Zadnje iz kategorije:
Obavijest
Prijavljeni kandidati na Javni konkurs za Nezavisni odbor
Obavijest

Komisija za izbor i imenovanja i finansijsko-administrativna pitanja Skupštine Unsko-sanskog kantona je u skladu sa odredbama člana 28. i 32. Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 13/16), raspisala Javni oglas za izbor i imenovanje Nezavisnog odbora.


U vezi s tim, dana 14. i 21.09.2017.godine, pristupilo se otvaranju pristiglih prijava na predmetni Javni oglas.


Prilikom otvaranja prijava, konstatirano je da su sve pristigle prijave u roku, te da se nalaze u zatvorenim kovertama, kako je to i naglašeno u konkursu.


Kandidati čija se imena nalaze na predmetnoj obavijesti, dostavili su:


(1) Prijavu na konkurs sa biografijiom, kontakt telefon i adresu;
(2) Fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992.godine),
(3) Ovjerene izjave:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u period od tri godine prije objavljivanja upraženjene pozicije;
b) da nije obuhvaćen odredbom člana IX .1. Ustava Bosne i Hercegovine;
c) da nije član političke stranke;
d) da nije, u posljednje četiri godine bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane političke stranke;

e) da nije, u posljednje četiri godine bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u Bosni Hercegovini;

Komisija je svojim aktom broj: 02/3-49-6-622-1/17 od 22.09.2017.godine, od Ministarstva unutrašnjih poslova odnosno Policijskih stanica zatražila za sljedeće kandidate Uvjerenja o neosuđivanosti:


1. Bećirspahić (Husein) Ismet,
2. Bulić (Mujaga) Elvis,
3. Čavkić (Mehmed) Jasmina,
4. Dedić (Bajro) Dijana,
5. Dizdarić (Husein) Vesna,
6. Hasić (Zlatan) Jasmin,
7. Hepić (Rasim) Jasmin,
8. Hušić (Salih) Jasmin,
9. Jodanović (Fuad) Ajna,
10. Omerdić (Džafo) Damir,
11. Seferagić (Huse) Izet,
12. Suljić (Senad) Almaida,
13. Suljić (Esad) Azra,
14. Šarganović (Selim) Senad,
15. Žerić (Nusret) Jasmin,


Nakon što Komisija pribavi po službenoj dužnosti Uvjerenja o neosuđivanosti za krivično djelo, kandidati će biti pozvani na intervju i dužni su Komisiji predati i ostale dokaze o ispunjavanju općih uslova navedenih u Javnom oglasu, o čemu će blagovremeno biti i obaviješteni.

Adsense