Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 18. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  46. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04),
S a z i v a m
18. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 11.04.2016.godine s početkom rada u 10,00 sati  u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d
1)    Izvod iz zapisnika sa 17. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2)    Poslanička pitanja;
3) Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
4) Inicijativa za dopunu Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br.40/02, 29/03, 18/05 i 68/05); (PREUZIMANJE MATERIJALA)
5) a)   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju JP „Radio-televizija Unsko- 
      sanskog kantona“ d.o.o. Bihać; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
b)    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP „Radio-televizija Unsko-sanskog kantona“ d.o.o. Bihać, broj: 745-01/15 od 28.12.2015.godine;
6) Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju vijeća nacionalnih manjina; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
7) Plan i program rada sa finansijskim planom JP „Radio-televizija Unsko-sanskog kantona“ d.o.o. Bihać za 2016.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
8) Plan i program rada JU „Kantonalna i univerzitetska biblioteka“ za 2016.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
9) Program i plan rada Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona, sa Finansijskim planom prihoda i rashoda za 2016.godinu;  (PREUZIMANJE MATERIJALA)
10) Izvještaj o radu Kantonalne upravne inspekcije o izvršenim inspekcijskim pregledima u periodu od 01.01.do 31.12.2015.godine; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
11) Izvještaj o provođenju Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
12) Informacija o stanju sigurnosti učenika od vršanjačkog nasilja u školama na području Unsko-sanskog kantona za 2015.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
13) Informacija o stanju nasilja u porodici na području Unsko-sanskog kantona; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
14) Informacija o stanju upravnog rješavanja u Gradu Bihaću i općinama Unsko-sanskog kantona za 2015.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
15) Informacija o primjeni alternativne krivične sankcije –rad za opće dobro na slobodi u 2015.godini. (PREUZIMANJE MATERIJALA)

Adsense