Zadnje iz kategorije:
Skupština USK
Održana 4. redovna sjednica Skupštine USK
Skupština USK

BIHAĆ, 28. april - Ju?er je Skupština Unsko-sanskog kantona održala svoju 4. redovnu sjednicu, na kojoj se raspravljalo o slijede?em dnevnom redu:

1. Izvodi iz zapisnika sa druge i tre?e redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2. Poslani?ka pitanja;
3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju JU „Kantonalni fond za pomo? u stambenom zbrinjavanju porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“;
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju lovišta na Unsko-sanskom kantonu;
5. Program rada Skupštine Unsko-sanskog kantona za 2015. godinu;
6. Plan rada i poslovanja ŠPD „Unsko-sanskog kantona“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2015.godinu;
7. Okvirni trogodišnji plan rada i poslovanja ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2015-2017.godinu;
8. Izvještaj o radu Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona za 2014.godinu;
9. Izvještaj o realizaciji kantonalnih i federalnih nov?anih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2014.godinu;
10. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2014.godinu;
11. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2014.godinu;
12. Izvještaj o provo?enju Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona;
13. Informacija o stanju upravnog rješavanja u op?inama Unsko-sanskog kantona za 2014.godinu;
14. Informacija o stanju planske dokumentacije u Unsko-sankom kantonu;

Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika sa druge i tre?e redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona, poslanici su raspravljali o Prijedlogu Odluke o dopuni Odluke o osnivanju JU „Kantonalni fond za pomo? u stambenom zbrinjavanju porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“, a koji je nakon kratke rasprave usvojen sa 28 glasova ZA (jednoglasno).

Potrebnu ve?ini dobio je i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju lovišta na Unsko-sanskom kantonu sa 21 ZA, dok su 3 bila suzdržana.

Program rada Skupštine Unsko-sanskog kantona za 2015. godinu su psolanici podržali jednoglasno, prema rije?ima predsjedavaju?eg Skupštine, Huši? Nijaza, program je ura?en prema programu Vlade USK. Programom je predvi?eno donošenje 30 Zakona.

Plan rada i poslovanja ŠPD „Unsko-sanskog kantona“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2015.godinu i Okvirni trogodišnji plan rada i poslovanja ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2015-2017. godinu nije dobio potrebnu ve?inu, poslanici u Skupštini su jednako glasali za oba predložena materijala, 10 poslanika je glasalo ZA, 7 protiv, dok je 11 bilo suzdržanih.

Izvještaj o radu Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona za 2014. godinu je poslanicima predstavio direktor Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona Edhem Hodži?. Ovaj izvještaj je podržalo 11 poslanika, 16 je bilo suzdržanih, protiv niko nije glasao.

Podršku poslanika u Skupštini USK na ju?erašnjoj sjednici dobio je Izvještaj o realizaciji kantonalnih i federalnih nov?anih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2014.godinu. Šesnaest poslanika je bilo ZA, niti jedan protiv, dok je 11 bilo suzdržanih.

Nezavisni odbor za izbor i reviziju je podnio izvještaj Skupštini USK za svoj rad u 2014. godini. Poslanici su bez rasprave izjasnili o ovom izvještaju sa 8 glasova ZA, 6 protiv i 14 suzdržanih, sli?na sudbina zadesila je i Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2014.godinu koji je imao 10 glasova ZA i 14 suzdržanih.

Izvještaj o provo?enju Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, Informacija o stanju upravnog rješavanja u op?inama Unsko-sanskog kantona za 2014.godinu i Informacija o stanju planske dokumentacije u Unsko-sankom kantonu su dobili potrebnu ve?inu.

 

Adsense