Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 17. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu ?lana  46. stav (1) i 48. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04),


S a z i v a m


17. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja ?e se održati u ponedjeljak, 07.03. 2016.godine s po?etkom rada u 10,00 sati  u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije ?erzeleza br.6. u Biha?u.

Za sjednicu predlažem sljede?i


D n e v n i   r e d


1)    Izvod iz zapisnika sa 16. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2)    Poslani?ka pitanja;
3)    Prijedlog Odluke o imenovanju Radne grupe za izradu Smjernica razvoja poljoprivrede Unsko-sanskog kantona 2016-2020.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
4)    Program rada JU „Kantonalni fond za pomo? u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju bora?kih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija za 2016.godinu (PREUZMI MATERIJAL)
5)    Izvještaj o realizaciji kantonalnih i federalnih nov?anih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2015.godini; (PREUZMI MATERIJAL)
6)    Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za period 01.01.-31.12.2015.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
7)    Informacija o stanju planske dokumentacije u Unsko-sanskom kantonu u 2015.godini; (PREUZMI MATERIJAL)
8)    Informacija o provo?enju projekta izgradnje Regionalne sanitarne deponije na podru?ju Unsko-sanskog kantona – Regija Biha? (PREUZMI MATERIJAL)
9)    Informacija o stanju sigurnosti saobra?aja na podru?ju Unsko-sanskog kantona za 2015.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
10)    Informacija o stanju sigurnosti na podru?ju Unsko-sanskog kantona za 2015.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
11)    Zaklju?ak i Mišljenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici; (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense