Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 29. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  46. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04),

S a z i v a m

29. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 10.04.2017.godine s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d

1)    Izvod iz zapisnika sa 16. vanredne i 28. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;  (PREUZMI MATERIJAL)
2)    Poslanička pitanja;
3)    Izbor i imenovanja;
4)    Prijedlog Zakona o turizmu Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
5)    Prijedlog Zakona o studentskom standardu; (PREUZMI MATERIJAL)
6)    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu; (PREUZMI MATERIJAL)
7)    Nacrt Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata; (PREUZMI MATERIJAL)
8)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
9)    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 2012. do 2032.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
10)    Plan zaštite od požara Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
11)    Izvještaj o radu Javno žalbenog biroa za period 01.01. do 30.11.2016.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
12)    Informacija o visini uplaćenih sredstava na ime naknade za upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrada na području Unsko-sanskog kantona za 2015.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
13)    Mišljenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu; (PREUZMI MATERIJAL)
14)    Mišljenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike na Prednacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova Federacije Bosne i Hercegovine (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense