IV sjednica
4. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa ?etvrte sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
IV sjednica

Poslanik Šefik Veladi?:

"Prije svega elim vas sviju  skupa selamiti i pozdarviti. Moje prvo poslani?ko pitanje mojim kolegama iz Kantonalnog odbora SDA da li stoje iza istupa premijera kantona u Velikoj Kladui gdje je bilo o?ito veli?anje ratnog zlo?inca? Drugo pitanje usmjereno je prema Ministarstvu obrazovanja a ti?e se direktora Osnovne kole Buim, naime svjedoci ste da u sredstvima informisanja bila informacija da u jednoj kancelariji sjede dva direktora? Imali smo u Bosni i Hercegovini situacija raznoraznih da pod jednim krovom imaju dvije kole, eto kod nas imamo dva direktora odnosno u jednoj koli. S obzirom da se desila provala od strane prosvjetnih radnika ja traim od ministra da mi se odgovori da li su sankcionisani u?esnici u tome i je li razrjeeno pitanje direktora Osnovne kole Buim? Ako nisu ti ljudi sankcionisani onda ne znam kakvu poruku mi dajemo toj djeci, primjer koji trebaju biti ti prosvjetni radnici jer oni njih u?e da trebaju provaljivati. Ako je to tako onda ja ne znam ?emu ovo ide. Hvala vam."


Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Vladi Unsko-sanskog kantona, Ministarstvu financija; Zato Vlada Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo financija iz Budeta USK ne izvri svoje obaveze prema izvo?a?ima radova koji su u prethodnoj godini i ranije sklopili ugovore na osnovu planiranih namjenskih sredstava za infrastrukuru, te gra?evinske firme su i za zavrile posao, bilo da se radi o koli, bilo da se radi o putevima i stvorile su obavezu i moraju platiti svoje radnike, porez, PDV i ostalo a Vlada Kantona nije ispostavila sredstva koja su planirana za te namjene i na takav na?in se dovodi u nepovoljan poloaj, nepovoljan poloaj dovodi se gra?evinske firme koje su u ovoj krizi, recesiji, uspjeli zavriti te poslove i ?ekaju na te pare i njihovi radnici ?ekaju pla?e. Traim od Vlade i Ministarstva financija da ova sredstva to prije prebaci na adrese firmi koje su zaklju?ili ugovore i koji su zavrili svoje poslove a imam informaciju da se radi samo o op?ini Cazin cirka 250.000 KM.

Sljede?e pitanje postavljam Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva Vlade Unsko-sanskog kantona; Na osnovu zaklju?ka Skuptine Unsko-sanskog kantona u prethodnom mandatu ta?nije ljetos 2010-te donoen je zaklju?ak da se pomogne poljoprivrednicima u saniranju teta od leda, ogromnog leda i poplava odnosno elementarnih nepogoda. Skuptina, ova Skuptina je donijela zaklju?ak da ?e u saradnji sa op?inskim organima vlasti izna?i mogu?nost u namjenksim sredstvima za ovu namjenu spaavanja ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda. Neke op?ine su isplatile i prebacile poljoprivrednicima 50% procjenjene tete kao to je op?ina Cazin a Vlada Unsko-sanskog kantona nije dosad prebacila ni marku, mislim na ovakav na?in da se ne moe tretirati poljoprivreda ako se poljoprivrednici nai koji u ovoj krizi ostvaruju prihod i rade, bore se za svoju porodicu ako se ne pomognu kroz ovaj vid pla?anja teta i kroz druge vidove na vrijeme prema poljoprivrednicima mislim da onda mi ono to pri?amo je deklarativno a svi smo rekli da ?emo pomo?i poljoprivredu i druge inicijative u ostvarivanju prihoda. Ja predlaem Vladi da to hitnije ovo pitanje rijei. Zahvaljujem se."


Poslanik Asim Kamber:


"Gospodo predsjedavaju?i, dame i gospodo. Moje pitanje je ekoloke prirode. Ovdje sada nema dakle ?ovjeka iz Vlade odnosno ovlatenog dakle direktora direkcije cesta koji bi mi moda mogao dati odgovor, ja ga ne vidim ali bi evo zamolio ministra privrede da mu svakako prenese,¸dakle moj zahtjev da po mogu?nosti to prije odgovori na ovo moje pitanje a ono se ti?e odravanja cesta odnosno brige o cestovnom onome pojasu. Po zakonu dakle Direkcije za ceste su zaduene i za odravanje biljaka uz putne trase i kamenje ono koje se sada obruava i imamo takve deprimiraju?e slu?ajeve u Sanskom Mostu na puno mjesta i vidio sam dakle jednu firmu koja se bavi odravanjem i ?i?enjem tih djelova me?utim to ?i?enje se odvija na na?in da se samo o?isti i da se samo prebaci pored u grabe a kad je rije? o sme?u koji je itekako velik problem i moram re?i da sam alostan da su svi  ulazi u nae op?ine po?ev evo od Sanskog Mosta, od mog grada, Biha?a evo sad kod Poliklinike pa kad vidite to podru?je od Petrovca do Biha?a vjerute mi da te nae putne komunikacije prakti?no li?e na odlaga?lite sme?a a mi pretendiramo da sebe u javnosti predstavljamo i ?istim i ekolokim kantonom to svakako jesmo dakle i po naim rijekama i ljepotama ali ovo to se uz nae putne pravde deava mislim da to zaista alje jednu veoma lou sliku o nama svima. Dakle moje pitanje u tom smislu direktoru Direkcije cesta jeste da li on ugovorom predvi?a da to ?i?enje putnih pojaseva podrazumjeva ?i?enje svega to je uz cestu ili samo odlaganje da tako kaem uz one grabe. Dakle ja bih htio dobiti i evo kolega mi napominje pitanje i probleme parkinga u gradovima ali tu moemo sada prozivati i govoriti o odgovornosti komunlanih  preduze?a ali ovdje konkretno kad je rije? evo pogotovo ova putna komunikacija od Petrovca do Biha?a, vi ?ete vidjeti prakti?no se odlae i namjetaj i sme?e i takvih je mjesta da ne kaem sada nema pojedin?ano nego je to cijeli put i ja bih zaista zamolio da dobijemo taj ugovor i da vi kao ministar obaveete direktore Direkcije cesta da oni koji odravaju puteve imaju obavezu ?istiti. Mi to u Sanskom Mostu radimo sa naom djecom, sa mladima kroz razli?ite akcije ali treba postojati jedan kontinuitet ?i?enja i ja bi u tom smislu zamolio vas ministre da se angaujete. Hvala lijepo."


Poslanica Elvira Abdi? – Jelenovi?:

"Ja imam dva poslani?ka pitanja. Prvo je da je u listu „Oslobo?enje“ dana 16.02. 2011-te premijer Mujezinovi? izjavio da mu je u pogledu rjeavanja obveza Agrokomerca najve?i problem predstavlja dogovor sa bivim radnicima te da su najve?a dugovanja Agrokomerca prema dravnim insititucijama kao to je Federalni zavod PIO. Temeljem tih izjava postavljam pitanje u kojoj su fazi sudski sporovi koje udruenje za zatitu nezaposlenih dioni?ara Agrokomerca pokrenulo izme?u ostalih protiv Vlade Federacije BiH pred me?unarodnim i doma?im sudovima. Obzirom da je Agrokomerc gospodarski subjekt i da je za analizu stanja jednako vana dugovna i potranja strana postavljam pitanje kolika su ukupna potraivanja Agrokomerca  dd Velika Kladua? Odgovori na ova pitanja vani su i za razgovore o Agrokomercu koji se vode pod pokroviteljstvom premijera federacije i kantona pa stoga o?ekujem i njihovo urno o?itovanje. Moje drugo pitanje, u doma?im medijima je objavljeno kako tvrtka Lijanovi? odnosno podrunice tvrtke Lijanovi? farmeri i jo neke naputaju mesnu industriju Agrokoemrca me?utim nita se ne govori o nalazu financijske policije koja je utvrdila krenje zakona i elemente krivi?nog djela u ?inu pozajmnica u iznosu od 500.000 maraka koja je navodno data Agrokomercu odnosno njenom direktoru Muji Milaku. Tu istu pozajmnicu Mujo Milak je navodno poloio u blagajnu poduze?a ali est mjeseci kasnije. Temeljem te sporne radnje tvrtka Lijanovi? je upisala hipoteku na imovinu Agrokomerca, tako?er tvrtka Lijanovi? je otu?ila opremu iz prostora mesne industrije pod obrazloenjem da je novi na remont u Široki Brijeg o ?emu postoji i evedencija. Stoga postavljam pitanje to su     pravosudni organi uradili na procesuiranju navoda iz nalaza financijske policije, da li je sa?injena primopredaja pogona od strane firmi Lijanovi?a i Agrokomerca te tko su ?lanovi Komisije za primopredaju? elim i na ovo pitanje pismeni odgovor. Zahvaljujem."


Poslanik Admir Hadipai?:

"Ja samo elim da kratko da kaem da predsjedavaju?i ja sam se javio proli put za repliku ali sam odustao, samo ?u kratko da prokomentariem, vi imate pravo da dostavljate materijale na dananji dan kad se odrava sjednica a mi nemamo pravo na dananji dan da predlaemo izmjenu dnevnog reda, zna?i ne drite se vi poslovnika ne moramo se ni mi drati jel nije mogu?e da su materijali dostavljeni na dan odravanja sjednice. Ono to kad su u pitanju ova poslani?ka pitanja kao to je to bila praksa u prijanjoj Vladi izgleda da se nastavila i u ovoj sad. Ja sam postavio na proloj sjednici pitanja i nisam osim usmjenog odgovora zna?i nisam, djelomi?nog usmenog odgovora, nisam  dobio pismeni dio odgovora. Pa pitanje ponovo upu?ujem Vladi Unsko-sanskog kantona s obzirom da sam ja razumio premijera Vlade da je Vlada dala preporuku da se na radnike organa uprave    kako op?ina tako i na kantonu, na podru?ju Unsko-sanskog kantona primjenjuje Zakon o radu, ako je Vlada Unsko-sanskog kantona sigurna da je donijela zakonitu preporuku zato nije krenula u implementaciju iste preporuke jer prema odredbama Zakona o radu svaki radnik mora imati zaklju?en ugvor o radu. Prema mojim informacijama za sada od kako je Vlada donijela tu preporuku nijedan radnik od organa uprave nema zaklju?en ugovor o radu, to jeste zna?i ti radnici svi danas rade na crno, nezakonito i mene interesira zato inspekcija ne reagira na to ako je mogu?e ikako da se Zakon o radu primjenjuje u ovom slu?aju na zaposlenike u organu uprave i mislim da oni koji su studirali pravo i koji su zavrili znaju koji se zakonski propisi primjenjuju od onog dana kada neki zakon bude proglaen neustavnim. Odnosno elim jo dodatno pitanje da li je premijer je rekao da ima namjeru da formira da donesemo mi svoj kantonalni Zakon o dravnoj slubi i da formiramo Agenciju za dravnu slubu, mene interesira da li je izvrena opravdanost donoenja takvog zakona i formiranje agencije jel s pravom postavljam pitanje da li je ikako opravdano vie postojanje i agencije, odjeljenja agencije u Livnu dravne slube Federacije Bosne i Hercegovine jer ko je trebao odnosno ve?ina je zaposlenih u organu uprave ko je trebao biti zaposlen popunjena su radna mjesta zna?i ne postoji vie ni potreba za odjeljenjem agencije u Livnu  i tako jel da se nagomilavanjem, donoenjem ovog zakona mi ?emo nagomilavati administarciju na nivou naeg kantona i bespotrebno formirati Agenciju za dravnu slubu koja ne?e imati posla jer su uglavnom radnici zaposleni. I ne razumijem zato postoje?i Zakon o dravnoj slubi Federacije BiH odgovara i Tuzlacima, i Mostarcima, i Zeni?anima, i onim u Sarajevu i u Travniku, jedino to nama neto ne odgovara. Nadam se da to nije povezano sa posljednjim izjavama jel premijera dato u Velikoj Kladui i da to nema namjeru neko novo autonomako djelovanje i volio bih evo da znamo ako to ide u tom pravcu da se moemo pripremati. I drugo moje pitanje upu?eno Kantonalnom ministarstvu obrazovanju, naime u Cazinu u srednjoj koli je organizovana nastava za voza?e, zna?i za srednje kole za voza?e, nakon zavretka zna?i kako je bilo obe?ano da ?e imati poloen voza?ki ispit odnosno da ?e dobiti dravni voza?ki ispit nakon zavretka trogodinje odnosno srednje kole naalost danas u?enici koji zavravaju zna?i ili su u srednju kolu za voza?a a na kraju nemaju voza?kog ispita odnosno ne pla?a im to Vlada Kantona pa me interesira da li Ministarstvo finansija odnosno Ministarstvo obrazovanja ima namjeru da rijei ovaj problem da se tim u?enicima koji su ili u srednju kolu za voza?a omogu?uje i da se isfinansira polaganja dravnog voza?kog ispita to su oni zasluili svojim kolovanjem u srednjoj koli. O ovom su se roditelji u?enika obra?ali pa evo postavljam pitanje i smatram da bi, mislim da je smijeno da oni idu tri godine ili ?etiri u srednju kolu za voza?a a da na kraju nemaju voza?kog ispita i jedno pitanje zna?i kad je u pitanju Ministarstvo obrazovanja vezano za staru gimnaziju u Cazinu."

Poslanik Jasmin Emri?:

"Dame i gospodo, selam alejkum i dobar dan. Ja sam dobio veoma kratak odgovor na moje poslani?ko pitanje koje je postavljeno na proloj sjednici Skuptine  a ono se odnosilo na nedostatak recepata za esencijalnu listu lijekova u Domu zdravlja Buim. Odgovor sam dobio od Zavoda zdravstvenog osiguranja u kojem se kae da zavod dostavlja dovoljan broj recepata prema iskazanim potrebama svakog doma zdravlja. Smatram da ovaj odgovor nije potpun jer Dom zdravlja Buim daje druge informacija odnosno da Dom zdravlja Buim ne dobije dovoljan broj recepata za esencijalnu listu lijekova te traim da se o ovom odgovoru i mom postavljenom pitanju o?ituje i Dom zdravlja Buim. Drugo poslani?ko pitanje odnosi se na to zato se u op?ini Buim, zato u op?ini Buim najdue traje postupak izdavanja putnih i drugih isprava te ta ?e ministarstvo poduzeti da se ovaj postupak izvrava u zakonom odre?enim rokovima? Znatan broj gra?ana op?ine Buim se ali na sporost izdavanja putnih i drugih isprava tvrde?i da ovaj postupak neprimjereno dugo traje u op?ini Buim. Nakon uredno podnesenog zahtjeva za izdavanje putne isprave i pasoa gra?ani ?ekaju do dva mjeseca a neki i znatno due iako je zakonom propisan rok za izdavanje putne isprave i pasoa na 30 dana. Prikupljaju?i informacije oko predmetnog problema doznao sam da se u op?ini Buim koristi najstariji i najsporiji sistem komunikacije ?ime se u tehni?kom smislu ovaj postupak usporava sa veoma ?estim i dugotrajnim prekidima u komunikaciji. Traim od Ministarstva unutranjih poslova Unsko-sanskog kantona da se u najkra?em roku ispitaju uzroci o ovim tehni?kim problemima te isti otklone kako bi se postupak izdavanja putnih i drugih isprava i u op?ini Buim zavravao u zakonu propisanim rokovima. Hvala lijepa."


Poslanik Mirvet Beganovi?:


"Potovane dame i gospodo, predsjedvaju?i, podpredsjednici,  poslanici, predstavnici Vlade, medija, koristim priliku da vas pozdravim. Ja danas imam dva poslani?ka pitanja. Prvo poslani?ko pitanje na osnovu ?lana 190. Poslovnika o radu Skuptine postavljam sljede?e poslani?ko pitanje Vladi Unsko-sanskog kantona to jest premijeru gospodinu Hamdiji Lipova?i i premijeru Vlade Federacije premijeru Mujezinovi?u ili ukoliko do?e do imenovanja novog premijera kao i nadlenim ministarstvima a ono glasi: Šta konkretno planira da poduzme Vlada Unsko-sanskog kantona i gospodin Hamdija Lipova?a kao i Vlada Federacije u zatiti imovine Agrokomerca od daljnjeg unitavanja i plja?ke a naro?ito koje mjere i poteze planiraju poduzeti da ne do?e do zakazivanja tre?eg ro?ita prodaje mesne industrije kao i ostale imovine i objekata Agrokomerca koji su predmet nezakonitih sudskih izvrenja. Obrazloenje;  U posljednjih nekoliko mjeseci svjedoci smo jedne aktivne politi?ke i medijske kampanje i prisutnosti u Bosni i Hercegovini po pitanju Agrokomerca. Pohvalno je i zna?ajno da su svi nakon 14 godina shvatili da je Agrokomerc resurs koji moe zna?ajno doprinijeti zapoljavanju i ekonomskom oporavku Unsko-sanskog kantona i da bez postignutog jedinstva i po?ivanja svih onih koji su bitni za sudbinu Agrkomerca kao to su radnici, dioni?ari, lokalna zajednica, Vlada kantona, Federacija, premijer i ostali ne moe rjeiti pitanje Agrokomerca. To dokazuje posljednja odluka ekonomsko-socijalnog vije?a koje je predloilo aktivnosti oko revitalizacije Agrokomerca. Me?utim, dosta se promovie ali se malo poduzima oko zatite imovine Agrokomerca. Iz razgovora sa direktorom Agrokomerca koji sam obavio neki dan on je rekao da ne moe da zatiti imovinu Agrokomerca, ne moe zna?i, jo uvijek dalje se Agrokomerc plja?ka, farme unitavaju, skidaju limovi i ostali, ?ak i policija koja provodi mjere uhapsi po?inioca, privede, nakon nekog vremena on se opet pusti i ponavlja ta djela. Pored ovih nasrt kao plja?ka imamo jedan drugi problem a odnosi se zna?i a to je najve?a opasnost za Agrokomerc, jeste zakazivanje i sprovo?enje sudskih ro?ita a to je tre?e ro?ite mesne industrije i ovo pitanje se odnosi zna?i da imamo danas zakonito provo?enje nezakonitih radnji, zna?i sud provodi zakonitu radnju na bazi nezakonitih predradnja. Ovdje je dosta bitno naglasiti sljede?e da u tom procesu zna?i jo uvijek postoji problem i nije rjeeno pitanje sudskih ro?ita i sud treba da zakae tre?e ro?ite. Bi?e alosno, nije vie potrebno da pravimo neke skupove, bune, treba da se konkretno ako je ve? cilj da se pokrene proizvodnja Agrokomerca da se to pitanje rijei pravnim putem a ima i za to mogu?nosti, jedna je mogu?nost imamo primjer u Jablanici kada je dolo sud proglasio ste?aj firme Grant kada je na intervenciju Vlade ponitio zna?i Vrhovni sud ponitio odluku o ste?aju i vratio u prvostepeni postupak to zna?i da Vlada i u Unsko-sanskom kantonu ili Federacije  moe pokrenuti kod viih distanca a ima i sud u BiH gdje je pokrenut jedan sudski spor gdje se trai privremena mjera da se obustave ti procesi. Drugi mogu?nost jeste pravna da se po hitnom postupku pokrene inicijativa za izmjene i dopune zakona o izvrnom postupku da spasimo ne samo Agrokomerc nego i ostale firme a to se odnosi tamo dakle gdje postoje nalazi nadlenih institucija kao to je SIPA, kao to je finansijska policija gdje su revizije utvrdile da su nezakonite radnje bile predhodile tim izvrnim postupcima da u takvim slu?ajevima sud moe obustaviti postupak. Naalost po dananjem zakonu o izvrenom postupku to ne moe i on jednostavno je prisiljen da provodi postupak izvrenja. Zbog toga postavljam ovo pitanje i smatram da pravovremenost i hitnost i aktivnosti te pravne bitke od uklju?ivanja pravobranilatva i ostalih segmenata koji su bitni.

Moje drugo pitanje se odnosi da li je i pod kojim uslovima dolo do zamjene zemljita to jest parcele K (nerazumljivo) 2787  i K (nerazumljivo) 2788 u vlasnitvu Šumskoprivrednog drutva Unsko-sanske ume sa fizi?kim privatnim licem i po kojem osnovu? Obrazloenje; U mjesnoj zajednici Pe?igrad meni kao poslaniku i gra?aninu su se obratili iz razloga to je dolo do izmjene stanja na odre?enoj lokaciji, radi se o izvoritu potoka Pe?ina, to jest rijeke Kladunice gdje su se nalazili ?etiri mlina, gdje jednostavno tu su gra?ani imali i odravali te mlinove i sve i jedno privatno lice je ogradilo taj prostor i tvrdi da je zamjenilo svoju privatnu umu u Buimu sa Unsko-sanskim umama i na taj na?in on je uzrupirao tu dravnu imovinu, radi se o vodnom pojasu, radi se o jednoj batini tradicionalnoj bativi Vodenicama koje se tu nalaze i radi se o izvoritu rijeke kod potoka to po ne znam kojem zakonu moe biti premet zamjene zemljita i zbog toga traim taj odgovor, oba odgovora traim pismeno a prilaem slubi da. Hvala lijepo."


Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Uvaeni predsjedavaju?i, drage kolege zastupnici, ministri u Vladi, predstavnici medija. Ja ?u imati dva kratka pitanja, ne?u duljiti. Mene interesuje jedna stvar, zato u Sanskom Mostu nema emitovanja ili reemitovanja sjednica op?inskog vije?a poto poznato mi je da su vje?nici iz SDP-a i Stranke za Bosnu i Hercegovinu uputili ?ak i peticiju, do dananjeg dana jedna od rijetkih optina gdje tu nema informacije o reemitovanju ili emitovanju  i stoga gra?ani dobijaju informacije kako plasira to ona vlast, frizirane, tako da se ne moe glas opozicije ?uti. I drugo moje poslani?ko pitanje, pored mog upornog traenja na svim portalima koji su vezani za Sanski Most nisam a ni drugi  gra?ani kau nisu saznali kolika je visina pla?e op?inskog na?elnika u Sanskom Mostu gospodina Sanjina Halimovi?a a otvoreno se pekulira da je njegova pla?a izme?u 8000 i 10.000, pa stoga zbog javnosti, zbog tih pekulacija volio bih da se dobije ta informacija kolika je stvarno njegova pla?a, on je javna li?nost, njegov prihod je javan i to bi trebalo da se zna. Hvala vam lijepo."


Poslanik Ismet Doli?:

"Hvala za rije? gospodine predsjedavaju?i. Lijep pozdrav svim prisutnima, tako?er  pozdrav i naim gledateljima koji ?e nas gledati vjerojatno sutra. Ja imam tako?er dva poslani?ka pitanja, jedno je za ministra nauke, obrazovanja, kulture i porta, naalost njega nema ovdje ali evo ja ?u ga postaviti. Gospodine ministre, zato Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i nakon viegodinjeg obra?anja i zamolbi uprave i uposlanika JU Dje?ije obdanite iz Velike Kladue ne moe da rijei problem odobravanja upisa jo jedne odgojno obrazovne grupe kada za istu postoje svi smjetajni i prate?i kapaciteti. Samo ?u na brzinu ovo pojasniti, zna?i ira javnost zna da ovaj i ovakav problem postoji jedino u Velikoj Kladui gdje se jo da paradoks bude ve?i dje?ije obdanite nalazi u bliem centru grada i posjeduje svu  potrebnu infrastrukturu za prihvat jo jedne odgojno obrazovne grupe. S druge strane pored svih ovih predpostavki postoje druge liste na kojima se vode neupisana djeca, na tim listama se u prosjeku nalazi izme?u tridesetero i ?etrdesetero djece. Vrijeme ?ekanja koje je potrebno da djetetu da bude omogu?en upis i prijem u obdanite je i do godinu dana. Nisu rjetki slu?ajevi da mnoga djeca ?iji roditelji imaju financijsku mogu?nost i elju da upiu svoju djete u obdanite to nikad ne do?ekaju to je veliki apsurd kada se zna da idemo u smjeru novog Zakona o predkolskom odgoju i obrazovanju koji predvi?a obavezno predkolsko obrazovanja u trajanju od jedne godine. Tako?er nije suvino ako se i ovdje iznese jedna statistika ili usporedba koja kae da je svega 5% djece iz Unsko-sanskog kantona obuhva?eno ovim vidom odgoja i obrazovanja a uvjet za Europsku Uniju  je minimum da to bude izme?u 40 i 50%. To je moje prvo pitanje. Moje drugo pitanje, ja ?u malo slikovito prikazati. Ja sam donio ovdje za govornicu tri primjerka troje tjednih novina koje izlaze na podru?ju Unsko-sanskog kantona. Jedno je „Krajina“ ?iji je vlasnik Unsko-sanski kanton, drugo je „037+“  ?iji je vlasnik op?ina Biha? i tre?e novine su „Reprezent“  ?ije je privatno vlasnitvo. Naravno ne elim da reklamiram nikoga posebno, reklamiram sve troje. E sad moje pitanje glasi: Budu?i da je ?estitka za Osmi mart koju je Vlada odnosno i Skuptina objavila u medijima uglavnom objavljena svi ministri i premijer i predsjedavaju?i Skuptine su objavili u novinama „037+“. Te novine su zna?i vlasnitvo op?ine. U novinama „Krajina“ ?iji je vlasnik Unsko-sanski kanton i koje sufinancira ima samo objava ?estitke za Osmi mart od predsjedavaju?eg Skuptine i premijera. U privatnim novinama „Reprezent“ naravno nema nijedne ove objave. E sad mene interesira, ne ulaze?i u to, naravno da je lijepo ?estitati Osmi mart svima, naravno, ali to ?estitanje na ovakav na?in i sprje?avanje vrije?a ?ak i inteligenciju ena naih i tako to jer nije dovoljno ?estitati njima, mi se trebamo boriti racionalno na neki na?in da obezjedimo njima bolje uvjete za ivot i ono drugo to je potrebno. Mi sada u skladu s onim to je i premijer kojeg nema danas ovdje, on je najavio da ?e njegov prora?un budu?i biti stabiliziraju?i. Ja se bojim da bi ovaj prora?un na ovakav na?in mogao biti ?ak i luksuziraju?i na kraju krajeva jer zaista se luksuzira sa svim tim i tako. E sad me zanima po kojim kriterijima je neko donio odluku da sva ministarstva, i ministar i predsjedavaju?i Skuptine objavi ?estitku za Osmi mart u novinama ?iji je vlasnik op?ina Biha? a to isto nisu svi u?inili u „Krajini“ a niko nije u?inio u „Reprezentu“? Hvala lijepa."


Zamjenik predsjedavaju?eg Skuptine Unsko-sanskog kantona Mladen Loni?:


"Dobar dan, pozdravljam sve prisutne.  Pa ja bi prvo pitao gospodina Doli?a zbog ?ega radio „Velkaton“ i radio „Velika Kladua“ ne mogu reklamirati Adna komerc iz Bosanske Krupe kad taj ?ovjek uredno plati i vlast ustvari na?elnik optine Velika Kladua zabrani emitovanje ta dva radija da emituju reklamu tu? A sada da ne idemo dalje ta je ovo bilo oko novina samih zna?i ovo ?ovjek uredno pla?a i ne mere platiti da njega neko ovaj, reklamira. Ja imam dva delegatska pitanja, ustvari prvo imam nezadovoljan odgovorom jednim delegatskim pitanjem. Uredno sam dobio odgovor."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko-sanskog kantona Husein Roi?:

"Gospodine Loni?u, molim vas, dakle u skladu sa ?lanom  191. stav 2. imate  pravo na dva poslani?ka pitanja, jedno ste ve? postavili, dakle imate pravo na jo jedno pitanje. Nema replike u poslani?kim pitanjima, nastavite."


Zamjenik predsjedavaju?eg Skuptine Unsko-sanskog kantona Mladen Loni?:

"Imam pravo na nezadovoljnim odgovorom, nezadovoljan odgovorom, ja sam na proloj sjednici postavio delegatsko pitanje oko elementarnih nepogoda u Bosanskoj Krupi. Uredno mi je odgovorio ministar poljoprivrede ali mi nije odgovorio kada ?e rijeiti, ta planiraju i ta misle koliko bi trebalo tim poljoprivrednicima i da obi?u te poljoprivrednike. Poto nemam pravo na jo jedno delagstko pitanje sad imam delegatsko pitanje za ministra zdravstva; Na Unsko-sanskom kantonu ve? pet mjeseci dijabeti?ari nemaju trakice, kako li oni zovu to za kontrolu e?era, negdje oko sedam hiljada dijabeti?ara ima na Unsko-sanskom kantonu, hiljadu i pol ima koji koriste inzulin a u optini Bosanska Krupa ima ?ini mi se 760 dijabeti?ara a 370 na inzulinu i ljudi nisu u stanju da uzimaju te trakice nemaju sredstava ve? pet mjeseci i stvara se ozbiljan problem, zato molim ministra da vidi i da to prije pomogne tim dijabeti?arima i s kime ve?  treba da odobre ta, to."

Poslanik Muhamed Škrgi?:

"Gospodo predsjedavaju?i, kolegice i kolege poslanici, uvaeni predstavnici Vlade, medija,i me?unarodne zajednice uljudno vas pozdravljam. Ja ?u kratko, ne mislim da je dobro previe obrazlagati, ako ima previe obrazloenja moda bi bilo dobro napismeno kao to su kolege dali. Imam pitanje, zamolila me je grupa gra?ana iz Šturli?a da upitam moe li se ubrzati proces kategorizacije puta Šturli? – Hadin Potok u regionalni put da se kategorizira u regionalni put kako bi se podigla infrastruktura za grani?ni prelaz na neophodan nivo? To je jedno pitanje. Drugo, na proloj Skuptini sam postavio pitanje i zahvaljujem se na urednom i pravovemenom odgovoru s tim to moram naglasiti i zamoliti da nije vjerovatno razumljeno potpuno pitanje, ja sam postavio pitanje vezano za invalide uop?e uklju?uju?i naravno i RVI i dobio sam odgovore samo za RVI ali ne i za druge i molio sam da se iz ovih silnih to je korektno nabrojano pravilnika, poslovnika i zakona samo izdvoje kriteriji po kojima invalid bezobzira bio on radni invalid, predratni, civilna rtva rata invalid, moe ostvariti pravo na pomo? tre?eg lica po kojim kriterijima doslovce jer onaj ko slua i eli ovaj odgovor nije u stanju da ove brojne pravilnike nabavi, pro?ita i razumije. Hvala lijepo."


Poslanica Mira Ljubijanki?:

"Dame i gospodo, prisutni u ovoj dvorani, sve vas pozdravljam i elim vam lijep dan. Moje prvo pitanje nije pitanje, odnosi se na, gdje mi je ministar, evo ga, ministar zdravstva,  hvala na bar izmjeni onih ?lanova koje se ti?u ortopedskih pomagala ena oboljelih od raka dojke, to je ve? rijeeno, zna?i prije odgovora bilo je rijeeno i hvala lijepo. Prvo moje pitanje se odnosi na sli?no ovome to je Škrgi? govorio, radi se o mom prijatelju Muharemu iz Muanovi? mahale koji trai da se sredstva koja su upla?ivana pri reviziji invalidnosti vrate, to je onih 95 maraka to, kad ?e to biti vra?eno jer u Centru za socijalni rad su rekli da obezbje?uje Ministarstvo zdravstva. Hvala. A tre?e moje pitanje ako mi dozvoli nije pitanje nego molba da ovu sjednicu danas , u pitanjima, da ovu sjednicu danas zavrimo odnosno prekinemo u 16 sati da bismo mi koji moramo biti u Sarajevu mogli sti?i a da se sjednica nastavi. Hvala."


Predsjedavaju?i Skuptine Unsko-sanskog kantona Husein Roi?:


"Uvaene kolegice i kolege. Ja ?u u skladu sa ?lanom 191. Poslovnika o radu Skuptine stav 2. postaviti jedno poslani?ko pitanje i postavi?u resornom ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta: Kakav je status zaposlenika u javnim ustanovama predkolski odgoj i obrazovanje i kada je u pitanju uskla?ivanje legislative? S obzirom na ?injenicu da ova Skuptina odnosno proli saziv Skuptine je donio kantonalni zakon o predkolskom odgoju i obrazovanju i da smo mi rekli od 01.01. 2011-te da stupa na snagu ali da on mora biti uskla?en sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Ja ?u samo pro?itati jedan stav koji smo mi tada ?lanom 68. definisali  a ti?e se financiranja ljudi u javnim ustanovama „U prelaznom periodu bruto pla?a zaposlenika javnih predkolskih ustanova financira?e se iz granta predkolskog odgoja i obrazovanja“. Dakle postavljam razumno pitanje zato to znam da je u proceduri nacrt budeta kantona za 2011.godinu i bojim se da ?e zaposlenici javnih ustanova predkolski odgoj i obrazovanje opet biti na grantu i to je opet jedan vid diskriminacije ljudi, oni ?e biti zakinuti i za topli obrok, regres, otpremninu i sve ono to slijeduje ostale budetske korisnike. Dakle jo jednom ?u ponoviti pitanje: Kakav je status uskla?ivanja legislative kada je u pitanju predkolski odgoj i obrazovanje?"


Poslanik Sulejman Kazi?:


"Potovano predsjednitvo, kolegice i kolege zastupnici, cijenjeni ministrice i ministri. Moje pitanje je ministru zdravstva a vezano je za raspisivanje tendera i potpisivanje novog ugovora za hemodijalizu na Unsko-sanskom kantonu. Zastupnici iz Klju?a i Sanskog Mosta su u ranijem sazivu postavljeli ovo pitanje vezano za pacijente koji dolaze iz Sanskog Mosta i Klju?a me?utim bili smo limitirani jednim tekim ugovorom, u najmanju ruku tekim za te pacijente jer je ugovor bio potpisan na deset godina i odnosio se na jedan centar za hemodijalizu u Biha?u i nije se mogao nigdje formirati na drugom mjestu po tom ugovoru. Ja ?u samo iznijeti nekoliko podataka, 16 pacijenata iz Sanskog Mosta i 8 iz Klju?a svaki drugi dan dolaze na dijalizu u Biha?. Problem tog puta, mislim da je to jedinstven slu?aj da ljudi putuju 120 kilometara da bi obavili, i onako iscrpljeni se vratili, da bi obavili hemodijalizu, iscrpljeni se vratili ku?i i rezultat toga je naalost kod ovih bolesnika velika smrtnost. Ja bi vas molio s obzirom da ovaj postupak financira Fond solirandosti, Domu zdravlja u Sanskom Mostu je priznato 15 maraka po pacijentu putnih trokova, to ne moe pokriti gorivo jer najmanje tri kombi vozila moraju i?i i ne moe pokriti trokove amortizacije odnosno odravanje tih vozila. Ovaj humani dio sam ve? pomenuo dakle to je neto to mi i ova Skuptina odnosno prije svega ministarstvo mora rijeiti. Po ovom ugovoru od deset godina on je istekao negdje u desetom mjesecu, bila je obaveza milion i neto dijaliza se mora obaviti da bi ta oprema koja ostaje u Biha?u bila besplatna odnosno Kantonalna bolnica u Biha?u. Ve?ina tih firmi koja isporu?uje tu opremu odnosno njihov interes je prije svega da isporu?uju otopinu dodjeljuju opremu besplatno. Ja bi vas molio zaista ministre da ovo prihvatite kao pitanje i da prihvatite kao incijativu ina?e ?emo mi, ja ?u traiti od mojih kolega u Sanskog Mosta i Klju?a da pokrenemo inicijativu da ova Skuptina donese odluku da se centar za hemodijalizu mora otvoriti u Sanskom Mostu. Postoji prostorni i postoji kadrovski kapacitet u op?oj bolnici i Sanskom Mostu i nemojte vas molim vas ja prije svega ne bi elio dovoditi u situaciju a ti pacijenti su se potpisali da ?e traiti da idu u Prijedor na hemodijalizu. S obzirom da se to financira iz fonda solidarnosti njihov bol i njihov problem koji imaju oni moraju rjeavati. Hvala lijepo."


Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense