Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 27. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija


Na osnovu člana  46. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04), 


S a z i v a m


27. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 28.11. 2016.godine s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d


1)    Izvod iz zapisnika sa 26. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona; 
2)    Poslanička pitanja;
3)    a) Nacrt Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu;(PREUZIMANJE MATERIJALA)
b) Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
4)    Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za period 01.01.do 30.06.2016.godine; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
5)    Konačan Izvještaj o finansijskoj reviziji Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2015.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
6)    Zaključak i Mišljenje o Inicijativi za autentično tumačenje člana 34. stav (8) Zakona o Univerzitetu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
7)    Mišljenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike na Prednacrt Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu, sa tekstom Prednacrta; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
8)    Mišljenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike na Prednacrt Zakona o štrajku Federacije Bosne i Hercegovine; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
9)    Zaključak i Mišljenje o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 34. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
10)    Zaključak i Mišljenje o Inicijativi za izmjenu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Unsko-sanskog kantona; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
11)    Informacija o stanju u oblastima privrede za 2015. godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
12)    Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, izbjeglih i raseljenih osoba i povratnika u 2015.godini; (PREUZIMANJE MATERIJALA)

 

 

Zakazana radna tijela uoči 27. sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona:

- Zakonodavno-pravna komisija (SAZIV)
- Komisija za pitanja zdravstva, boračka pitanja, rad i socijalnu politiku (SAZIV)
- Komisija za budžet i ekonomsko-finansijska pitanja (SAZIV)

 

Napomena: Spisak radnih tijela sa sazivima će biti ažuriran.

Adsense