Zadnje iz kategorije:
Skupština USK
JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za podršku udruženjima nacionalnih manjina za 2018. godinu
Skupština USK

Na osnovu člana 38.  Zakona o izvršavanju  Budžeta za 2018. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:12/18) i članom 5. Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava za podršku Udruženjima nacionalnih manjina za 2018. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:31/18) Skupština Unsko-sanskog kantona objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava za podršku udruženjima nacionalnih manjina za 2018. godinu

1.    Cilj i namjena Javnog poziva

Namjena  sredstava za podršku udruženjima nacionalnih manjina u 2018. godini je unaprijeđenje i poboljšanje položaja nacionalnih manjina u Unsko-sanskom kantonu.

Odobrena sredstva  koristiće se za sljedeće projekte:
a)    Promociju, ostvarivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina u Unsko-sanskom kantonu
b)    Promoviranje jezika, kulture, književnosti i historije nacionalnim manjina u Unsko-sanskom kantonu
c)    Unapređenje obrazovanja i stručnog usavršavanja pripadnika nacionalnih manjina u Unsko-sanskom kantonu
d)    Izradu brošura, izdavanje časopisa i štampanih informacija za pripadnike nacionalnih manjina u Unsko-sanskom kantonu
e)    Obilježavanje praznika i značajnih datuma nacionalnih manjina u Unsko-sanskom kantonu
f)    Edukaciju protiv diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina u Unsko-sanskom kantonu

2.    Korisnici Granta

Pravo na podnošenje projektnih prijedloga imaju registrovana udruženja nacionalnih manjina na području Unsko-sanskog kantona, a koja imaju svoje predstavnike u Vijeću nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona.

3.    Visina osiguranih sredstava

Sredstva namijenjena udruženjima nacionalnih manjina u iznosu od 10.000,00 KM osigurana su tekućim grantom u okviru budžeta Budžeta Unsko-sanskog kantona.

1. Projektni prijedlog mora odgovarati namjeni i ciljevima iz tačke 1. ovog poziva
2. Projekat mora biti okončan u roku do 12 mjeseci od dodjele  sredstava;

       4. Prijava
Da bi se prijava uzela u razmatranje:
a)    Prijava mora biti dostavljena u roku propisanom u javnom pozivu;
b)    Prijava mora biti dostavljena na propisanim obrascima;
c)    Svi obrasci moraju biti potpisani i ovjereni;


5. Dokumentacija koju je neophodno dostaviti uz prijavu

a)    Prijedlog projekta za dodjelu sredstava za podršku udruženjima nacionalnih manjina za 2018. godinu
b)    Rješenje o upisu u Registar udruženja kod Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona (ovjerena kopija)
c)    Uvjerenje o poreznoj registraciji, odnosno ID broj
d)    Potvrdu banke o transakcijskom računu (orginal)

Svi Obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od strane lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje.

6. Posebni kriteriji
1.    Projekat ne smije sadržavati neprihvatljive troškove u koje spadaju:
a)    Dugovanja i rezerve za gubitke ili dugovanja;
b)    Dugovanja po kamati;
c)    Stavke već finansirane u sklopu nekog drugog projekta;
d)    Kupovina i iznajmljivanje zemljišta i postojećih zgrada;
e)    Troškovi režija (voda, struja, grijanje, internet i sl);
f)    Troškovi leasinga;
g)    Porezi i carinski troškovi;
h)    Kupovina korištene opreme;
i)    Troškovi jamstava i slični izdaci;
j)    Kreditiranje trećih osoba i sl;
k)    Studijske posjete, uz izuzetak da se mogu finansirati iz vlastitih sredstava;

7. Način podnošenja prijave

Prijave se podnose lično ili  putem pošte, u zatvorenoj koverti na adresu:
Skupština Unsko-sanskog kantona, Alije Đerzeleza 6, 77 000 Bihać sa naznakom:

„NE OTVARAJ
JAVNI POZIV ZA DODJELU  SREDSTAVA ZA PODRŠKU UDRUŽENJIMA NACIONALNIH MANJINA ZA 2018.“


Prijave se podnose isključivo na obrascima prijave kao što je naprijed naznačeno, a koje se nalaze na web stranici Skupštine USK-a: www.skupstinausk.ba.


8. Krajnji rok za podnošenje prijava
   
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Obavještenja o objavi Javnog poziva u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Adsense