Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 16. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu ?lana  46. stav (1)  i ?lana  48. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04),


S a z i v a m


16. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja ?e se održati u ponedjeljak, 08.02.2016.godine s po?etkom rada u 10,00 sati  u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije ?erzeleza br.6. u Biha?u.


Za sjednicu predlažem sljede?i


D n e v n i   r e d


1)    Izvod iz zapisnika sa 15. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2)    Poslani?ka pitanja;
3)    Prijedlog Odluke o zaduženju Unsko-sanskog kantona i zaklju?ivanju Podugovora sa Federacijom Bosne i Hercegovine; (PREUZIMI MATERIJAL)
4)    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaklju?ivanje Ugovora o podršci projektu izgradnje glavnog kanalizacionog sistema u Op?ini Cazin; (PREUZIMI MATERIJAL)
5)    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na uslove kratkoro?nog kreditnog zaduženja po transakcijskom ra?unu; (PREUZIMI MATERIJAL)
6)    Strategija za uklju?ivanje djece sa poteško?ama u razvoju u obrazovanju sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Unsko-sanskom kantonu; (PREUZIMI MATERIJAL)
7)    Inicijativa Ministarstva za gra?enje, prostorno ure?enje i zaštitu okoline za donošenje Deklaracije o protivljenju aktivnostima izgradnje odlagališa radioaktivnog otpada u op?ini Dvor, Republika Hrvatska i Prijedlog Deklaracije o protivljenju aktivnostima izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada u op?ini Dvor, Republika Hrvatska;(PREUZIMI MATERIJAL)

Adsense