju. I to je tea tjelesna povreda i ona ima pravo na bolovanje i sve ostalo. Zna?i Ministarstvo je uklju?eno u sve aktivnosti kad je u pitanju Sluba za zapoljavanje. Mi ?emo ubrzo poslati prijedlog jedan za rjeavanje onoga starog duga. A zajedno sa novim upravnim odborom ?emo rjeavati ove teku?e probleme. Ja znam da je direktorica podijelila nadlenosti tamo kad su u pitanju zamjenici. Ranije je postojao zamjenik, ona je sad ovlastila drugu osobu kad su u pitanju radni odnosi i sve ostalo. To ?e se ispitati da li postoji mogu?nost da dvije osobe budu odgovorne u jednoj ustanovi. Pa ?e to upravni odbor zajedno sa Ministarstvom i naom Slubom rijeiti. Ja se zahvaljujem ovdje gospodinu Kazi?u za rjeavanje problema pacijenata koji idu na dijalizu iz Sanskog Mosta i Klju?a. Ja ?u vas obavijestiti da Ministarstvo ne?e stati samo na ovome, da ?emo mi i dalje krenuti u mogu?nost da se otvori dijalizni centar u Sanskom Mostu.
Bilo je pitanje i za kola hitne medicinske pomo?i. Mi u Ministarstvu smo obezbjedili zna?i jedan grant za domove zdravlja. Dom Zdravlja u Velikoj Kladui je poslao jedan zahtjev za subvenciju pri kupovini kola hitne medicinske pomo?i. Ja mislim da ?emo mi izna?i jedan dio sredstava za dom zdravlja i da ?e to ubrzo biti plasirano prema domu zdravlja.    
Kad su u pitanju upravni odbori zdravstvenih ustanova i smjena koja je bila uskoro, ja ?u vas obavijestiti da zna?i prijedloge za imenovanje stalnih ?lanova upravnog odbora je radila Vladina Komisija za izbor i imenovanje. Ministarstvo je u onom reformskom procesu izmjenilo Pravilnik kod imenovanja stalnih ?lanova upravnog odbora i tu je smanjilo kriterije, ele?i upravo da uozbilji rad upravnih odbora i da smanji one mogu?nosti, da ljudi koji nisu stru?ni i adekvatno ulaze u upravne odbore. Ista ta Komisija je nama donosila prijedloge na Vladu i mi smo na osnovu njihovih prijedloga imenovali upravne odbore. Kad smo zaklju?ili po spiskovima, zna?i u Ministarstvu kad smo proradili spiskove koji su proli, u stavri imenovanje od Vlade, tad smo utvrdili da je prekreno niz stvari kod imenovanja i da ljudi koji su imenovani u stalne upravne odbore nisu zadovoljavali one kriterije koje smo mi i propisali. U me?uvremenu mi smo i proirili kriterije da bi omogu?ili zna?i da i drugi obrazovani ljudi mogu biti u upravnim odborima, kao to su drutveni smjerovi. Iz tih razloga smo krenuli u smjenu upravnih odbora, jer oni nisu bili u skladu sa zakonom imenovani.
Kad se ti?e Doma Zdravlja u Buimu, ja nisam u Ministarstvu, zna?i Ministarstvo nije dobilo nikakav dopis ili odluku upravnog odbora iz Buima o smjeni direktorice. Ako do?e odluka o smjeni direktorice, Ministarstvo ?e raditi sve u skladu sa zakonom. I ja mislim da smo mi uradili kod imenovanja ovih upravnih odbora sve u skladu sa zakonom. Tako da ne mogu direktno odgovoriti kad je u pitanju Dom Zdravlja Buim. I moram naglasiti da poslovanje zdrvastvenih ustanova, nije samo zasluni direktori, tu je najzaslunije Ministarstvo i ja kao ministar i Zavod koji je svoj finansijski plan, zna?i na moju saglasnost, pove?ao sredstva koja su ila prema zdravstvenim ustanovama. Vi ?e te uskoro imati ono po vaem Zaklju?ku, da izvjetaji svih domova zdravlja do?u na jedno mjesto. Ima jo nepravilnosti po domovima zdravlja koje nisu rijeene. Uskoro ?emo rijeavati te nepravilnosti. I ja se nadam da je zdravstvo bolje nego to je bilo prije dvije godine. Hvala."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Gospodin ministar policije, Šefik Smlati?."

Ministar unutranjih poslova Unsko – sanskog kantona, gospodin Šefik Smlati?:

"?asni dome.
Ja ?u odgovoriti kratko, prvenstveno na pitanje vezano za upit koji je postavila poslanica Elvira Abdi?. A odgovor je slijede?eg karaktera: Protiv osobe za koju postoje osnovi sumnje da je sam ili sa drugim osobama sudjelovala ili sudjeluje u po?injenju krivi?nog djela iz ?lana 131. Zakona o krivi?nom postupku Federacije BiH, mogu se odrediti posebne istrane radnje ako se na drugi na?in ne mogu prbaviti dokazi ili bi njihovo pribavljanje bilo povezano sa nerazmjernim teko?ama. Istrane radnje su:
a)    nadzor i tehni?ko snimanje telekomunikacija
b)    pristup kompjuterskim sustavima i kompjutersko sravnavanje podataka
c)    nadzor i tehni?ko snimanje prostorija
d)    tajno pra?enje i tehni?ko snimanje osoba, transportnih sredstava i predmete koji stoje u vezi sa njima
e)    koritenje prikrivenih istraitelja i koritenje informatora
f)    simulirani otkup predmeta i simulirano i kontrolirano davanje otkupnine
g)    nadzirani prijevoz i isporuka predmeta krivi?nih djela
?lan 131. Istrane radnje iz ?lana 130. Stav 2. ovog Zakona mogu se odrediti za krivi?na djela za koja se moe izre?i kazna zatvora od tri godine, ili tea kazna. I ?lan 132. Zakona, istrane radnje iz ?lana 130. Stav 2. ovog Zakona odre?uje naredbom, sudija za prethodni postupak, na obrazloeni prijedlog tuitelja koji sadri podatke o osobi protiv koje se radnja poduzima, osnovi sumnje iz ?lana 130. Stav 1. i Stav 3. ovog Zakona, razloge za njeno poduzimanje i sve ostale bitne okolnosti koje zahtjevaju poduzimanje radnje, navo?enje radnje koja se zahtjeva i na?in njenog izvo?enja, obim i trajanje radnje. Naredba sadri iste podatke kao i prijedlog tuitelja, ako i utvr?ivanje trajanja nare?ene radnje. Zna?i ovdje da budemo jasni, Ministarstvo unutranjih poslova nema nikakve nadlenosti da naloi bilo kakvo prislukivanje, niti bilo ko drugi, dok se ne provede jasno i precizno provedeni postupak u skladu sa Zakonom o krivi?nom postupku. I to moe naloiti samo sudija za prethodni postupak. Ako neto ima, mi to ne moemo znati. 
Vezano za upit poslanika Asima Kambera, ja ovdje elim da istaknem slijede?e: Da nije postojao nikakav razlog da se postave radari u Sanskom Mostu prije nego bilo gdje drugo, ve? se samo tehni?ki izvodilo da se krenulo od Sanskog Mosta prema Velikoj Kladui. Moglo se i?i i iz Buima prema Biha?u, ili iz Cazina. Apsolutno nije bio razlog. Drugo, nije postojao tako velik raspon izme?u postavljenih i uklju?enih radara u Sanskom Mostu, za razliku od Klju?a ili Biha?a, ali ono to vam elim da kaem jasno, gdje god smo postavili radare, a danas imam reakcije i Sanskog Mosta, na?elnika aktuelnog, Velike Kladue, pa i grada Cazina, gdje mole da ako je mogu?e da se postave i na jo odre?ene pozicije, pogotovo gdje se nalaze osnovne kole. To bi bila jedna stvar. Što je za mene dokaz da se radi o ne?em to je podrano. Drugo, da ova drava nebi li?ila na policijsku dravu, vi ste primjetili da imate daleko manje policije po cesti, to alje jednu sasvim lijepu sliku da je ovo jedna ure?ena, jedan ure?en dio Bosne i Hercegovine i Federacije. I ako mislite da je lijepo vidjeti kao kroz Srednjo – Bosanski kanton, na svakom ?oku patrolu, ja ne bih elio da i mi imamo tako. Ja sam ju?e sa gospodinom Lu?i?em Jozom, ministrom Srednjo – Bosanskog kantona, rekao kad ?e maknuti policiju da se ne osje?am kao da prolazim kroz policijsku dravu kad idemo kroz Travnik i ostalo? Ono to je rezultat tih radara izme?u ostalog, je i 53 lica manje povrije?enih u saobra?ajnim nesre?ama na Unsko – sanskom kantonu od kako su radari u funkciji. A to to su oni napravili jedan dobar priliv, to samo pokazuje kolika je bahatost pojedinih voza?a koji ne?e da potuju propise i kojima sigurnost djece i ljudi na cestama nije uop?e vana i kojima mnogima bi o?ito trebalo oduzeti voza?ke. To to smo napunili budet sa moda jedan, dva, tri miliona, to je samo dobro. I dalje ako budu krili zakon, mi ?emo napla?ivati i to svima podjednako. I jo da naglasim da sam li?no na zadnjoj sjednici Vlade, tu su moje kolege ministri, jasno rekao da ne?u dozvoliti da mi se vie iko obrati po pitanju da se nekom oprosti kazna. Svima ?e biti napla?ena, od mene pa na dalje. Hvala."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Gospodin Mirsda Top?agi?, ministar za bora?ka pitanja."

Ministar za bora?ka pitanja Unsko – sanskog kantona, gospodin Mirsad Top?agi?:

"Gospodine Predsjedavaju?i, zamjenici Predsjedavaju?eg, dame i gospodo zastupnici, predstavnici medija, gosti.
Evo zaista ponukan pitanjima gospodina Hui?a, zaista ?u ktatko odgovoriti na njegovo postavljeno pitanje i konstataciju. Kada je u pitanju iznos odobrenih sredstava jednokratne pomo?i, zaista ?e te dobiti to u pismenoj formi koliko je potroeno za te namjene u posljednja dva mjeseca. Ali ono to elim ja ovdje naglasiti je slijede?e: Po preuzimanju funkcije ministra za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida u Unsko – sankom kantonu, u Vladi, zatekao sam oko skoro 2000 zahtjeva za dodjelu jednokratne pomo?i neobra?enih, odnosno nerealiziranih. I zatekao sam stanje budeta, gdje su za te namjere stavke bile vie od pola ve? potroene. Tako da sam odmah po preuzimanju formirao komisiju sastavljenu od predstavnika kantonalnih saveza, ovih „krovnih organizacija“, koje ?e vriti obradu tih zahtjeva i dostavljati prioritete ministru. Naravno, to sam uradio iz razloga to sam uvaavao ?injenicu da oni najbolje poznaju stanje unutar bora?kih populacija, kome je najpotrebnije, dodjelu tih sredstava. Ono to je komisija odmah uradila i to ja pozdravljam, jeste da su definirani kriteriji, objektivni kriteriji dodjele tih sredstava. A to je broj korisnika sredstava po op?inama. Tako da od prilike u istom rangu do?e op?ina Biha? i Cazin. Zna?i distribucija ovih sredstava iz ovih stavki, odnosno ovih kodova. Op?ina Buim i Krupa su od prilike u istom rangu. Kladua, Sanski Most i Klju? u istom rangu i Petrovac je nekakva ?etvrta kategorija. Ovo je iz razloga to upravo da ne bi se impotirao Ministarstvo, da se radi, da se sredstva dodjeljivaju isklju?ivo strana?kim putem ili strana?kim putem. I najbolje potvr?uje ?injenica, jedna stvar, evo ja moram, zaista nisam elio to iznositi, ali moram re?i da prethodni ministar koji je bio iz iste politi?ke partije kao gospodin Hui?, je na primjer odobrio, odovoljio 15 zahtjeva u toku 2012 godine, odovoljio 15 zahtjeva sa podru?ja op?ine Cazin, a u isto vrijeme odobrio 150 zahtjeva sa podru?ja op?ine Klju?. Zna?i to najbolje pokazuje kako je prije ra?eno, kako je radio strana?ki kolega gospodina Hui?a. I najbolje znaju borci ti i oni koji podnose zahtjeve, koga su sve morali obilaziti i kakve institucije da im se udovolji njihovim zahtjevima. Hvala."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Ima li jo od ministara ko za potrebom da da odgovor? Nema. Gospodin Asim Kamber se javio da je nezadovoljan sa odgovorom, pa zna?i ukratko moete."

Poslanik Asim Kamber:

"Pa ja sam u skladu sa ?lanom 191. Poslovnika Stav 6. htio kazati ministru policije da sam zadovoljan odgovorom, ali nisam zadovoljan objanjenjem. Dakle, ministar je ovdje meni, ja sam zadovoljan ?injenicom da je ministar potvrdio da su radari u Sanskom Mostu uklju?eni ranije. Dakle, gra?ani Sanskog Mosta su po?eli ranije biti kanjavani, odnosno biti u poziciji da mogu biti kanjavani. Htio bih re?i da ?u provjeriti ovu ?injenicu, ne znam da li je na?elnik op?ine Sanski Most kandidat za na?elnika, ja znam kako gra?ani reagiraju na te radare. I ja ?u tu ?injenicu provjeriti. Ali bih volio da ne iznosimo te ?injenice, da ispadne kako su na?elnici traili radare. Dakle, gospodine ministre ja sam vas podrao i tada i danas podravam. Te vae aktivnosti. Me?utim, ja traim ponovo da budu gra?ani Sanskog Mosta ravnopravni sa drugim gra?anima kantona i traim mogu?nost da se u op?ine vrate, barem dio sredstava od ovih kazni, pa barem ako nita za vertikalnu i horizontalnu signalizaciju. Ili da se poprave ceste, ili ne znam ni ja. Nemojte da se sredstva troe ovdje u Biha?u. Evo ja ?ujem da ?e se ponovo pokuavati spaavati budet Biha?a od ovih sredstava. Zakoni su tu jasni. Dakle, treba vidjeti na?ine da se ova sredstva od onih gra?ana i od onih optina recipro?no gdje su napla?ena, da se vrate tim gra?anima. Hvala lijepa."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se gospodinu Kamberu. Evo ministar ima potrebu da dopuni svoj odgovor."

Ministar unutranjih poslova Unsko – sanskog kantona, gospodin Šefik Smlati?:

"Ja o?ito moram dopuniti svoj odgovor. Ja sam jasno naglasio da nije bila nikakva namjera da se prvi uklju?e u Sanskom Mostu, pa redom dalje. Moglo je biti i u Kladui, ali to je pitanje onih koji su izvodili radove. To je pod broj jedan. A kad sam pomenuo na?elnike, nisu na?elnici traili da se postave radari. Ve? su na?elnici kao neke kolege koje se ovdje nalaze, molile da se na odre?enim pozicijama uklju?e vie radari, pogotovo sad poto ide kolska godina, da se zatite ivoti djece. Zna?i to je sutina bila. A jedan od ljudi koji je isto tako iskazao bojazan za sigurnost djece po?etkom kolske godine, je i na?elnik Sanskog Mosta. Pa to moete provjeriti. Ne znam ta je tu negativno? Naprosto mi nije jasno."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se ministru. Nezadovoljan odgovorom je tako?e gospodin Kasim Mulali?."   

Poslanik Kasim Mulali?:

"Zakon jasno kae da su direktori javnih ustanova i poduze?a odgovorni za rad, zna?i i za finansijsko poslovanje ustanove na ?ijem su ?elu. Ako je ta?no ovo to kae ministar, da je on odgovoran i za pozitivan i negativan rezultat, onda nam ne trebaju direktori, jer troimo velika sredstva na te pozicije, na te funkcije. Zahvaljujem."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Gospodin Nijaz Hui? tako?e je nezadovoljan odgovorom."

Poslanik Nijaz Hui?:

"Ja mislim da sam postavio vrlo jasno pitanje potenom ministru za pitanje boraca. I ja elim poten odgovor na ovo sve. Zna?i ja ne traim da se ovdje vadi ita iz konteksta. Ako je to moj strana?ki kolega nekom dodijelio i to trebate objaviti kome je to dato. A vidje?emo koliko ?e te Vi toga napraviti za Cazin, a posebno za ove ljude o kojima sam malo prije govorio, a to su ?ija su djeca, ako elite dostavi?u Vam ja spisak, s obzirom da zna se ko je na ?elu tih Vaih komisija. I ranije je bila komisija pa je evo radila tako kako Vi kaete, ako je tako radila. I sada postoji komisija koja je zna se opet kakva i ?ija i ja bih Vas zamolio kao ministra finog i potenog, da sprije?ite ove svoje ljude da terenom idu i da iste te spiskove nosaju tih ljudi, tih 2000 ljudi i govore im da trebaju pristupiti politi?koj opciji, kako bi ostvarili svoje legitimno pravo."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadipai?:

"Zahvaljujem se. Nemoe vie. Ministar je traio odgovor ministra zdravstva, s obzirom da nije dao odgovore."

Ministar zdravstva i socijalne politike Unsko – sanskog kantona, gospodin Amir Muri?:

"Ja moram samo naglasiti ovdje da Zakon o zdravstvenoj zatiti kae tamo da je ministar zna?i onaj koji je duan da prati rad direktora i ja sam na to mislio i imam zakonsko uporite da mogu bez upravnog odbora smjeniti direktora zdravstvene ustanove, kad utvrdim da on ne radi neto u skladu sa zakonom. A kad sam govorio o finansijskim sredstvima, rekao sam da sam svojim radom i Ministarstvo radom, omogu?ili kroz planiranje, zna?i izdavanje saglasnosti na finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja, da vie sredstava uputimo prema primarnoj zdravstvenoj zatiti i direktno sam u?estvovao u planiranju tog finansijskog plana. A naglasio bih da je politi?ka opcija koja meni sad ovdje prigovara, imala je prije kontrolu i nad domovima zdravlja i Zavodom zdravstvenog osiguranja narednih, odnosno prolih deset godina imali su mogu?nost da ovo sve to sam ja uradio za godinu i pol dana, da oni urade prolih deset godina. Hvala."

"Gospodo Predsjedavaju?i, dame i gospodo. Ja ?u odgovoriti na pitanje koje je postavljeno vezano za izdavanje Urbanisti?ke saglasnosti. Zna?i za dalekovod Mrcelji 3. Evo upravo dok sam ja sjedila na Skuptini, predmet je doao na moj stol za potpis. Zna?i ovo to je Elektrodistribucija navela u svom zahtjevu, da je priloila, zna?i nije priloila. I vrlo ?esto znaju navesti da su sve priloili. I evo referenta koji radi na tom predmetu. Zna?i dostavio je akt gdje se trai miljenje zna?i Op?ine Buim. I dostavio je njihove prostorno – planske dokumentacije. Isto tako miljenje Op?ine Velika Kladua. I trai se zna?i dopuna od strane Javnog Preduze?a Elektrodistribucija, sa uplatnicom o administrativnoj taksi. Saglasnost, jer ima neka na?elna saglasnost, ali nema saglasnosti BH Telecoma, saglasnosti Javnog Komunalnog Preduze?a „KOMB“ Buim i saglasnosti Op?inske slube ili Javnog Preduze?a Op?ine."

Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense