III sjednica
3. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa tre?e sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
III sjednica

Poslanica Elvira Abdi?-Jelenovi?:

"Ja pozdravljam sve nazo?ne u dvorani, ovo to uvijek budem prva je iskustvo u ?etiri godine, zna?i brzo priti?em ovaj puc. Cijene?i da je naa vlada tek po?ela sa radom procijenila sam da pitanje ne bi trebala uputiti njoj dok se malo u svemu ne sna?u stoga upu?ujem pitanje Vladi Federacije Bosne i  Hercegovine i molim stru?nu slubu Skuptine da ga proslijedi. U uvodu moram dati obrazloenje ovog pitanja naime Dom naroda parlamenta federacije na sjednici odranoj 14.09.2010.godine rzmatrao prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o gospodarskim drutvima kojima je Vlada federacije izuzela tim zakonom stekla uvjete da izuzme imovinu dioni?kog drutva i da zajedno s izabranim partnerima osnuje novo preduze?e s ograni?enom odgovorno?u i upie sebe kao vlasnika u vrijednosti unesene pokretne i nepokretne imovine tog drutva. Na toj sjednici zakon nije odbio potrebnu ve?inu me?utim nakon devet (9) dana zakazuje se izvanredna sjednica Doma naroda na kojoj je premijer Mujezinovi? inzistirao da se ovaj zakon mimo svih zakonskih propisa i mimo poslanika u radu doma ponovo na?e na dnevnom redu to je i u?injeno. Nakon uobi?ajenih strana?kih pregovora postignuta je saglasnost iznu?ena je ve?ina i zakon je proao. Istina, do danas nisam dobila stenograme sa tih sjednica iako su ih i bez mog traenja trebli poslati. Dok je stara vlada Federacije jo aktivna elim joj postaviti pitanje i o?ekujem urni odgovor. Da li je od devetog (9) mjeseca 2010.godine do danas 16.02.2011.godine vodila pregovore, davala prijedloge ili sklopila ugovor s bilo kojim partnerom primjenjuju?i sporni zakon. Na temelju ?ega i pod kojim uvjetima firma Agrofarma D.O.O. Sarajevo koja je smjetena na istoj adresi  u Sarajevu kao Teleoptik D.O.O. koristi brend Agrocomerc  koja ima samo prijavljenu produnicu u Velikoj Kladui. Zahvaljujem."

Poslanik Ismet Doli?:

"Ja tako?er  koristim priliku da pozdravim sve prisutne, odnosno nazo?ne u dvorani. Ja ?u tako?er iskoristiti svoje pravo u skaldu s ?lankom 190. i 191.poslanika skuptine Unsko-sanskog kantona i postavi?u dva poslani?ka pitanja. Prvo pitanje je za ministra finansija Unsko-sanskog kantona  a ono glasi koliko ima i kakva je struktura i druga obiljeja odnosno koliki je financijski iznos pravosnano izvrnih presuda koje jo nisu izvrene na teret prora?una Unsko-sanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2010.godine po osnovu presu?enih sporova ravnopravnih sporova, ratnih potraivanja, potraivanja po imovinsko pravnim odnosima i sl. Da?u samo objanjenje zbog ?ega sam postavio ovo pitnje. Postavljam ga iz nekoliko razloga a prvenstveno iz razloga to ne izvravanje sudskih presuda ili njihovo ne opravdano odlaganje zadire u osnovna ljudska prava onih u ?iju korist su presude doneene. Posljedice za ne izvravanje presuda mogu biti humanitarne i pravno-ekonomske. Svi oni koji imaju ovakve presude o?ekuju sredstva da bi s njima rijeili svoje egzistencijalne probleme a ako to ne ostvare u razumnom roku ponovo ?e tuiti i najvjerovatnije dobiti presudu u svoju korist sa dodatnim trokovima za prora?un. Sva javnost Unsko-sanskog katona treba da zna koliki su stvarni dugovi Unsko-sanskog kantona po ovom osnovu i to po mnogo razloga a jedan od klju?nih je uvjerenje da su enormni i da nema  nikakve anse da se vrate ni na nakav na?in to stvara uasnu sliku nemo?i, apatije i straha ovih korisnika prora?una gra?ana kantona a posebno mladih ljudi. Takvo stanje stvara pesimizam gra?ana i na taj na?in potkopava sve budu?e napore Vlade i drugih institucija da zaustavi negativne trendove razvoja kantona to u kona?nici stvara ne sagledive posljedice. ?vrsto vjerujem da je ovu informaciju bolje dati u javnost bez umotavanja u celofan jer ?e imati efekat da se Vlada ozbiljno eli baviti problemima kantona . I drugo zastupni?ko pitanje tako?er  ministru financija Unsko-sanskog kantona  a ono glasi kakvo je trenutno stanje u Fondu za razvoj i zapoljavnje koji je odlukom skuptine formiran prije devet (9) godina  od gotovinskih sredstava dobivenih privatizacijom poduze?a s po?etnim kapitalom od 5,180 000 KM a koji je vlada stavila u stanje mirovanja ili obustavila plasmane svojom odlukom od 03.08.2006.godine. u kojoj banci se nalaze ta sredstva i kakva je njihov status odnosno da li su u ovom periodu bila oro?ena i ostvarivala kamatu ili su imala drugi status  odnosno koliki su prihod ostvarila takva sredstva po?evi od datog datuma do priblino 31.12.2010.godine. Molim vas da jasno obznanite kamatnu stopu po kojoj je ostvaren navedeni prihod po osnovu kamata ako ih je bilo. Zahvaljujem se."

Poslanik Hajrudin Halilovi?:

"Svim prisutnim selam alejkum i dobar dan i svi gra?anima Unsko-sanskog kantona. Prvo pitanje je zato nema grijanja u Domu zdravlja Bosanska Krupa i Biha? s obzirom da gra?ani ?ekaju na preglede u hladnim prostorijama. Drugo pitanje je koje se isto odnosi na zdravstvo je zato se napla?uju usuge u pojedinim domovima zdravlja ako su uzeli sredstva koja su namijenjena za pruanje tih usluga. I tre?e poslani?ko pitanje bi bilo na prvoj sjednici konstatiraju?e sjednice bila je incijativa o formiranju jedne ekipe za analizu prijema radnika u Kantonalnoj bolnici dr.Irfan Ljubijanki? to je nekako bilo kao hit brzina i sve ostalo pa ako je sve to bilo legalno onda moramo mom direktoru ?estitati, zaista ?ovjek je zaposlio najvie u ovoj godini pedest (50) radnika  i aj moram da mui ?estitam naravno ne znam ta je bilo s tom incijativom. Hvala vam puno.
Zahvaljujem se gosp. Halilovi?u."

Poslanik Admir Hadipai?:

"Ja imam dva poslani?ka pitanja oba se odnose Vladi Unsko-sanskog kantona. Mene interesira ta vlada planira uraditi  kad je u pitanju regulianje ravnopravnog statusa slubenika u kantonalnom organu uprave  i op?inama s obzirom da je zakon o dravnoj slubi Federacije Bosne i Hercegovine Ustavni sud proglasio neustavnim po pitanju njegovo primjenjivanje na kantonalne i op?inske organe uprave, stoga je neophodno reglirati  i tu oblast mene interesira to pitanje da li vlada ima namjeru i na koji ?e na?in regulirati pitanje rvnopravnog statusa dravnih slubenika  u kantonu i op?inama. Mi smo pripremili jednu incijativu pa me interesira ho?e li to u to skorije vrijeme biti rijeeno ukoliko ne onda imamo s punim pravom da pokrenemo tu incijativu da rijeimo i to pitanje. Mislim da je to goru?e pitanje za dravne slubenike  koji svkodnevno postavljaju ta pitanja i kako ?e biti rijeen njihov status. I drugo pitanje koje elim da postavim jeste zna?i da Vladi Unsko-sanskog kantona a ono se odnosi i glasi ko sve krade drva u Unsko-sanskom kantonu. Moda je manje bitno ako znamo da neki obi?ni ljudi kradu drva me?utim prema mojim informacijama Kantonalno Tuilatvo u Biha?u podnijelo je optunicu protiv  direktora Kantonalne uprave za umarstvo. Zna?i ukoliko kantonalni direktor krade drva  pitanje je ta je s ostalim koji su u hijerarhiji poslije njega. Mene interesira da li vlada ima te informacije  i ta ?e konkretno poduzeti. Ja vjerujem da vi gosp. Premijeru ne?ete dozvoliti da direktori, pogotovo direktori kantonalne uprave za umarstvo  odnosno bilo ko da krade drva i o?ekujem hitnu reakciju vlade da poduzme pitanje protiv toga jer je nedopustivo da u kantonalnom tuilatvu podie optunicu protiv onih koji trebaju da ?uvaju drva a oni ustavari kradu. Bez obzira o ?ijem se imenu radi ne elim vjerovati da bilo ko daje podrku takvim ljudima pa o?ekujem da ?e biti reakcije i da se ne?e dozvoliti da takvi ljudi i dalje mogu biti na takvim odgovornim pozicijama. Hvala."

Poslanik Muhamed Škrgi?:

"Gospodo predsjedavaju?i, cijenjeni kolegice i kolege, predstavnici vlade, medija i ostali prisutni u Sali ja vas uredno pozdravljam. Ja imam poslani?ko pitanje naime zapo?eo sam s tim pitanjem a nisam dobio odgovor u prolom mandatu a na molbu brojnih invalida oni su mi postavljali pitanje koji procent invalidnosti moe garantirati pravo na pomo? tre?eg lica odnosno ko to utvr?uje i po kojim kriterijima. Hvala lijepa."

Poslanik Jasmin Emri?:

"Selam alejkum i dobar dan, gospodine predsjedavaju?i , zamijenici, premijeru, ministri, uvaeni kolegice i kolege, poslanici, dragi gosti, predstavnici medija koristim priliku da vas pozdravim ispred Kluba poslanika stranke demokratske aktivnosti i poelim svima nama uspjean dan na dananjoj sjednici.  S obzirom da je u Domu zdravlja Buim  u?estala praksa nedostatka recepata za esencijalnu listu lijekova ili tzv zelenih recepata traim od ministarstva zdravstva i socijalne politike  Unsko-sanskog kantona informaciju o razlozima takve prakse.  Upoznat sam od strane pacijenata  Doma zdravlja Buim da im lije?nici nisu u mogu?nosti izdati tzv.zelene recepte zbog nedostatka istih te smatram da se navedeni problem treba ispitati i rijeiti kako bi svi koji trebaju dobiti lijek s esencijalne liste to pravo mogli ostvariti bez poteko?a  a kojim su podvrgnuti ?ekaju?i zelene recepte. Hvala."


Poslanik Jusuf Bajraktarevi?:

"Dame i gospodo sviju skupa vas selamim i pozdravljam, postavljam pitanje nadlenim institucijama Vlade Unsko-sanskog kantona Vlade Federacije i dravnim institucijama.  Pitaju gra?ani Unsko-sanskog kantona a ovdje posebno pitanje gra?ana op?ine Cazin zato uvijek kod izdavanja li?nih dokumenata moraju biti guve, moraju gra?ani dolaziti u ?etiri (4)sata poslijepodne da do?u na red da predaju zahtijev i onda moraju ?ekati dva do tri mjeseca. Ako je opravdanje pad sistema mislim ad za dravu  nije skupo novi neki na?in instaliranja progama koji ne?e padati pa da gra?ani dobiju na vrijeme svoje li?ne dokumente. U op?ini Cazin se uvijek deavaju guve kao to je bilo i kod izdavanja li?nih karata, saobra?ajnih dozvola tako i ovjeravanje zdravstvene knjiice gra?ana. Na cesti ?ekaju da do?u na drugi sprat da ovjere knjiicu . Ili potreba novih slubenika  dodatni brj zapoljavanja, dodatne opreme pa da se zadovolje potrebe gra?ana op?ine Cazin jer vjerovatno op?ina Cazin ima velik broj stanovnika i velik broj potreba za ovim dokumentima i uslugama i nedlene institucije nisu ni opremom ni ljudstvom spremne zadovoljiti ove potrebe i zbog toga se stvaraju nepotrebne guve. Zaista je nepotrebno da majka od ezdeset (60) godina ?eka na cesti da do?e na red da ovjeri knjiicu da ide kod doktora. Ovo treba ozbiljno razmotriti i ako treba nova zapoljavanja, nove instrumente, novu opremu ali da nema guve. I jedan osvrt da li ?e Vlada Unsko-sanskog kantona energi?nije zauzeti stav prema nadlenim dravnim institucijama ili je to nadlenost dravne institucije za sprije?avanje krenja radni?kih i ljudskih prava naih prognanih zaposlenih iz Slovenije. Cazinska krajna je nedavno imala scenu da su nai radnici iz prognani iz Slovenije krenjem ljudskih i radni?kih prava, jenostavno ove gra?ane treba zatiti, ponuditi im pravnu zatitu i pokuati rijeiti njihov radnopravni status ako ne moemo uticati na Republiku Sloveniju koja je prekrila ta prava, bar ovdje u naoj dravi. Zahvaljujem."

Poslanica Mira Ljubijanki?:

"Potovanje svim prisutnim u ovoj dvorani. Moje pitanje je upu?eno direktoru Zavoda za zdravstveno osiguranje  ali ja njega ne vidim ovdje i dobro, ministre tu ste vi  i glasi :da li je objavljena izmjena i dopuna odluke o protetskim pomagalima koju smo ?ekali jako dugo, usvojili jer se radi o protetskom pomagalu koji je potreban enama operisanim od raka dojke, koja u staroj odluci stoji 240 mjeseci vaenja to je 24 godine, nijedna toliko ne ivi a u novoj je trebala da vai dvanaest (12) mjeseci  uz mogu?nost promjene tog protetskog pomagala. Hvala."

Poslanik Mladen Loni?:

"Dobar dan pozdravljam sve prisutne, moje poslani?ko pitanje odnosi se civilnoj zatiti Unsko-sanskog kantona, Vladi Unsko-sanskog kantona i Ministarstvu  poljoprivrede Unsko-sanskog kantona. 03.08.2010.godine optinu Bosanska Krupa je zadesilo nevrijeme to je bio straan led koji je ?ak i crijep razbijao po ku?ama. Zadesio je podru?je Perne, Pitaline, dobar dio grada, dio Otoke, Ostrunica, Badi? tu je led bio najve?i me?utim tete su oko 2,150,000 KM. Civilna zatita je izaala i popisala sve to kome je tete bilo na poljoprivrednim usijevima  i na gra?evinskim objektima. Negdje oko1,700,000 je na samim poljoprivrednim zemljitima bilo a ovo oko 400 000 i neto je bilo na obektima i podnijeli su zahtijev Vladi Unsko-sanskog kantona da im pomogne, Ministarstvu poljoprivrede i vodoprivrede Unsko-sanskog kantona, civilnoj zatiti Unsko-sanskog kantona, vladi Federacije, Ministarstvu poljoprivrede Federacije niko do danas nije ni odgovorio na to. Zato molim Vladu i Civilnu zatitu Unsko-sanskog kantona da se o tome o?ituju i da vide ta se moe u?initi."

Poslanik Emir Tatli?:

"Dame i gospodo sve vas srda?no selamim i pozdravljam. Moje poslani?ko pitanje upu?eno je Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona naime pitanje glasi ta resorno minitarstvo kani poduzeti po pitanju novonastale situacije vezane za diplome Tehni?kog fakulteta odsjek gra?evina gra?evinski smjer. Mi smo nedavno bili svjedoci jedne veoma neugodne situacije kada su na zajedni?koj promociji diplomanata, magistranata i doktoranata na Univerzitetu u Biha?u studenti Tehni?kog fakulteta  gra?evinski smjer, odbili primiti diplome o zavrenom studiju uz obrazloenje da im je re?eno da ?e nakon zavrenog studija dobiti naziv diplomirani inenjer gra?evine a ne bechelor kako im stoji na diplomi. Zvanje bechelor ne prihvataju ni u zavodu za zapoljavanje niti poslodavci. Na Biha?kom univerzitetu tvrde da je studij organizovan po zakonu  a diplome izdate prema akademskim i stru?nim zvanjima i tako?er navode da je propust u radnom zakonaodavstvu te da ne?e biti korigovanja diploma. Zna?i ja ovo pitanje upu?ujem u ime svojih kolega studenata i zamolio bih resorno ministarstvo da odgovori pismenim putem. Hvala."

Poslanik Kasim Ali?:

"Uvaeni dame i gospodo sve vas skupa iskreno selamim i pozdravljam ja ?u vrijeme za postavljanje pitanja iskoristiti da pokrenem incijativu odnosno da podstaknem Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da nam za narednu sjednicu pripremi odluku o osnivanju predkolske ustanove Buim naime zakonom o predkolskom odgoju i obrazovanju Unsko-sanskog kantona ?lan 68.a jasno kae da ?e Skuptina Unsko-sanskog kantona do kraja 2010.godine osnovati Javnu ustanovu za predkolski odgoj i obrazovanje Buim. Kako to nismo uradili u 2010.godini evo molim Ministarstvo da pripremi odluku kako bi se skuptina mogla izjasniti o navedenoj odluci. Zahvaljujem."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Uvaeni predsjedavaju?i, uvaeni ministri, uvaeni premijeru, dragi kolege i kolegice poslanici, predstavnici medija i dragi gosti ja imam dva kratka poslani?ka pitanja moda bi za ovo prvo adresa bila Op?insko vije?e Klju? a poto gra?ani najve?e mjesne zajednice u Klju?u Sanice ne dobijaju na to odgovor na to pitanje moram ga ovdje postaviti zato u Sanici nakon dvadeset i tri (23) ?asa na ulicama nema uli?ne rasvjete pa sve do jutra. I jedno drugo posalni?ko pitanje to su mi sugerirali policajci koji rade u istrenom odjeljenju u Sanici zato nemaju vozilo za svakodnevne potrebe. Toliko hvala."

Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense