Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 1. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  48. i 51. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) 

 

S a z i v a m

 

1.    redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koji će se održati u srijedu, 06.03.2019.godine s početkom rada u 10.00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći  

 

D n e v n i   r e d

 

1.    Izvod iz zapisnika sa Konstituirajuće, 1. i 2. Vanredne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2.    Poslanička pitanja;
3.    Izbor i imenovanja;
a)    Prijedlog Odluke o razrješenju članova Skupštine ŠPD-a „Unsko-sanske šuma“ d.o.o. Bosanska Krupa,
b)    Prijedlog Odluke o imenovanju članova Skupštine ŠPD-a „Unsko-sanske šuma“ d.o.o. Bosanska Krupa,
c)    Prijedlog Odluke o razrješenju članova Skupštine JP “UNSKO-SANSKE NOVINE“   d.o.o. Bihać,
d)    Prijedlog Odluke o imenovanju članova Skupštine JP “UNSKO-SANSKE NOVINE“   d.o.o. Bihać,
e)    Prijedlog Odluke o razrješenju članova Skupštine JP “RADIO TELEVIZIJE UNSKO SANSKOG- KANTONA“  d.o.o. Bihać,
f)    Prijedlog Odluke o imenovanju članova Skupštine JP “RADIO TELEVIZIJE UNSKO SANSKOG- KANTONA“  d.o.o. Bihać,
g)    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o novčanim primanjima članova Odbora za žalbe javnosti,
h)    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za rad Nezavisnog odbora
4.    Nacrt Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
5.    Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
6.    Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu, (PREUZMI MATERIJAL)
7.    Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu, (PREUZMI MATERIJAL)
8.    Program rada Skupštine Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
9.    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa Podugovora za Projekat „Modernizacija Univerziteta u Bihaću“; (PREUZMI MATERIJAL)
10.    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom; (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense