Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 15. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu ?lana 46. stav (1) i ?lana 48. stav (1) a u vezi ?lana 53. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04),

S a z i v a m

15. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja ?e se održati u ponedjeljak, 25.01.2016.godine s po?etkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije ?erzeleza br.6. u Biha?u.

Za sjednicu predlažem sljede?i

D n e v n i r e d

1) Izvod iz zapisnika sa 14. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;

2) Poslani?ka pitanja;

3) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju besplatne pravne pomo?i; (PREUZIMI MATERIJAL)

4) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom ure?enju i gra?enju;(PREUZIMI MATERIJAL)

5) Prijedlog Zakona o unutrašnjim poslovima; (PREUZIMI MATERIJAL)

6) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na uslove kratkoro?nog kreditnog zaduženja po transakcijskom ra?unu; (PREUZIMI MATERIJAL)

7) Prijedlog Odluke o zaduženju Unsko-sanskog kantona i zaklju?ivanju Podugovora sa Federacijom Bosne i Hercegovine; (PREUZIMI MATERIJAL)

8) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaklju?ivanje Ugovora o podršci projektu izgradnje glavnog kanalizacionog sistema u Op?ini Cazin; (PREUZIMI MATERIJAL)

9) Prijedlog Odluke o imenovanju radne grupe za izradu Smjernica razvoja poljoprivrede Unsko-sanskog kantona 2016-2020.godine; (PREUZIMI MATERIJAL)

10) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o formiranju „Komisije za izradu Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona“

11) Prijedlog Programa rada Skupštine Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu;

12) Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2014.godinu; (PREUZIMI MATERIJAL)

13) Strategija za uklju?ivanje djece sa poteško?ama u razvoju u obrazovanju sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Unsko-sanskom kantonu; (PREUZIMI MATERIJAL)

Adsense