Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 36. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  51. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), 


S a z i v a m


36. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u  ponedjeljak, 18.09.2017.godine s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d


1) Izvod iz zapisnika sa 35. redovne i 18.vanredne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2) Poslanička pitanja;
3) Izbor i imenovanja;
4) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija; (PREUZMI MATERIJAL)
5) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenom glasilu Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
6) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje za likvidnost putem revolving kredita ZU Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać; (PREUZMI MATERIJAL)
7) Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem  JP „RTV USK“ d.o.o. Bihać za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
8) Program rada JP „RTV USK“ d.o.o. Bihać sa finansijskim planom za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
9) Periodični izvještaj o radu Komisije za koncesije,  april – juni 2017.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
10) Nacrt Plana zaštite kvalitete zraka Unsko-sanskog kantona 2017-2022.godina; (PREUZMI MATERIJAL)
11) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
12) Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za period 01.01.do 30.06.2017.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
13) Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za period januar-juni 2017.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
14) Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za period januar-juni 2017.godine; (PREUZMI MATERIJAL)

 

Adsense