Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 12. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu ?lana 46. stav (1) a u vezi ?lana 48. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04),

S a z i v a m

12. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja ?e se održati u ponedjeljak, 9.11.2015.godine s po?etkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije ?erzeleza br.6. u Biha?u.

Za sjednicu predlažem sljede?i

D n e v n i r e d


1) Izvod iz zapisnika sa 11. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2) Poslani?ka pitanja;
3) Izbor i imenovanja:
     a) Prijedlog Odluke o razrješenju ?lana Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona; (PREUZIMI MATERIJAL)
     b) Prijedlog Odluke o imenovanju ?lanova Skupštine ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa;
     c) Prijedlog Odluke o imenovanju ?lanova Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju;
     d) Prijedlog Odluke o imenovanju ?lanova Skupštine JP „Unsko-sanske novine“;
4) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama; (PREUZIMI MATERIJAL)
5) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa; (PREUZIMI MATERIJAL)
6) Nacrt Zakona o zna?ajnim datumima, doga?ajima i li?nostima na podru?ju Unsko-sanskog kantona; (PREUZIMI MATERIJAL)
7) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na kratkoro?no kreditno zaduženje; (PREUZIMI MATERIJAL)
8) Revidirani godišnji plan rada za 2015.godinu i Trogodišnji plan rada i poslovanja za period 2015.-2017.godine ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa; (PREUZIMI MATERIJAL)
9) Kona?an Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2014.godinu; (PREUZIMI MATERIJAL)
10) Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima branilaca i ?lanova njihovih porodica („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br.3/05, 1/09 i 29/12);

Adsense