Zadnje iz kategorije:
Skupština USK
Dostupni materijali za 9. vanrednu sjednicu Skupštine USK
Skupština USK

Na osnovu člana  46. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04), a u vezi sa zahtjevom broj: 01/1-49-6-488-1/16 od 13.06.2016. godine,


S a z i v a m


Devetu vanrednu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 20.06.2016.godine s početkom rada u 10,00 sati  u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d

1. a) Izvještaj Komisije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o provedenom nadzoru na JU Univerzitet u Bihaću, sa prijedlogom mjera; [PREUZMI MATERIJAL]
    b) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu u Bihaću; [PREUZMI MATERIJAL]
    c) Nacrt Zakona o studentsko standardu; [PREUZMI MATERIJAL]
    d) Prijedlog Odluke o razrješenju članova Upavnog odbora Univerziteta u Bihaću; [PREUZMI MATERIJAL]
    e) Prijedlog Odluke o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću.

Adsense