V sjednica
5. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa pete sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
V sjednica

Poslanik  Mirvet Beganovi?:

"Potovane dame i gospodo, gospodine predsjedavaju?i, potpredsjednici,  sekretaru, gospodine premijeru, ministri, mediji i drugovi poslanici. Imam dva poslani?ka pitanja, prvo pitanje je zna?i ?lan 190. Poslovnika o radu Skuptine Unsko-sanskog kantona; Pod kojim uslovom i kriterijima je dolo do raspodjele sredstava od GSM licence i ko je sve dobio navedena sredstva, u kojoj mjeri je zastupljen Unsko-sanski kanton u raspodjeli sredstava i te na osnovu kojih kriterija je dodjeljeno projaktima Unsko-sanskog kantona? Svjedoci smo da je 07.03. zasjedao Vlada Federacije u Mostaru, da je izvrena raspodjela tih sredstava na bazi toga to je obezbje?ena sredstva za zaobilaznicu Sarajeva i onda je ostalo jedan zna?ajan broj sredstava i Vlada je to raspodjelila na sljede?i na?in da je pet novih projekata dobilo tuzlanski kanton, da je jedan projekat za Republiku Srpsku, Bosansko-podrinjski, Posavski, Zeni?ko-dobojski, Sarajevska upanija i neki, a znamo na naem kantonu sva brda su posijana sa raznim repotitorima, pitanje je koliko to uti?e na zdravlje, sve, a ta sredstva su zna?ajna i puno zna?e naro?ito ukoliko uzmemo na danas budet koji razmatramo i ukoliko uzmemo da kapitalne investicije projekti kapitalnih investicija ovaj smo u ovom budetu smanjili i nemamo sredstava za to a ta sredstva su u krajnjem slu?aju ako se ve? mogu koristiti i prijedloge zna?i da Vlada po tom pitanju i nai poslanici na viim nivoima vlasti poduzmu odre?ene radnje da se do?e do zna?ajnijeg fonda sredstava za Unsko-sanski kanton. Drugo pitanje glasi: Zato u Budetu Unsko-sanskog kantona nisu predvi?ena sredstva za robne rezerve, kakvo je trenutno stanje robnih rezerva i zato se opstruira Zakon o robnim rezervima jer to je zakonska obaveza koju je donijela Skuptina Unsko-sanskog kantona? Skuptina kantona je prije u me?uvremenu usvojila zakonsku obavezu o formiranju robnih rezervi iako robne rezerve imaju zaposlene radnike, prema nezavisnim informacijama stanje je katastrofalno, analiziraju?i Budet Unsko-sanskog kantona nisam primjetio da su predvi?ena sredsva za robne rezerve. Stanje u kojem se nalazi ovaj kanton i njeni gra?ani je veoma teko naro?ito sa socijalnog aspekta, trokovi ivota enormno rastu a naro?ito osnovne ivotne namirnice kao to su ulje, brano, e?er i drugo. U zadnje vrijeme svjedoci smo i katastrofa koje se deavaju i postavlja se pitanje naa skladita su prazna ta ako se desi a svaki dan imamo sve ve?i broj ljudi koji su socijalno, koji kopaju kontenjere, koji nemaju primanja, koji nemaju stanje i smatram da navedeno pitanje ima svoje mjesto i da Vlada kantona i nadleno ministarstvo treba poduzeti mjere da nae robne rezerve budu opremljene, snabdjevene i da budu pomognu gra?anima sa aspketa interventne naro?ito ako uzmemo kako rastu trokovi ivota. Hvala lijepo."


Poslanica Elvira Abdi? – Jelenovi?:

"Dobar dan, ja pozdravljam sve ove to je Mirvet prije mene nabrojao da ne nabrajam. Za danas imam dva izaslani?ka pitanja. Moje prvo pitanje u skladu sa Poslovnikom o radu Skuptine upu?ujem Ministarstvu pravosu?e Unsko-sanskog kantona uz zamolbu da isto proslijedi nadlenim ministarstvima Federacije Bosne i Hercegovine kao i Visokom sudskom i tuila?kom vije?u. Udruenje za zatitu nezaposlenih dioni?ara Agrokomerca je 2005.godine podnijelo tube protiv Vlade Federacije, Agencije za privatizaciju, Revizorske kuce Dalojtek Tu Prag     radi utvr?ivanja prava vlasnitva u Agrokomercu d.d Velika Kladua. Danas est(6) godina poslije nakon podnoenja slubenih zahtjeva u kojima je zatraena i privremena  mjera zabrane otu?enja i upisa tereta na imovinu Agrokomerca po nijednoj tubi nije zakazano nijedno ro?ite. Obzirom da su izborna obe?anja ila u smjeru izgradnje pravne drave molim pitanje koliki je vremenski rok na odlu?ivanje o zahtjevu o donoenju privremene mjere, koji su kriteriji za rjeavanje predmeta vezanih uz Agrokomerc  gdje imamo situaciju da se tube radnika rjeavaju u razumnim rokovima, dok se tube  nezaposlenih dioni?ara ne rjeavaju vie od est(6) godina ili nikad. U prilogu odgovora molim da mi se dostavi i izvje?e sudaca  koji su dobili predmete Udruenja nezaposlenih doni?ara Agrokomerca na rjeavanje. Moje drugo pitanje upu?ujem Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i molim stru?nu slubu da ga proslijedi. Prlikom razmatranja prijedloga zakona o Razvojnoj banci  predlagatelj je nekoliko puta  obrazlau?i potrebu za ovom institucijom naglasio da ?e Razvojna banka prije svega biti parter naim poljoprivrednim proizvo?a?ima i naim privatnim poduzetnicima koji ne mogu dobiti kredit kod komercijalnih banka ?esto iz razloga to nemaju imovinu koju bi zaloili kao garanciju. Obzirom  da je u tijeku primopredaja dunosti  u Vladi Federacije pa je izvje?e o radu razvoju Razvojne banke kao i revizija  poslovanja iste molim da mi se urno odgovori na pitanja koja su  poduze?a iz Unsko-sanskog kantona realizirala kreditna srestva kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine u kolikom iznosu i koju djelatnost obavljaju ta poduze?a. Molim pismeni odgovor na svoje pitanje. Zahvaljujem."

Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Uvaena gospodo sviju vas skupa selamim i pozdravljam. Prvo poslani?ko pitanje upu?ujem Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom Zavodu za zapoljavanje Federacije Bosne i Hercegovine zato se ne isplate zaostale naknade nezaposlenim demobilisanim borcima iz 2007.,2008., i 2009.godine. Demobilisani borci ive u veoma tekim uvjetima i nakon tih naknada ne znaju ta ?e i kuda ?e, ionako nema posla ni za zdrave i sposobne i mlade a kamo li za borce koji su proli strahote rata. Bar minimum ovih naknada koje je trebalo isplatiti ovim borcima je trebala, nadlene institucije su to trebala isplatiti i predvidjeti program zbrinjavanja ta dalje s tim borcima. Kak ih zaposliti gdje ih angaovati, ta ?e ljudi od ?eterdeset (40) ili pedeste(50) godina kada ostanu i bez tih naknada ionako kasne i neredovno se pla?aju barem da im se rijei na?in zbrinjavanja nakon toga. Tako?er postavljam pitanja za sredstva iz GSM  licence 2010.godine ova skuptina je prihvatila prijedlog raspodjele minimalno, to je ba bilo malo to bi rekao na narod zehra jedna koja je dola odozgo na na kanton me?utim ni danas nisu ta sredstva raspore?enja i imam informaciju da odre?eni infrastrukturni projekti na  podru?ju op?ine Cazin ?ekaju raspodjelu tih sredstava. Direkcija za ceste je preuzela odgovornost inplementacije tih sredstava, traim da se ta sredstva to hitnije inplementiraju i ugrade u projekte kako bi gra?ani osjetili korist ovoga to re?e kolega moj ovoga to se trujemo od ovih raznih odailja?a GSM. Hvala."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Uvaeni predsjedavaju?i, potovani premijeru, ministri u Vladi, predstavnici medija, dragi gosti, dragi kolege i kolegice poslanici. Ja za ovo prvo obra?anje imam jedno poslani?ko pitanje naime mene interesuje ti?e se op?ine Sanski Most zato sve do danas nije asfaltirano naselje Jezernice u op?ini Sanski Most a poznato je da je u dva (29) navrata pristizala sredstva Federalnog i Kantonalnog nivoa da se to naselje asfaltira me?utim do dana dananjeg to se nije u?inilo na podru?ju Sanskog Mosta. Oni koji ne znaju trebaju da znaju da na tom prostoru tog naselja ive familije porodice ehida, ratni-vojni invalidi, demobilisani borci mislim da ste svi vi ?uli za onu akciju Program projekat Domet 2002. U proloj godini je obrazloeno da ne dostaju sredstva pa su onda ljudi koji stanuju, zna?i stanovnici naselja Jezernice su prikupili sredstva i poloili ga na ra?un no me?utim do dananjeg dana nije se nita poduzelo na tom polju i taj dio op?ine Sanski Most nema asfalta. Moram re?i jo samo jednu stvar da je to sama jezgra Sanskog Mosta da je to urbana sredina a poznato je da su sva sela to je za pohvalu nadlenih organa Sanskog Mosta dobili su asfalt samo jedino naselje Jezernice nema asfalta pa me stoga interesuje zbog ?ega se jo uvijek kasni s realizacijom tog projekta. Hvala."

Poslanik Nedad Zukanovi?:

"Gospodine predsjedavaju?i, uvaeni premijeru, ministri u Vladi, kolegice i kolege zastupnici, uvaeni mediji sve vas srda?no selamim i pozdravljam. Na osnovu ?lana 190.poslanika o radu Skuptine shodno potrebama gra?ana Klju?a i smanjenja trokova postupaka molim da mi se odgovori na pitanje. Naime u mandatnom periodu skuptine Unsko-sanskog kantona 2006./2010.godina pokrenuta je incijativa za otvaranje odjeljenje suda za prekraj Klju? . U kom postupku je incijativa zatvaranja suda za prekraj Klju?, kada gra?ani Klju?a mogu o?ekivati realizaciju ove opravdane incijative. Molim da mi se pismeno odgovori na ovo pitanje."

Poslanik Ismet Doli?:

"Hvala gospodine predsjedavaju?i, lijep pozdrav za sve nazo?ne u dvorani . ja ?u tako?er iskoristiti svoje pravo i postaviti dva poslani?ka pitanja, prvo pitanje je za ministra zdravstva u Vladi Unsko-sanskog kantona  a ono glasi: gospodine ministre  moe li se neto u?initi da se osobe koje boluju od mentalnih poreme?aja kao i osobe koje su darivale krv vie od deset(10) puta uvedu u sustav zdravstvene zatite Unsko-sanskog kantona. Naime, pojanjenje u zadnje vrijeme obratilo mi se vie medicinskih radnika i predstavnika centara za socijalni rad i pojasnilo s kakvim se problemima oni susre?u u radu s ovim kategorijama ljudi. Od svih njih je ila jedna zamolba prema vama da pokuate na?i na?in da ova skupina gra?ana ostvari pravo na zdravstveni zatitu da bi se mogla lije?iti kao i sve druge osobe. Ove osobe ne spadaju ni u jednu kategoriju koja im omogu?uje stvarivanje prava na zdravstvenu zatitu  na osnovu Skuptinske odluke Vlade o utvr?ivanju prava o zdravstvenom osiguranje i instrukcija o primjeni  odluke  Vlade. Radi se o manjem broju osoba i o njihovom uvrtavanju u sustav zdravstvenog osiguranja nebi prouzro?ilo zna?ajnije trokove za vae ministarstvo a ovim kategorijama gra?ana bi puno zna?ilo. Ovaj odgovor moe biti u usmenoj formi. I drugo pitanje za Premijera Unsko-sanskog kantona  a ono glasi ho?e li netko iz ranijih garnitura zakonodavne i izvrne vlasti Unsko-sanskog kantona odgovarati zbog toga to smo dovedeni  u moderno ropstvo 21.stolje?a. tako?er pojanjenje ?uli smo od vas gospodine Premijeru da ukupni dugovi Unsko-sanskog kantona iznose preko dvijestotine milijina maraka ali da ih u ovom momentu nije lako ni specificirati jer svi nisu evidentirani u poslovnim knjigama to bi zna?ilo da nije ra?eno to?no i aurno knjigovodstvo, to je teko kazneno djelo svi to znamo. Svi znamo da pored konkretnih dugova koji ?e se morati kad tad evidentirati i platiti postoje ogromne izravne i ne izravne tete svih vrsta i oblika koje se mogu mjeriti milijardama i koje su nas vratile vie desetlje?a unatrag . Šira javnost bi eljela da zna ima li u ovom procesu dovo?enja sviju nas u ropstvo elemenata kaznenih djela ili se radi samo o nemaru i ne znanju. Tako?er ovo pitanje moe biti u usmenoj formi. Zahvaljujem se."

Poslanik Muhamed Škrgi?:

"Gospodo, predsjedavaju?i, kolegice i kolege poslanici, uvaeni ministri predstavnici Vlade medija i me?unarodne zajednice uljudno vas pozdravljam. Obzirom da je u ovom budetu predvi?eno vie sredstava nego prole i pretprole godine to je za pohvalu za isplatu pravosnanih izvrnih presuda molim samo da se pismeni odgovor  a moe i usmeni ako se slu?ajno zna koji je procent tih pravosnanih presuda predvi?en u budetu 2011.da se eliminira da se isplati od onih koje postoje. I drugo molio bih spisak tj.imenaljudi koji su prole i pretprole godine ostvarili pravo po osnovi pravosnanih presuda obzirom da su bila vrlo, vrlo mala sredstava predvi?ena i lani i preklani. Havala vam liijepa."

Poslanica Mine Bahti?:

"Moje poslani?ko pitanje je za ministra obrazovanja u Vladi Unsko-sanskog kantona. Od resornog ministarstva obrazovanja traim da mi u pismenoj formi odgovori na slijede?a pitanja koliko ja na Univerzitetu Biha? redovno uposlenih a koliko vanjsko angaovanih nastavnika. Koliko je nastavnika u stalnom radnom odnosu na Univerzitetu Biha?, koliko je angaovanih nastavnika van Unsko-sanskog kantona i iz drugih dijelova BiH i koliko ja nastavnika izvan BiH odnosno u zemljama u okruenju. Koliko kota tj.koliki su trokovi za svaki dolazak angaovanog nastavnika van Unsko-sanskog kantona i dugih zemalja. Koliki su godinji ukupni trokovi angairanih nastavnika van BiH za godinu dana. Da li su angairani nastavnici van Bosne i Hercegovine imaju dozvolu za rad dravnog ureda za strance. Dali svi angairani nastavnici na Univerzitetu Biha? imaju nostrificirane diplome. Da li na Univerzitetu Biha? Ekonomskom fakultetu ima uposlenih nastavnika koji imaju dva radna odnosa jedan u BiH a jedan u Srbiji, to je zloupotreba i krivi?no djelo. elim odgovore pojedina?no za sve ?lanove fakulteta Univerziteta u Biha?u sa ta?nim imenima i prezimenima uposlenih i angairnih nastavnika kako u BiH tako i van BiH. A drugo moje poslani?ko pitanje je za Premijera Vlade Unsko-sanskog kantona. Gospodine Premijeru da li ste bili upoznati sa posjetom predsjedavaju?eg Skuptine i dva ministra iz Vlade Unsko-sanskog kantona Karlova?kom upanu i da li su ministri imali vae ovlatenje za tu posjetu i u?e?e u tim razgovorima. Na osnovu informacija iz medija javnost je vidjela da je u utorak predsjednik Skuptine  gospodin Roi? sa dva ministra  iz Vlade Unsko-sanskog kantona i to oba iz SDA , ministar Hajrulahovi? i ministar Egrli? posjetili  Kralova?kog upana gdje su razgovarali o Agrokomercu. Ako se zna da je upan izvrna a predsjedavaju?i  Skuptine zakonodavna vlast pitam zato u posjeti nije bilo Vas niti nikoga iz firme Agrokomerc. Premijeru da li je u Vladi Unsko-sanskog kantona na pomolu pravljenje paralizma u predstavljanju i zastupanju Unsko-sanskog kantona. Drugo pitanje elim da iza?e Premijer i da mi odgovori usmeno ako moe."

Poslanik Admir Hadipai?:

"Ja koristim priliku evo da se zahvalim Vladi na uredno dostavljenom odgovoru mada dobar di odgovora je ono to sam ja postavio u pitanju mada se moja sutina odnosila da li je opravdano donenje zakona o slubi Unsko-sanskog kantona i formiranja agencije jer su to dodatni trokovi s obzirom da agencija itekako nema posla, zna?i stavrali bi se dodatni poslovi. Na to sam odnosilo moje pitanje. Me?utim danas imam dva pitanja prvo pitanje je Vladi Unsko-sanskog kantona a i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Iz  medija smo mogli ?uti da proces fiskalizacije donosi samo gaenje privrednih subjekata. Na Unsko-sanskom kantonu, neupravne informacije koje imamo od nove godine do danas ugaeno je preko dvjesto(200) pravnih subjekata u nekim kantonima i puno vie od Unsko-sanskog kantona. Mene interesuje da li je proces fiskalizacije stvarno razlog gaenja pravnih subjekata ako jeste o?ito je da je proces fiskalizacije doao u loem vremensko periodu, u periodu krize. Moje pitanje Vladi Federacije moe li se proces fiskalizacije odloiti za neko vrijeme zna?i kada pro?e period ekonomske krize koji je zahvatio i tek zahvata Bosnu i Hercegovinu, da se odgodi za neki naredni period ako ne moe ta Vlada Federacije  i Vlada Unsko-sanskog kantona moe u?initi da se pomogne privrednim subjektima koji su izloeni dodatnim trokovim u vremenu ekonomske krize i koji izaziva gaenje pravnih subjekata. I drugo moje pitanje upu?ujem Ministarstvu obrazovanja. Kad je u pitanju stara gimnazija u Cazinu, op?ina Cazin je pokrenula proceduru oko rijeavanja imovinsko-pravnih odnosa sa Vladom odnosno sa Unsko-sanskim kantonom. S obzirom da je op?ina Cazin bila vlasnik te zgrade pa je to preneeno na kanton odnosno na Ministarstvo obrazovanja op?ina Cazin je uputila inicijativu s obzirom da ima na raspolaganju sredstva za sanaciju stare gimnazije mislim da nije nikom u interesu da taj objekat propada i da bi Ministarstvo obrazovanja trebalo da odgovori na inicijativu op?ine Cazin da se to prenese u nadlenost op?ine Cazin da se izvri sanacija tog objekta jer u ovakvom stanju on propada i evo ja iniciram, molim  Ministarstvo obrazovanja da odgovori na ovaj zahtjev s obzirom da je bila tu ve? procedura, kolski odbori su jednom dali saglasnost  pa su onda iz ne znam kojih razloga po?eli povla?iti tu saglasnost. Zna?i treba to okon?ati mislim da nikom nije u interesu da taj objekat stare gimnazije u centru grada Cazina propada s obzirom da su obezbije?ena sredstva, moe se i?i u realizaciju rekonstrukcije tog objekta. Zahvaljujem se."

Poslanik Hajrudin Halilovi?:

"Lijep pozdrav za sve prisutne i selam alejkum. Ja imam dva poslani?ka pitanja, prvo poslani?ko pitanje je za gra?ane mjesne zajednice Arapua  oni postavljaju pitanje u vezi puta u naselju Arapua. Za taj puta je obezbije?eno u vie navrata a i u zadnjem sazivu Skuptine i Vlade dvijesta (200) hiljada maraka za odravanje i rekonstrukciju tog puta. Naime oni su rekli da je taj put aktuelan u vrijeme predizbornih kampanja i kada se to zavri zaborave se i obaveze i obe?anja. Oni pitaju ta je sa tih dvijesta (200) hiljada maraka to je jedno, a drugo to je povratni?ko naselje u optini Bosanska Krupa a drugo to je mjesna zajednica u kojoj je ro?en Demaludin ?auevi? reis-ul-ulema. To je mjesto i u kojem je ro?en i general Sejdi? rahmetli, prema tome postavljam pitanje, to je i kulturno i historijsko naselje i trebala bi se izna?i sredstva. Dati ta sredstva koja su obe?ana i naravno planirati sredstav da se taj put napravi. To je prvo poslani?ko pitanje a drugo poslani?ko pitanje. Gra?ani Pitalina pitaju ta je sa novcem i onim obe?anjima sa prolog sastava Vlade i saziva Skuptine za pedeset(50) hiljada maraka  koje je obe?ano za rekonstrukciju osnovne kole u Pitalinama. Naime ta je osnovna kola u vie navrata bila aktuelna ovdje i na Skuptini  i na mjesnoj zajednici i u optini me?utim tih pedeset(50) hiljada maraka, jedan dio sredstava je upla?en za rekonstrukciju ali ostatak sredstava ni dan danas nije. Izvo?a?i radova su prekinuli raditi u toj koli a s obzirom da je kola ne uslovna postavi?e  se uskoro pitanje  da le se moe uopte raditi i izvoditi nastava u toj koli. Zna?i postavlja se pitanje ta je sa pedeset(50) hiljada maraka koje je planirano u prolom sastavu a do danas nije realizirano. Hvala vam puno."

Poslanik Šefik Veladi?:

"elim vas vsiju skupa poselamiti i pozdraviti. Moje poslani?ko pitanje je putem Ministarstva privrede menadmentu Agrokomerca. Kada ?e se sanirati havarisani objekti  hala u Orakoj Rijeci s obzirom d je tamo potpuno poskidan sav lim sa tih hala, staklena vuna razbacuje se na sve strane a mjetani ive tamo desetak (10) metara od tih objekata i mislim da ugroavaju zdravlje mjetana na tom podru?ju. Da napomenem te hale nisu havarisane u ratnom periodu, 1998.godine vojska Federacije je uredno predala ispravne hale menadementu Agrokomerca. Danas na tim objektima nema ni jednog lima. Po nepotvr?enim informacijama koje sam dobio dio tog lima se nalazi uskladiten u Agrokomercu, ne znam zbog ?ega je to trebalo skidati pa prebacivati u Kladuu. I drugo pitanje je da li su poznati po?inioci tih nedjela i jel li iko procesuiran  u proteklom periodu. Zaista ovo je apel mjetana Varoke Rijeke da se to to hitnije rijei, dolazi ljetni period kada bi moglo itekako biti ugroeno zdravlje ljudi  na tom podru?ju. Hvala."

Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense