Zadnje iz kategorije:
Budžet 2018.
Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu
Budžet 2018.

Na osnovu Zaključka Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj:01-02-4-645/17, 01-02-4-646/17 od 26.12.2017. godinu, Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona upućuje


POZIV


Za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu (Dokumenti su objavljeni na službenoj web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona i Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona).


Javna rasprava
o Nacrtu Budžeta za 2018. godinu i Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu održaće se dana 17.01.2018. (srijeda), sa početkom u 10,00 sati, u Bihaću-sala Skupštine Unsko-sanskog kantona.

Pozivamo sve zainteresirane građane, udruženja, institucije, javne ustanove, korisnike budžeta i druge, da uzmu učešće u javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos u donošenju kvalitetnog Prijedloga Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu.

Napominjemo da se prilikom podnošenja primjedbi morate pridržavati člana 32. stav 4., Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj:102/13,9/14,13/14,8/15,91/15. 102/15 i 104/16), u kojem se navodi da amandmanima kojima se predlaže povećanje budžetskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom Budžeta, mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istovremeno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu budžeta.

Svi koji se finansiraju putem granta svoje primjedbe moraju podnijeti putem resornog ministarstva.

Zainteresirani svoje primjedbe, prijedloge i sugestije mogu u pismenoj formi dostaviti Ministarstvu finansija Unsko-sanskog knatona, najkasnije do 16.01. 2018. godine.


Dokumenti u prilogu:

 Nacrt Budžeta za 2018. godinu

 ZAKON O IZVRŠAVANJU BUDŽETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU

Adsense