Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 10. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu ?lana 48. stav (1) a u vezi sa ?lanom 53. stav (2) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04),

S a z i v a m

Desetu redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja ?e se održati u ponedjeljak, 07.09.2015.godine s po?etkom rada u 10:00 sati  u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije ?erzeleza br.6. u Biha?u.

Za sjednicu predlažem sljede?i

D n e v n i   r e d
1. Izvod iz zapisnika sa devete  redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2. Poslani?ka pitanja;
3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
4. Dopuna Plana i programa rada JU „Kantonalni fond za pomo? u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju bora?kih populacija prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ za 2015.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
5. Izvještaj o radu JU „Kantonalni fond za pomo? u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju bora?kih populacija prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ za 2014.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
6. Izvještaj o finansijskom poslovanju ZU „Gradska apoteka Bužim“ za 2014.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
7. Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za period 01.01. do 30.06.2015. godine; (PREUZMI MATERIJAL)
8. Informacija o implementaciji Zakona o provo?enju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti bora?ko-invalidske zaštite na podru?ju Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
9. Informacija o stanju sigurnosti na podru?ju Unsko-sanskog kantona za period januar-juni 2015. godine; (PREUZMI MATERIJAL)
10. Informacija o stanju sigurnosti saobra?aja na podru?ju Unsko-sanskog kantona za period januar-juni 2015. godine; (PREUZMI MATERIJAL)


Adsense