Zadnje iz kategorije:
Skupština USK
Održana 18. sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona
Jučer je održana 18. redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona, na kojoj se raspravljalo između ostalog o nizu programa ...
Skupština USK

Jučer je održana 18. redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona, na kojoj se raspravljalo između ostalog o nizu programa i planova javnih institucija ua 2016. godinu, usklađivanju određenih propisa sa višim nivoima, kao i o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu.

 

Na samom početku sjednice, a nakon postavljenih poslaničkih pitanja, poslanici su raspravljali i usvojili Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu sa 16 glasova ZA, 5 poslanika je glasalo protiv, dok je 7 poslanika bilo suzdržano.

 

Poslanici su usvojili i Inicijativa za dopunu Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br.40/02, 29/03, 18/05 i 68/05), Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju JP „Radio-televizija Unsko-sanskog kantona“ d.o.o. Bihać i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP „Radio-televizija Unsko-sanskog kantona“ d.o.o. Bihać, broj: 745-01/15 od 28.12.2015.godine.

 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju vijeća nacionalnih manjina je dobio jednoglasnu podršku u Skupštini.

 

Usvojeni su i Plan i program rada sa finansijskim planom JP „Radio-televizija Unsko-sanskog kantona“ d.o.o. Bihać za 2016. godinu, Plan i program rada JU „Kantonalna i univerzitetska biblioteka“ za 2016.godinu, te Program i plan rada Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona, sa Finansijskim planom prihoda i rashoda za 2016.godinu.

 

Poslanici u Skupštini Unsko-sanskog kantona su podržali i Izvještaj o radu Kantonalne upravne inspekcije o izvršenim inspekcijskim pregledima u periodu od 01.01.do 31.12.2015. godine.

 

Izvještaj o provođenju Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona nije dobio potrebnu većinu.

Primljene su k znanju sa određenim prijedlozima mjera: Informacija o stanju sigurnosti učenika od vršanjačkog nasilja u školama na području Unsko-sanskog kantona za 2015.godinu, Informacija o stanju nasilja u porodici na području Unsko-sanskog kantona, Informacija o stanju upravnog rješavanja u Gradu Bihaću i općinama Unsko-sanskog kantona za 2015.godinu, te Informacija o primjeni alternativne krivične sankcije –rad za opće dobro na slobodi u 2015.godini.

Adsense