Zadnje iz kategorije:
Javni oglas
Ponovni JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova Nezavisnog odbora za izbor i reviziju
Javni oglas

Na osnovu članova 28. i 32. Zakona o unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona  broj:13/16),  Komisija za izbor i imenovanja i finansijsko-administrativna pitanja Skupštine Unsko-sanskog kantona, raspisuje


J A V N I   O G L A S

ZA  IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NEZAVISNOG ODBORA

ZA IZBOR I REVIZIJU

 

(1)   Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje 7 (sedam) članova Nezavisnog odbora za izbor i reviziju iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti pravnih, kriminalističkih, sigurnosnih ili drugih društvenih nauka, te iz organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava ili drugih srodnih oblasti, a koji nisu zaposleni u organima unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini.

(2)   Najmanje jedan član Nezavisnog odbora mora biti diplomirani pravnik, odnosno       Bakalaureat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova.

(3)   Sastav Nezavisnog odbora održava nacionalni sastav stanovništva na teritoriji koju obuhvata Kanton prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini;

(4)   U toku izbornog postupka, vodiće se računa o polnoj zastupljenosti;


1.      Opis  pozicije


a)      raspisuje i provodi Javni konkurs za imenovanje policijskog komesara;

b)      vrši selekciju i predlaže listu kandidata za izbor policijskog komesara Vladi Kantona koju dostavlja posredstvom ministra;

c)      prati rad policijskog komesara i o tome izvještava Skupštinu Kantona;

d)      predlaže razrješenje policijskog komesara Vladi Kantona u skladu sa ovim zakonom;

e)      vodi prvostepeni disciplinski postupak protiv policijskog komesara i izriče disciplinske sankcije;

f)       prima, razmatra i postupa po podnesenim žalbama na rad policijskog komesara;

g)      usvaja poslovnik o radu Nezavisnog odbora i izvještava Skupštinu Kantona o svom radu;

h)      obavlja i druge poslove koji su stavljeni u njegovu nadležnost ovim zakonom.

 
2.      Mandat i naknada

 
(1)   U skladu sa članom 32. stav (1) Zakona o unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona  broj: 13/16), Nezavisni odbor se imenuje na mandatni period od četiri godine.;

(2)   Na osnovu člana 33. stav (1) i (2) Zakona o unutrašnjim poslovima, rad Nezavisnog odbora finansira se iz Budžeta Skupštine Kantona, te imenovani članovi imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad čiju visinu utvrđuje Skupština Kantona;


3.      Opći uslovia)      da je državljanin Bosne i Hercegovine;

b)      da je osoba starija od 18 godina;

c)      da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije

d)      da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine


4.      Posebni uslovi

 

a)      da ima završen najmanje VII stepen školske spreme ili 240 ECTS studijskih bodova i najmanje pet godina radnog iskustva, nakon sticanja visoke školske spreme u oblasti pravnih, kriminalističkih, sigurnosnih ili drugih društvenih nauka;

b)      da nije član političke stranke;

c)      da nije, u posljednje četiri godine bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stanci na bilo kojem nivou, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od starne političke starnke;

d)      da nije, u posljednje četiri godine bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

e)      da nije osuđivan za krivično djelo;

f)       da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

g)      da mu nije izrečena disciplinska sankcija za teže povrede službene dužnosti;

h)      da nije policijski službenik ili zaposlenik Ministarstva i Uprave policije.

 

Kao dodatni kriterij kojima će se rukovoditi Komisija pored uslova navedenih u Javnom oglasu su:

-          rezultati pismenog testa i obavljenog intervjua i

-          teritorijalna zastupljenost;

 
5.      Potrebna dokumentacija

 

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1.      prijavu na konkurs sa biografijom, kontakt telefon i adresu.

2.      fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),

3.      ovjerene izjave pod tačkom  c), i d)  o ispunjavanju općih uslova i ovjerene izjave pod tačkom b), c) i d) o ispunjavanju posebnih uslova iz  Javnog oglasa.


6.      Ostale napomene

 

(1)   Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor bit će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor i imenovanje i finansijsko administrativna pitanja.

(2)   Kandidate koje nakon intervjua preporuči Komisija za izbor smatrat će se da su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju.

(3)   Kandiati koji budu pozvani na intervju dužni su Komisiji za izbor i imenovanje i finansijsko administrativna pitanja predati i ostale dokaze o ispunjavanju općih uslova navedenih u oglasu, osim dokaza iz tačke e) iz posebnih uslova, koju će Komisija pribaviti po službenoj dužnosti.

 
 
Javni oglas će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i u jednom dnevnom listu („Oslobođenje“) i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Prijave sa traženom  dokumentacijom  dostaviti lično na protokol pisarnice Službe Skupštine Unsko – sanskog kantona ili poštom na adresu sa naznakom – NE OTVARATI


PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR I REVIZIJU

SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Komisija za izbor i imenovanje i finansijko administrativna pitanja

Ul. Alije Đerzeleza  br. 6.

BIHAĆ


 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

                                                                           Predsjedavajući Komisije za izbor, imenovanja

                                                                                i finansijsko – administrativna pitanja

                                                                                               Nijaz Hušić,  prof.


Adsense